Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32001L0107

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/107/EF af 21. januar 2002 om ændring af Rådets direktiv 85/611/EØF om samordning af love og administrative bestemmelser om visse institutter for kollektiv investering i værdipapirer (investeringsinstitutter) med henblik på en regulering af administrationsselskaber og forenklede prospekter

OJ L 41, 13.2.2002, p. 20–34 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 06 Volume 004 P. 287 - 301
Special edition in Estonian: Chapter 06 Volume 004 P. 287 - 301
Special edition in Latvian: Chapter 06 Volume 004 P. 287 - 301
Special edition in Lithuanian: Chapter 06 Volume 004 P. 287 - 301
Special edition in Hungarian Chapter 06 Volume 004 P. 287 - 301
Special edition in Maltese: Chapter 06 Volume 004 P. 287 - 301
Special edition in Polish: Chapter 06 Volume 004 P. 287 - 301
Special edition in Slovak: Chapter 06 Volume 004 P. 287 - 301
Special edition in Slovene: Chapter 06 Volume 004 P. 287 - 301
Special edition in Bulgarian: Chapter 06 Volume 004 P. 149 - 163
Special edition in Romanian: Chapter 06 Volume 004 P. 149 - 163

No longer in force, Date of end of validity: 01/07/2011

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2001/107/oj

32001L0107

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/107/EF af 21. januar 2002 om ændring af Rådets direktiv 85/611/EØF om samordning af love og administrative bestemmelser om visse institutter for kollektiv investering i værdipapirer (investeringsinstitutter) med henblik på en regulering af administrationsselskaber og forenklede prospekter

EF-Tidende nr. L 041 af 13/02/2002 s. 0020 - 0034


Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/107/EF

af 21. januar 2002

om ændring af Rådets direktiv 85/611/EØF om samordning af love og administrative bestemmelser om visse institutter for kollektiv investering i værdipapirer (investeringsinstitutter) med henblik på en regulering af administrationsselskaber og forenklede prospekter

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 47, stk. 2,

under henvisning til forslag fra Kommissionen(1),

under henvisning til udtalelse fra Det Økonomiske og Sociale Udvalg(2),

i henhold til fremgangsmåden i traktatens artikel 251(3), og

ud fra følgende betragtninger:

(1) Rådets direktiv 85/611/EØF af 20. december 1985 om visse institutter for kollektiv investering i værdipapirer (investeringsinstitutter)(4) har allerede ydet et markant bidrag til at skabe et indre marked på dette område og for første gang i sektoren for finansielle tjenesteydelser fastlagt princippet om gensidig anerkendelse af godkendelser og andre bestemmelser, der dækker en fri EU-dækkende omsætning af andele i de institutter for kollektiv investering (investeringsfond eller som investeringsselskab), der er omfattet af det pågældende direktiv.

(2) Direktiv 85/611/EØF regulerer imidlertid ikke selskaber, som administrerer institutter for kollektiv investering (de såkaldte administrationsselskaber), i større omfang. I direktiv 85/611/EØF er der således ikke fastsat bestemmelser, der sikrer ens regler for markedsadgang og ens arbejdsvilkår for sådanne selskaber i alle medlemsstater. Direktiv 85/611/EØF regulerer ikke sådanne selskabers etablering af filialer og frie udveksling af tjenesteydelser i andre medlemsstater end deres hjemland.

(3) En godkendelse, der gives i administrationsselskabets hjemland, bør sikre investor beskyttelse og administrationsselskabernes solvens for at bidrage til stabiliteten i det finansielle system. Den valgte fremgangsmåde skal sikre, at der harmoniseres i det omfang, det er nødvendigt for at sikre en gensidig anerkendelse af godkendelser og tilsynssystemer, således at det bliver muligt at give en godkendelse, der er gyldig overalt i EU, og at anvende hjemlandstilsyn.

(4) Af hensyn til beskyttelsen af investorer skal den interne kontrol i alle administrationsselskaber sikres ved, at ledelsen forestås af to personer og ved at anvende passende interne kontrolsystemer.

(5) For at sikre, at administrationsselskabet kan opfylde de forpligtelser, der følger af dets aktiviteter, og dermed sikre dets stabilitet kræves der startkapital og yderligere egenkapital. For at tage højde for udviklingen, navnlig med hensyn til kapitalkrav i tilknytning til transaktionsrisici, både i Den Europæiske Union og i andre internationale fora, tages disse krav, herunder anvendelsen af garantier, op til fornyet overvejelse inden tre år.

(6) I kraft af den gensidige anerkendelse bør administrationsselskaber, der er godkendt i deres hjemland, have lov til at udøve den virksomhed, de er godkendt til, i hele EU ved at oprette filialer eller ved fri udveksling af tjenesteydelser. Det er administrationsselskabets hjemland, der har beføjelse til at godkende investeringsfondes fondsbestemmelser.

(7) Med hensyn til kollektiv porteføljeforvaltning (administration af investeringsfonde og investeringsselskaber) bør den godkendelse, der gives et administrationsselskab, der er godkendt i sit hjemland, give selskabet mulighed for at udøve følgende virksomhed i værtslandet: salg af andele i de harmoniserede investeringsfonde, som selskabet administrerer i sit hjemland, salg af andele i de harmoniserede investeringsselskaber, et sådant selskab administrerer, udførelse af alle andre funktioner og opgaver, der indgår i kollektiv porteføljeforvaltning, administration af aktiviteterne i investeringsselskaber, der er stiftet i andre medlemsstater end selskabets hjemland, udførelse af de opgaver, der indgår i kollektiv porteføljeforvaltning, på grundlag af mandater og på vegne af administrationsselskaber, der er stiftet i andre medlemsstater end selskabets hjemstat.

(8) I henhold til principperne om gensidig anerkendelse og hjemlandstilsyn bør medlemsstaternes kompetente myndigheder enten ikke give eller inddrage en godkendelse, hvis faktorer, som f.eks. forretningsprogrammets indhold, den geografiske fordeling eller de aktiviteter, der faktisk udøves, klart viser, at et administrationsselskab har valgt retssystemet i en bestemt medlemsstat for at undgå de strammere regler, der gælder i en anden medlemsstat, hvor det agter at udøve eller allerede udøver størstedelen af sin virksomhed. I henhold til dette direktiv skal et administrationsselskab være godkendt i den medlemsstat, hvor det har sit hjemsted. I overensstemmelse med princippet om hjemlandstilsyn er det kun den medlemsstat, hvor administrationsselskabet har sit hjemsted, der kan anses for at have beføjelse til at godkende fondsbestemmelserne for de investeringsfonde, et sådant selskab har etableret, og valget af depositar. For at forebygge tilsynsarbitrage og fremme tilliden til, at hjemlandsmyndighederne varetager deres tilsynsopgaver effektivt, bør det være en forudsætning for et investeringsinstituts godkendelse, at det ikke ad nogen retlig vej hindres i at markedsføre sig i hjemlandet. Dette er ikke til hinder for, at investeringsinstituttet, når det først er godkendt, frit kan vælge den eller de medlemsstater, hvor investeringsinstituttets andele skal markedsføres i overensstemmelse med dette direktiv.

(9) Direktiv 85/611/EØF begrænser administrationsselskabers virksomhed til administration af investeringsfonde og investeringsselskaber (kollektiv porteføljeforvaltning). Det er ønskeligt at revidere denne begrænsning for at tage højde for den seneste udvikling i medlemsstaternes nationale lovgivning og for at give selskaberne mulighed for at opnå væsentlige stordriftsfordele. Disse selskaber bør derfor kunne administrere investeringsporteføljer på individuelt kundegrundlag (individuel porteføljeforvaltning), herunder administration af pensionsfonde og nogle nærmere bestemte accessoriske tjenesteydelser, der er forbundet med den primære virksomhed. Disse selskabers stabilitet påvirkes ikke af, at administrationsselskabets aktivitetsområde udvides på denne måde. Der vil imidlertid blive indført specifikke bestemmelser, der skal forhindre interessekonflikter i at opstå, når administrationsselskaber får lov til både at udføre kollektiv og individuel porteføljeforvaltning.

(10) Forvaltning af investeringsporteføljer er en investeringsservice, der allerede er omfattet af Rådets direktiv 93/22/EØF af 10. maj 1993 om investeringsservice i forbindelse med værdipapirer(5). For at sikre at rammebestemmelserne på området er homogene, bør administrationsselskaber, hvis godkendelse også omfatter denne virksomhed, underkastes de driftsvilkår, der er fastsat i investeringsservicedirektivet.

(11) Et hjemland kan principielt fastsætte strengere regler end reglerne i dette direktiv, især om godkendelsesbetingelser, tilsynskrav og aflæggelse af beretning samt om fuldstændige prospekter.

(12) Det bør fastsættes, under hvilke forudsætninger et administrationsselskab på grundlag af mandater må overdrage specifikke opgaver og funktioner til tredjemand for at udøve sin virksomhed mere effektivt. For at principperne om gensidig anerkendelse af godkendelser og om hjemlandstilsyn kan fungere korrekt, skal medlemsstater, der tillader en sådan overdragelse, sikre, at et administrationsselskab, de har godkendt, ikke overdrager alle sine opgaver til en eller flere tredjeparter for derved at blive et tomt selskab, og at de foreliggende mandater ikke hindrer et effektivt tilsyn med administrationsselskabet. Administrationsselskabets og depositarens forpligtelser over for deltagere og de kompetente myndigheder påvirkes imidlertid under ingen omstændigheder af, at selskabet har overdraget egne funktioner til tredjemand.

(13) For at værne om investorernes interesser og sikre rimelige vilkår på markedet for harmoniserede institutter for kollektiv investering kræves det, at investeringsselskaber råder over en startkapital. Investeringsselskaber, der har udpeget et administrationsselskab, dækkes dog gennem administrationsselskabets yderligere egenkapital.

(14) Bestemmelserne i artikel 5g og 5h skal altid opfyldes af godkendte investeringsselskaber, enten direkte af selskabet i henhold til artikel 13b eller indirekte, fordi et administrationsselskab, hvis et godkendt investeringsselskab vælger at udpege et sådant, skal godkendes i henhold til direktivet og følgelig opfylde bestemmelserne i artikel 5g og 5h.

(15) For at tage højde for den informationsteknologiske udvikling bør det nuværende oplysningssystem i direktiv 85/611/EØF revideres. Der bør således indføres en ny type prospekt for investeringsinstitutter (forenklet prospekt) som supplement til det eksisterende fuldstændige prospekt. Dette nye prospekt bør være investorvenligt og give en gennemsnitlig investor værdifulde oplysninger. Dette prospekt bør give de vigtigste oplysninger om investeringsinstituttet på en klar, sammenfattende og let forståelig måde. Det forenklede prospekt skal imidlertid altid indeholde en tydelig meddelelse til investor om, at det fuldstændige prospekt samt investeringsinstituttets års- og halvårsberetning, som kan rekvireres gratis på anfordring, indeholder mere detaljerede oplysninger. Det forenklede prospekt skal tilbydes investor gratis, inden kontrakten indgås. Dette er tilstrækkeligt til at opfylde dette direktivs krav om, at der skal stilles oplysninger til rådighed for investorerne, inden kontrakten indgås.

(16) Der er behov for ens vilkår for alle formidlere af finansielle tjenesteydelser, når de leverer samme tjenesteydelser, og for et harmoniseret minimum af investorbeskyttelse. Et harmoniseret minimum af samordning af betingelserne for at etablere og udøve en sådan virksomhed er en vigtig forudsætning for, at det indre marked kan virkeliggøres for disse markedsdeltagere. Målsætningerne kan derfor kun nås ved hjælp af et bindende EF-direktiv, hvori de aftalte minimumsstandarder i denne forbindelse fastsættes. Dette direktiv indebærer kun det strengt nødvendige minimum af harmonisering, og er i overensstemmelse med traktatens artikel 5, stk. 3, ikke mere vidtgående end, hvad der er nødvendigt for at nå de tilstræbte mål.

(17) Kommissionen vil eventuelt overveje at foreslå en kodificering på et passende tidspunkt efter vedtagelsen af forslagene -

UDSTEDT FØLGENDE DIREKTIV:

Artikel 1

I direktiv 85/611/EØF foretages følgende ændringer:

1) Følgende nye artikel 1a indsættes: "Artikel 1a

I dette direktiv forstås ved:

1) 'depositar': et foretagende, som har fået overdraget de opgaver, der anføres i artikel 7 og 14, og som er underlagt de øvrige bestemmelser i afdeling IIIa og IVa

2) 'administrationsselskab': et selskab, hvis almindelige virksomhed er administration af investeringsinstitutter i form af investeringsfonde og/eller investeringsselskaber (kollektiv porteføljeforvaltning for investeringsinstitutter), herunder de i bilag II anførte opgaver

3) 'et administrationsselskabs hjemland': den medlemsstat, hvor administrationsselskabet har sit vedtægtsmæssige hjemsted

4) 'et administrationsselskabs værtsland': en medlemsstat, som ikke er hjemlandet, og hvor administrationsselskabet har en filial eller præsterer tjenesteydelser

5) 'et investeringsinstituts hjemland':

a) den medlemsstat, hvor administrationsselskabet har sit vedtægtsmæssige hjemsted, når der er tale om et investeringsinstitut, der er oprettet som investeringsfond

b) den medlemsstat, hvor investeringsselskabet har sit vedtægtsmæssige hjemsted, når der er tale om et investeringsinstitut, der er oprettet som investeringsselskab

6) 'et investeringsinstituts værtsland': den medlemsstat, som ikke er investeringsinstituttets hjemland, hvor andelene i investeringsfonden eller investeringsselskabet markedsføres

7) 'filial': en afdeling, som retligt udgør en ikke-selvstændig del af et administrationsselskab, og som præsterer tjenesteydelser af den art, som administrationsselskabet er godkendt til; flere afdelinger, som i en og samme medlemsstat oprettes af et administrationsselskab med hjemsted i en anden medlemsstat, betragtes som én filial

8) 'kompetente myndigheder': de myndigheder, som de enkelte medlemsstater udpeger i henhold til artikel 49 i dette direktiv

9) 'snævre forbindelser': en situation som defineret i artikel 2, stk. 1, i direktiv 95/26/EF(6)

10) 'kvalificeret deltagelse': direkte eller indirekte besiddelse af mindst 10 % af kapitalen eller stemmerettighederne i et administrationsselskab eller en besiddelse, som giver mulighed for at udøve en betydelig indflydelse på ledelsen af det administrationsselskab, hvori der besiddes en kapitalinteresse.

Ved anvendelse af denne definition tages de stemmerettigheder, der er nævnt i artikel 7 i direktiv 88/627/EØF(7) i betragtning

11) 'investeringsservicedirektivet': Rådets direktiv 93/22/EØF af 10. maj 1993 om investeringsservice i forbindelse med værdipapirer(8)

12) 'moderselskab': en modervirksomhed som defineret i artikel 1 og 2 i direktiv 83/349/EØF(9)

13) 'datterselskab': en dattervirksomhed som defineret i artikel 1 og 2 i direktiv 83/349/EØF. Ethvert datterselskab af et datterselskab anses også for at være et datterselskab af det moderselskab, som står i spidsen for disse foretagender

14) 'startkapital': kapital som defineret i artikel 34, stk. 2, nr. 1 og 2, i direktiv 2000/12/EF(10)

15) 'egenkapital': egenkapital som defineret i afsnit V, kapitel 2, del 1, i direktiv 2000/12/EF: definitionen vil dog kunne ændres under de omstændigheder, der er nævnt i bilag V i direktiv 93/6/EØF(11)."

2) Artikel 4, stk. 3, affattes således: "3. De kompetente myndigheder må ikke godkende et investeringsinstitut, hvis administrationsselskabet eller investeringsselskabet ikke opfylder betingelserne i dette direktiv i henholdsvis afdeling III og IV.

De kompetente myndigheder må desuden ikke godkende et investeringsinstitut, hvis medlemmerne af depositarens ledelse ikke har et tilstrækkeligt godt omdømme eller ikke har fyldestgørende erfaring også i forbindelse med den type investeringsinstitutter, der skal administreres. Med henblik herpå skal navnene på medlemmerne af depositarens ledelse såvel som enhver udskiftning inden for ledelsen straks anmeldes til de kompetente myndigheder.

Ved medlemmer af ledelsen forstås de personer, som i medfør af lov eller vedtægter repræsenterer depositaren, eller som rent faktisk fastsætter retningslinjerne for depositarens virksomhed.

3a. De kompetente myndigheder skal undlade at give godkendelse, hvis investeringsinstituttet retligt (f.eks. gennem fondsbestemmelserne eller vedtægterne) er forhindret i at markedsføre sine andele eller aktier i instituttets hjemland."

3) Titlen på afdeling III og artikel 5 og 6 affattes således: "AFDELING III

Forpligtelser med hensyn til administrationsselskaber

Afsnit A

Betingelser for at påbegynde virksomhed

Artikel 5

1. Et administrationsselskab må først påbegynde sin virksomhed, når det er godkendt officielt af hjemlandets kompetente myndigheder. En godkendelse, der gives et administrationsselskab i overensstemmelse med dette direktiv, har gyldighed i samtlige medlemsstater.

2. Administrationsselskabets virksomhed skal indskrænke sig til administration af investeringsinstitutter, der er godkendt ifølge dette direktiv, bortset fra yderligere administration af andre kollektive investeringsforetagender, der ikke er omfattet af nærværende direktiv, og for hvilke administrationsselskabet er underlagt tilsyn, men som ikke kan markedsføres i andre medlemsstater i medfør af direktivet.

Administration af investeringsfonde og investeringsselskaber omfatter de i bilag II anførte opgaver; listen er ikke udtømmende.

3. Uanset stk. 2 kan medlemsstaterne tillade, at administrationsselskaber ud over administrationen af investeringsfonde og investeringsselskaber præsterer følgende tjenesteydelser:

a) administration af investeringsporteføljer, herunder pensionsfondes porteføljer, med en skønsbeføjelse fastlagt i de mandater, som investorerne har givet på individuelt grundlag, hvis disse porteføljer omfatter et eller flere af de instrumenter, der er anført i afsnit B i bilaget til investeringsservicedirektivet

b) som accessoriske tjenesteydelser:

- investeringsrådgivning om et eller flere af instrumenterne i afsnit B i bilaget til investeringsservicedirektivet

- opbevaring og forvaltning af andele i kollektive investeringsforetagender.

Administrationsselskaber må under ingen omstændigheder godkendes i henhold til dette direktiv til udelukkende at præstere de tjenesteydelser, der anføres i dette stykke, eller til at præstere accessoriske tjenesteydelser uden at være godkendt til den tjenesteydelse, der er omhandlet i litra a).

4. Artikel 2, stk. 4, artikel 8, stk. 2, artikel 10 og 11 samt artikel 13 i investeringsservicedirektivet finder anvendelse på administrationsselskabers præstering af de tjenesteydelser, der er omhandlet i stk. 3 i denne artikel.

Artikel 5a

1. Med forbehold af andre generelle betingelser i de nationale lovgivninger må de kompetente myndigheder ikke godkende et administrationsselskab, medmindre:

a) Administrationsselskabet har en startkapital på mindst 125000 EUR:

- Hvis værdien af administrationsselskabets porteføljer overstiger 250000000 EUR, er administrationsselskabet forpligtet til at besidde yderligere egenkapital. Denne yderligere egenkapital skal være på 0,02 % af den del af værdien af administrationsselskabets porteføljer, der overstiger 250000000 EUR. Den foreskrevne startkapital og det yderligere beløb skal imidlertid ikke overstige 10000000 EUR.

- Følgende porteføljer anses i dette stykke for at udgøre administrationsselskabets porteføljer:

i) investeringsfonde, der administreres af administrationsselskabet, herunder porteføljer, det har delegeret til tredjemand at forvalte, men ikke porteføljer, for hvilke det selv har fået tildelegeret forvaltningsansvaret

ii) investeringsselskaber, for hvilke administrationsselskabet er udpeget som administrationsselskab

iii) andre kollektive investeringsforetagender, der administreres af administrationsselskabet, herunder porteføljer, det har delegeret til tredjemand at forvalte, men ikke porteføljer, for hvilke det selv har fået tildelegeret forvaltningsansvaret.

- Uanset det beløb, der følger af disse krav, må administrationsselskabets egenkapital aldrig være mindre end det beløb, der er fastsat i bilag IV til direktiv 93/6/EØF.

- Medlemsstaterne kan give administrationsselskaber tilladelse til ikke at besidde op til 50 % af den yderligere egenkapital, der er nævnt i første led, hvis de har modtaget en garanti af tilsvarende størrelse fra et kreditinstitut eller et forsikringsselskab. Kreditinstitutterne eller forsikringsselskaberne skal have deres vedtægtsmæssige hjemsted i en medlemsstat eller et tredjeland, forudsat at det er underkastet tilsynsregler, der af de kompetente myndigheder betragtes som svarende til reglerne i fællesskabslovgivningen.

- Senest den 13. februar 2005, forelægger Kommissionen en rapport for Europa-Parlamentet og Rådet om anvendelsen af dette kapitalkrav; denne rapport ledsages om fornødent af forslag til revision.

b) De personer, der faktisk leder administrationsselskabets forretninger, har et tilstrækkeligt godt omdømme og fyldestgørende erfaring også i forbindelse med den type investeringsinstitutter, der administreres af administrationsselskabet. Med henblik herpå skal navnene på disse personer såvel som enhver udskiftning af dem straks anmeldes til de kompetente myndigheder. Administrationsselskabets forretningspolitik skal fastlægges af mindst to personer, der opfylder disse betingelser.

c) Ansøgningen om godkendelse ledsages af en aktivitetsplan, hvori bl.a. administrationsselskabets organisatoriske struktur angives.

d) Både hovedkontor og vedtægtsmæssigt hjemsted findes i samme medlemsstat.

2. Foreligger der snævre forbindelser mellem et administrationsselskab og andre fysiske eller juridiske personer, skal de kompetente myndigheder kun give deres godkendelse, hvis disse forbindelser ikke hæmmer dem i varetagelsen af deres tilsynsopgaver.

De kompetente myndigheder skal ligeledes afslå at give godkendelse, hvis de hæmmes i varetagelsen af deres tilsynsopgaver på grund af love eller administrative bestemmelser i et tredjeland, der gælder for en eller flere fysiske eller juridiske personer, som administrationsselskabet har snævre forbindelser med, eller på grund af problemer i forbindelse med håndhævelsen heraf.

De kompetente myndigheder skal kræve, at administrationsselskaberne giver dem de oplysninger, de har brug for, for at myndighederne til enhver tid kan sikre sig, at de i dette stykke omhandlede betingelser stadig er opfyldt.

3. Ansøgeren skal underrettes inden seks måneder efter indgivelsen af en fyldestgørende ansøgning om, hvorvidt der kan gives godkendelse. Hvis godkendelse nægtes, skal dette begrundes.

4. Når godkendelse er givet, kan administrationsselskabet straks påbegynde sin virksomhed.

5. De kompetente myndigheder kan kun inddrage godkendelsen af et administrationsselskab, der omfattes af dette direktiv, hvis administrationsselskabet:

a) ikke gør brug af godkendelsen inden for en frist på tolv måneder, eller det udtrykkeligt giver afkald herpå eller ikke har udøvet den virksomhed, der er omfattet af dette direktiv, i en periode på over seks måneder, medmindre der i den pågældende medlemsstat findes bestemmelse om, at godkendelse bortfalder i sådanne tilfælde

b) har opnået godkendelse ved brug af urigtige erklæringer eller på anden ulovlig vis

c) ikke længere opfylder de betingelser, hvorunder godkendelsen blev givet

d) ikke længere overholder bestemmelserne i direktiv 93/6/EØF, hvis godkendelsen også omfatter skønsmæssig porteføljeforvaltning som anført i artikel 5, stk. 3, litra a), i dette direktiv

e) har gjort sig skyldig i alvorlige og/eller systematiske overtrædelser af de regler, der er fastsat i medfør af dette direktiv, eller

f) falder ind under et af de andre tilfælde, som medfører, at godkendelsen inddrages i henhold til national lovgivning.

Artikel 5b

1. De kompetente myndigheder giver ikke et administrationsselskab godkendelse til at påbegynde virksomhed som administrationsselskab, før de har fået meddelelse om navnene på alle aktionærer eller selskabsdeltagere, det være sig fysiske eller juridiske personer, der direkte eller indirekte er kvalificerede deltagere, og om størrelsen af deres kapitalandel.

Hvis de kompetente myndigheder under hensyn til nødvendigheden af at sikre en sund og forsigtig forvaltning af administrationsselskabet ikke er overbevist om de pågældende aktionærers eller selskabsdeltageres egnethed, skal de afslå at give godkendelse.

2. Medlemsstaterne må ikke over for filialer af administrationsselskaber med vedtægtsmæssigt hjemsted uden for Fællesskabet - når disse påbegynder eller allerede udøver virksomhed - anvende bestemmelser, der medfører en gunstigere behandling end den, som gives filialer af administrationsselskaber med vedtægtsmæssigt hjemsted i en medlemsstat.

3. Der skal finde forudgående konsultation sted med de kompetente myndigheder i en anden medlemsstat om godkendelse af et administrationsselskab, der

a) er datterselskab af et andet administrationsselskab, et investeringsselskab, et kreditinstitut eller et forsikringsselskab, der er godkendt i en anden medlemsstat, eller

b) er datterselskab af et moderselskab for et andet administrationsselskab, et investeringsselskab, et kreditinstitut eller et forsikringsselskab, der er godkendt i en anden medlemsstat, eller

c) kontrolleres af de samme fysiske eller juridiske personer, som kontrollerer et andet administrationsselskab, et investeringsselskab, et kreditinstitut eller et forsikringsselskab, der er godkendt i en anden medlemsstat.

Afsnit B

Forbindelserne med tredjelande

Artikel 5c

1. Forbindelserne med tredjelande reguleres i overensstemmelse med de relevante bestemmelser i artikel 7 i investeringsdirektivet.

I nærværende direktiv skal udtrykkene 'selskab/investeringsselskab' og 'investeringsselskaber' i investeringsservicedirektivets artikel 7 forstås som henholdsvis 'administrationsselskab' og 'administrationsselskaber'; udtrykket 'ydelse af investeringsservice' i investeringsservicedirektivets artikel 7, stk. 2, forstås som 'levering af tjenesteydelser'.

2. Medlemsstaterne underretter Kommissionen om alle generelle vanskeligheder, som investeringsinstitutter møder i forbindelse med markedsføringen af deres andele i et tredjeland.

Afsnit C

Betingelser for udøvelse af virksomhed

Artikel 5d

1. De kompetente myndigheder i administrationsselskabets hjemland skal kræve, at administrationsselskaber, som de har godkendt, til stadighed opfylder de i artikel 5 og artikel 5a, stk. 1 og 2, nævnte betingelser. Et administrationsselskabs egenkapital må ikke falde til under det niveau, der er nævnt i artikel 5a, stk. 1, litra a). Hvis dette alligevel sker, kan de kompetente myndigheder, hvis omstændighederne gør det berettiget, indrømme sådanne selskaber en begrænset periode, hvori de kan afhjælpe situationen eller ophøre med deres virksomhed.

2. Ansvaret for tilsyn med et administrationsselskab påhviler hjemlandets kompetente myndigheder, uanset om administrationsselskabet etablerer en filial eller ej, eller om det udfører tjenesteydelser eller ej i en anden medlemsstat; dette berører ikke de bestemmelser i dette direktiv, der pålægger værtslandets myndigheder ansvar.

Artikel 5e

1. Kvalificeret deltagelse i administrationsselskaber er underlagt de bestemmelser, der er fastlagt i investeringsservicedirektivets artikel 9.

2. I nærværende direktiv skal udtrykkene 'selskab/investeringsselskab' og 'investeringsselskaber' i investeringsservicedirektivets artikel 9 forstås som henholdsvis 'administrationsselskab' og 'administrationsselskaber'.

Artikel 5f

1. Hjemlandet udarbejder tilsynsregler for administration af investeringsinstitutter, der er godkendt i henhold til dette direktiv, som til enhver tid skal efterleves af administrationsselskaber.

Hjemlandets kompetente myndigheder skal således også under hensyntagen til karakteren af de investeringsinstitutter, der administreres af et administrationsselskab, blandt andet kræve, at selskabet

a) har en sund administrativ og regnskabsmæssig praksis, kontrol- og sikringsforanstaltninger på edb-området samt fyldestgørende interne kontrolprocedurer, herunder navnlig regler for de ansattes personlige transaktioner eller for besiddelse eller administration af investeringer i finansielle instrumenter med henblik på investering af egenkapital, og som blandt andet sikrer, at enhver transaktion, der implicerer fonden, kan rekonstrueres med hensyn til oprindelse, implicerede parter, art samt tid og sted for gennemførelsen, og at aktiver i investeringsfonde eller investeringsselskaber, der administreres af administrationsselskaber, investeres i overensstemmelse med fondsbestemmelserne eller vedtægterne og gældende ret

b) er struktureret og organiseret med henblik på at minimere risikoen for, at investeringsinstitutternes eller kundernes interesser skades på grund af interessekonflikter mellem selskabet og dets kunder, mellem kunder, mellem en af dets kunder og et investeringsinstitut eller mellem investeringsinstitutter. Når der er oprettet en filial, må de organisatoriske foranstaltninger dog ikke være i modstrid med de regler for god forretningsskik, som værtslandet har fastsat for interessekonflikter.

2. Administrationsselskaber, hvis godkendelse også omfatter den i artikel 5, stk. 3, litra a), anførte skønsmæssige porteføljeforvaltning

- må ikke investere hele investors portefølje eller en del heraf i andele i investeringsfonde eller investeringsselskaber, som de administrerer, medmindre kunden generelt accepterer dette på forhånd

- er for så vidt angår de tjenesteydelser, der er omhandlet i artikel 5, stk. 3, underlagt bestemmelserne i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 97/9/EF af 3. marts 1997 om investorgarantiordninger(12).

Artikel 5g

1. Hvis medlemsstaterne tillader, at administrationsselskaber - med henblik på at udøve selskabernes virksomhed mere effektivt - delegerer til tredjemand på deres vegne at udøve en eller flere af sine egne opgaver, skal følgende betingelser være opfyldt:

a) den kompetente myndighed skal underrettes på en passende måde

b) mandatet må ikke hindre et effektivt tilsyn med administrationsselskabet, og må navnlig ikke forhindre administrationsselskabet i at virke, eller investeringsinstituttet i at blive forvaltet, i investorernes interesse

c) når delegationen vedrører investeringsforvaltningen, må den kun delegeres til selskaber, som er bemyndiget eller registreret med henblik på forvaltning af aktiver og underlagt tilsyn; delegationen skal være i overensstemmelse med investeringsfordelingskriterier, der med jævne mellemrum fastlægges af administrationsselskaberne

d) når mandatet vedrører investeringsforvaltningen og delegeres til et foretagende i et tredjeland, skal der sikres samarbejde mellem de involverede tilsynsmyndigheder

e) der må ikke for så vidt angår kerneopgaven investeringsforvaltning gives mandat til depositaren eller til andre foretagender, hvis interesser kan være i strid med administrationsselskabets eller deltagernes interesser

f) der skal gælde foranstaltninger, der skal give de personer, der leder administrationsselskabets virksomhed, mulighed for på et hvilket som helst tidspunkt reelt at overvåge den virksomhed, der udøves af det foretagende, mandatet er givet til

g) mandatet må ikke hindre personer, der leder administrationsselskabets virksomhed, i på et hvilket som helst tidspunkt at give yderligere instrukser til det foretagende, som opgaver er uddelegeret til, og at trække mandatet tilbage med øjeblikkelig virkning, hvis det er i investorernes interesse

h) under hensyntagen til karakteren af de opgaver, der skal delegeres, skal det foretagende, som opgaver uddelegeres til, være kvalificeret til og i stand til at varetage de pågældende opgaver, og

i) i investeringsinstitutternes prospekter opføres de opgaver, som administrationsselskabet har fået lov til at delegere.

2. Administrationsselskabets og depositarens forpligtelser berøres under ingen omstændigheder af, at administrationsselskabet har delegeret opgaver til tredjemand; administrationsselskabet må heller ikke delegere så mange af sine opgaver, at det blot fungerer som et postkasseselskab.

Artikel 5h

Medlemsstaten skal fastlægge regler for god forretningsskik, som administrationsselskaber, der er godkendt i denne medlemsstat, til enhver tid skal overholde. Sådanne regler skal som minimum sikre, at principperne i følgende led gennemføres. Disse principper skal sikre, at et administrationsselskab

a) handler ærligt og retfærdigt ved at udøve sin forretningsvirksomhed således, at det bedst muligt varetager interesserne for det investeringsinstitut, det administrerer, og således at markedets integritet sikres

b) handler med passende dygtighed, omhu og hurtighed, således at interesserne varetages bedst muligt for de investeringsinstitutter, det administrerer, og markedets integritet sikres

c) råder over og effektivt anvender de ressourcer og procedurer, som er nødvendige for en tilfredsstillende udøvelse af sin virksomhed

d) forsøger at undgå interessekonflikter og, hvis de ikke kan undgås, sikrer, at de investeringsinstitutter, det administrerer, behandles retfærdigt og

e) overholder alle de lovgivningsmæssige krav, der gælder for udøvelsen af dets virksomhed, således at det bedst muligt fremmer investorernes interesser og markedets integritet.

Afsnit D

Fri etablering og fri udveksling af tjenesteydelser

Artikel 6

1. Medlemsstaterne skal sikre, at et administrationsselskab, som en anden medlemsstats kompetente myndigheder har godkendt i overensstemmelse med dette direktiv, må udøve den virksomhed, som det er godkendt til på deres område, enten ved oprettelse af en filial eller ved fri udveksling af tjenesteydelser.

2. Medlemsstaterne må ikke gøre oprettelse af en filial eller fri udveksling af tjenesteydelser betinget af krav om godkendelse eller krav om tilvejebringelse af kapitalindskud eller andre foranstaltninger med tilsvarende virkning.

Artikel 6a

1. Et administrationsselskab, der ønsker at etablere en filial på en anden medlemsstats område, skal - foruden at opfylde de i artikel 5 og artikel 5a nævnte betingelser - give meddelelse herom til hjemlandets kompetente myndigheder.

2. Medlemsstaterne skal kræve, at et administrationsselskab, som ønsker at etablere en filial i en anden medlemsstat, indgiver følgende oplysninger og dokumenter sammen med den i stk. 1 nævnte meddelelse:

a) i hvilken medlemsstat administrationsselskabet har til hensigt at etablere en filial

b) en forretningsplan over opgaverne og tjenesteydelserne i henhold til artikel 5, stk. 2 og 3, samt filialens organisatoriske struktur

c) en adresse i værtslandet, hvorfra dokumenter kan rekvireres

d) navnene på filialens direktører.

3. Medmindre de kompetente myndigheder i hjemlandet har grund til at betvivle, at det pågældende administrationsselskabs administrative strukturer og finansielle situation er sunde under hensyn til den påtænkte virksomhed, skal de videresende de i stk. 2 nævnte oplysninger senest tre måneder efter modtagelsen af disse til de kompetente myndigheder i værtslandet, og de skal underrette det berørte administrationsselskab herom. De skal ligeledes sende nærmere oplysninger om enhver garantiordning, der har til formål at beskytte investorer.

Hvis de kompetente myndigheder i hjemlandet nægter at videresende de i stk. 2 nævnte oplysninger til de kompetente myndigheder i værtslandet, skal de begrunde dette afslag over for det berørte administrationsselskab senest to måneder efter modtagelsen af samtlige oplysninger. Et sådant afslag eller manglende svar kan prøves ved domstolene i hjemlandet.

4. Før en filial af et administrationsselskab må påbegynde sin virksomhed, skal de kompetente myndigheder i værtslandet senest to måneder efter modtagelsen af de i stk. 2 nævnte oplysninger forberede tilsynet med administrationsselskabet og om fornødent meddele de vilkår - herunder de i artikel 44 og 45 anførte regler i værtslandet og reglerne for god forretningsskik, der skal overholdes ved præstation af den i artikel 5, stk. 3, anførte porteføljeforvaltningstjeneste og i forbindelse med investeringsrådgivning og deponering - som under hensyn til samfundsmæssige interesser gælder for udøvelse af denne virksomhed i værtslandet.

5. Så snart meddelelsen fra de kompetente myndigheder i værtslandet foreligger, eller ved udløbet af den i stk. 4 nævnte frist, hvis disse myndigheder ikke fremsætter nogen udtalelse, kan filialen etableres og påbegynde sin virksomhed. Fra det tidspunkt kan administrationsselskabet også begynde at markedsføre andelene i de af dette direktiv omfattede investeringsfonde og investeringsselskaber, som det administrerer, medmindre værtslandets kompetente myndigheder ved en begrundet beslutning, der træffes inden udløbet af tomånedersfristen - og som skal meddeles hjemlandets kompetente myndigheder - fastslår, at de planlagte retningslinjer for markedsføring af andele ikke er i overensstemmelse med de i artikel 44, stk. 1, og artikel 45 omhandlede bestemmelser.

6. I tilfælde af ændring af et forhold, der er givet meddelelse om efter stk. 2, litra b), c) eller d), skal investeringsselskabet skriftligt meddele den pågældende ændring til hjemlandets og værtslandets kompetente myndigheder mindst en måned, før den foretages, således at hjemlandets kompetente myndigheder kan nå at udtale sig om denne ændring i henhold til stk. 3, og værtslandets kompetente myndigheder i henhold til stk. 4.

7. I tilfælde af en ændring i oplysninger, der er givet meddelelse om efter stk. 3, første afsnit, underretter hjemlandets myndigheder værtslandets myndigheder herom.

Artikel 6b

1. Et administrationsselskab, der for første gang ønsker at udøve virksomhed på en anden medlemsstats område i henhold til reglerne om fri udveksling af tjenesteydelser, meddeler hjemlandets kompetente myndigheder:

a) i hvilken medlemsstat selskabet har til hensigt at udøve virksomhed

b) en forretningsplan over de påtænkte opgaver og tjenesteydelser, der er omhandlet i artikel 5, stk. 2 og 3.

2. Hjemlandets kompetente myndigheder skal senest en måned efter modtagelsen af den i stk. 1 nævnte meddelelse fremsende denne til de kompetente myndigheder i værtslandet.

De skal ligeledes sende nærmere oplysninger om relevante garantiordninger, der har til formål at beskytte investorer.

3. Administrationsselskabet kan herefter påbegynde sin virksomhed i værtslandet uanset bestemmelserne i artikel 46.

Værtslandets kompetente myndigheder skal om fornødent underrette administrationsselskabet, så snart de har modtaget de i stk. 1 nævnte oplysninger, om de vilkår - herunder reglerne for god forretningsskik, der skal overholdes ved præstation af den i artikel 5, stk. 3, anførte porteføljeforvaltningstjeneste og i forbindelse med investeringsrådgivning og deponering - som administrationsselskaber under hensyn til samfundsmæssige interesser skal overholde i værtslandet.

4. Såfremt indholdet af de oplysninger, der er meddelt i henhold til stk. 1, litra b), ændres, skal administrationsselskabet skriftligt underrette hjemlandets og værtslandets kompetente myndigheder herom, inden ændringen foretages, således at værtslandets kompetente myndigheder i givet fald kan oplyse selskabet om ændringer i eller tilføjelser til de oplysninger, der er meddelt i henhold til stk. 3.

5. Den anmeldelsesprocedure, der er fastsat i denne artikel, gælder også for administrationsselskabet, når det delegerer markedsføringen af andelene i værtslandet til tredjemand.

Artikel 6c

1. Værtslandet kan - til statistisk brug - kræve, at alle administrationsselskaber, der har en filial på dets område, regelmæssigt indsender en rapport til værtslandets kompetente myndigheder om den virksomhed, de udøver på dets område.

2. Værtslandet kan med henblik på varetagelsen af de opgaver, der påhviler det i henhold til dette direktiv, kræve samme oplysninger af alle filialer af administrationsselskaber, som det forlanger af nationale administrationsselskaber i samme øjemed.

Værtslandet kan kræve, at de administrationsselskaber, der driver virksomhed på dets område som led i den frie udveksling af tjenesteydelser, giver de nødvendige oplysninger til kontrol af, om de overholder de af værtslandets normer, der gælder for dem; sådanne krav må dog ikke være mere vidtgående end dem, de pågældende medlemsstater stiller til etablerede selskaber for at kunne kontrollere, om disse overholder de samme normer.

3. Hvis de kompetente myndigheder i værtslandet konstaterer, at et administrationsselskab, der har en filial eller præsterer tjenesteydelser på dets område, ikke overholder de lovbestemmelser, som værtslandet har vedtaget i medfør af dette direktivs bestemmelser, som tillægger værtslandets myndigheder kompetence, skal de anmode det pågældende administrationsselskab om at bringe det ulovlige forhold til ophør.

4. Tager det pågældende administrationsselskab ikke de nødvendige skridt, skal værtslandets kompetente myndigheder underrette hjemlandets kompetente myndigheder herom. Disse skal hurtigst muligt træffe de nødvendige foranstaltninger med henblik på at sikre, at administrationsselskabet bringer det ulovlige forhold til ophør. Arten af disse foranstaltninger skal meddeles til værtslandets kompetente myndigheder.

5. Hvis det pågældende administrationsselskab til trods for de foranstaltninger, der er truffet af hjemlandet - eller hvis disse foranstaltninger viser sig at være uhensigtsmæssige, eller hjemlandet ikke har truffet nogen foranstaltninger - fortsat overtræder de i værtslandet gældende lovbestemmelser som nævnt i stk. 2, kan værtslandet, efter at have givet de kompetente myndigheder i hjemlandet underretning herom, træffe de foranstaltninger, der er nødvendige for at forebygge eller straffe nye ulovligheder, og om nødvendigt forhindre at administrationsselskabet udfører nye forretninger på dets område. Medlemsstaterne skal sikre, at de dokumenter, der er nødvendige for vedtagelsen af disse foranstaltninger, kan forkyndes for administrationsselskaberne på deres område.

6. Ovenstående bestemmelser berører ikke værtslandets beføjelse til at træffe passende forholdsregler med henblik på at forebygge eller straffe forhold på dets område, som strider imod de lovbestemmelser, som det har vedtaget af hensyn til samfundsmæssige interesser. Dette indebærer, at administrationsselskaber, der overtræder bestemmelserne, kan forhindres i at udføre forretninger på dets område.

7. Enhver foranstaltning, der træffes efter stk. 4, 5 og 6, og hvorved der pålægges sanktioner eller begrænsninger i et administrationsselskabs virksomhed, skal være behørigt begrundet og skal meddeles det pågældende administrationsselskab. En sådan foranstaltning skal kunne prøves ved domstolene i den medlemsstat, hvis myndighed har truffet den.

8. Inden den i stk. 3, 4 og 5 fastsatte procedure iværksættes, kan værtslandets kompetente myndigheder i særligt akutte tilfælde iværksætte de nødvendige retsbevarende foranstaltninger for at beskytte investorer og andre, for hvem der udføres tjenesteydelser. Kommissionen og de øvrige berørte medlemsstaters kompetente myndigheder skal hurtigst muligt underrettes om sådanne foranstaltninger.

Kommissionen kan, efter at have konsulteret de berørte medlemsstaters kompetente myndigheder, bestemme, at den pågældende medlemsstat skal ændre eller ophæve disse foranstaltninger.

9. Såfremt et administrationsselskabs tilladelse inddrages, skal dette meddeles til værtslandets kompetente myndigheder, der da tager passende skridt til at forhindre, at det pågældende administrationsselskab udfører nye forretninger på dets område, og til at beskytte investorernes interesser. Hvert andet år forelægger Kommissionen det kontaktudvalg, der er nedsat ved artikel 53, en rapport om sådanne tilfælde.

10. Medlemsstaterne skal meddele Kommissionen antallet og arten af de tilfælde, hvor der i henhold til artikel 6a er blevet givet afslag, eller hvor der er truffet foranstaltninger i henhold til stk. 5. Hvert andet år forelægger Kommissionen det kontaktudvalg, der er nedsat i overensstemmelse med dette direktivs artikel 53, en rapport om sådanne tilfælde."

4) Før artikel 7 indsættes følgende tekst: "AFDELING IIIa

Forpligtelser med hensyn til depositaren"

5) Titlen på afdeling IV og artikel 12 affattes således: "AFDELING IV

Forpligtelser med hensyn til investeringsselskaber

Afsnit A

Betingelser for at påbegynde virksomhed

Artikel 12

Investeringsselskaber må først påbegynde virksomhed, når de er godkendt officielt af hjemlandets kompetente myndigheder.

Medlemsstaternes fastsætter, hvilken juridisk form et investeringsselskab skal have."

6) Efter artikel 13 indsættes følgende nye artikler: "Artikel 13a

1. Med forbehold af andre generelle betingelser i de nationale lovgivninger må de kompetente myndigheder ikke godkende et investeringsselskab, der ikke har udpeget et administrationsselskab, medmindre investeringsselskabet har en tilstrækkelig startkapital på mindst 300000 EUR.

Hvis investeringsselskabet ikke har udpeget et administrationsselskab, der er godkendt i henhold til dette direktiv

- gives godkendelsen ikke, medmindre ansøgningen om godkendelse er ledsaget af en aktivitetsplan, hvori bl.a. investeringsselskabets organisatoriske struktur angives

- skal medlemmerne af investeringsselskabets ledelse have et tilstrækkeligt godt omdømme og fyldestgørende erfaring også i forbindelse med den type forretninger, der udføres af investeringsselskabet. Med henblik herpå skal navnene på medlemmerne af ledelsen såvel som enhver udskiftning af dem straks anmeldes til de kompetente myndigheder. Investeringsselskabets forretningspolitik skal fastlægges af mindst to personer, der opfylder disse betingelser. Medlemmerne af ledelsen er personer, der i henhold til loven eller vedtægterne repræsenterer investeringsselskabet, eller som faktisk fastlægger selskabets politik

- i tilfælde, hvor der foreligger snævre forbindelser mellem et investeringsselskab og andre fysiske eller juridiske personer, giver de kompetente myndigheder kun deres godkendelse, hvis disse forbindelser ikke hæmmer dem i varetagelsen af deres tilsynsopgaver.

De kompetente myndigheder skal ligeledes afslå at give godkendelse, hvis de hæmmes i varetagelsen af deres tilsynsopgaver på grund af love eller administrative bestemmelser i et tredjeland, der gælder for en eller flere fysiske eller juridiske personer, som investeringsselskabet har snævre forbindelser med, eller på grund af problemer i forbindelse med anvendelsen heraf.

De kompetente myndigheder kan kræve, at investeringsselskaberne meddeler dem de oplysninger, de har brug for.

2. Ansøgeren skal inden seks måneder efter indgivelsen af en fyldestgørende ansøgning underrettes om, hvorvidt der kan meddeles godkendelse. Hvis godkendelse nægtes, skal dette begrundes.

3. Når godkendelse er givet, kan investeringsselskabet straks påbegynde sin virksomhed.

4. De kompetente myndigheder kan kun inddrage godkendelsen af et investeringsselskab, der omfattes af dette direktiv, hvis investeringsselskabet:

a) ikke gør brug af godkendelsen inden for en frist på tolv måneder, eller det udtrykkeligt giver afkald herpå eller ikke har udøvet den virksomhed, der er omfattet af dette direktiv, i en periode på over seks måneder, medmindre der i den pågældende medlemsstat findes bestemmelse om, at godkendelse bortfalder i sådanne tilfælde

b) har opnået godkendelse ved brug af urigtige erklæringer eller på anden ulovlig vis

c) ikke længere opfylder de betingelser, hvorunder godkendelsen blev givet

d) har gjort sig skyldig i alvorlige og/eller systematiske overtrædelser af de regler, der er vedtaget i medfør af dette direktiv, eller

e) falder ind under et af de andre tilfælde, som medfører, at godkendelsen inddrages i henhold til national lovgivning.

Afsnit B

Betingelser for udøvelse af virksomhed

Artikel 13b

Artikel 5g og 5h i dette direktiv gælder ligeledes for investeringsselskaber, der ikke har udpeget et administrationsselskab i henhold til dette direktiv. I denne artikel skal udtrykket 'administrationsselskab' forstås som 'investeringsselskab'.

Investeringsselskaber må kun administrere aktiver fra deres egen portefølje og må under ingen omstændigheder modtage et mandat til at administrere aktiver på vegne af tredjemand.

Artikel 13c

Hjemlandet udarbejder tilsynsregler, som til enhver tid skal efterleves af investeringsselskaber, der ikke har udpeget et administrationsselskab, der er godkendt i henhold til dette direktiv.

Hjemlandets kompetente myndigheder skal således, under hensyntagen til karakteren af investeringsselskabet, blandt andet kræve, at selskabet har en sund administrativ og regnskabsmæssig praksis, kontrol- og sikringsforanstaltninger på edb-området samt fyldestgørende interne kontrolprocedurer, herunder navnlig regler for de ansattes personlige transaktioner eller for besiddelse eller administration af investeringer i finansielle instrumenter med henblik på investering af startkapital, og som blandt andet sikrer, at enhver transaktion, der implicerer selskabet, kan rekonstrueres med hensyn til oprindelse, implicerede parter, art samt tid og sted for gennemførelsen, og at aktiver i investeringsselskabet investeres i overensstemmelse med vedtægterne og gældende ret."

7) Før artikel 14 indsættes følgende: "AFDELING VIa

Forpligtelser med hensyn til depositaren"

8) Artikel 27, stk. 1, affattes således: "1. Et investeringsselskab og et administrationsselskab skal for hver af de investeringsfonde, det administrerer, offentliggøre:

- et forenklet prospekt

- et fuldstændigt prospekt

- en årsberetning for hvert regnskabsår, samt

- en halvårsberetning, der dækker de første seks måneder af regnskabsåret."

9) Artikel 28 affattes således: "Artikel 28

1. Både det forenklede og det fuldstændige prospekt skal indeholde de oplysninger, der er nødvendige for, at investorerne kan danne sig et pålideligt skøn over den investering, der tilbydes dem, og især de dermed forbundne risici. Sidstnævnte skal, uanset hvilket instrument der investeres i, indeholde en klar og letforståelig redegørelse for fondens risikoprofil.

2. Det fuldstændige prospekt skal mindst indeholde de oplysninger, der fremgår af skema A, der er knyttet som bilag I til dette direktiv, for så vidt disse oplysninger ikke er indeholdt i fondsbestemmelserne eller vedtægterne, der i henhold til artikel 29, stk. 1, skal være vedlagt det fuldstændige prospekt.

3. Det forenklede prospekt skal i summarisk form indeholde de centrale oplysninger, der fremgår af skema C, der er knyttet som bilag I til dette direktiv. Det skal struktureres og affattes på en sådan måde, at det er let at forstå for gennemsnitsinvestoren. Medlemsstaterne kan tillade, at det forenklede prospekt vedføjes det fuldstændige prospekt som en del, der kan fjernes. Det forenklede prospekt kan anvendes som et markedsføringsværktøj i samtlige medlemsstater uden ændringer, bortset fra oversættelse. Medlemsstaterne kan derfor ikke stille krav om yderligere dokumenter eller oplysninger.

4. Både det fuldstændige og det forenklede prospekt kan indgå i et skriftligt dokument eller i en anden varig form, der har en tilsvarende juridisk status, som er godkendt af de kompetente myndigheder.

5. Årsberetningen skal indeholde en balance eller en formueopgørelse, en grupperet opgørelse over indtægter og udgifter i det pågældende regnskabsår, en beretning over aktiviteterne i det forløbne regnskabsår og de øvrige oplysninger, der kræves i det skema B, der er knyttet som bilag I til dette direktiv, samt alle oplysninger af betydning, der gør det muligt for investorerne med fuldt kendskab til forholdene at bedømme udviklingen i investeringsinstituttets virksomhed og dets resultater.

6. Halvårsberetningen skal mindst indeholde de oplysninger, der fremgår af afsnit I-IV i det skema B, der er knyttet som bilag I til dette direktiv; når investeringsinstituttet har udbetalt eller agter at udbetale acontoudbytte, skal taloplysningerne vise resultatet efter fradrag af skat for det pågældende halvår og det acontoudbytte, der er udbetalt eller skal udbetales."

10) Artikel 29 affattes således: "Artikel 29

1. Fondsbestemmelserne eller investeringsselskabets vedtægter er en integreret del af det fuldstændige prospekt og skal være knyttet som bilag til dette.

2. De i stk. 1 omhandlede dokumenter behøver dog ikke at være knyttet som bilag til det fuldstændige prospekt, såfremt ihændehaveren af andele underrettes om, at disse dokumenter på anmodning enten kan blive tilsendt eller kan gennemses på et nærmere angivet sted i hver enkelt medlemsstat, hvor andelene udbydes til salg."

11) Artikel 30 affattes således: "Artikel 30

De væsentlige dele af det forenklede og det fuldstændige prospekt skal holdes ajour."

12) Artikel 32 affattes således: "Artikel 32

Et investeringsinstitut skal forelægge sit forenklede og sit fuldstændige prospekt og ændringer heri såvel som årsberetningen og halvårsberetningen for de kompetente myndigheder."

13) Artikel 33 affattes således: "Artikel 33

1. Det forenklede prospekt skal tilbydes gratis til investoren, inden kontrakten indgås.

Desuden skal det fuldstændige prospekt og de senest offentliggjorte års- og halvårsberetninger udleveres gratis til de investorer, som anmoder derom.

2. Års- og halvårsberetningerne udleveres på anmodning gratis til deltagerne.

3. Års- og halvårsberetningerne skal stilles til rådighed for offentligheden på de steder, der er anført i det fuldstændige og det forenklede prospekt, eller på en anden af de kompetente myndigheder godkendt måde."

14) Artikel 35 affattes således: "Artikel 35

Ved enhver annoncering, der indebærer en opfordring til køb af andele i et investeringsinstitut, skal opmærksomheden henledes på, at der findes prospekter, og på, hvor offentligheden kan få dem udleveret, eller hvordan offentligheden kan få adgang til dem."

15) Artikel 46 affattes således: "Artikel 46

Såfremt et investeringsinstitut agter at markedsføre sine andele i en anden medlemsstat end den, hvor det er beliggende, skal det på forhånd underrette de kompetente myndigheder i denne anden medlemsstat herom. Det skal samtidig sende disse myndigheder:

- en erklæring fra de kompetente myndigheder om, at investeringsinstituttet opfylder kravene i dette direktiv

- sine fondsbestemmelser eller vedtægter

- sine fuldstændige og forenklede prospekter

- eventuelt den sidste årsberetning og efterfølgende halvårsberetning, samt

- oplysninger om de nærmere retningslinjer for markedsføring af dets andele i denne anden medlemsstat.

Investeringsselskabet eller administrationsselskabet kan begynde at markedsføre sine andele i denne anden medlemsstat to måneder efter fremsendelsen af disse dokumenter, medmindre myndighederne i den pågældende medlemsstat ved en begrundet beslutning, der træffes inden udløbet af fristen på to måneder, fastslår, at de planlagte retningslinjer for markedsføring af andele ikke er i overensstemmelse med de i artikel 44, stk. 1, og artikel 45 omhandlede bestemmelser."

16) Artikel 47 affattes således: "Artikel 47

Såfremt et investeringsinstitut markedsfører sine andele i en anden medlemsstat end den, hvor det er beliggende, skal det under samme betingelser som dem, der gælder i hjemlandet, udsende de fuldstændige og forenklede prospekter, års- og halvårsberetningerne og de andre oplysninger, der er anført i dette direktivs artikel 29 og 30.

Disse dokumenter skal foreligge på det officielle sprog eller et af de officielle sprog i værtslandet eller på et sprog, der er godkendt af de kompetente myndigheder i værtslandet."

17) Efter artikel 52 indsættes følgende nye artikel 52a og 52b: "Artikel 52a

1. Hvis et administrationsselskab udøver virksomhed i et eller flere værtslande ved levering af tjenesteydelser eller ved oprettelse af filialer, skal alle berørte medlemsstaters kompetente myndigheder samarbejde snævert.

De berørte myndigheder giver efter anmodning hinanden alle de oplysninger vedrørende ledelsen af sådanne administrationsselskaber og disses ejerforhold, som kan lette tilsynet med dem, samt alle oplysninger, der i øvrigt kan lette kontrollen med sådanne administrationsselskaber. Hjemlandets myndigheder samarbejder især for at sikre sig, at værtslandets myndigheder kan indhente de oplysninger, der er omhandlet i artikel 6c, stk. 2.

2. Hjemlandets kompetente myndigheder bliver, i det omfang det er nødvendigt for udøvelsen af deres tilsynsbeføjelser, underrettet af værtslandets kompetente myndigheder om enhver foranstaltning, der indebærer sanktioner over for et administrationsselskab eller begrænsninger af et administrationsselskabs virksomhed, og som værtslandet har truffet i medfør af artikel 6c, stk. 6.

Artikel 52b

1. Hvis et administrationsselskab, der er godkendt i en anden medlemsstat, udøver virksomhed i et værtsland gennem en filial, sørger værtslandet for, at administrationsselskabets hjemlands kompetente myndigheder, efter meddelelse herom til værtslandets kompetente myndigheder, selv - eller ved en person, der er udpeget med henblik herpå - kan foretage kontrol på stedet af de i artikel 52a nævnte oplysninger.

2. Administrationsselskabets hjemlands kompetente myndigheder kan også anmode administrationsselskabets værtslands kompetente myndigheder om at foretage denne kontrol. De myndigheder, som modtager anmodningen, skal inden for rammerne af deres beføjelser efterkomme denne, enten ved selv at foretage kontrollen eller ved at tillade, at de myndigheder, der har fremsat anmodningen, foretager kontrollen, eller ved at lade en revisor eller en anden sagkyndig foretage denne.

3. Denne artikel er ikke til hinder for, at værtslandets kompetente myndigheder udfører kontrol på stedet af filialer etableret på deres område som led i varetagelsen af de opgaver, som påhviler dem i henhold til dette direktiv."

18) Bilaget i direktiv 85/611/EØF renummereres til bilag I.

19) I skema A i bilag I foretages følgende ændringer:

1) I kolonnen "Oplysninger om investeringsselskaber" indsættes som punkt 1.3 efter punkt 1.2: "1.3. Hvis investeringsselskaber har forskellige investeringsafdelinger, angives afdelingerne."

2) I kolonnen "Oplysninger om investeringsselskaber" indsættes som sidste punktum i punkt 1.13: "Hvis investeringsselskaber har forskellige investeringsafdelinger, oplyses det, hvordan en deltager kan flytte fra en afdeling til en anden, og hvilke omkostninger der vil være forbundet hermed."

3) Efter punkt 4 indsættes følgende nye punkt 5 og 6: "5. Andre investeringsoplysninger

5.1. Investeringsfondens eller investeringsselskabets hidtidige indtjening (hvis relevant) - sådanne oplysninger kan enten medtages i prospektet eller vedhæftes dette.

5.2. En profil af den typiske investor, som investeringsfonden eller investeringsselskabet er udformet til.

6. Økonomiske oplysninger:

6.1. Eventuelle udgifter eller gebyrer ud over de udgifter, der er anført i punkt 1.17; der sondres mellem udgifter eller gebyrer, der skal betales af deltageren, og udgifter eller gebyrer, der betales af investeringsfondens eller investeringsselskabets aktiver."

20) Teksten i bilag I til dette direktiv tilføjes i bilag I til direktiv 85/611/EØF.

21) Bilag II til dette direktiv tilføjes som bilag II til direktiv 85/611/EØF.

Overgangsbestemmelser og afsluttende bestemmelser

Artikel 2

1. Investeringsselskaber i henhold til artikel 1, stk. 2, i direktiv 93/22/EØF, der er godkendt til udelukkende at præstere de tjenesteydelser, der er anført i afsnit A, punkt 3, og afsnit C, punkt 1 og 6, i bilaget til nævnte direktiv, kan i henhold til dette direktiv opnå godkendelse til at administrere investeringsfonde og investeringsselskaber og til at drive virksomhed som "administrationsselskaber". Sådanne investeringsselskaber må i så fald give afkald på godkendelsen efter investeringsservicedirektivet.

2. Administrationsselskaber, der inden den 13. februar 2004 er godkendt efter direktiv 85/611/EØF i deres hjemland til at administrere institutter for kollektiv investering i værdipapirer i form af investeringsinstitutter/investeringsfonde og investeringsselskaber, anses for godkendt efter nærværende direktiv, hvis de i henhold til disse medlemsstaters lovgivning skal opfylde betingelser, der svarer til betingelserne i artikel 5a og 5b, for at påbegynde en sådan virksomhed.

3. Administrationsselskaber, der er godkendt inden den 13. februar 2004, men som ikke hører til de administrationsselskaber, der er omhandlet i stk. 2, kan fortsætte deres virksomhed, såfremt de senest den 13. februar 2007 i overensstemmelse med hjemlandets bestemmelser opnår godkendelse til at fortsætte en sådan virksomhed i overensstemmelse med de bestemmelser, der er vedtaget til gennemførelse af dette direktiv.

Dette direktivs bestemmelser om fri etablering og fri udveksling af tjenesteydelser gælder først for disse administrationsselskaber, når de har fået en sådan godkendelse.

Artikel 3

Medlemsstaterne vedtager de nødvendige love og administrative bestemmelser for at efterkomme dette direktiv inden den 13. august 2003. De underretter straks Kommissionen herom.

Medlemsstaterne sætter disse love og bestemmelser i kraft inden den 13. februar 2004.

Disse love og bestemmelser skal ved vedtagelsen indeholde en henvisning til dette direktiv eller skal ved offentliggørelsen ledsages af en sådan henvisning. De nærmere regler for henvisningen fastsættes af medlemsstaterne.

Artikel 4

Dette direktiv træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i De Europæiske Fællesskabers Tidende.

Artikel 5

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 21. januar 2002.

På Europa-Parlamentets vegne

P. Cox

Formand

På Rådets vegne

M. Arias Cañete

Formand

(1) EFT C 272 af 1.9.1998, s. 7, og

EFT C 311 E af 31.10.2000, s. 273.

(2) EFT C 116 af 28.4.1999, s. 1.

(3) Europa-Parlamentets udtalelse af 17.2.2000 (EFT C 339 af 29.11.2000, s. 228), Rådets fælles holdning af 5.6.2001 (EFT C 297 af 23.10.2001, s. 10) og Europa-Parlamentets afgørelse af 23.10.2001 og Rådets afgørelse af 4.12.2001.

(4) EFT L 375 af 31.12.1985, s. 3. Senest ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/64/EF (EFT L 290 af 17.11.2000, s. 27).

(5) EFT L 141 af 11.6.1993, s. 27. Senest ændret ved direktiv 2000/64/EF.

(6) EFT L 168 af 18.7.1995, s. 7.

(7) EFT L 348 af 17.12.1988, s. 62.

(8) EFT L 141 af 11.6.1993, s. 27. Senest ændret ved direktiv 2000/64/EF (EFT L 290 af 17.11.2000, s. 27).

(9) EFT L 193 af 18.7.1983, s. 1. Senest ændret ved tiltrædelsesakten af 1994.

(10) EFT L 126 af 26.5.2000, s. 1. Senest ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/28/EF (EFT L 275 af 27.10.2000, s. 37).

(11) EFT L 141 af 11.6.1993, s. 1. Senest ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/33/EF (EFT L 204 af 27.1.1998, s. 29).

(12) EFT L 84 af 26.3.1997, s. 22.

BILAG I

"SKEMA C

Det forenklede prospekts indhold

Kort præsentation af investeringsinstituttet

- dato for oprettelsen af investeringsfonden eller investeringsselskabet og angivelse af den medlemsstat, hvor den pågældende investeringsfond eller det pågældende investeringsselskab har etableret hjemsted/er stiftet

- hvis investeringsinstitutter har forskellige investeringsafdelinger, angives dette

- administrationsselskab (hvis relevant)

- forventet varighed (hvis relevant)

- depositar

- revisorer

- finanskoncern bag investeringsinstituttet (f.eks. en bank).

Investeringsoplysninger

- kort beskrivelse af investeringsinstituttets formål

- investeringsfondens eller investeringsselskabets investeringspolitik samt en kort redegørelse for fondens risikoprofil (herunder, hvis relevant, oplysninger i overensstemmelse med artikel 24a og for hver investeringsafdeling)

- investeringsfondens/investeringsselskabets hidtidige indtjening (hvis relevant) og en advarsel mod at drage slutninger heraf om den kommende indtjening - sådanne oplysninger kan enten medtages i prospektet eller vedhæftes dette

- profil af den typiske investor, som investeringsfonden eller investeringsselskabet er udformet til.

Økonomiske oplysninger

- beskatningsregler

- indtrædelses- og udtrædelsesprovision

- andre eventuelle udgifter eller gebyrer; der sondres mellem udgifter eller gebyrer, der skal betales af deltageren, og udgifter eller gebyrer, der betales af investeringsfondens eller investeringsselskabets aktiver.

Kommercielle oplysninger

- hvordan andelene købes

- hvordan andelene sælges

- hvis investeringsinstitutter har forskellige investeringsafdelinger, oplyses det, hvordan der kan skiftes fra en investeringsafdeling til en anden, og hvilke omkostninger der vil være forbundet hermed

- hvornår og hvordan der udloddes udbytte (hvis relevant)

- med hvilken hyppighed, hvor og hvordan priserne offentliggøres eller stilles til rådighed.

Supplerende oplysninger

- oplysning om, at det fuldstændige prospekt samt års- og halvårsberetningerne kan rekvireres gratis på anmodning før og efter indgåelsen af en kontrakt

- den kompetente myndighed

- angivelse af et kontaktsted (person/afdeling, tidspunkter osv.), hvor der om nødvendigt kan indhentes supplerende oplysninger

- datoen for prospektets offentliggørelse."

BILAG II

"BILAG II

Opgaver i forbindelse med kollektiv porteføljeforvaltning:

- Investeringsforvaltning

- Administration:

a) juridisk bistand og regnskabstjenesteydelser i forbindelse med fondsforvaltning

b) kundeforespørgsler

c) værdi- og prisfastsættelse (herunder selvangivelser)

d) kontrol med overholdelse af lovgivning

e) ajourføring af deltagerregister

f) udlodning af overskud

g) emission og indløsning af andele

h) kontraktetablering (herunder udsendelse af beviser)

i) registrering

- Markedsføring."

Top