Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32002D0226

2002/226/EF: Kommissionens beslutning af 15. marts 2002 om særlig sundhedskontrol ved høstning og forarbejdning af visse toskallede bløddyr med et indhold af amnesifremkaldende skaldyrsgift (ASP), der overstiger den grænse, der er fastsat i Rådets direktiv 91/492/EØF (EØS-relevant tekst) (meddelt under nummer K(2002) 1009)

OJ L 75, 16.3.2002, p. 65–66 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 035 P. 309 - 310
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 035 P. 309 - 310
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 035 P. 309 - 310
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 035 P. 309 - 310
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 035 P. 309 - 310
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 035 P. 309 - 310
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 035 P. 309 - 310
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 035 P. 309 - 310
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 035 P. 309 - 310
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 041 P. 142 - 144
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 041 P. 142 - 144
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 014 P. 70 - 71

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2002/226/oj

32002D0226

2002/226/EF: Kommissionens beslutning af 15. marts 2002 om særlig sundhedskontrol ved høstning og forarbejdning af visse toskallede bløddyr med et indhold af amnesifremkaldende skaldyrsgift (ASP), der overstiger den grænse, der er fastsat i Rådets direktiv 91/492/EØF (EØS-relevant tekst) (meddelt under nummer K(2002) 1009)

EF-Tidende nr. L 075 af 16/03/2002 s. 0065 - 0066


Kommissionens beslutning

af 15. marts 2002

om særlig sundhedskontrol ved høstning og forarbejdning af visse toskallede bløddyr med et indhold af amnesifremkaldende skaldyrsgift (ASP), der overstiger den grænse, der er fastsat i Rådets direktiv 91/492/EØF

(meddelt under nummer K(2002) 1009)

(EØS-relevant tekst)

(2002/226/EF)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets direktiv 91/492/EØF af 15. juli 1991 om sundhedsmæssige betingelser for produktion og afsætning af levende toskallede bløddyr(1), senest ændret ved direktiv 97/79/EF(2), særlig bilagets kapitel V, sidste afsnit, og

ud fra følgende betragtninger:

(1) Det er fastsat i kapitel V, punkt 7a, i bilaget til direktiv 91/492/EØF, at det samlede indhold af amnesifremkaldende skaldyrsgift (ASP) i bløddyrenes spiselige dele (hele kroppen eller enhver spiselig del heraf) ikke må overstige 20 mg domoinsyre pr. kg ved anvendelse af HPLC-metoden (højtryksvæskechromatografi).

(2) For så vidt angår toskallede bløddyr af arterne Pecten maximus og Pecten jacobaeus har videnskabelige undersøgelser vist, at ved en domoinsyrekoncentration i hele kroppen på mellem 20 og 250 mg pr. kg, der omfatter bestemte restriktive betingelser, ligger domoinsyrekoncentrationen i lukkemuskel og/eller kønskirtler bestemt til konsum normalt under grænsen på 20 mg pr. kg.

(3) På baggrund af nyere videnskabelige undersøgelser bør der fastsættes en højere ASP-helkropsgrænse end den, der er fastsat i direktiv 91/492/EØF, men kun for høstningsfasen og kun for toskallede bløddyr af de i betragtning 2 nævnte arter.

(4) Det er op til medlemsstaternes kompetente myndigheder at godkende de virksomheder, der foretager den specifikke behandling af disse toskallede bløddyr, og at kontrollere, om der er en tilfredsstillende anvendelse af de procedurer for sundhedsmæssig egenkontrol, der er fastsat i Rådets direktiv 91/493/EØF af 22. juli 1991 om sundhedsmæssige betingelser for produktion og afsætning af fiskerivarer(3), senest ændret ved direktiv 97/79/EF.

(5) Bestemmelserne i denne beslutning bør tages op til fornyet overvejelse, når videnskabelig dokumentation tyder på, at der er behov for at indføre anden sundhedskontrol eller ændre de parametre, der er fastlagt med henblik på at beskytte folkesundheden.

(6) De i denne beslutning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Veterinærkomité -

VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING:

Artikel 1

1. Uanset kapitel V, punkt 7a, i bilaget til direktiv 91/492/EØF kan medlemsstaterne tillade høstning af arterne Pecten maximus og Pecten jacobaeus med en domoinsyrekoncentration i hele kroppen på over 20 mg pr. kg, men under 250 mg pr. kg, som opfylder kravene i stk. 2.

2. De i stk. 1 omhandlede krav er følgende:

a) Bløddyrene skal være omfattet af de høstningsbetingelser, der er fastsat i bilaget til denne beslutning.

b) De skal transporteres i containere eller på køretøjer, som er plomberet efter den kompetente myndigheds anvisninger, og sendes direkte fra produktionsområdet til en godkendt virksomhed med tilladelse til foretage den specifikke behandling af de pågældende bløddyr, som indebærer, at hepatopancreas, blødt væv og andre kontaminerede dele, der ikke er i overensstemmelse med punkt 2 i bilaget, fjernes. Den kompetente myndighed sender Europa-Kommissionen og medlemsstaterne en liste over de særligt godkendte virksomheder.

c) De skal ledsages af et registreringsdokument, der er udstedt af den kompetente myndighed, og som angiver kravene, jf. kapitel II, punkt 6, i bilaget til direktiv 91/492/EØF, og hvilke(n) anatomisk(e) del(e), der kan forarbejdes med henblik på konsum. Det er ikke tilladt at anvende en permanent transporttilladelse fra den kompetente myndighed.

d) Efter at hepatopancreas, blødt væv og andre kontaminerede dele er komplet fjernet, må indholdet af amnesifremkaldende skaldyrsgift (ASP) i lukkemuskel og/eller kønskirtler bestemt til konsum ikke overstige 20 mg domoinsyre pr. kg ved anvendelse af HPLC-metoden.

Artikel 2

1. Hvert parti af slutproduktet undersøges af den særligt godkendte virksomhed. Hvis en stikprøve, som defineret i bilaget, overskrider 20 mg domoinsyre pr. kg, destrueres hele partiet under den kompetente myndigheds tilsyn.

2. Hepatopancreas, blødt væv og andre toksiske dele, som overskrider de grænser, der er fastsat i punkt 2 i bilaget (herunder slutprodukter, der overskrider grænsen på 20 mg domoinsyre pr. kg), destrueres under den kompetente myndigheds tilsyn.

3. Den kompetente myndighed sikrer, at den sundhedsmæssige egenkontrol, jf. artikel 6 i Rådets direktiv 91/493/EØF, gælder for den behandling, der er omhandlet i artikel 1, stk. 2, litra b), i nærværende beslutning. Producenten orienterer den kompetente myndighed om alle resultater af analyser vedrørende slutproduktet, som ikke er i overensstemmelse med kapitel V, punkt 7a, i bilaget til direktiv 91/492/EØF.

Artikel 3

Bestemmelserne i denne beslutning tages op til revision på grundlag af de videnskabelige fremskridt.

Artikel 4

Denne beslutning er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 15. marts 2002.

På Kommissionens vegne

David Byrne

Medlem af Kommissionen

(1) EFT L 268 af 24.9.1991, s. 1.

(2) EFT L 24 af 30.1.1998, s. 31.

(3) EFT L 268 af 24.9.1991, s. 15.

BILAG

1. Når der forekommer en ASP-aktiv toksisk hændelse i produktionsområdernes farvande, jf. kapitel VI, punkt 2, i bilaget til direktiv 91/492/EØF, må det ikke tillades at høste toskallede bløddyr af arterne Pecten maximus og Pecten jacobaeus.

2. Der kan iværksættes en begrænset ordning for høstning af bløddyr med en domoinsyrekoncentration i hele kroppen på over 20 mg pr. kg, hvis to på hinanden følgende analyser af stikprøver udtaget med en til højst syv dages mellemrum viser, at domoinsyrekoncentration i hele bløddyret udgør mindre end 250 mg pr. kg, og at domoinsyrekoncentration i de dele, der er bestemt til konsum, og som skal analyseres særskilt, udgør mindre end 4,6 mg pr. kg. Analyserne af hele kroppen foretages af et homogenat af ti bløddyr. Analyserne af de spiselige dele foretages af et homogenat af ti enkeltdele.

3. Den kompetente myndighed bestemmer, hvorfra stikprøverne skal udtages, for at sikre, at produkterne opfylder kriterierne i punkt 2. Når høstning er tilladt, skal der mindst en gang pr. uge udtages stikprøver til analyse for domoinsyre i bløddyr (særskilt analyse af hele kroppen og af lukkemuskel og kønskirtler). Høstningen kan fortsætte, hvis resultaterne er i overensstemmelse med betingelserne i punkt 2.

Top