Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32001L0053

Kommissionens direktiv 2001/53/EF af 10. juli 2001 om ændring af Rådets direktiv 96/98/EF om udstyr på skibe (EØS-relevant tekst)

OJ L 204, 28.7.2001, p. 1–28 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 17/09/2016; ophævet ved 32014L0090

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2001/53/oj

32001L0053

Kommissionens direktiv 2001/53/EF af 10. juli 2001 om ændring af Rådets direktiv 96/98/EF om udstyr på skibe (EØS-relevant tekst)

EF-Tidende nr. L 204 af 28/07/2001 s. 0001 - 0028


Kommissionens direktiv 2001/53/EF

af 10. juli 2001

om ændring af Rådets direktiv 96/98/EF om udstyr på skibe

(EØS-relevant tekst)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 80, stk. 2,

under henvisning til Rådets direktiv 96/98/EF af 20. december 1996 om udstyr på skibe(1), som ændret ved Kommissionens direktiv 98/85/EF(2), særlig artikel 17, første og andet led, og

ud fra følgende betragtninger:

(1) I direktiv 96/98/EF forstås ved internationale konventioner, herunder SOLAS-konventionen af 1974 og prøvningsstandarder, konventioner og standarder samt deres ændringer, der var gældende på tidspunktet for direktivets vedtagelse.

(2) Ændringer til SOLAS-konventionen og andre internationale konventioner samt nye prøvningsstandarder er trådt i kraft siden direktivets vedtagelse eller vil træde i kraft i løbet af kort tid.

(3) Der er ved disse instrumenter fastsat nye regler vedrørende udstyr til anbringelse om bord på skibe.

(4) Direktiv 96/98/EØF bør ændres i overensstemmelse hermed.

(5) Bestemmelserne i dette direktiv er i overensstemmelse med udtalelse fra det i artikel 12 i Rådets direktiv 93/75/EØF(3) nævnte udvalg -

UDSTEDT FØLGENDE DIREKTIV:

Artikel 1

Direktiv 96/98/EF ændres som følger:

1) Artikel 2 ændres som følger:

I litra c), d) og n) ændres datoen "den 1. januar 1999" til "den 1. januar 2001".

2) Bilag A affattes som angivet i bilaget til nærværende direktiv.

Artikel 2

Udstyr, der betegnes som "nyt" i kolonnen "Udstyrets betegnelse" i bilag A.1, og som er produceret inden den i artikel 3, stk. 1, anførte dato, kan i en periode på to år regnet fra nævnte dato markedsføres og anbringes om bord på et EF-skib, hvis certifikater er udstedt af eller på vegne af en medlemsstat i henhold til internationale konventioner, forudsat at udstyret er produceret i henhold til de procedurer for typegodkendelse, der var gældende på medlemsstatens område indtil tidspunktet for direktivets vedtagelse.

Artikel 3

1. Medlemsstaterne sætter de nødvendige love og administrative bestemmelser i kraft for at efterkomme dette direktiv senest seks måneder efter dets ikrafttræden. De underretter straks Kommissionen herom.

Disse love og bestemmelser skal ved vedtagelsen indeholde en henvisning til dette direktiv eller skal ved offentliggørelsen ledsages af en sådan henvisning. De nærmere regler for denne henvisning fastsættes af medlemsstaterne.

2. Medlemsstaterne meddeler Kommissionen teksten til de nationale retsforskrifter, som de udsteder på det område, der er omfattet af dette direktiv.

Artikel 4

Dette direktiv træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i De Europæiske Fællesskabers Tidende.

Udfærdiget i Bruxelles, den 10. juli 2001.

På Kommissionens vegne

Loyola De Palacio

Næstformand

(1) EFT L 46 af 17.2.1997, s. 25.

(2) EFT L 315 af 25.11.1998, s. 14.

(3) EFT L 247 af 5.10.1993, s. 19.

BILAG

"BILAG A

BILAG A.1: UDSTYR MED DETALJEREDE PRØVNINGSSTANDARDER, SOM ALLEREDE FINDES I DE INTERNATIONALE INSTRUMENTER

Bemærkninger, der gælder for hele bilag A.1

Generel bemærkning:

Ud over de internationale prøvningsstandarder, som er specifikt nævnt, indeholder de relevante konventionsbestemmelser samt IMO's resolutioner og cirkulærer en række bestemmelser, som skal efterprøves ved typeafprøvningen (typegodkendelsen) i henhold til modulerne for overensstemmelsesvurdering i bilag B.

Kolonne 5:

Hvis der henvises til IMO-resolutioner, drejer det sig om prøvningsstandarderne i de relevante dele af resolutionernes bilag, eksklusive bestemmelserne i selve resolutionerne.

Kolonne 5:

Af hensyn til korrekt henvisning til de relevante standarder anføres i prøvningsrapport og relevante typegodkendelsescertifikater den anvendte standard og dens version som angivet i kolonnen.

Kolonne 5:

Er der anført to sæt prøvningsstandarder adskilt ved semikolon, opfylder begge sæt samtlige prøvningskrav i henhold til IMO-præstationsstandarder. Prøvning af et udstyr i henhold til det ene sæt er derfor tilstrækkeligt til at godtgøre, at kravene i de relevante internationale instrumenter er opfyldt.

Kolonne 6:

Modul H betyder modul H plus konstruktionsprøvningsattest.

1. Redningsudstyr

>TABELPOSITION>

2. Havforurening

>TABELPOSITION>

3. Brandbeskyttelse

>TABELPOSITION>

4. Navigationsudstyr

Bemærkninger til bilag A.1, del 4 - Navigationsudstyr

Kolonne 4:

De nævnte ITU-henvisninger vedrører de i internationale konventioner og i relevante IMO-regulativer og -cirkulærer nævnte IMO-henvisninger.

Kolonne 5:

Hvis der henvises til EN/IEC 61162, skal det kontrolleres, at den relevante prøvningsstandard omfatter den gældende del af EN/IEC 61162.

>TABELPOSITION>

5. Radiokommunikationsudstyr

Bemærkninger til bilag A.1, del 5 - Radiokommunikationsudstyr

Kolonne 4:

De nævnte ITU-henvisninger vedrører de i internationale konventioner og i relevante IMO-regulativer og -cirkulærer nævnte IMO-henvisninger.

Kolonne 5:

I tilfælde af, at der i IMO MSC/Circ. 862, som der henvises til under flere punkter, og prøvningsstandarderne for produkterne er modstridende krav, har kravene i IMO MSC/Circ. 862 forrang.

Kolonne 5:

Hvis der henvises til EN/IEC 61162, skal det kontrolleres, at den relevante prøvningsstandard omfatter den gældende del af EN/IEC 61162.

>TABELPOSITION>

BILAG A.2: UDSTYR UDEN PRØVNINGSSTANDARDER I DE INTERNATIONALE INSTRUMENTER

1. Redningsudstyr

>TABELPOSITION>

2. Forurening

p.m.

3. Brandbeskyttelse

>TABELPOSITION>

4. Navigationsudstyr

Bemærkninger til bilag A.2, del 4 - Navigationsudstyr

Kolonne 3 og 4:

Henvisninger til kapitel V i SOLAS skal forstås som henvisninger til SOLAS 1974 som ændret ved MSC 73 med ikrafttræden den 1. juli 2002.

Kolonne 4:

De nævnte ITU-henvisninger vedrører de i internationale konventioner og i relevante IMO-regulativer og -circulærer nævnte IMO-henvisninger.

>TABELPOSITION>

5. Radiokommunikationsudstyr

Bemærkninger til bilag A.2, del 5 - Radiokommunikationsudstyr

Kolonne 4:

De nævnte ITU-henvisninger vedrører de i internationale konventioner og i relevante IMO-regulativer og -cirkulærer nævnte IMO-henvisninger.

>TABELPOSITION>

6. Udstyr, der kræves i henhold til Kol.reg. 72

>TABELPOSITION>

7. Sikkerhedsudstyr til massegodsskibe

>TABELPOSITION>"

Top