Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32002D1003

2002/1003/EF: Kommissionens beslutning af 18. december 2002 om minimumskrav til en undersøgelse af prionproteingenotyper hos fåreracer (EØS-relevant tekst) (meddelt under nummer K(2002) 5102)

OJ L 349, 24.12.2002, p. 105–107 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 037 P. 541 - 543
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 037 P. 541 - 543
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 037 P. 541 - 543
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 037 P. 541 - 543
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 037 P. 541 - 543
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 037 P. 541 - 543
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 037 P. 541 - 543
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 037 P. 541 - 543
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 037 P. 541 - 543
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 045 P. 290 - 293
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 045 P. 290 - 293
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 042 P. 146 - 148

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2002/1003/oj

32002D1003

2002/1003/EF: Kommissionens beslutning af 18. december 2002 om minimumskrav til en undersøgelse af prionproteingenotyper hos fåreracer (EØS-relevant tekst) (meddelt under nummer K(2002) 5102)

EF-Tidende nr. L 349 af 24/12/2002 s. 0105 - 0107


Kommissionens beslutning

af 18. december 2002

om minimumskrav til en undersøgelse af prionproteingenotyper hos fåreracer

(meddelt under nummer K(2002) 5102)

(EØS-relevant tekst)

(2002/1003/EF)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 999/2001 af 22. maj 2001 om fastsættelse af regler for forebyggelse af, kontrol med og udryddelse af visse transmissible spongiforme encephalopatier(1), senest ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1494/2002(2), særlig artikel 23, og

ud fra følgende betragtninger:

(1) Scrapie udgør et betydeligt dyresundhedsproblem blandt Fællesskabets fåre- og gedebestand.

(2) Der findes ingen validerede rutinediagnosemetoder, der kan skelne mellem infektion med bovin spongiform encephalopati (BSE) og scrapieinfektion hos får og geder. Det har ikke under naturlige vilkår kunnet bevises, at BSE-infektion forekommer hos får og geder. Der er alligevel en vis usikkerhed om, hvorvidt fåre- og gedebestanden kan være inficeret med BSE, og hvorvidt BSE evt. stadig forekommer i bestanden. Infektioner med transmissibel spongiform encephalopati (TSE) hos får og geder udgør dermed også en potentiel risiko for folkesundheden.

(3) Forskning har vist, at visse prionproteingenotyper hos får medfører resistens over for scrapie. De hidtidige oplysninger viser, at der findes en lignende genetisk betinget BSE-resistens hos får, der oralt udsættes for BSE-infektion på forsøgsbetingelser.

(4) I sin udtalelse af 4.-5. april 2002 om sikker sporing af materiale fra små drøvtyggere udstak Den Videnskabelige Styringskomité retningslinjer for hovedpunkterne i et avlsprogram med henblik på TSE-resistens hos får. Et af kravene er et estimat over frekvensen af ARR/ARR-får for hver vigtig fårerace. For at indsamle sådanne oplysninger bør der gennemføres en undersøgelse af fåreracer i medlemsstaterne.

(5) Kommissionen vil over for Rådet og Europa-Parlamentet fremsætte forslag om ændring af forordning (EF) nr. 999/2001, så den kommer til at indeholde et retsgrundlag for foranstaltningerne i denne beslutning. Indtil da bør denne beslutning vedtages som en overgangsforanstaltning.

(6) De i denne beslutning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed -

VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING:

Artikel 1

Definitioner

I denne beslutning anvendes definitionerne i bilag I.

Artikel 2

Undersøgelse af prionproteingenotyper hos fåreracer

De enkelte medlemsstater gennemfører senest den 1. juli 2003 en undersøgelse af prionproteingenotypen hos alle fåreracer, der er af national oprindelse, eller som udgør en væsentlig population på deres område.

Undersøgelsen gennemføres ved anvendelse af de parametre, der er fastsat i bilag II.

Artikel 3

Rapporter, som medlemsstaterne skal forelægge Kommissionen

Medlemsstaterne forelægger senest den 1. oktober 2003 Kommissionen en rapport om den undersøgelse, der er omhandlet i artikel 2.

Artikel 4

Kommissionens sammenfatning af rapporterne

Kommissionen forelægger medlemsstaterne en sammenfatning af de rapporter, den modtager i medfør af artikel 3, senest tre måneder efter fristen for modtagelse af rapporterne.

Artikel 5

Adressater

Denne beslutning er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 18. december 2002.

På Kommissionens vegne

David Byrne

Medlem af Kommissionen

(1) EFT L 147 af 31.5.2001, s. 1.

(2) EFT L 225 af 22.8.2002, s. 3.

BILAG I

Definitioner

1. "Allelen" defineres ved henvisning til den aminosyre, der kodes for i prionproteingenets codon 136, 154 og 171.

Hver allel betegnes ved en kode på 3 bogstaver som angivet i følgende skema.

>TABELPOSITION>

2. "Genotypen" defineres ved kombinationen af to alleler. Hvis det ikke er muligt at skelne mellem ARQ- og ARH-allelerne, kan der anvendes en fællesbetegnelse til angivelse af disse to alleler.

3. Ved "besætning af høj genetisk værdi" forstås

a) en besætning af racerene avlsfår som defineret i Rådets direktiv 89/361/EØF om racerene avlsfår og -geder, eller

b) andre fårebesætninger, som medlemsstatens ansvarlige myndighed har anerkendt som værende af stor betydning for markedsføringen eller produktionen af avlsfår, og som medlemsstatens ansvarlige myndighed ønsker skal indgå i undersøgelsen,

af samme race, holdt på kun én bedrift og/eller under kun én brugers ansvar. Definitionen omfatter væddere, der anvendes til kunstig inseminering, men den omfatter ikke væddere, der udelukkende holdes med henblik på bedækning af moderfår.

BILAG II

Parametre for en undersøgelse af prionproteingenotyper hos får fra besætninger af høj genetisk værdi

1. Der udtages prøver af får fra besætninger af høj genetisk værdi som defineret i bilag I.

2. Der udtages mindst 50 prøver fra hver race.

3. Prøverne udtages, så de er repræsentative for hele racen i medlemsstaten.

4. Hvis prøveudtagningsordningen, jf. punkt 2 og 3, ikke påviser dyr med ARR-allelen inden for en race, skal racen underkastes en intensiveret prøveudtagning.

Top