Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32001L0049

Kommissionens direktiv 2001/49/EF af 28. juni 2001 om ændring af bilag I til Rådets direktiv 91/414/EØF om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler med henblik på optagelse af DPX KE 459 (flupyrsulfuron-methyl) som aktivt stof

OJ L 176, 29.6.2001, p. 61–63 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 032 P. 487 - 489
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 032 P. 487 - 489
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 032 P. 487 - 489
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 032 P. 487 - 489
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 032 P. 487 - 489
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 032 P. 487 - 489
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 032 P. 487 - 489
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 032 P. 487 - 489
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 032 P. 487 - 489
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 038 P. 98 - 100
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 038 P. 98 - 100

No longer in force, Date of end of validity: 13/06/2011

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2001/49/oj

32001L0049

Kommissionens direktiv 2001/49/EF af 28. juni 2001 om ændring af bilag I til Rådets direktiv 91/414/EØF om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler med henblik på optagelse af DPX KE 459 (flupyrsulfuron-methyl) som aktivt stof

EF-Tidende nr. L 176 af 29/06/2001 s. 0061 - 0063


Kommissionens direktiv 2001/49/EF

af 28. juni 2001

om ændring af bilag I til Rådets direktiv 91/414/EØF om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler med henblik på optagelse af DPX KE 459 (flupyrsulfuron-methyl) som aktivt stof

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets direktiv 91/414/EØF af 15. juli 1991 om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler(1), senest ændret ved Kommissionens direktiv 2001/36/EF(2), særlig artikel 6, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1) I henhold til artikel 6, stk. 2, i direktiv 91/414/EØF (i det følgende benævnt "direktivet") modtog Frankrig den 26. oktober 1995 en ansøgning fra Du Pont de Nemours SAS (i det følgende benævnt "ansøgeren") om optagelse af det aktive stof DPX KE 459 (flupyrsulfuron-methyl) i direktivets bilag I.

(2) I henhold til direktivets artikel 6, stk. 3, konkluderedes det i Kommissionens beslutning 97/164/EF(3), at dossieret vedrørende flupyrsulfuron-methyl kunne anses for principielt at opfylde data- og informationskravene i bilag II og for et plantebeskyttelsesmiddel, der indeholder dette aktive stof, i direktivets bilag III.

(3) Flupyrsulfuron-methyls virkninger på menneskers og dyrs sundhed og miljøet er blevet vurderet af Frankrig, som rapporterende medlemsstat, i henhold til direktivets artikel 6, stk. 2 og 4, for de anvendelsesformål, som ansøgeren har foreslået. Frankrig forelagde den 2. december 1997 Kommissionen sit udkast til en vurderingsrapport vedrørende stoffet.

(4) Dossieret og oplysningerne fra behandlingen af flupyrsulfuron-methyl blev også forelagt Den Videnskabelige Komité for Planter til udtalelse den 15. juli 1999. Denne komité afgav udtalelse den 20. november 2000(4).

(5) På baggrund af disse undersøgelser ser det ud til, at plantebeskyttelsesmidler, der indeholder flupyrsulfuron-methyl, kan forventes generelt at opfylde kravene i direktivets artikel 5, stk. 1 og 3, især med hensyn til de anvendelsesformål, der er undersøgt og udførligt beskrevet i Kommissionens reviderede vurderingsrapport. Det bør derfor optages i direktivets bilag I for at sikre, at plantebeskyttelsesmidler, der indeholder det, kan blive godkendt i overensstemmelse med direktivet i alle medlemsstaterne.

(6) Efter optagelsen bør medlemsstaterne have en rimelig frist til at gennemføre dette direktivs bestemmelser og især til at gennemgå de foreløbige godkendelser, der er meddelt af plantebeskyttelsesmidler indeholdende flupyrsulfuron-methyl, og som bør erstattes af godkendelser i henhold til artikel 4 i direktiv 91/414/EØF. Der kan også kræves en længere frist for plantebeskyttelsesmidler, der indeholder flupyrsulfuron-methyl og andre aktive stoffer i bilag I.

(7) Den reviderede vurderingsrapport kræves, for at medlemsstaterne på rette måde kan gennemføre flere afsnit af de ensartede principper, der er fastlagt i direktivets bilag VI, og som henviser til vurderingen af de data, som er blevet forelagt med henblik på optagelse af det aktive stof i direktivets bilag I. Medlemsstaterne bør opbevare den endelige reviderede vurderingsrapport, så den er tilgængelig for interesserede parter (bortset fra fortrolige oplysninger efter direktivets artikel 14), eller stille den til rådighed for dem.

(8) Skulle denne reviderede vurderingsrapport blive ajourført for at tage hensyn til den tekniske og videnskabelige udvikling, kan det også blive nødvendigt at ændre betingelserne for optagelsen af flupyrsulfuron-methyl i direktivets bilag I efter den i direktivet anførte procedure.

(9) De i dette direktiv fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Plantesundhed af 27. april 2001 -

UDSTEDT FØLGENDE DIREKTIV:

Artikel 1

Tabellen i bilag I til direktiv 91/414/EØF ændres for at medtage posten vedrørende DPX KE 459 (flupyrsulfuron-methyl) som anført i bilaget til nærværende direktiv.

Artikel 2

Medlemsstaterne sætter de nødvendige love og administrative bestemmelser i kraft for at efterkomme dette direktiv senest den 31. december 2001. De underretter straks Kommissionen herom.

Disse love og bestemmelser skal ved vedtagelsen indeholde en henvisning til dette direktiv eller skal ved offentliggørelsen ledsages af en sådan henvisning. De nærmere regler for henvisningen fastsættes af medlemsstaterne.

Artikel 3

For så vidt angår gennemgangen af meddelte foreløbige godkendelser på baggrund af den reviderede vurderingsrapport og anvendelsen af de ensartede principper omhandlet i bilag VI til direktiv 91/414/EØF trækkes de foreløbige godkendelser tilbage og erstattes i givet fald af en fuld godkendelse inden den 30. november 2002. For plantebeskyttelsesmidler, der indeholder DPX KE 459 (flupyrsulfuron-methyl) sammen med et andet aktivt stof, som endnu ikke er optaget i bilag I, forlænges ovennævnte frist, for så vidt som der er fastsat en længere gennemførelsesfrist i direktivet om ændring af bilag I til direktiv 91/414/EØF med henblik på det andet stofs optagelse i bilaget.

Artikel 4

Medlemsstaterne opbevarer den endelige reviderede vurderingsrapport om DPX KE 459 (flupyrsulfuron-methyl), så den er tilgængelig for interesserede parter (bortset fra fortrolige oplysninger efter direktivets artikel 14), eller stiller den til rådighed for dem efter udtrykkelig anmodning herom.

Artikel 5

Dette direktiv træder i kraft den 1. juli 2001.

Artikel 6

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 28. juni 2001.

På Kommissionens vegne

David Byrne

Medlem af Kommissionen

(1) EFT L 230 af 19.8.1991, s. 1.

(2) EFT L 164 af 20.6.2001, s. 1.

(3) EFT L 64 af 5.3.1997, s. 7.

(4) Udtalelse fra Den Videnskabelige Komité for Planter om vurderingen af flupyrsulfuron-methyl i forbindelse med direktiv 91/414/EØF om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler. SCP/FLUPYR/002-endelig af 11. december 2000.

BILAG

POST, SOM SKAL OPTAGES I TABELLEN I BILAG I TIL DIREKTIV 91/414/EØF

">TABELPOSITION>"

Top