Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32002G0410(01)

Rådets resolution af 25. marts 2002 om e-Europa-handlingsplanen 2002: Adgang til offentlige websteder og deres indhold

OJ C 86, 10.4.2002, p. 2–3 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

In force

32002G0410(01)

Rådets resolution af 25. marts 2002 om e-Europa-handlingsplanen 2002: Adgang til offentlige websteder og deres indhold

EF-Tidende nr. C 086 af 10/04/2002 s. 0002 - 0003


Rådets resolution

af 25. marts 2002

om e-Europa-handlingsplanen 2002: Adgang til offentlige websteder og deres indhold

(2002/C 86/02)

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION,

henviser til e-Europa-handlingsplanen 2002, som blev vedtaget på Det Europæiske Råds møde i Santa Maria da Feira i juni 2000 for at give alle borgere del i de muligheder, informationssamfundet tilbyder,

tager følgende i betragtning:

(1) Kommissionen fokuserer i sin meddelelse af 25. september 2001 på et af de specifikke mål for e-Europa-handlingsplanen 2002, nemlig at forbedre webadgangen for de 37 millioner handicappede i Europa og det stigende antal ældre, for hvem det kan være umuligt at få adgang til de informationer og tjenester, som de nye medier tilbyder.

(2) World Wide Web Consortiums webadgangsinitiativ har udarbejdet en række retningslinjer, herunder retningslinjer for adgangen til webindhold(1) (i det følgende benævnt "retningslinjerne"), der de facto anvendes som en global standard ved udformningen af tilgængelige websteder.

(3) I ovennævnte meddelelse fra Kommissionen drages der bl.a. følgende konklusioner:

- de offentlige myndigheder bør løbende søge at forbedre adgangen til deres websider og undersøge nye og bedre måder at levere webindhold og -tjenester på, efterhånden som der udvikles nye teknologier og nye udgaver af retningslinjerne

- e-Europe-webstedet vil præsentere de fremskridt, der er sket i retning af vedtagelse og gennemførelse af retningslinjerne i EU's institutioner og i medlemsstaterne

- såvel EU's institutioner som medlemsstaterne bør træffe foranstaltninger for at øge kendskabet til webadgang og sikre udbredelsen heraf samt træffe foranstaltninger inden for uddannelse og navnlig praktisk undervisning på dette område

- medlemsstaterne bør inden for rammerne af e-Europa-handlingsplanen opfordre ikke alene nationale, men også lokale og regionale offentlige websteder til at overholde retningslinjerne

- der bør i iværksættes et større initiativ med henblik på at opnå generel adgang til både offentlige og private websteder i 2003, der er udnævnt til Det Europæiske Handicapår.

(4) Rådet (transport og telekommunikation) den 15. oktober 2001 noterede sig Kommissionens meddelelse.

(5) Rådet (beskæftigelse og social- og arbejdsmarkedspolitik) den 8. oktober 2001 vedtog en resolution om inddragelse i informationssamfundet - udnyttelse af informationssamfundets muligheder for så vidt angår social inddragelse.

(6) Formandskabets konklusioner vedrørende resultaterne af den uformelle konference om de nye teknologier og de handicappede, der blev afholdt den 6. og 7. februar 2002 i Madrid, erindrer bl.a. om behovet for foranstaltninger til fremme af webadgang i Den Europæiske Union,

tager hensyn til følgende:

(1) Den Europæiske Unions målsætning som udtrykt i e-Europa-handlingsplanen 2002 er at inddrage alle i informationssamfundet, navnlig handicappede og ældre.

(2) Den manglende adgang til de nye kommunikationsmedier er en afgørende barriere, der skal fjernes, hvis alle i større grad skal have mulighed for at deltage i informationssamfundet.

(3) Der er i en række medlemsstater eksempler på god praksis for så vidt angår undervisning af og støtte til personer med ansvar for websider, og for at øge kendskabet til retningslinjerne og deres formål hos beslutningstagere, informationsforvaltere og indholdsudbydere.

(4) På trods af de fremskridt, medlemsstaterne har gjort med hensyn til det specifikke e-Europa-mål om vedtagelse af retningslinjerne, bør arbejdet med at gennemføre disse fortsætte for at nå det underliggende må med e-Europa, nemlig at gøre alle offentlige websteder tilgængelige.

(5) Webadgang er i nogle lande i og uden for Den Europæiske Union en integrerende del af de offentlige informationspolitikker, og lovgivning eller andre politikinstrumenter kan i sådanne tilfælde være et værdifuldt incitament til at gøre webstederne tilgængelige.

(6) De teknologiske fremskridt gør det lettere at gennemføre retningslinjerne og at validere, at webstederne er i overensstemmelse med retningslinjerne,

og

1. UNDERSTREGER behovet for at øge indsatsen for hurtigere at sikre adgangen til webstederne og det tilbudte indhold

2. OPFORDRER medlemsstaterne til at gennemføre specifikke foranstaltninger, hvortil der er afsat tilstrækkelige bevillinger, så det underliggende mål i e-Europa-handlingsplanen 2002 om tilgængelige offentlige websteder kan nås på alle statslige niveauer

3. OPFORDRER Gruppen på Højt Plan vedrørende Informationssamfundets Beskæftigelsesmæssige og Sociale Aspekter (ESDIS) til at følge fremskridtene med hensyn til vedtagelse og gennemførelse af retningslinjerne, og til at udforme fælles metoder og tilvejebringe sammenlignelige data for at lette evalueringen af fremskridtene

4. TILSKYNDER medlemsstaterne og Kommissionen til at tage hensyn til behovet for at gøre det digitale indhold tilgængeligt f.eks. ved i forbindelse med bevillinger til udformning af websteder at kræve, at de pågældende websteder overholder retningslinjerne.

5. OPFORDRER medlemsstaterne og Kommissionen til at deltage i Det Europæiske Handicapår 2003 og forbedre webadgangen, -kendskabet og -undervisningen og anmoder Kommissionen om i første halvår af 2004 at fremlægge en rapport om, hvilke fremskridt der er gjort.

6. OPFORDRER KRAFTIGT medlemsstaterne og Kommissionen til at indgå i en løbende dialog med repræsentanter for handicap- og ældreorganisationerne, så der kan tages hensyn til deres mening om disse emner.

(1) Http://www.w3.org/TR/WCAG10/

Top