Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32002L0006

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/6/EF af 18. februar 2002 om meldeformaliteter for skibe, der ankommer til og/eller afgår fra havne i Fællesskabets medlemsstater (EØS-relevant tekst)

OJ L 67, 9.3.2002, p. 31–45 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 07 Volume 006 P. 69 - 84
Special edition in Estonian: Chapter 07 Volume 006 P. 69 - 84
Special edition in Latvian: Chapter 07 Volume 006 P. 69 - 84
Special edition in Lithuanian: Chapter 07 Volume 006 P. 69 - 84
Special edition in Hungarian Chapter 07 Volume 006 P. 69 - 84
Special edition in Maltese: Chapter 07 Volume 006 P. 69 - 84
Special edition in Polish: Chapter 07 Volume 006 P. 69 - 84
Special edition in Slovak: Chapter 07 Volume 006 P. 69 - 84
Special edition in Slovene: Chapter 07 Volume 006 P. 69 - 84
Special edition in Bulgarian: Chapter 07 Volume 008 P. 197 - 207
Special edition in Romanian: Chapter 07 Volume 008 P. 197 - 207

No longer in force, Date of end of validity: 18/05/2012; ophævet ved 32010L0065

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2002/6/oj

32002L0006

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/6/EF af 18. februar 2002 om meldeformaliteter for skibe, der ankommer til og/eller afgår fra havne i Fællesskabets medlemsstater (EØS-relevant tekst)

EF-Tidende nr. L 067 af 09/03/2002 s. 0031 - 0045


Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/6/EF

af 18. februar 2002

om meldeformaliteter for skibe, der ankommer til og/eller afgår fra havne i Fællesskabets medlemsstater

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 80, stk. 2,

under henvisning til forslag fra Kommissionen(1),

under henvisning til udtalelse fra Det Økonomiske og Sociale Udvalg(2),

efter høring af Regionsudvalget,

efter proceduren i traktatens artikel 251(3), og

ud fra følgende betragtninger:

(1) Fællesskabet fører en veletableret politik til fremme af bæredygtige transportformer, f.eks. søfart, og navnlig til fremme af short sea shipping.

(2) Lettelse af søtransporten er en vigtig målsætning for Fællesskabet med henblik på yderligere at styrke søfartens stilling i transportsystemet som et alternativ og som et supplement til andre transportformer i en dør-til-dør transportkæde.

(3) De dokumenter og procedurer, der kræves inden for søfart, har skabt bekymring og er anset for at hindre fuld udnyttelse af søtransportens potentiale.

(4) Den Internationale Søfartsorganisations Konvention om Lettelse af International Samfærdsel ad Søvejen, i det følgende benævnt "IMO FAL-Konventionen", blev vedtaget af Den Internationale Konference om Lettelse af Søfart og Søtransport den 9. april 1965 og indeholder et sæt modeller til standardformularer, som skibe skal udfylde, når de ankommer til eller afsejler fra en havn, med henblik på at efterkomme bestemte meldeformaliteter.

(5) De fleste medlemsstater anvender disse standardformularer, men anvender ikke modellerne ifølge IMO FAL-Konventionen på ensartet vis.

(6) For at gavne udviklingen af Fællesskabets søfart bør de formularer, som kræves for skibe, der ankommer til og afsejler fra en havn, have et ensartet format for at lette dokumentbehandlingen ved ankomsten til havnene.

(7) Derfor bør der indføres IMO-meldeformularerne, i det følgende benævnt "IMO FAL-formularer", anerkendes og indføres på fællesskabsplan. Medlemsstaterne bør anerkende disse formularer og oplysningerne i dem som tilstrækkeligt bevis for, at et skib har efterkommet de meldeformaliteter, disse formularer er beregnet til.

(8) Anerkendelse af bestemte IMO FAL-formularer, navnlig ladningserklæringsskemaet og, for passagerskibe, passagerlisten, vil dog yderligere komplicere meldeformaliteterne, enten fordi disse formularer ikke kan indeholde alle de nødvendige oplysninger, eller fordi der allerede findes en veletableret praksis. Der bør derfor ikke indføres obligatorisk anerkendelse af disse formularer.

(9) Søtransport er verdensomspændende, og indførelse af IMO FAL-formularer i Fællesskabet kan føre til, at de i stigende omfang anvendes i hele verden.

(10) Målene for den påtænkte handling, nemlig at fremme søtransporten, kan ikke i tilstrækkelig grad opfyldes af medlemsstaterne og kan derfor på grund af handlingens omfang eller virkninger bedre gennemføres på fællesskabsplan. Fællesskabet kan derfor træffe foranstaltninger i overensstemmelse med subsidiaritetsprincippet, jf. EF-traktatens artikel 5. I overensstemmelse med proportionalitetsprincippet, jf. nævnte artikel, går dette direktiv ikke ud over, hvad der er nødvendigt for at nå disse mål.

(11) De nødvendige foranstaltninger til gennemførelse af dette direktiv bør vedtages i henhold til Rådets afgørelse 1999/468/EF af 28. juni 1999 om fastsættelse af de nærmere vilkår for udøvelsen af de gennemførelsesbeføjelser, der tillægges Kommissionen(4) -

VEDTAGET FØLGENDE DIREKTIV:

Artikel 1

Formål

Formålet med dette direktiv er at lette søtransport ved standardisering af meldeformaliteterne.

Artikel 2

Anvendelsesområde

Dette direktiv gælder for de i bilag I, del A anførte meldeformaliteter ved ankomst til og/eller afgang fra havne i Fællesskabets medlemsstater, vedrørende skibet, dets stores, besætningens personlige ejendele, besætningslisten og, for skibe, der har tilladelse til at transportere 12 passagerer eller derunder, passagerlisten.

Artikel 3

Definitioner

I dette direktiv forstås ved:

a) "IMO FAL-Konventionen": Den Internationale Søfartsorganisations Konvention om Lettelse af International Samfærdsel ad Søvejen vedtaget af Den Internationale Konference om Lettelse af Søfart og Søtransport den 9. april 1965

b) "IMO FAL-formularer": IMO-modellen til standardformularer i A4-format som fastsat i IMO FAL-Konventionen

c) "Meldeformalitet": de oplysninger, der, hvis det kræves af en medlemsstat, skal gives til administrative og proceduremæssige formål, når et skib ankommer til eller afsejler fra en havn

d) "Skib": et søgående fartøj uanset type, som sejler på havet

e) "Skibsstores": varer til anvendelse på skibe, herunder forbrugsvarer, varer som medbringes til salg til passagerer og besætningsmedlemmer, brændstof og smøremidler, men ikke skibsudstyr og reservedele

f) "Skibsudstyr": genstande, dog ikke reservedele, på skibet til anvendelse på dette, som kan flyttes men ikke forbruges, herunder udstyr som f.eks. redningsbåde, redningsudstyr, inventar, skibsudstyr og lignende

g) "Skibsreservedele": genstande til reparation eller udskiftning af dele på det skib, hvormed de transporteres

h) "Besætningens personlige ejendele": beklædning, genstande til daglig brug og andre artikler, evt. penge, som tilhører besætningen og transporteres på skibet

i) "Besætningsmedlem": en person, som er ansat til at udføre arbejde om bord i forbindelse med skibets drift eller vedligeholdelse under en sørejse, og som er opført på besætningslisten.

Artikel 4

Accept af formularer

Medlemsstaterne skal anse de i artikel 2 nævnte meldeformaliteter for opfyldt, hvis de indgivne oplysninger er i overensstemmelse med

a) specifikationerne i bilag I, del B og C, og

b) formularerne i bilag II med de forskellige kategorier af oplysninger.

Artikel 5

Ændringsprocedure

Ændringer til bilag I og II til dette direktiv og henvisninger til IMO-instrumenter for at bringe dem i overensstemmelse med EF- eller IMO-foranstaltninger, som er trådt i kraft, vedtages i overensstemmelse med forskriftsproceduren i artikel 6, stk. 2, for så vidt sådanne ændringer ikke udvider direktivets anvendelsesområde.

Artikel 6

Udvalg

1. Kommissionen bistås af det udvalg, der er nedsat ved artikel 12, stk. 1, i Rådets direktiv 93/75/EØF(5).

2. Når der henvises til dette stykke, anvendes artikel 5 og 7 i afgørelse 1999/468/EF, jf. afgørelsens artikel 8.

Fristen i artikel 5, stk. 6, i afgørelse 1999/468/EF fastsættes til tre måneder.

3. Udvalget vedtager selv sin forretningsorden.

Artikel 7

Gennemførelse

1. Medlemsstaterne sætter de nødvendige love og administrative bestemmelser i kraft for at efterkomme dette direktiv senest den 9. september 2003. De underretter straks Kommissionen herom.

Disse love og bestemmelser skal ved vedtagelsen indeholde en henvisning til dette direktiv eller skal ved offentliggørelsen ledsages af en sådan henvisning. De nærmere regler for henvisningen fastsættes af medlemsstaterne.

2. Medlemsstaterne meddeler Kommissionen teksten til de love og administrative bestemmelser, som vedrører gennemførelsen af dette direktiv.

Artikel 8

Ikrafttrædelse

Dette direktiv træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i De Europæiske Fællesskabers Tidende.

Artikel 9

Adressater

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 18. februar 2002.

På Europa-Parlamentets vegne

P. Cox

Formand

På Rådets vegne

J. Piqué i Camps

Formand

(1) EFT C 180 E af 26.6.2001, s. 85.

(2) EFT C 221 af 7.8.2001, s. 149.

(3) Europa-Parlamentets udtalelse af 25.10.2001 (endnu ikke offentliggjort i EFT) og Rådets afgørelse af 7.12.2001.

(4) EFT L 184 af 17.7.1999, s. 23.

(5) EFT L 247 af 5.10.1993, s. 19. Senest ændret ved Kommissionens direktiv 98/74/EF (EFT L 276 af 13.10.1998, s. 7).

BILAG I

DEL A

Liste over meldeformaliteter, som anført i artikel 2, for skibe, der ankommer til og/eller afgår fra havne i Fællesskabets medlemsstater

1. IMO FAL-formular 1, almindelig erklæring

Den almindelige erklæring er det grunddokument, der ved skibets ankomst og afgang indeholder de oplysninger om skibet, der kræves af en medlemsstats myndigheder.

2. IMO FAL-formular 3, erklæring om skibsstores

Erklæringen om skibsstores er det grunddokument, der ved skibets ankomst og afgang indeholder de oplysninger om stores, der kræves af medlemsstatens myndigheder.

3. IMO FAL-formular 4, erklæring om besætningens personlige ejendele

Erklæring om besætningens personlige ejendele er det grunddokument, der indeholder de oplysninger om besætningens personlige ejendele, der kræves af medlemsstatens myndigheder. Det kræves ikke ved afgang.

4. IMO FAL-formular 5, besætningsliste

Besætningslisten er det grunddokument, der giver medlemsstatens myndigheder oplysninger vedrørende antallet og sammensætningen af besætningen ved skibets ankomst og afgang. Hvis myndighederne kræver oplysninger om skibets besætning ved afgang, accepteres en genpart af den besætningsliste, der blev forelagt ved ankomst med ny underskrift og påtegning, der angiver eventuelle ændringer i antallet eller sammensætningen af besætningen, eller som angiver, at der ingen ændringer er.

5. IMO FAL-formular 6, passagerliste

For skibe, der har ret til at transportere 12 passager eller derunder, er passagerlisten det grunddokument, der ved skibets ankomst og afgang giver medlemsstatens myndigheder oplysninger om passagererne.

DEL B

Underskrivere

1. IMO FAL-formular 1, almindelig erklæring

Medlemsstatens myndigheder accepterer en almindelig erklæring, der enten er dateret og underskrevet af skibsføreren, skibets agent eller en anden person, der er korrekt bemyndiget af skibsføreren eller attesteret på en måde, der er acceptabel for den pågældende myndighed.

2. IMO FAL-formular 3, skibsstores erklæring

Medlemsstatens myndigheder accepterer en erklæring om skibsstores, der enten er dateret og underskrevet af skibsføreren eller af en anden skibsofficer, som er korrekt bemyndiget af skibsføreren, og som har personligt kendskab til kendsgerningerne vedrørende skibets stores eller som er attesteret på en måde, der er acceptabel for den pågældende myndighed.

3. IMO FAL-formular 4, erklæring om besætningens personlige ejendele

Medlemsstatens myndigheder accepterer en erklæring om besætningens personlige ejendele, som enten er dateret og underskrevet af skibsføreren eller af en anden skibsofficer, som er korrekt bemyndiget af skibsføreren eller som er attesteret på en måde, der er acceptabel for den pågældende myndighed. Medlemsstatens myndigheder kan også kræve, at hvert enkelt besætningsmedlem skriver sit navn, eller hvis han ikke kan skrive, sætter sit mærke, på den del af erklæringen, der vedrører vedkommendes ejendele.

4. IMO FAL-formular 5, besætningsliste

Medlemsstatens myndigheder accepterer en besætningsliste, der enten er dateret og underskrevet af skibsføreren eller af en anden skibsofficer der er korrekt bemyndiget af skibsføreren eller som er attesteret på en måde, der er acceptabel for den pågældende myndighed.

5. IMO FAL-formular 6, passagerliste

For skibe der har ret til at transportere 12 passagerer eller derunder accepterer medlemsstatens myndigheder en passagerliste, der enten er dateret og underskrevet af skibsføreren, skibets agent eller en anden person, der er korrekt bemyndiget af skibsføreren eller attesteret på en måde, der er acceptabel for den pågældende myndighed.

DEL C

Tekniske specifikationer

1. IMO FAL-formularernes format skal følge proportionerne på de modeller, der foreligger i bilag II så nært som teknisk muligt. De trykkes på særskilte A4-papirark (210 × 297 mm) med højformat. Mindst 1/3 af formularernes bagside skal være forbeholdt medlemsstaternes myndigheder til officielt brug.

Formater og layout for standardiserede FAL-formularer, der anbefales og fremstilles af IMO, og som bygger på IMO FAL-konventionen, således som denne var gyldig den 1. maj 1997 anerkendes og betragtes som svarende til formaterne i bilag II.

2. Medlemsstaternes myndigheder skal acceptere oplysninger, der gives på læselig og forståelig måde, herunder formularer, der er udfyldt med blæk eller uudslettelig blyant eller som er udfærdiget ved automatisk databehandling.

3. Uden at det berører elektroniske metoder til overførelse af oplysninger, skal en medlemsstat, når den accepterer modtagelse af skibets meldeoplysninger i elektronisk form, også acceptere, at disse meldeoplysninger overføres ved hjælp af edb eller dataudvekslingsteknologier, der opfylder internationale krav, forudsat at de er læselige og forståelige samt indeholder de krævede oplysninger.

Medlemsstaterne kan derefter behandle de indsamlede data i et hvilket som helst format, de finder passende.

BILAG II

Modeller til IMO FAL-formularer, som nævnt i artikel 4 og bilag I

>PIC FILE= "L_2002067DA.003701.TIF">

>PIC FILE= "L_2002067DA.003901.TIF">

>PIC FILE= "L_2002067DA.004101.TIF">

>PIC FILE= "L_2002067DA.004301.TIF">

>PIC FILE= "L_2002067DA.004501.TIF">

Top