Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32001R2559

Rådets forordning (EF) nr. 2559/2001 af 17. december 2001 om ændring af forordning (EF) nr. 2505/96 om åbning og forvaltning af autonome fællesskabstoldkontingenter for visse landbrugs- og industriprodukter

OJ L 344, 28.12.2001, p. 5–12 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 02 Volume 012 P. 91 - 98
Special edition in Estonian: Chapter 02 Volume 012 P. 91 - 98
Special edition in Latvian: Chapter 02 Volume 012 P. 91 - 98
Special edition in Lithuanian: Chapter 02 Volume 012 P. 91 - 98
Special edition in Hungarian Chapter 02 Volume 012 P. 91 - 98
Special edition in Maltese: Chapter 02 Volume 012 P. 91 - 98
Special edition in Polish: Chapter 02 Volume 012 P. 91 - 98
Special edition in Slovak: Chapter 02 Volume 012 P. 91 - 98
Special edition in Slovene: Chapter 02 Volume 012 P. 91 - 98

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2003; stiltiende ophævelse ved 32004R0226

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2001/2559/oj

32001R2559

Rådets forordning (EF) nr. 2559/2001 af 17. december 2001 om ændring af forordning (EF) nr. 2505/96 om åbning og forvaltning af autonome fællesskabstoldkontingenter for visse landbrugs- og industriprodukter

EF-Tidende nr. L 344 af 28/12/2001 s. 0005 - 0012


Rådets forordning (EF) nr. 2559/2001

af 17. december 2001

om ændring af forordning (EF) nr. 2505/96 om åbning og forvaltning af autonome fællesskabstoldkontingenter for visse landbrugs- og industriprodukter

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 26,

under henvisning til forslag fra Kommissionen,

ud fra følgende betragtninger:

(1) Ved forordning (EF) nr. 2505/96(1), har Rådet åbnet fællesskabstoldkontingenter for en række landbrugs- og industriprodukter. Fællesskabets behov for forsyninger med disse produkter bør dækkes på de gunstigste betingelser. Der bør derfor åbnes fællesskabskontingenter til nedsat sats eller nulsats for passende mængder, ligesom der bør ske en forhøjelse for hele året 2002 og en forlængelse af gyldigheden af visse eksisterende toldkontingenter, uden at der skabes forstyrrelser på markedet for disse produkter.

(2) En række produkter, der er omhandlet i ovennævnte forordning, for hvilke det ikke længere er i Fællesskabets interesse at opretholde et fællesskabstoldkontingent, bør slettes i tabellen i bilag I.

(3) I betragtning af de mange ændringer med virkning fra den 1. januar 2002 og for at skabe klarhed for brugerne bør disse ændringer foretages ved, at tabellen i bilag I til den pågældende forordning erstattes med tabellen i bilaget til nærværende forordning.

(4) Som følge af denne forordnings økonomiske betydning bør sagens hastende karakter som omhandlet i punkt I, nr. 3, i tillægsprotokollen til Amsterdam-traktaten, om de nationale parlamenters rolle i Den Europæiske Union, gøres gældende.

(5) Forordning (EF) nr. 2505/96 bør derfor ændres i overensstemmelse hermed -

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Tabellen i bilag I til forordning (EF) nr. 2505/96 erstattes med tabellen i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på dagen efter offentliggørelsen i De Europæiske Fællesskabers Tidende.

Den anvendes fra den 1. januar 2002.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 17. december 2001.

På Rådets vegne

A. Neyts-Uyttebroeck

Formand

(1) EFT L 345 af 31.12.1996, s. 1. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 1142/2001 (EFT L 155 af 12.6.2001, s. 1).

BILAG

"BILAG I

>TABELPOSITION>"

Top