Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32002L0027

Kommissionens direktiv 2002/27/EF af 13. marts 2002 om ændring af direktiv 98/53/EF om prøveudtagnings- og analysemetoder til officiel kontrol af indholdet af bestemte forurenende stoffer i levnedsmidler (EØS-relevant tekst)

OJ L 75, 16.3.2002, p. 44–45 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 035 P. 304 - 305
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 035 P. 304 - 305
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 035 P. 304 - 305
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 035 P. 304 - 305
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 035 P. 304 - 305
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 035 P. 304 - 305
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 035 P. 304 - 305
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 035 P. 304 - 305
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 035 P. 304 - 305

No longer in force, Date of end of validity: 07/01/2004; stiltiende ophævelse ved 32003L0121

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2002/27/oj

32002L0027

Kommissionens direktiv 2002/27/EF af 13. marts 2002 om ændring af direktiv 98/53/EF om prøveudtagnings- og analysemetoder til officiel kontrol af indholdet af bestemte forurenende stoffer i levnedsmidler (EØS-relevant tekst)

EF-Tidende nr. L 075 af 16/03/2002 s. 0044 - 0045


Kommissionens direktiv 2002/27/EF

af 13. marts 2002

om ændring af direktiv 98/53/EF om prøveudtagnings- og analysemetoder til officiel kontrol af indholdet af bestemte forurenende stoffer i levnedsmidler

(EØS-relevant tekst)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets direktiv 85/591/EØF af 20. december 1985 om indførelse af fælles prøveudtagnings- og analysemetoder til kontrol af levnedsmidler(1), særlig artikel 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1) Ved Kommissionens forordning (EF) nr. 466/2001 af 8. marts 2001 om fastsættelse af grænseværdier for bestemte forurenende stoffer i levnedsmidler(2), senest ændret ved forordning (EF) nr. 472/2002(3), er der fastsat grænseværdier for aflatoksiner i krydderier.

(2) Prøveudtagningen er afgørende for nøjagtigheden af bestemmelsen af indholdet af aflatoksiner, som er meget uensartet fordelt i et parti. Kommissionens direktiv 98/53/EF af 16. juli 1998 om prøveudtagnings- og analysemetoder til officiel kontrol af indholdet af bestemte forurenende stoffer i levnedsmidler(4) bør ændres, så det også omfatter krydderier.

(3) Nogle mindre fejl i direktiv 98/53/EF bør berigtiges i det omfang, det er nødvendigt.

(4) De i dette direktiv fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed -

UDSTEDT FØLGENDE DIREKTIV:

Artikel 1

Bilag I til direktiv 98/53/EF ændres som angivet i bilaget til nærværende direktiv.

Artikel 2

Medlemsstaterne sætter de nødvendige love og administrative bestemmelser i kraft for at efterkomme dette direktiv senest den 28. februar 2003. De underretter straks Kommissionen herom.

Når medlemsstaterne vedtager disse love og administrative bestemmelser, skal de indeholde en henvisning til dette direktiv, eller de skal ved offentliggørelsen ledsages af en sådan henvisning. De nærmere regler for henvisningen fastsættes af medlemsstaterne.

Artikel 3

Dette direktiv træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i De Europæiske Fællesskabers Tidende.

Artikel 4

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 13. marts 2002.

På Kommissionens vegne

David Byrne

Medlem af Kommissionen

(1) EFT L 372 af 31.12.1985, s. 50.

(2) EFT L 77 af 16.3.2001, s. 1.

(3) Se side 18 i denne Tidende.

(4) EFT L 201 af 17.7.1998, s. 93.

BILAG

A. I bilag I foretages følgende ændringer:

1) Punkt 4.2 affattes således: "4.2. Enkeltprøvens vægt

Enkeltprøvens vægt bør være på ca. 300 g, medmindre andet er anført i punkt 5 i dette bilag og med undtagelse af krydderier, for hvilke enkeltprøvens vægt er på ca. 100 g. Når der er tale om partier i færdigpakninger, afhænger enkeltprøvens vægt af færdigpakningens vægt."

2) Punkt 5.1 ændres således: I overskriften indsættes "krydderier" efter "tørret frugt".

3) Tabel 2 i punkt 5.1 ændres således: I tabel 2 indsættes "krydderier" således: >TABELPOSITION>

4) Punkt 5.2 ændres således: Efter "korn (partier på >= 50 tons)" indsættes "krydderier" som en ny linje.

5) I punkt 5.2.1, fjerde led, indsættes: "For krydderiers vedkommende vejer den samlede prøve ikke mere end 10 kg, og opdeling i delprøver er derfor ikke nødvendig."

6) Punkt 5.2.2 ændres således: Efter udtrykket "eller anden fysisk behandling" i sætningen "For jordnødder, nødder og tørret frugt, der undergår en sortering eller anden fysisk behandling" indsættes ", og krydderier".

7) Punkt 5.5.2.2 berigtiges således: Udtrykket "i punkt 5.2" ændres til "i tabel 2 i punkt 5.1".

8) Som punkt 6 indsættes: "6. Prøveudtagning i detailleddet

Udtagning af prøver af levnedsmidler i detailleddet bør om muligt ske i overensstemmelse med ovenstående bestemmelser for prøveudtagning. Hvis det ikke er muligt, kan andre effektive procedurer for prøveudtagning i detailleddet anvendes, hvis de sikrer, at prøveudtagningen er tilstrækkeligt repræsentativ."

B. I bilag II foretages følgende ændringer:

1) Punkt 4.3 berigtiges således: I tabellen ændres "ug/L" i kolonnen vedrørende koncentrationsområde overalt til "μg/kg", og koncentrationsområdet "0,01-0,5 μg/L" under genfindelse aflatoksin M1 ændres til "0,01-0,05 μg/kg".

Top