Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32001L0111

Rådets direktiv 2001/111/EF af 20. december 2001 om visse former for sukker bestemt til konsum

OJ L 10, 12.1.2002, p. 53–57 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 13 Volume 027 P. 185 - 189
Special edition in Estonian: Chapter 13 Volume 027 P. 185 - 189
Special edition in Latvian: Chapter 13 Volume 027 P. 185 - 189
Special edition in Lithuanian: Chapter 13 Volume 027 P. 185 - 189
Special edition in Hungarian Chapter 13 Volume 027 P. 185 - 189
Special edition in Maltese: Chapter 13 Volume 027 P. 185 - 189
Special edition in Polish: Chapter 13 Volume 027 P. 185 - 189
Special edition in Slovak: Chapter 13 Volume 027 P. 185 - 189
Special edition in Slovene: Chapter 13 Volume 027 P. 185 - 189
Special edition in Bulgarian: Chapter 13 Volume 033 P. 113 - 117
Special edition in Romanian: Chapter 13 Volume 033 P. 113 - 117
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 024 P. 69 - 73

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2001/111/oj

32001L0111

Rådets direktiv 2001/111/EF af 20. december 2001 om visse former for sukker bestemt til konsum

EF-Tidende nr. L 010 af 12/01/2002 s. 0053 - 0057


Rådets direktiv 2001/111/EF

af 20. december 2001

om visse former for sukker bestemt til konsum

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 37,

under henvisning til forslag fra Kommissionen(1),

under henvisning til udtalelse fra Europa-Parlamentet(2),

under henvisning til udtalelse fra Det Økonomiske og Sociale Udvalg(3), og

ud fra følgende betragtninger:

(1) Visse vertikale direktiver på levnedsmiddelområdet bør forenkles med det formål alene at tage hensyn til de væsentlige krav, som de produkter, de pågældende direktiver omfatter, skal opfylde, for at kunne bevæge sig frit i det indre marked i overensstemmelse med konklusionerne fra Det Europæiske Råds møde den 11. og 12. december 1992 i Edinburgh, bekræftet ved konklusionerne fra Det Europæiske Råds møde den 10. og 11. december 1993 i Bruxelles.

(2) Begrundelsen for Rådets direktiv 73/437/EØF af 11. december 1973 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger om visse former for sukker bestemt til menneskeføde(4) var, at forskelle mellem de nationale lovgivninger om visse former for sukker kunne skabe ulige konkurrencevilkår med mulig vildledning af forbrugerne til følge og dermed kunne have direkte indvirkning på fællesmarkedets oprettelse og funktion.

(3) Direktiv 73/437/EØF havde derfor til formål at fastsætte definitioner og fælles regler for produkternes fabrikationsspecifikationer, pakning og mærkning for at sikre deres frie bevægelighed inden for Fællesskabet.

(4) Kommissionen agter snarest og under alle omstændigheder inden den 1. juli 2000 at foreslå, at en række vægtkategorier af færdigpakninger af de produkter, der er omfattet af nærværende direktiv, medtages i Rådets direktiv 80/232/EØF af 15. januar 1980 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning vedrørende værdiskalaer for tilladte nominelle mængder og nominelle rumfang for visse færdigpakkede varer(5).

(5) Direktiv 73/437/EØF bør omarbejdes for at gøre bestemmelserne om fremstilling og markedsføring af visse former for sukker bestemt til konsum mere tilgængelige og for at tilpasse direktivet til den almindelige fællesskabslovgivning, som gælder for levnedsmidler, navnlig bestemmelserne om mærkning, farvestoffer og andre tilladte tilsætningsstoffer, ekstraktionsmidler og analysemetoder.

(6) De generelle bestemmelser om mærkning af levnedsmidler, der er fastsat i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/13/EF(6), bør anvendes under overholdelse af visse betingelser.

(7) I overensstemmelse med subsidiaritetsprincippet og proportionalitetsprincippet i traktatens artikel 5 kan målet om at fastlægge fælles definitioner og regler for de pågældende produkter og bringe bestemmelserne på linje med den almindelige fællesskabslovgivning om levnedsmidler ikke i tilstrækkelig grad opfyldes af medlemsstaterne og kan derfor på grund af direktivets karakter bedre gennemføres på fællesskabsplan; dette direktiv er begrænset til, hvad der er nødvendigt for at nå nævnte mål.

(8) De nødvendige foranstaltninger til gennemførelse af dette direktiv bør vedtages i overensstemmelse med Rådets afgørelse 1999/468/EF af 28. juni 1999 om fastsættelse af de nærmere vilkår for udøvelsen af de gennemførelsesbeføjelser, der tillægges Kommissionen(7).

(9) For at undgå, at der opstår nye hindringer for de frie varebevægelser, bør medlemsstaterne undlade at vedtage nationale bestemmelser for de pågældende produkter, som ikke er hjemlet i dette direktiv -

UDSTEDT FØLGENDE DIREKTIV:

Artikel 1

Dette direktiv gælder for de i bilaget, del A, definerede produkter.

Dette direktiv gælder ikke for de i bilaget, del A, definerede produkter, når det drejer sig om formalet sukker, kandissukker og sukkertoppe.

Artikel 2

Direktiv 2000/13/EF anvendes på de i bilaget, del A, til nævnte direktiv definerede produkter på følgende betingelser og med følgende undtagelser:

1) Varebetegnelserne i bilaget, del A, er forbeholdt de deri nævnte produkter og skal i handelen benyttes som betegnelse for dem, jf. dog nr. 5 i denne artikel.

Den varebetegnelse, der er anført i bilaget, del A, punkt 2, kan ligeledes benyttes til at betegne det produkt, der er defineret i bilaget, del A, punkt 3.

Dette er dog ikke til hinder for:

- at de i bilaget, del A, definerede produkter foruden deres obligatoriske varebetegnelser kan bære betegnelser, som er sædvanlige i de forskellige medlemsstater

- at varebetegnelserne i overensstemmelse med skik og brug kan anvendes i varebetegnelser for andre produkter

på betingelse af, at dette ikke kan vildlede forbrugerne.

2) For færdigpakkede produkter med en vægt på under 20 g behøver nettovægten ikke at angives på mærkningen.

3) For flydende sukker, flydende invertsukker og sirup af invertsukker skal mærkningen angive indholdet af tørstof og invertsukker.

4) For sirup af invertsukker, som indeholder krystaller i opløsningen, skal mærkningen indeholde betegnelsen "krystalliseret".

5) Når de produkter, der er omhandlet i bilaget, del A, punkt 7 og 8, indeholder mere end 5 vægtprocent fruktose i tørstofform, mærkes de med hensyn til deres varebetegnelse eller som ingredienser med henholdsvis "glucose-fruktosesirup" eller "fruktose-glucosesirup" og "tørret glucose-fruktosesirup" eller "tørret fruktose-glucosesirup", således at det fremgår, om det er glucosekomponenten eller fruktosekomponenten, der er størst.

Artikel 3

For de i bilag I definerede produkter må medlemsstaterne ikke vedtage nationale bestemmelser, som er mere detaljerede, eller som ikke er hjemlet i dette direktiv.

Artikel 4

De nødvendige foranstaltninger til gennemførelse af dette direktiv vedtages, for så vidt angår de emneområder, der er nævnt nedenfor, efter forskriftsproceduren i artikel 5, stk. 2:

- tilpasning af dette direktiv til den almindelige fællesskabslovgivning om levnedsmidler

- tilpasning til den tekniske udvikling.

Artikel 5

1. Kommissionen bistås af Den Stående Levnedsmiddelkomité (i det følgende benævnt "komitéen"), som er oprettet ved artikel 1 i afgørelse 69/414/EØF(8).

2. Når der henvises til dette stykke, anvendes artikel 5 og 7 i afgørelse 1999/468/EF.

Fristen i artikel 5, stk. 6, i afgørelse 1999/468/EF fastsættes til tre måneder.

3. Komitéen vedtager selv sin forretningsorden.

Artikel 6

Direktiv 73/437/EØF ophæves med virkning fra den 12. juli 2003.

Henvisninger til det ophævede direktiv betragtes som henvisninger til nærværende direktiv.

Artikel 7

Medlemsstaterne sætter de nødvendige love og administrative bestemmelser i kraft for at efterkomme dette direktiv inden den 12. juli 2003. De underretter straks Kommissionen herom.

Disse love og bestemmelser anvendes således:

- at markedsføring af de i bilaget, del A, definerede produkter, som er i overensstemmelse med definitionerne og bestemmelserne i dette direktiv, tillades fra den 12. juli 2003

- at markedsføring af produkter, som ikke er i overensstemmelse med dette direktiv, forbydes fra den 12. juli 2004

Dog er markedsføring af produkter, som ikke er i overensstemmelse med dette direktiv, men som inden den 12. juli 2004 er mærket i overensstemmelse med direktiv 73/437/EØF, tilladt, indtil lagrene er opbrugt.

Disse love og bestemmelser skal ved vedtagelsen indeholde en henvisning til dette direktiv eller skal ved offentliggørelsen ledsages af en sådan henvisning. De nærmere regler for henvisningen fastsættes af medlemsstaterne.

Artikel 8

Dette direktiv træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i De Europæiske Fællesskabers Tidende.

Artikel 9

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 20. december 2001.

På Rådets vegne

C. Picqué

Formand

(1) EFT C 231 af 9.8.1996, s. 6.

(2) EFT C 279 af 1.10.1999, s. 90.

(3) EFT C 56 af 24.2.1997, s. 20.

(4) EFT C 356 af 27.12.1973, s. 71. Ændret ved tiltrædelsesakten af 1985.

(5) EFT L 51 af 25.2.1980, s. 1. Senest ændret ved direktiv 87/356/EØF (EFT L 192 af 11.7.1987, s. 48).

(6) EFT L 109 af 6.5.2000, s. 29.

(7) EFT L 184 af 7.7.1999, s. 23.

(8) EFT L 291 af 19.11.1969, s. 9.

BILAG

A. VAREBETEGNELSER OG DEFINITIONER

1. Halvhvidt sukker

Saccharose, renset og krystalliseret, af sund, sædvanlig handelsmæssig kvalitet med følgende kendetegn:

>TABELPOSITION>

2. Sukker eller hvidt sukker

Saccharose, renset og krystalliseret, af sund, sædvanlig handelsmæssig kvalitet med følgende kendetegn:

>TABELPOSITION>

3. Raffineret sukker eller raffineret hvidt sukker

Det produkt, som har de under punkt 2, litra a), b) og c), nævnte kendetegn, og hvis punkttal bestemt i overensstemmelse med del B ikke samlet overstiger 8 og heller ikke overstiger:

- 4 for farvetypen

- 6 for askeindholdet

- 3 for farve i opløsningen.

4. Flydende sukker(1)

Den vandige opløsning af saccharose, som har følgende kendetegn:

>TABELPOSITION>

5. Flydende invertsukker(2)

Den vandige opløsning af saccharose, delvis inverteret ved hydrolyse, hvor mængden af invertsukker ikke er fremherskende, og som har følgende kendetegn:

>TABELPOSITION>

6. Sirup af invertsukker(3)

Den vandige opløsning, eventuelt krystalliseret, af saccharose, delvis inverteret ved hydrolyse, hvor mængden af invertsukker (forholdet mellem fruktose og dextrose: 1,0 ± 0,1) i forhold til tørstoffet skal være over 50 vægtprocent, og som i øvrigt opfylder kravene i punkt 5, litra a) og c).

7. Glucosesirup

Den rensede og koncentrerede vandige opløsning af saccharider til levnedsmidler, fremstillet på grundlag af korn- og/eller inulin, og som har følgende kendetegn:

>TABELPOSITION>

8. Tørret glucosesirup

Glucosesirup, som er delvis tørret og har et tørstofindhold på mindst 93 vægtprocent, og som i øvrigt opfylder kravene i punkt 7, litra b) og c).

9. Dextrose eller dextrosemonohydrat

D-glucose, renset og krystalliseret, som indeholder et molekyle krystalvand, og som har følgende kendetegn:

>TABELPOSITION>

10. Dextrose eller dextroseanhydrid

D-glucose, renset og krystalliseret, som ikke indeholder krystalvand, og hvis tørstofindhold er på mindst 98 vægtprocent, og som i øvrigt opfylder kravene i punkt 9, litra a) og c).

11. Fruktose

D-fruktose, renset og krystalliseret, som har følgende kendetegn:

>TABELPOSITION>

B. METODE TIL BESTEMMELSE AF FARVETYPE, ASKEINDHOLD VED MÅLING AF LEDNINGSEVNE OG FARVE I OPLØSNINGER AF (HVIDT) SUKKER OG AF RAFFINERET (HVIDT) SUKKER SOM DEFINERET I DEL A, PUNKT 2 OG 3

Et "punkt" svarer til:

a) hvad angår farvetypen, 0,5 enheder bestemt efter metoden fra Instituttet for Landbrugsteknologi og Sukkerindustri i Brunswick, som omhandlet i kapitel A, nr. 2, i bilaget til Kommissionens forordning (EØF) nr. 1265/69 af 1. juli 1969 om metoderne til bestemmelse af kvaliteten af sukker, der opkøbes af interventionsorganerne(4)

b) hvad angår askeindholdet, 0,0018 % bestemt efter metoden fra The International Commission for Uniform Methods of Sugar Analyses (ICUMSA-metoden), som omhandlet i kapitel A, nr. 1, i bilaget til forordning (EØF) nr. 1265/69

c) hvad angår opløsningens farve, 7,5 enheder bestemt efter ICUMSA-metoden, som omhandlet i kapitel A, nr. 3, i bilaget til forordning (EØF) nr. 1265/69.

(1) Betegnelsen "hvidt" er forbeholdt:

a) flydende sukker, hvis farve i opløsningen ikke overstiger 25 ICUMSA-enheder bestemt efter metoden i del B, litra c)

b) flydende invertsukker og sirup af invertsukker, hvis

- askeindhold ved måling af ledningsevne ikke overstiger 0,1 vægtprocent

- farve i opløsningen ikke overstiger 25 ICUMSA-enheder bestemt efter metoden i del B, litra c).

(2) Betegnelsen "hvidt" er forbeholdt:

a) flydende sukker, hvis farve i opløsningen ikke overstiger 25 ICUMSA-enheder bestemt efter metoden i del B, litra c)

b) flydende invertsukker og sirup af invertsukker, hvis

- askeindhold ved måling af ledningsevne ikke overstiger 0,1 vægtprocent

- farve i opløsningen ikke overstiger 25 ICUMSA-enheder bestemt efter metoden i del B, litra c).

(3) Betegnelsen "hvidt" er forbeholdt:

a) flydende sukker, hvis farve i opløsningen ikke overstiger 25 ICUMSA-enheder bestemt efter metoden i del B, litra c)

b) flydende invertsukker og sirup af invertsukker, hvis

- askeindhold ved måling af ledningsevne ikke overstiger 0,1 vægtprocent

- farve i opløsningen ikke overstiger 25 ICUMSA-enheder bestemt efter metoden i del B, litra c).

(4) EFT L 163 af 1.7.1969, s. 1.

Top