Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32001L0078

Kommissionens direktiv 2001/78/EF af 13. september 2001 om ændring af bilag IV til Rådets direktiv 93/36/EØF, af bilag IV, V og VI til Rådets direktiv 93/37/EØF og af bilag III og IV til Rådets direktiv 92/50/EØF, ændret ved direktiv 97/52/EF, samt af bilag XII-XV, XVII og XVIII til Rådets direktiv 93/38/EØF, ændret ved direktiv 98/4/EF (direktiv om anvendelse af standardformularer ved offentliggørelse af bekendtgørelser om offentlige kontrakter) (EØS-relevant tekst.)

OJ L 285, 29.10.2001, p. 1–162 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 06 Volume 004 P. 94 - 250
Special edition in Estonian: Chapter 06 Volume 004 P. 94 - 250
Special edition in Latvian: Chapter 06 Volume 004 P. 94 - 250
Special edition in Lithuanian: Chapter 06 Volume 004 P. 94 - 250
Special edition in Hungarian Chapter 06 Volume 004 P. 94 - 250
Special edition in Maltese: Chapter 06 Volume 004 P. 94 - 250
Special edition in Polish: Chapter 06 Volume 004 P. 94 - 250
Special edition in Slovak: Chapter 06 Volume 004 P. 94 - 250
Special edition in Slovene: Chapter 06 Volume 004 P. 94 - 250

No longer in force, Date of end of validity: 30/01/2006; stiltiende ophævelse ved 32004L0018

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2001/78/oj

32001L0078

Kommissionens direktiv 2001/78/EF af 13. september 2001 om ændring af bilag IV til Rådets direktiv 93/36/EØF, af bilag IV, V og VI til Rådets direktiv 93/37/EØF og af bilag III og IV til Rådets direktiv 92/50/EØF, ændret ved direktiv 97/52/EF, samt af bilag XII-XV, XVII og XVIII til Rådets direktiv 93/38/EØF, ændret ved direktiv 98/4/EF (direktiv om anvendelse af standardformularer ved offentliggørelse af bekendtgørelser om offentlige kontrakter) (EØS-relevant tekst.)

EF-Tidende nr. L 285 af 29/10/2001 s. 0001 - 0162


Kommissionens direktiv 2001/78/EF

af 13. september 2001

om ændring af bilag IV til Rådets direktiv 93/36/EØF, af bilag IV, V og VI til Rådets direktiv 93/37/EØF og af bilag III og IV til Rådets direktiv 92/50/EØF, ændret ved direktiv 97/52/EF, samt af bilag XII-XV, XVII og XVIII til Rådets direktiv 93/38/EØF, ændret ved direktiv 98/4/EF

(direktiv om anvendelse af standardformularer ved offentliggørelse af bekendtgørelser om offentlige kontrakter)

(EØS-relevant tekst)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets direktiv 92/50/EØF af 18. juni 1992 om samordning af fremgangsmåderne ved indgåelse af offentlige tjenesteydelsesaftaler(1), senest ændret ved direktiv 97/52/EF(2), særlig artikel 22, Rådets direktiv 93/36/EØF af 14. juni 1993 om samordning af fremgangsmåderne ved offentlige indkøb(3), senest ændret ved direktiv 97/52/EF, særlig artikel 14, Rådets direktiv 93/37/EØF af 14. juni 1993 om samordning af fremgangsmåderne med hensyn til indgåelse af offentlige bygge- og anlægskontrakter(4), senest ændret ved direktiv 97/52/EF, særlig artikel 35, stk. 2, og Rådets direktiv 93/38/EØF af 14. juni 1993 om samordning af fremgangsmåderne ved tilbudsgivning inden for vand- og energiforsyning samt transport og telekommunikation(5), senest ændret ved direktiv 98/4/EF(6), særlig artikel 39, stk. 2, og artikel 40, stk. 2 og 3, og

ud fra følgende betragtninger:

(1) I henhold til direktiv 92/50/EØF, 93/36/EØF, 93/37/EØF og 93/38/EØF skal der for udbud, der falder ind under deres anvendelsesområde, offentliggøres udbudsbekendtgørelser i De Europæiske Fællesskabers Tidende, som skal indeholde de i direktiverne anførte obligatoriske oplysninger; i disse direktiver er der desuden fastlagt "modeller til bekendtgørelser", som skal anvendes af ordregiverne. Disse forpligtelser fremgår af artikel 9, stk. 4, i direktiv 93/36/EØF, artikel 11, stk. 6, i direktiv 93/37/EØF, artikel 17, stk. 1, i direktiv 92/50/EØF og af artikel 21, stk. 1 og 4, artikel 22, stk. 2, og artikel 24, stk. 1, i direktiv 93/38/EØF.

(2) Kommissionen vedtog den 24. oktober 1991 en henstilling (91/561/EØF)(7) og den 30. december 1992 en meddelelse(8), hvori den anbefalede anvendelsen af visse "standardmodeller" til udbudsbekendtgørelser vedrørende indkøbsaftaler og bygge- og anlægskontrakter. Disse "standardmodeller" afviger fra bekendtgørelsesmodellerne i bilagene til direktiverne.

(3) Bekendtgørelsesmodellerne, der er en del af direktiverne, bør ændres nu med henblik på at bidrage til en forenklet anvendelse af reglerne om offentliggørelse samtidig med, at modellerne tilpasses de elektroniske kommunikationsmidler, der er indført i forbindelse med SIMAP (informationssystemet for offentlige indkøb), som Kommissionen har iværksat i samarbejde med medlemsstaterne. Anvendelsen af standardformularer og en eventuel anvendelse af CPV-glossaret (Common Procurement Vocabulary) vil desuden lette adgangen til oplysningerne og bidrage til større gennemsigtighed i forbindelse med udbud. For klarheds skyld bør ovennævnte bilag derfor erstattes af standardformularerne.

(4) De i dette direktiv fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelser fra Det Rådgivende Udvalg for Offentlige Aftaler og Det Rådgivende Udvalg for Telekommunikationskontrakter -

UDSTEDT FØLGENDE DIREKTIV:

Artikel 1

1. Bilag IV til direktiv 93/36/EØF erstattes af teksten i bilag I til nærværende direktiv.

2. Bilag IV, V og VI til direktiv 93/37/EØF erstattes af teksten i henholdsvis bilag II, III og IV til nærværende direktiv.

3. Bilag III og IV til direktiv 92/50/EØF erstattes af teksten i henholdsvis bilag V og VI til nærværende direktiv.

4. Bilag XII-XV, XVII og XVIII til direktiv 93/38/EØF erstattes af teksten i henholdsvis bilag VII-XII til nærværende direktiv.

Artikel 2

1. Medlemsstaterne træffer de nødvendige foranstaltninger for at efterkomme dette direktiv inden den 1. maj 2002. De underretter straks Kommissionen herom.

2. De i artikel 1 omhandlede bestemmelser skal ved vedtagelsen indeholde en henvisning til dette direktiv eller skal ved offentliggørelsen ledsages af en sådan henvisning. De nærmere regler for henvisningen fastsættes af medlemsstaterne.

Artikel 3

Dette direktiv træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i De Europæiske Fællesskabers Tidende.

Artikel 4

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 13. september 2001.

På Kommissionens vegne

Frederik Bolkestein

Medlem af Kommissionen

(1) EFT L 209 af 24.7.1992, s. 1.

(2) EFT L 328 af 28.11.1997, s. 1.

(3) EFT L 199 af 9.8.1993, s. 1.

(4) EFT L 199 af 9.8.1993, s. 54.

(5) EFT L 199 af 9.8.1993, s. 84.

(6) EFT L 101 af 1.4.1998, s. 1.

(7) EFT L 305 af 6.11.1991, s. 19.

(8) Kommissionens meddelelse vedrørende de formularer, der skal bruges af de ordregivende myndigheder, der berøres af ikrafttrædelsen af direktiv 90/531/EØF (EFT S 252 A af 30.12.1992, s. 1).

BILAG I

>PIC FILE= "L_2001285DA.000501.TIF">

>PIC FILE= "L_2001285DA.000601.TIF">

>PIC FILE= "L_2001285DA.000701.TIF">

>PIC FILE= "L_2001285DA.000801.TIF">

>PIC FILE= "L_2001285DA.000901.TIF">

>PIC FILE= "L_2001285DA.001001.TIF">

>PIC FILE= "L_2001285DA.001101.TIF">

>PIC FILE= "L_2001285DA.001201.TIF">

>PIC FILE= "L_2001285DA.001301.TIF">

>PIC FILE= "L_2001285DA.001401.TIF">

>PIC FILE= "L_2001285DA.001501.TIF">

>PIC FILE= "L_2001285DA.001601.TIF">

>PIC FILE= "L_2001285DA.001701.TIF">

>PIC FILE= "L_2001285DA.001801.TIF">

>PIC FILE= "L_2001285DA.001901.TIF">

>PIC FILE= "L_2001285DA.002001.TIF">

>PIC FILE= "L_2001285DA.002101.TIF">

>PIC FILE= "L_2001285DA.002201.TIF">

>PIC FILE= "L_2001285DA.002301.TIF">

>PIC FILE= "L_2001285DA.002401.TIF">

>PIC FILE= "L_2001285DA.002501.TIF">

>PIC FILE= "L_2001285DA.002601.TIF">

>PIC FILE= "L_2001285DA.002701.TIF">

>PIC FILE= "L_2001285DA.002801.TIF">

>PIC FILE= "L_2001285DA.002901.TIF">

BILAG II

>PIC FILE= "L_2001285DA.003101.TIF">

>PIC FILE= "L_2001285DA.003201.TIF">

>PIC FILE= "L_2001285DA.003301.TIF">

>PIC FILE= "L_2001285DA.003401.TIF">

>PIC FILE= "L_2001285DA.003501.TIF">

>PIC FILE= "L_2001285DA.003601.TIF">

>PIC FILE= "L_2001285DA.003701.TIF">

>PIC FILE= "L_2001285DA.003801.TIF">

>PIC FILE= "L_2001285DA.003901.TIF">

>PIC FILE= "L_2001285DA.004001.TIF">

>PIC FILE= "L_2001285DA.004101.TIF">

>PIC FILE= "L_2001285DA.004201.TIF">

>PIC FILE= "L_2001285DA.004301.TIF">

>PIC FILE= "L_2001285DA.004401.TIF">

>PIC FILE= "L_2001285DA.004501.TIF">

>PIC FILE= "L_2001285DA.004601.TIF">

>PIC FILE= "L_2001285DA.004701.TIF">

>PIC FILE= "L_2001285DA.004801.TIF">

>PIC FILE= "L_2001285DA.004901.TIF">

>PIC FILE= "L_2001285DA.005001.TIF">

>PIC FILE= "L_2001285DA.005101.TIF">

>PIC FILE= "L_2001285DA.005201.TIF">

>PIC FILE= "L_2001285DA.005301.TIF">

>PIC FILE= "L_2001285DA.005401.TIF">

>PIC FILE= "L_2001285DA.005501.TIF">

BILAG III

>PIC FILE= "L_2001285DA.005701.TIF">

>PIC FILE= "L_2001285DA.005801.TIF">

>PIC FILE= "L_2001285DA.005901.TIF">

>PIC FILE= "L_2001285DA.006001.TIF">

>PIC FILE= "L_2001285DA.006101.TIF">

BILAG IV

>PIC FILE= "L_2001285DA.006301.TIF">

>PIC FILE= "L_2001285DA.006401.TIF">

>PIC FILE= "L_2001285DA.006501.TIF">

>PIC FILE= "L_2001285DA.006601.TIF">

>PIC FILE= "L_2001285DA.006701.TIF">

BILAG V

>PIC FILE= "L_2001285DA.006901.TIF">

>PIC FILE= "L_2001285DA.007001.TIF">

>PIC FILE= "L_2001285DA.007101.TIF">

>PIC FILE= "L_2001285DA.007201.TIF">

>PIC FILE= "L_2001285DA.007301.TIF">

>PIC FILE= "L_2001285DA.007401.TIF">

>PIC FILE= "L_2001285DA.007501.TIF">

>PIC FILE= "L_2001285DA.007601.TIF">

>PIC FILE= "L_2001285DA.007701.TIF">

>PIC FILE= "L_2001285DA.007801.TIF">

>PIC FILE= "L_2001285DA.007901.TIF">

>PIC FILE= "L_2001285DA.008001.TIF">

>PIC FILE= "L_2001285DA.008101.TIF">

>PIC FILE= "L_2001285DA.008201.TIF">

>PIC FILE= "L_2001285DA.008301.TIF">

>PIC FILE= "L_2001285DA.008401.TIF">

>PIC FILE= "L_2001285DA.008501.TIF">

>PIC FILE= "L_2001285DA.008601.TIF">

>PIC FILE= "L_2001285DA.008701.TIF">

>PIC FILE= "L_2001285DA.008801.TIF">

>PIC FILE= "L_2001285DA.008901.TIF">

>PIC FILE= "L_2001285DA.009001.TIF">

>PIC FILE= "L_2001285DA.009101.TIF">

>PIC FILE= "L_2001285DA.009201.TIF">

>PIC FILE= "L_2001285DA.009301.TIF">

BILAG VI

>PIC FILE= "L_2001285DA.009501.TIF">

>PIC FILE= "L_2001285DA.009601.TIF">

>PIC FILE= "L_2001285DA.009701.TIF">

>PIC FILE= "L_2001285DA.009801.TIF">

>PIC FILE= "L_2001285DA.009901.TIF">

>PIC FILE= "L_2001285DA.010001.TIF">

>PIC FILE= "L_2001285DA.010101.TIF">

>PIC FILE= "L_2001285DA.010201.TIF">

>PIC FILE= "L_2001285DA.010301.TIF">

BILAG VII

>PIC FILE= "L_2001285DA.010501.TIF">

>PIC FILE= "L_2001285DA.010601.TIF">

>PIC FILE= "L_2001285DA.010701.TIF">

>PIC FILE= "L_2001285DA.010801.TIF">

>PIC FILE= "L_2001285DA.010901.TIF">

>PIC FILE= "L_2001285DA.011001.TIF">

>PIC FILE= "L_2001285DA.011101.TIF">

>PIC FILE= "L_2001285DA.011201.TIF">

>PIC FILE= "L_2001285DA.011301.TIF">

>PIC FILE= "L_2001285DA.011401.TIF">

BILAG VIII

>PIC FILE= "L_2001285DA.011701.TIF">

>PIC FILE= "L_2001285DA.011801.TIF">

>PIC FILE= "L_2001285DA.011901.TIF">

>PIC FILE= "L_2001285DA.012001.TIF">

BILAG IX

>PIC FILE= "L_2001285DA.012301.TIF">

>PIC FILE= "L_2001285DA.012401.TIF">

>PIC FILE= "L_2001285DA.012501.TIF">

>PIC FILE= "L_2001285DA.012601.TIF">

>PIC FILE= "L_2001285DA.012701.TIF">

>PIC FILE= "L_2001285DA.012801.TIF">

>PIC FILE= "L_2001285DA.012901.TIF">

>PIC FILE= "L_2001285DA.013001.TIF">

>PIC FILE= "L_2001285DA.013101.TIF">

>PIC FILE= "L_2001285DA.013201.TIF">

>PIC FILE= "L_2001285DA.013301.TIF">

>PIC FILE= "L_2001285DA.013401.TIF">

>PIC FILE= "L_2001285DA.013501.TIF">

>PIC FILE= "L_2001285DA.013601.TIF">

>PIC FILE= "L_2001285DA.013701.TIF">

>PIC FILE= "L_2001285DA.013801.TIF">

>PIC FILE= "L_2001285DA.013901.TIF">

>PIC FILE= "L_2001285DA.014001.TIF">

BILAG X

>PIC FILE= "L_2001285DA.014301.TIF">

>PIC FILE= "L_2001285DA.014401.TIF">

>PIC FILE= "L_2001285DA.014501.TIF">

>PIC FILE= "L_2001285DA.014601.TIF">

>PIC FILE= "L_2001285DA.014701.TIF">

>PIC FILE= "L_2001285DA.014801.TIF">

>PIC FILE= "L_2001285DA.014901.TIF">

>PIC FILE= "L_2001285DA.015001.TIF">

BILAG XI

>PIC FILE= "L_2001285DA.015301.TIF">

>PIC FILE= "L_2001285DA.015401.TIF">

>PIC FILE= "L_2001285DA.015501.TIF">

>PIC FILE= "L_2001285DA.015601.TIF">

>PIC FILE= "L_2001285DA.015701.TIF">

BILAG XII

>PIC FILE= "L_2001285DA.015901.TIF">

>PIC FILE= "L_2001285DA.016001.TIF">

>PIC FILE= "L_2001285DA.016101.TIF">

>PIC FILE= "L_2001285DA.016201.TIF">

Top