EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32001L0034

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/34/EF af 28. maj 2001 vedrørende betingelserne for værdipapirers optagelse til officiel notering på en fondsbørs samt oplysninger, der skal offentliggøres om disse værdipapirer

OJ L 184, 6.7.2001, p. 1–66 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 06 Volume 004 P. 24 - 89
Special edition in Estonian: Chapter 06 Volume 004 P. 24 - 89
Special edition in Latvian: Chapter 06 Volume 004 P. 24 - 89
Special edition in Lithuanian: Chapter 06 Volume 004 P. 24 - 89
Special edition in Hungarian Chapter 06 Volume 004 P. 24 - 89
Special edition in Maltese: Chapter 06 Volume 004 P. 24 - 89
Special edition in Polish: Chapter 06 Volume 004 P. 24 - 89
Special edition in Slovak: Chapter 06 Volume 004 P. 24 - 89
Special edition in Slovene: Chapter 06 Volume 004 P. 24 - 89
Special edition in Bulgarian: Chapter 06 Volume 004 P. 43 - 108
Special edition in Romanian: Chapter 06 Volume 004 P. 43 - 108
Special edition in Croatian: Chapter 06 Volume 003 P. 8 - 73

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 20/01/2007

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2001/34/oj

32001L0034

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/34/EF af 28. maj 2001 vedrørende betingelserne for værdipapirers optagelse til officiel notering på en fondsbørs samt oplysninger, der skal offentliggøres om disse værdipapirer

EF-Tidende nr. L 184 af 06/07/2001 s. 0001 - 0066


Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/34/EF

af 28. maj 2001

vedrørende betingelserne for værdipapirers optagelse til officiel notering på en fondsbørs samt oplysninger, der skal offentliggøres om disse værdipapirer

INDHOLDSFORTEGNELSE

>TABELPOSITION>

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR -

under henvisning til Traktaten om Oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 44 og 95,

under henvisning til forslag fra Kommissionen,

under henvisning til udtalelse fra Det Økonomiske og Sociale Udvalg(1),

i henhold til fremgangsmåden i traktatens artikel 251(2), og

ud fra følgende betragtninger:

(1) Rådets direktiv 79/279/EØF af 5. marts 1979 om samordning af betingelserne for værdipapirers optagelse til officiel notering på en fondsbørs(3), Rådets direktiv 80/390/EØF af 17. marts 1980 om samordning af kravene ved udarbejdelse af, kontrol med og udsendelse af det prospekt, der skal offentliggøres med henblik på optagelse af værdipapirer til officiel notering på en fondsbørs(4), Rådets direktiv 82/121/EØF af 15. Februar 1982 om periodiske oplysninger, der skal offentliggøres af selskaber, hvis aktier er optaget til officiel notering på en fondsbørs(5) og Rådets direktiv 88/627/EØF af 12. december 1988 om offentliggørelse af oplysninger ved erhvervelse og afhændelse af en betydelig andel i et børsnoteret selskab(6) har ved flere lejligheder været underkastet omfattende ændringer. Direktiverne bør derfor kodificeres og samles i én enkelt tekst, således at deres bestemmelser kan fremtræde klart og rationelt.

(2) Samordningen af betingelserne for værdipapirers optagelse til officiel notering på fondsbørser, der er beliggende eller udøver virksomhed i medlemsstaterne, vil på fællesskabsplan give investorernes beskyttelse samme omfang på grund af de mere ensartede garantier, den yder dem i de forskellige medlemsstater. Den vil i hver af disse stater lette optagelsen til officiel notering af værdipapirer, der hidrører fra andre medlemsstater, samt noteringen af samme værdipapir på flere fondsbørser i Fællesskabet. Den vil følgelig muliggøre en mere vidtgående integrering af de nationale markeder for værdipapirer ved at fjerne de hindringer, der med rimelighed kan fjernes, og således være et led i oprettelsen af et europæisk kapitalmarked.

(3) Denne samordning skal finde anvendelse på værdipapirer uafhængigt af udstederens juridiske status, og den skal derfor ligeledes finde anvendelse på værdipapirer udstedt af tredjelande eller disses lokale offentlige organer eller af internationale organisationer med offentlig karakter. Dette direktiv dækker således enheder, der ikke er omfattet af traktatens artikel 48, stk. 2.

(4) Det bør være muligt at indbringe de afgørelser, som træffes af nationale myndigheder, der er kompetente med hensyn til gennemførelsen af dette direktiv, for domstolene, hvad angår værdipapirers optagelse til officiel notering, idet denne mulighed dog ikke må gøre indgreb i nævnte myndigheders frie skøn.

(5) I en første etape bør samordningen af betingelserne for værdipapirers optagelse til officiel notering være tilstrækkelig smidig, således at der kan tages hensyn til de for tiden eksisterende forskelle mellem strukturerne inden for medlemsstaternes markeder for værdipapirer, og således at medlemsstaterne kan tage hensyn til de særlige situationer, de kan komme ud for.

(6) Som følge heraf er det vigtigt, at samordningen til en begyndelse begrænses til udarbejdelse af minimums-betingelser for værdipapirers optagelse til officiel notering på fondsbørser, der er beliggende eller udøver virksomhed i medlemsstaterne, uden dermed at give udstederne en ret til børsnotering.

(7) Denne delvise samordning af betingelserne for optagelse til officiel notering udgør et første skridt mod en senere mere vidtgående indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger på dette område.

(8) Udvidelsen af det økonomiske område, inden for hvilket virksomhederne skal udøve deres aktiviteter, til at omfatte hele Fællesskabet, medfører en tilsvarende udvidelse af deres finansieringsbehov og af de kapitalmarkeder, på hvilke de skal skaffe sig midlerne til opfyldelse af disse behov. Optagelse til officiel notering på fondsbørser i medlemsstaterne af værdipapirer, der udstedes af virksomheder, er en vigtig faktor i adgangen til disse kapitalmarkeder. I øvrigt er valutarestriktionerne, som et led i frigørelsen af kapitalbevægelserne, blevet ophævet ved køb af værdipapirer, som handles på en fondsbørs i en anden medlemsstat.

(9) For at beskytte nuværende og eventuelle fremtidige investorers interesser skal de virksomheder, som søger at skaffe sig kapital ved en henvendelse til offentligheden, i de fleste medlemsstater frembyde garantier undertiden fra værdipapirernes udstedelse og i alle tilfælde på tidspunktet for deres optagelse til officiel notering på en fondsbørs. Disse garantier forudsætter fyldestgørende information, der er så objektiv som mulig, navnlig om udstederens finansielle stilling og om kendetegnene ved de værdipapirer, for hvilke der ansøges om optagelse til officiel notering. Nævnte information skal sædvanligvis gives i form af offentliggørelse af et prospekt.

(10) De krævede garantier er forskellige fra den ene medlemsstat til den anden, hvad angår såvel prospektets indhold og form som effektiviteten af, de nærmere bestemmelser om og tidspunktet for kontrollen med de givne oplysninger. Disse forskelle har til følge, ikke blot at virksomhedernes adgang til optagelse af deres værdipapirer til officiel notering på fondsbørserne i flere medlemsstater vanskeliggøres, men også at investorer bosat i en medlemsstat hindres i at erhverve værdipapirer noteret på fondsbørser i andre medlemsstater, med den virkning at virksomhedernes finansiering og investorernes investeringer hæmmes i hele Fællesskabet.

(11) Disse forskelle bør fjernes, idet bestemmelserne samordnes, uden at de nødvendigvis harmoniseres fuldstændigt, for i tilstrækkelig grad at gøre de garantier ligeværdige, som i hver enkelt medlemsstat kræves for at sikre nuværende og eventuelle fremtidige ihændehavere af værdipapirer en fyldestgørende information, der er så objektiv som mulig.

(12) Denne samordning skal gælde for værdipapirer uden hensyn til den udstedende virksomheds retlige status. Dette direktiv skal derfor dække enheder, der ikke er omfattet af traktatens artikel 48, stk. 2.

(13) Gensidig anerkendelse af det prospekt, der skal offentliggøres med henblik på optagelse af værdipapirer til officiel notering, er et stort skridt hen imod gennemførelsen af Fællesskabets indre marked.

(14) Det bør i denne forbindelse præciseres, hvilke myndigheder der har kompetence til at kontrollere og godkende det prospekt, der skal offentliggøres med henblik på optagelse af værdipapirer til officiel notering i tilfælde af samtidig anmodning om optagelse til officiel notering i flere forskellige medlemsstater.

(15) Artikel 21 i Rådets direktiv 89/298/EØF af 17. april 1989 om samordning af kravene ved udarbejdelse af, kontrol med og udstedelse af det prospekt, der skal offentliggøres, når værdipapirer udbydes til offentligheden(7) indeholder en bestemmelse om, at dersom udbydelse til offentligheden finder sted samtidig eller med korte mellemrum i to eller flere medlemsstater, skal et offentligt prospekt, der er udarbejdet og godkendt i henhold til artikel 7, 8 eller 12 i samme direktiv, anerkendes som offentligt prospekt i de andre berørte medlemsstater i henhold til princippet om gensidig anerkendelse.

(16) Det er ligeledes ønskeligt, at der indføjes en bestemmelse om, at et sådant prospekt anerkendes som gyldigt prospekt, dersom der inden for et kort tidsrum efter udbydelsen til offentligheden ansøges om optagelse til officiel notering på en fondsbørs.

(17) Gensidig anerkendelse af offentlige prospekter med henblik på optagelse til officiel notering indebærer ikke i sig selv ret til optagelse til børsnotering.

(18) Det er hensigtsmæssigt at åbne mulighed for ved aftaler, der indgås af Fællesskabet med tredjelande, at udvide anerkendelsen på basis af gensidighed af prospekter med henblik på optagelse til officiel notering hidrørende fra disse lande.

(19) Det forekommer hensigtsmæssigt, at den medlemsstat, i hvilken der ansøges om optagelse til officiel notering, får mulighed for i visse tilfælde at kunne indrømme udstedere, hvis værdipapirer allerede er optaget til officiel børsnotering i en anden medlemsstat, hel eller delvis fritagelse fra forpligtelsen til at offentliggøre prospekter med henblik på optagelse til officiel notering.

(20) Det er velfunderede selskaber med en international status, som allerede i nogen tid har været børsnoteret i Fællesskabet, der højst sandsynligt vil søge notering på tværs af grænserne. Disse selskaber er almindeligvis velkendte i de fleste medlemsstater. Oplysninger om dem foreligger allerede i vid udstrækning.

(21) Formålet med nærværende direktiv er at sikre, at investorerne råder over tilstrækkelige oplysninger. Når et sådant selskab derfor ansøger om at få sine værdipapirer optaget til notering i en værtsmedlemsstat, kan investorer, der opererer på markedet i det pågældende land, derfor være tilstrækkeligt beskyttet, hvis de blot modtager forenklede oplysninger i stedet for det fuldstændige prospekt.

(22) Medlemsstaterne kan finde det hensigtsmæssigt at fastsætte ikke-diskriminerende kvantitative minimumskriterier, f.eks. for virksomhedernes markedsværdi, som udstederne skal opfylde for at kunne drage fordel af de fritagelsesmuligheder, som gives med dette direktiv. Med den stadig større integration af værdipapirmarkederne bør de kompetente myndigheder ligeledes have mulighed for at behandle mindre selskaber på tilsvarende vis.

(23) Endvidere har mange fondsbørser sekundære markeder, hvor der omsættes aktier fra de selskaber, der ikke har adgang til officiel notering; i nogle tilfælde reguleres og kontrolleres de sekundære markeder af offentligt anerkendte myndigheder, der pålægger selskaberne oplysningskrav, der i det væsentlige svarer til kravene for officielt noterede selskaber. Det princip, der ligger til grund for artikel 23 i nærværende direktiv kan derfor, også anvendes, når sådanne selskaber ansøger om at få deres værdipapirer optaget til officiel notering.

(24) For at beskytte investorerne skal dokumenter, der skal stilles til rådighed for offentligheden, først sendes til de kompetente myndigheder i den medlemsstat, i hvilken der ansøges om optagelse til officiel notering. Det er op til den medlemsstat at afgøre, om dens kompetente myndigheder skal foretage en kontrol af disse dokumenter, og om nødvendigt at beslutte, hvilken form kontrollen skal have, samt hvorledes den skal gennemføres.

(25) Hvad angår værdipapirer, der er optaget til officiel notering på en fondsbørs, gør beskyttelsen af investorerne det påkrævet, at disse med regelmæssige mellemrum ligeledes modtager relevante oplysninger, så længe de pågældende værdipapirer er noteret; en samordning af bestemmelserne vedrørende disse periodiske oplysninger tjener lignende formål som dem, der ligger til grund for prospektet, nemlig at forbedre beskyttelsen af investorerne og gøre den mere ligeværdig, samt at lette optagelsen af disse papirer på flere børser inden for Fællesskabet og således bidrage til at skabe et egentligt kapitalmarked i Fællesskabet ved en bedre integrering af de nationale markeder for værdipapirer.

(26) I medfør af nærværende direktiv, skal børsnoterede selskaber hurtigst muligt forelægge investorerne selskabets årsregnskab og beretning, der giver oplysninger om selskabet for regnskabsåret som helhed. Ved Rådets direktiv 78/660/EØF(8) blev medlemsstaternes administrativt eller ved lov fastsatte bestemmelser vedrørende årsregn-skaberne for visse selskabsformer samordnet.

(27) Selskaberne bør ligeledes mindst én gang i løbet af regnskabsåret forelægge investorerne en beretning om deres virksomhed. Dette direktiv kan derfor begrænses til en samordning af indholdet og udbredelsen af en enkelt beretning omfattende de første seks måneder i regnskabsåret.

(28) For så vidt angår almindelige obligationer er det imidlertid på grund af de rettigheder, som tilkommer ihændehaverne af disse papirer, ikke nødvendigt at beskytte investorerne ved offentliggørelse af en halvårlig beretning. I henhold til nærværende direktiv kan konvertible obligationer, ombyttelige obligationer og obligationer med warrants kun optages til officiel notering, såfremt de hertil knyttede aktier allerede er eller samtidig hermed vil blive optaget til notering på vedkommende fondsbørs eller på et andet organiseret, anerkendt og åbent marked, der fungerer regelmæssigt. Medlemsstaterne kan kun fravige dette princip, hvis deres kompetente myndigheder er af den overbevisning, at obligationsihændehaverne råder over alle sådanne oplysninger, der er nødvendige for, at de kan danne sig et skøn over værdien af de aktier, hvortil obligationerne er knyttet. En samordning af bestemmelserne vedrørende periodiske oplysninger er derfor kun nødvendig for de selskaber, hvis aktier er optaget til officiel notering på en fondsbørs.

(29) Den halvårlige beretning bør sætte investorerne i stand til realistisk at bedømme den almindelige udvikling i selskabets virksomhed i løbet af den periode, som beretningen omfatter. Beretningen skal dog kun indeholde de vigtigste oplysninger om selskabets finansielle situation og almindelige forretningsgang.

(30) For at sikre en effektiv beskyttelse af opsparingen og for at fondsbørserne kan fungere tilfredsstillende, bør reglerne for de periodiske oplysninger, der skal offentliggøres af selskaber, hvis aktier er optaget til officiel notering på en fondsbørs inden for Fællesskabet, finde anvendelse ikke alene på selskaber, der er hjemmehørende i medlemsstaterne, men også på selskaber hjemmehørende i tredjelande.

(31) En hensigtsmæssig politik for oplysning af investorer med hensyn til værdipapirer kan sikre en bedre beskyttelse af disse, øge deres tillid til markedet og derved forbedre den måde, hvorpå markedet fungerer.

(32) En samordning af denne politik på fællesskabsniveau, således at beskyttelsen gøres mere ensartet, vil kunne bidrage til en integrering af værdipapirmarkederne i medlemsstaterne og derved også til etablering af et reelt europæisk kapitalmarked.

(33) Med henblik herpå bør investorerne underrettes om betydelige andele og om ændringer af disse andele i selskaber i Fællesskabet, hvis aktier er optaget til officiel notering på en fondsbørs, der er beliggende i eller udøver virksomhed i Fællesskabet.

(34) Indholdet af en sådan underretning samt de nærmere gennemførelsesbestemmelser i forbindelse hermed bør fastsættes på ensartet måde.

(35) Selskaber, hvis aktier er optaget til officiel notering på en fondsbørs i Fællesskabet, har kun mulighed for at oplyse offentligheden om ændringer i besiddelsen af betydelige andele, hvis de er blevet underrettet om disse ændringer af den, som besidder disse andele.

(36) De fleste medlemsstater pålægger ikke disse kapitalejere en sådan pligt, og hvor en sådan pligt findes, er der betydelige forskelle i gennemførelsesbestemmelserne. Der bør derfor vedtages ensartede regler på fællesskabsplan.

(37) Nærværende direktiv bør ikke berøre medlemsstaternes forpligtelser med hensyn til de i bilag II, del B anførte gennemførelsesfrister -

UDSTEDT FØLGENDE DIREKTIV:

AFSNIT I

DEFINITIONER OG ANVENDELSESOMRÅDE

KAPITEL I

Definitioner

Artikel 1

I dette direktiv forstås ved:

a) udstedere: selskaber og andre juridiske personer samt enhver virksomhed, hvis værdipapirer er genstand for en ansøgning om optagelse til officiel notering på en fondsbørs

b) institutter for kollektiv investering bortset fra institutter af den lukkede type: investeringsfonds og investeringsselskaber:

i) hvis formål er kollektiv investering af kapital tilvejebragt ved henvendelse til offentligheden, og hvis virksomhed bygger på princippet om risikospredning, og

ii) hvis andele på ihændehavers begæring tilbagekøbes eller indløses direkte eller indirekte over disse institutters aktiver. Med sådanne tilbagekøb eller indløsninger sidestilles det forhold, at et institut for kollektiv investering handler med henblik på, at kursværdien af dets andele ikke kommer til at afvige mærkbart fra deres bogførte nettoværdi

c) investeringsselskaber, herunder foreninger, der ikke hører til den lukkede type: investeringsselskaber:

i) hvis formål er kollektiv investering af kapital tilvejebragt ved henvendelse til offentligheden, og hvis virksomhed bygger på princippet om risikospredning, og

ii) hvis aktier på ihændehavers begæring tilbagekøbes eller indløses direkte eller indirekte med disse selskabers midler. Med sådanne tilbagekøb eller indløsninger sidestilles det forhold, at et investeringsselskab handler med henblik på, at værdien af dets børsnoterede aktier ikke kommer til at afvige mærkbart fra deres bogførte nettoværdi

d) kreditinstitutter: virksomheder, hvis aktiviteter består i fra offentligheden at modtage indlån eller andre midler, som skal tilbagebetales, og i at yde lån for egen regning

e) andele: værdipapirer, som er udstedt af institutter for kollektiv investering, og som repræsenterer deltagernes rettigheder i disse institutters aktiver

f) kapitalinteresse: rettigheder i kapital i andre virksomheder, uanset om der foreligger værdipapirer eller ej, som ved at skabe en varig tilknytning til disse skal bidrage til virksomhedens aktivitet

g) nettoomsætning: provenuet fra salg af produkter og erlæggelse af tjenesteydelser, der henhører under virksomhedens sædvanlige aktiviteter, med fradrag af herpå ydede prisnedslag samt af merværdiafgift og andre afgifter, der er direkte forbundet med omsætningen

h) årsregnskab: status, resultatopgørelse og noter, idet disse dokumenter udgør en helhed.

KAPITEL II

Anvendelsesområde

Artikel 2

1. Artikel 5 til 19, 42 til 69 og 78 til 84 finder anvendelse på værdipapirer, som er optaget eller er genstand for en ansøgning om optagelse til officiel notering på en fondsbørs, der er beliggende eller udøver virksomhed i en medlemsstat.

2. Medlemsstaterne kan undlade at anvende de i stk. 1 nævnte bestemmelser:

a) på andele, der er udstedt af institutter for kollektiv investering bortset fra institutter af den lukkede type

b) på værdipapirer, der er udstedt af en medlemsstat eller dennes lokale offentlige organer.

Artikel 3

1. Artikel 20 til 41 samt bilag I finder anvendelse på værdipapirer, som er genstand for en ansøgning om optagelse til officiel notering på en fondsbørs, der er beliggende eller udøver virksomhed i en medlemsstat.

2. De i stk. 1 nævnte bestemmelser finder ikke anvendelse på:

a) andele, der udstedes af institutter for kollektiv investering bortset fra institutter af den lukkede type, eller

b) værdipapirer, der udstedes af en medlemsstat eller dennes lokale offentlige organer.

Artikel 4

1. Artikel 70 til 77 finder anvendelse på selskaber, hvis aktier er optaget til officiel notering på en fondsbørs, der er beliggende eller udøver virksomhed i en medlemsstat, hvad enten der er tale om optagelse til notering af disse aktier som sådanne eller af dertil knyttede certifikater, og uanset på hvilken dato optagelsen har fundet sted.

2. Undtaget fra anvendelsesområdet for de i stk. 1 nævnte bestemmelser er dog investeringsselskaber, bortset fra selskaber af den lukkede type.

3. Medlemsstaterne kan udelukke centralbankerne fra anvendelsesområdet for de i stk. 1 nævnte bestemmelser.

AFSNIT II

ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR OPTAGELSE AF VÆRDIPAPIRER TIL OFFICIEL NOTERING PÅ EN FONDSBØRS

KAPITEL 1

Almindelige betingelser for optagelse

Artikel 5

Medlemsstaterne påser:

a) at værdipapirer kun kan optages til officiel notering på en fondsbørs, der er beliggende eller udøver virksomhed på deres område, såfremt betingelserne i dette direktiv er opfyldt, og

b) at udstedere af værdipapirer, der optages til sådan officiel notering, er undergivet forpligtelserne i dette direktiv, uanset på hvilken dato optagelsen har fundet sted.

Artikel 6

1. Værdipapirers optagelse til officiel notering er undergivet betingelserne i artikel 42 til 51 eller 52 til 63, alt efter om der er tale om aktier eller obligationer.

2. Udstedere af værdipapirer, der er optaget til officiel notering, skal overholde forpligtelserne i artikel 64 til 69 eller 78 til 84, alt efter om der er tale om aktier eller obligationer.

3. Aktiecertifikater kan kun optages til officiel notering, hvis udstederen af de repræsenterede aktier opfylder betingelserne i artikel 42, 43 og 44 og overholder forpligtelserne i artikel 64 til 69, og hvis de nævnte certifikater opfylder betingelserne i artikel 45 til 50.

Artikel 7

Medlemsstaterne kan ikke gøre optagelsen til officiel notering af værdipapirer, der er udstedt af selskaber eller andre juridiske personer, som er hjemmehørende i en anden medlemsstat, betinget af, at disse allerede er optaget til officiel notering på en fondsbørs, der er beliggende eller udøver virksomhed i en af medlemsstaterne.

KAPITEL II

Strengere eller supplerende betingelser og forpligtelser

Artikel 8

1. Med forbehold af de i artikel 7 og i artikel 42 til 63 fastsatte forbud kan medlemsstaterne undergive værdipapirers optagelse til officiel notering strengere betingelser end dem, der er anført i artikel 42 til 63, eller supplerende betingelser, forudsat at disse strengere eller supplerende betingelser gælder generelt for alle udstedere eller for enkelte kategorier af udstedere, og at de er offentliggjort forud for ansøgningerne om optagelse til notering af nævnte værdipapirer.

2. Medlemsstaterne kan undergive udstedere af værdipapirer, der er optaget til officiel notering, strengere forpligtelser end dem, der er anført i artikel 64 til 69 og 78 til 84, eller supplerende forpligtelser, forudsat at disse strengere eller supplerende forpligtelser gælder generelt for alle udstedere eller for enkelte kategorier af udstedere.

3. Medlemsstaterne kan på samme betingelser som fastsat i artikel 9 tillade undtagelser fra de strengere eller supplerende betingelser og forpligtelser, der er omhandlet i stk. l og 2.

4. Medlemsstaterne kan i henhold til gældende national lovgivning af udstedere af værdipapirer, der er optaget til officiel notering, kræve, at de regelmæssigt stiller oplysninger om deres økonomiske stilling og deres virksomhed i almindelighed til rådighed for offentligheden.

KAPITEL III

Undtagelser

Artikel 9

De undtagelser fra betingelserne for optagelse til officiel notering, som tillades i overensstemmelse med artikel 42 til 63, skal gælde generelt for alle udstedere, når de omstændigheder, der berettiger undtagelserne, er af samme art.

Artikel 10

Medlemsstaterne kan undlade at anvende de i artikel 52 til 63 anførte betingelser og de i artikel 81, stk. 1 og 3, anførte forpligtelser på optagelse til officiel notering af obligationer udstedt af selskaber og andre juridiske personer, som er hjemmehørende i en medlemsstat, og som er stiftet ved eller i medfør af en særlov eller henhører under en sådan lov, når disse obligationer for så vidt angår indløsning og udbetaling af renter er garanteret af en medlemsstat eller af en af dens delstater.

KAPITEL IV

Kompetente nationale myndigheders beføjelser

Afdeling 1

Beslutning om optagelse

Artikel 11

1. De i artikel 105 anførte kompetente myndigheder træffer afgørelse om værdipapirers optagelse til officiel notering på en fondsbørs, som er beliggende eller udøver virksomhed på deres område.

2. Med forbehold af andre beføjelser, som er tillagt de kompetente myndigheder, kan disse afslå en ansøgning om optagelse af et værdipapir til officiel notering, såfremt de er af den opfattelse, at udstederens forhold er af en sådan art, at optagelsen vil være i modstrid med investorernes interesser.

Artikel 12

Uanset artikel 8 kan medlemsstaterne, udelukkende med det formål at beskytte investor, give de kompetente myndigheder beføjelse til at undergive et værdipapirs optagelse til officiel notering enhver særlig betingelse, som de måtte skønne hensigtsmæssig, og som de udtrykkeligt har meddelt ansøgeren.

Artikel 13

1. Såfremt der for samme værdipapir samtidigt eller med kort mellemrum indgives ansøgninger om optagelse til officiel notering på fondsbørser, som er beliggende eller udøver virksomhed i flere medlemsstater, eller såfremt en ansøgning om optagelse til notering indgives for et værdipapir, der allerede noteres på en fondsbørs i en anden medlemsstat, underretter de kompetente myndigheder hinanden herom og træffer de nødvendige foranstaltninger for at fremskynde proceduren og for i så høj grad som muligt at forenkle de formaliteter og eventuelle supplerende betingelser, som skal opfyldes, for at det pågældende værdipapir kan optages til notering.

2. For at lette de kompetente myndigheders arbejde skal det i ansøgningen om optagelse af et værdipapir til officiel notering på en fondsbørs, der er beliggende eller udøver virksomhed i en medlemsstat, anføres, om en sådan ansøgning samtidigt eller tidligere er indgivet i en anden medlemsstat eller i nær fremtid vil blive det.

Artikel 14

De kompetente myndigheder kan afslå en ansøgning om optagelse til officiel notering af et værdipapir, der allerede er optaget til notering i en anden medlemsstat, når udstederen ikke opfylder de forpligtelser, der følger af optagelsen i denne sidstnævnte medlemsstat.

Artikel 15

Når ansøgningen om optagelse til officiel notering vedrører aktiecertifikater, kan den kun komme i betragtning, hvis de kompetente myndigheder skønner, at udstederen af disse certifikater frembyder tilstrækkelig sikkerhed for beskyttelse af investor.

Afdeling 2

De kompetente myndigheders krav om oplysninger

Artikel 16

1. Den udsteder, hvis værdipapirer er optaget til officiel notering, skal meddele de kompetente myndigheder alle oplysninger, som disse skønner hensigtsmæssige med henblik på beskyttelsen af investor, og for at markedet kan fungere tilfredsstillende.

2. Når beskyttelsen af investor eller markedets tilfredsstillende funktion kræver det, kan de kompetente myndigheder stille krav om, at udstederen offentliggør visse oplysninger i en form og inden for tidsfrister, som myndighederne finder passende. Såfremt udstederen ikke efterkommer dette krav, kan de kompetente myndigheder selv foranstalte offentlig-gørelsen af nævnte oplysninger efter at have hørt udstederen.

Afdeling 3

Foranstaltninger i tilfælde af at udstederen ikke opfylder de forpligtelser, der følger af optagelsen

Artikel 17

Med forbehold af andre foranstaltninger eller sanktioner som de kompetente myndigheder måtte bringe i anvendelse, såfremt en udsteder ikke opfylder de forpligtelser, der følger af optagelsen til officiel notering, kan disse myndigheder offentliggøre den kendsgerning, at udstederen ikke opfylder nævnte forpligtelser.

Afdeling 4

Suspension og sletning

Artikel 18

1. De kompetente myndigheder kan træffe afgørelse om suspension af noteringen af et værdipapir, når markedets tilfredsstillende funktion midlertidigt ikke er eller vil være sikret, eller når beskyttelsen af investor kræver det.

2. De kompetente myndigheder kan træffe afgørelse om, at et værdipapir skal slettes af kurslisten, når de er af den overbevisning, at det normale og regelmæssige marked for dette værdipapir ikke kan opretholdes på grund af særlige omstændigheder.

Afdeling 5

Indbringelse for domstolene i tilfælde af afslag på notering eller sletning

Artikel 19

1. Medlemsstaterne drager omsorg for, at enhver afgørelse fra de kompetente myndigheder om afslag på en ansøgning om optagelse til officiel notering af et værdipapir eller om, at et sådant værdipapir skal slettes af kurslisten, kan indbringes for domstolene.

2. Enhver afgørelse vedrørende en ansøgning om optagelse til officiel notering meddeles ansøgeren inden seks måneder efter ansøgningens modtagelse eller, såfremt de kompetente myndigheder inden for denne frist kræver supplerende oplysninger, inden seks måneder efter, at ansøgeren har fremsendt disse oplysninger.

3. Foreligger der ingen afgørelse inden for de i stk. 2 angivne frister, betragtes dette som en stiltiende afgørelse om afslag på ansøgningen. Denne afgørelse kan indbringes for domstolene i henhold til stk. 1.

AFSNIT III

NÆRMERE BETINGELSER FOR OPTAGELSE AF VÆRDIPAPIRER TIL OFFICIEL NOTERING PÅ EN FONDSBØRS

KAPITEL I

Offentliggørelse af prospekt for notering

Afdeling 1

Almindelige bestemmelser

Artikel 20

Medlemsstaterne sikrer, at optagelse af værdipapirer til officiel notering på en fondsbørs, der er beliggende eller udøver virksomhed inden for deres område, er betinget af offentliggørelse af et informationsdokument, i det følgende benævnt "prospekt" i overensstemmelse med afsnit V, kapitel I.

Artikel 21

1. Prospektet skal indeholde de oplysninger, som afhængigt af de karakteristiske træk ved udstederen og ved de værdipapirer, for hvilke der ansøges om optagelse til officiel notering, er nødvendige for, at investorerne og disses investeringsrådgivere kan danne sig et velbegrundet skøn over udstederens aktiver og passiver, finansielle stilling, resultater og udsigter, samt over de rettigheder, der er knyttet til disse værdipapirer.

2. Medlemsstaterne sikrer, at den i stk. 1 omhandlede forpligtelse påhviler de for prospektet ansvarlige, som er nævnt i punkt 1.1 i skema A og B i bilag I.

Artikel 22

1. Med forbehold af den i artikel 21 omhandlede forpligtelse sikrer medlemsstaterne, under hensyntagen til de i artikel 23 og 24 fastsatte undtagelsesmuligheder, at prospektet i en form, der letter analysen og forståelsen mest muligt, i det mindste indeholder de oplysninger, der er foreskrevet i bilag I, skema A, B og C, alt efter om der er tale om aktier, obligationer eller aktiecertifikater.

2. I de i artikel 25 til 34 omhandlede særtilfælde skal prospektet udarbejdes i overensstemmelse med de i disse artikler indeholdte forskrifter under hensyntagen til de i artikel 23 og 24 fastsatte undtagelsesmuligheder.

3. Såfremt visse punkter i bilag I, skema A, B og C, ikke kan anvendes på udstederens aktiviteter eller retlige status, skal et prospekt indeholdende tilsvarende oplysninger udarbejdes ved tilpasning af de pågældende punkter.

Afdeling 2

Hel eller delvis fritagelse for forpligtelsen til at offentliggøre prospektet

Artikel 23

Med forbehold af artikel 39, stk. 1, kan medlemsstaterne give de kompetente myndigheder, som har til opgave at udøve kontrollen med prospektet i henhold til dette direktiv, tilladelse til at foreskrive hel eller delvis fritagelse for forpligtelsen til at offentliggøre prospektet i følgende tilfælde:

1) når de værdipapirer, for hvilke der ansøges om optagelse til officiel notering, er:

a) værdipapirer, der har været genstand for offentlig udstedelse, eller

b) værdipapirer, udstedt i forbindelse med et offentligt ombytningstilbud,

eller

c) værdipapirer, udstedt i forbindelse med fusion ved overtagelse af et selskab eller ved stiftelse af et nyt selskab, spaltning af et selskab eller i forbindelse med indskud af en virksomheds samlede aktiver og passiver eller en del heraf, eller udstedt som modydelse for indskud i form af andre værdier end kontanter,

og når et dokument, som af de kompetente myndigheder anses for at indeholde oplysninger svarende til dem i prospektet i henhold til dette direktiv, er offentliggjort i samme medlemsstat højst 12 måneder inden nævnte værdipapirers optagelse til officiel notering; alle væsentlige ændringer, der er indtruffet efter dokumentets udarbejdelse, skal ligeledes offentliggøres; dette dokument skal stilles til rådighed for offentligheden på udstederens hjemsted og hos de finansieringsorganer, der varetager den pågældende udsteders finansieringsfunktioner, og ændringerne skal offentliggøres i henhold til artikel 98, stk. 1, og artikel 99, stk. 1

2) når de værdipapirer, for hvilke der ansøges om optagelse til officiel notering, er:

a) aktier, uden vederlag tildelt indehavere af aktier, som allerede er optaget til officiel notering på samme fondsbørs, eller

b) aktier, udstedt ved konvertering af konvertible obligationer, eller aktier, udstedt ved ombytning med ombyttelige obligationer, såfremt aktierne i det selskab, hvis aktier tilbydes gennem konvertering eller ombytning, allerede er optaget til officiel notering på samme fondsbørs, eller

c) aktier, udstedt som følge af rettigheder i henhold til warrants, såfremt aktierne i det selskab, hvis aktier tilbydes indehaverne af warrants, allerede er optaget til officiel notering på samme fondsbørs, eller

d) aktier, udstedt med henblik på ombytning af aktier, som allerede er optaget til officiel notering på samme fondsbørs, såfremt udstedelsen af disse nye aktier ikke indebærer en forhøjelse af selskabets tegnede aktiekapital

og når de i kapitel 2 i bilag I, skema A foreskrevne oplysninger er offentliggjort i henhold til artikel 98, stk. 1, og artikel 99, stk. 1, for så vidt disse oplysninger er formålstjenlige

3) når de værdipapirer, for hvilke der ansøges om optagelse til officiel notering, er

a) aktier, hvis antal, hvis anslåede børsværdi eller hvis pålydende værdi eller, i mangel af pålydende værdi, bogførte pariværdi er under 10 % af antallet eller af den tilsvarende værdi af aktier af samme klasse, som allerede er optaget til officiel notering på samme fondsbørs, eller

b) obligationer, udstedt af selskaber og andre juridiske personer hjemmehørende i en medlemsstat:

i) som udøver deres virksomhed på grundlag af et statsmonopol og

ii) som er oprettet eller styret ved eller i medfør af en særlov, eller hvis obligationslån er dækket af en ubetinget og uigenkaldelig garanti fra en medlemsstat eller en af dennes delstater, eller

c) obligationer, udstedt af juridiske personer, bortset fra selskaber hjemmehørende i en medlemsstat:

i) som er oprettet ved en særlov og

ii) hvis virksomhed er underlagt denne lov og udelukkende består i:

- under tilsyn fra de offentlige myndigheder at tilvejebringe midler ved udstedelse af obligationer og

- at finansiere produktionsvirksomhed ved hjælp af midler tilvejebragt af de pågældende juridiske personer eller stillet til rådighed af en medlemsstat

iii) og hvis obligationer i henhold til nationale retsforskrifter, med henblik på optagelse til officiel notering, er ligestillet med obligationer udstedt eller garanteret af staten, eller

d) aktier, tildelt medarbejdere, såfremt aktier af samme klasse allerede er optaget til officiel notering på samme fondsbørs; aktier, der kun afviger med hensyn til datoen, fra hvilken der oppebæres udbytte, anses ikke for at tilhøre en anden klasse, eller

e) værdipapirer, der allerede er optaget til officiel notering på en anden fondsbørs i samme medlemsstat, eller

f) aktier, udstedt af ledelsen af et kommanditaktieselskab som godtgørelse for hel eller delvis opgivelse af dens vedtægtsmæssige rettigheder til udbytte, såfremt aktier af samme klasse allerede er optaget til officiel notering på samme fondsbørs; aktier, der kun afviger med hensyn til datoen, fra hvilken der oppebæres udbytte, anses ikke for at tilhøre en anden klasse, eller

g) supplerende aktiecertifikater, udstedt til afløsning af de originale værdipapirer, såfremt udstedelsen af disse nye certifikater ikke har medført en forhøjelse af selskabets tegnede aktiekapital, og på betingelse af, at certifikater, der repræsenterer de pågældende aktier, allerede er optaget til officiel notering på samme fondsbørs,

og når:

- i det under litra a) nævnte tilfælde udstederen har opfyldt de kompetente myndigheders krav vedrørende offentliggørelse på fondsbørsen og har fremlagt årsregnskaber, årsberetninger og foreløbige rapporter, som disse myndigheder har fundet tilstrækkelige

- i det under litra e) nævnte tilfælde et prospekt i overensstemmelse med dette direktiv allerede er offentliggjort, og

- i samtlige under litra a) til g) nævnte tilfælde, oplysninger om antallet og arten af de værdipapirer, der skal optages til officiel notering, og om de omstændigheder, under hvilke værdipapirerne er udstedt, er offentliggjort i henhold til artikel 98, stk. 1, og artikel 99, stk. 1

4) når:

a) udstederens værdipapirer eller aktier eller aktiecertifikater for disse har været optaget til officiel notering i en anden medlemsstat i mindst tre år forud for ansøgningen om optagelse til officiel notering, og

b) de kompetente myndigheder i den medlemsstat eller de medlemsstater, hvor udstederens værdipapirer er officielt noteret, har godtgjort på tilfredsstillende vis over for de kompetente myndigheder i den medlemsstat, hvor der ansøges om optagelse til officiel notering, at udstederen i de seneste tre år eller i al den tid, hans værdipapirer har været børsnoteret, hvis dette er mindre end tre år, har opfyldt alle de krav om oplysninger og optagelse til børsnotering, der ifølge nærværende direktiv påhviler selskaber, hvis værdipapirer er optaget til officiel notering, og

c) følgende offentliggøres som anført i artikel 98 og artikel 99, stk. 1:

i) et dokument indeholdende følgende:

- en erklæring om, at der er indgivet ansøgning om optagelse til officiel notering af værdipapirerne. I tilfælde af aktier skal meddelelsen også indeholde en specificering af de pågældende aktiers antal og klasse og en kortfattet beskrivelse af de hertil knyttede rettigheder. I tilfælde af aktiecertifikater skal meddelelsen også indeholde en specificering af de rettigheder, der er knyttet til de originale værdipapirer, og give oplysninger om muligheden for konvertering af certifikaterne til originale værdipapirer samt om procedurerne herfor. I tilfælde af obligationer skal meddelelsen også indeholde en specificering af det samlede nominelle lånebeløb (hvis beløbet ikke er fastlagt, skal dette anføres), samt lånebetingelserne; bortset fra tilfælde med løbende udstedelse, udstedelseskurs og indløsningskurs samt nominel rentesats (såfremt flere rentesatser er fastsat, angivelse af betingelserne for ændring); i tilfælde af obligationer, der er konvertible, ombyttelige eller med tilknyttede warrants eller warrants skal meddelelsen endvidere indeholde en specificering af arten af de aktier, der tilbydes ved konvertering, ombytning eller tegning, de til aktierne knyttede rettigheder, betingelserne og de nærmere bestemmelser for konvertering, ombytning eller tegning samt de tilfælde, hvor disse betingelser og bestemmelser kan ændres

- detaljerede oplysninger om enhver signifikant ændring eller udvikling, der er sket siden det tidspunkt, som de i nr. ii) og iii) nævnte dokumenter vedrører

- oplysninger, der er særegne for markedet i det land, hvor der ansøges om optagelse, i særdeleshed vedrørende indkomstskatteordningen og de pengeinstitutter, der yder udstederen finansiel service, samt vedrørende den måde, hvorpå meddelelser til investorer offentliggøres

- en erklæring fra de personer, der er ansvarlige for oplysningerne afgivet i henhold til de første tre led, om, at oplysningerne er i overensstemmelse med virkeligheden, og at der ikke er udeladt noget, der kan påvirke dokumentets pålidelighed, og

ii) udstederens seneste årsberetning, det seneste reviderede årsregnskab (hvis udstederen opstiller både et ikke-konsolideret årsregnskab og et konsolideret årsregnskab, skal begge regnskaber fremlægges. De kompetente myndigheder kan dog tillade, at udstederen kun fremlægger enten det ikke-konsoliderede eller det konsoliderede regnskab, medmindre det regnskab, som ikke fremlægges, indeholder væsentlige supplerende oplysninger) samt udstederens seneste halvårsopgørelse fra det pågældende år, såfremt den allerede er offentliggjort, og

iii) alle prospekter eller tilsvarende dokumenter, som udstederen har offentliggjort i tolvmånedersperioden inden ansøgning om optagelse til officiel notering, og

iv) følgende oplysninger, når de ikke allerede er indeholdt i de i nr. i), ii) og iii), omhandlede dokumenter:

- oplysninger om, hvorledes selskabets administrations-, ledelses- og tilsynsorganer er sammensat, og hvilke hverv hvert enkelt medlem varetager

- generelle oplysninger om kapitalen

- den aktuelle situation på grundlag af de seneste oplysninger, udstederen har modtaget i henhold til artikel 85 til 97, og

- eventuelle rapporter fra de personer, der er ansvarlige for den lovpligtige revision vedrørende de senest offentliggjorte årsregnskaber, som kræves i henhold til den nationale lovgivning i den medlemsstat, på hvis område udstederens hjemsted er beliggende,

og

d) det i de annoncer, bekendtgørelser, opslag og dokumenter, hvori der gives meddelelse om værdipapirernes optagelse til officiel notering, og som indeholder oplysninger om værdipapirernes væsentlige egenskaber, samt alle andre dokumenter, der vedrører deres optagelse til notering og er beregnet til at blive offentliggjort af udstederen eller på dennes vegne, erklæres, at de i litra c) omhandlede oplysninger eksisterer, og angives, hvor de er eller vil blive offentliggjort som anført i artikel 98,

og

e) de i litra c) omhandlede oplysninger samt de i litra d) omhandlede annoncer, bekendtgørelser, opslag og dokumenter er blevet sendt til de kompetente myndigheder inden offentliggørlsen

5) når selskaber, hvis aktier allerede er blevet handlet i mindst de to forudgående år på et sekundært marked, der er reguleret og underkastet tilsyn af offentligt anerkendte myndigheder, ansøger om at få deres værdipapirer optaget til officiel notering i samme medlemsstat, og investorerne - før datoen for den officielle noterings ikrafttræden - efter de kompetente myndigheders opfattelse har adgang til oplysninger, der i det væsentlige svarer til dem, der kræves efter dette direktiv.

Afdeling 3

Dispensation fra krav om optagelse af visse oplysninger i prospektet

Artikel 24

De kompetente myndigheder kan dispensere fra kravet om optagelse i prospektet af visse oplysninger foreskrevet i dette direktiv, såfremt de finder:

a) at disse oplysninger kun er af ringe betydning og ikke kan have indflydelse på bedømmelsen af udstederens aktiver og passiver, finansielle stilling, resultater og udsigter, eller

b) at udbredelsen af disse oplysninger vil stride mod den offentlige interesse eller tilføje udstederen betydelig skade, forudsat at undladelse af offentliggørelse i sidstnævnte tilfælde ikke kan medføre, at offentligheden vildledes med hensyn til kendsgerninger og forhold af betydning for bedømmelsen af de pågældende værdipapirer.

Afdeling 4

Prospektets indhold i særlige tilfælde

Artikel 25

1. Når ansøgningen om optagelse til officiel notering vedrører aktier, der med fortegningsret tilbydes udstederens aktionærer, og når dennes aktier allerede er optaget til officiel notering på samme fondsbørs, kan de kompetente myndigheder bestemme, at prospektet kun skal indeholde de oplysninger, der er foreskrevet i bilag I, skema A:

a) i kapitel 1

b) i kapitel 2

c) i kapitel 3, punkt 3.1.0, 3.1.5, 3.2.0, 3.2.1, 3.2.6, 3.2.7, 3.2.8 og 3.2.9

d) i kapitel 4, punkt 4.2, 4.4, 4.5, 4.7.1 og 4.7.2

e) i kapitel 5, punkt 5.1.4, 5.1.5 og 5.5

f) i kapitel 6, punkt 6.1, 6.2.0, 6.2.1, 6.2.2 og 6.2.3, samt

g) i kapitel 7.

Såfremt der for de i første afsnit omhandlede aktier er udstedt aktiecertifikater, skal prospektet, foruden de i nævnte afsnit anførte oplysninger og med forbehold af artikel 33, stk. 2 og 3, mindst indeholde de oplysninger, der er foreskrevet i bilag I, skema C:

a) kapitel 1, punkt 1.1, 1.3, 1.4, 1.6 og 1.8,

samt

b) i kapitel 2.

2. Når ansøgningen om optagelsen til officiel notering vedrører obligationer, som er konvertible, ombyttelige eller med tilknyttede warrants, og som med fortegningsret tilbydes udstederens aktionærer, og når dennes aktier allerede er optaget til officiel notering på samme fondsbørs, kan de kompetente myndigheder bestemme, at prospektet kun skal indeholde:

a) oplysninger om arten af de aktier, der tilbydes ved konvertering, ombytning eller tegning, og om de til aktierne knyttede rettigheder

b) de oplysninger, der er foreskrevet i bilag I, skema A, og nævnt i stk. 1, første afsnit, med undtagelse af oplysninger foreskrevet i kapitel 2 i samme skema

c) de oplysninger, der er foreskrevet i kapitel 2 i bilag I, skema B, og

d) betingelserne og de nærmere bestemmelser for konvertering, ombytning eller tegning samt de tilfælde, hvor disse betingelser og bestemmelser kan ændres.

3. De i stk. 1 og 2 omhandlede prospekter skal ved deres offentliggørelse i henhold til artikel 98 være ledsaget af årsregnskabet for sidste regnskabsår.

4. Såfremt udstederen opstiller både et ikke-konsolideret årsregnskab og et konsolideret årsregnskab (koncernregnskab), skal begge regnskaber vedlægges prospektet. De kompetente myndigheder kan dog tillade, at udstederen kun vedlægger prospektet enten det ikke-konsoliderede eller det konsoliderede regnskab, forudsat at det regnskab, som ikke vedlægges prospektet, ikke indeholder væsentlige supplerende oplysninger.

Artikel 26

1. Når ansøgningen om optagelse til officiel notering vedrører obligationer, som ikke er konvertible, ombyttelige eller med tilknyttede warrants, og som udstedes af en virksomhed, hvis værdipapirer allerede er optaget til officiel notering på samme fondsbørs, kan de kompetente myndigheder bestemme, at prospektet kun skal indeholde de oplysninger, der er foreskrevet i bilag I, skema B:

a) i kapitel 1

b) i kapitel 2

c) i kapitel 3, punkt 3.1.0, 3.1.5, 3.2.0 og 3.2.2

d) i kapitel 4, punkt 4.3

e) i kapitel 5, punkt 5.1.2, 5.1.3, 5.1.4 og 5.4

f) i kapitel 6 og

g) i kapitel 7.

2. Det i stk. 1 omhandlede prospekt skal ved dets offentliggørelse i henhold til artikel 98 være ledsaget af årsregnskabet for sidste regnskabsår.

3. Såfremt udstederen opstiller både et ikke-konsolideret årsregnskab og et konsolideret årsregnskab (koncernregnskab), skal begge regnskaber vedlægges prospektet. De kompetente myndigheder kan dog tillade, at udstederen kun vedlægger prospektet enten det ikke-konsoliderede eller det konsoliderede regnskab, forudsat at det regnskab, som ikke vedlægges prospektet, ikke indeholder væsentlige supplerende oplysninger.

Artikel 27

Når ansøgningen om optagelse til officiel notering vedrører obligationer, som på grund af deres særlige beskaffenhed sædvanligvis næsten udelukkende erhverves af et begrænset antal investorer med særlig investeringserfaring og omsættes blandt disse, kan de kompetente myndigheder dispensere fra kravet om optagelse af visse af de i bilag I, skema B, foreskrevne oplysninger i prospektet eller tillade, at de optages heri i kortfattet form, forudsat at disse oplysninger ikke er væsentlige for de interesserede investorer.

Artikel 28

1. For optagelse til officiel notering af de værdipapirer, der udstedes af finansieringsinstitutter, skal prospektet indeholde:

a) i det mindste de oplysninger, der er foreskrevet i kapitel 1, 2, 3, 5 og 6 i bilag I, skema A eller B, alt efter om der er tale om aktier eller obligationer, og

b) oplysninger, som i henhold til de regler, der i så henseende er fastlagt i de nationale retsforskrifter eller af de kompetente myndigheder, er tilpasset de pågældende udstederes særlige forhold og i det mindste svarer til de i kapitel 4 og 7 i bilag I, skema A eller B, foreskrevne oplysninger.

2. Medlemsstaterne fastsætter, hvilke finansieringsinstitutter, der er omfattet af denne artikel.

3. Den i denne artikel fastsatte ordning kan udvides til også at omfatte:

a) institutter for kollektiv investering, hvis andele ikke er udelukket fra dette direktivs anvendelsesområde i medfør af artikel 3, stk. 2, litra a)

b) finansieringsselskaber, som ikke udøver andre aktiviteter end at samle kapital med henblik på at stille denne til rådighed for deres moderselskab eller for virksomheder, der er tilknyttet dette, og

c) selskaber, som ligger inde med en portefølje af værdipapirer, licenser eller patenter, og som ikke udøver anden virksomhed end forvaltning af denne portefølje.

Artikel 29

Når ansøgningen om optagelse til officiel notering vedrører obligationer, der udstedes løbende eller ad gentagne gange af kreditinstitutter, som regelmæssigt offentliggør deres årsregnskaber, og som inden for Fællesskabet er oprettet eller styret ved eller i medfør af en særlov eller er undergivet offentligt tilsyn til beskyttelse af opsparingen, kan medlemsstaterne bestemme, at prospektet kun skal indeholde:

a) de oplysninger, der er foreskrevet i punkt 1.1 og i kapitel 2 i bilag I, skema B, og

b) oplysninger vedrørende begivenheder, der er af betydning for bedømmelsen af de pågældende værdipapirer, og som er indtruffet efter datoen for afslutningen af det regnskabsår, som det sidst offentliggjorte årsregnskab vedrører; dette regnskab skal stilles til rådighed for offentligheden hos udstederen eller hos det finansieringsorgan, der varetager dennes finansieringsfunktioner.

Artikel 30

1. For optagelse til officiel notering af obligationer, der garanteres af en juridisk person, skal prospektet indeholde:

a) for udstederens vedkommende, de oplysninger, der er foreskrevet i bilag I, skema B, og

b) for garantens vedkommende, de oplysninger, der er foreskrevet i punkt 1.3 og i kapitel 3 til 7 i samme skema.

Er udstederen eller garanten et finansieringsinstitut, skal den del af prospektet, der vedrører dette, udarbejdes i overensstemmelse med den i artikel 28 fastsatte ordning, dog med forbehold af første afsnit i nærværende stykke.

2. Når udstederen af garanterede obligationer er et finansieringsselskab som omhandlet i artikel 28, stk. 3, skal prospektet indeholde:

a) for udstederens vedkommende, de oplysninger, der er foreskrevet i kapitel 1, 2 og 3 samt i punkt 5.1.0 til 5.1.5 og 6.1 i bilag I, skema B, og

b) for garantens vedkommende, de oplysninger, der er foreskrevet i punkt 1.3 og i kapitel 3 til 7 i samme skema.

3. Såfremt der er flere garanter, skal de krævede oplysninger gives for hver enkelt garant; de kompetente myndigheder kan dog tillade, at de pågældende oplysninger forenkles for at lette forståelsen af prospektet.

4. Garantiaftalen skal i de tilfælde, der er omhandlet i stk. 1, 2 og 3, stilles til rådighed for offentligheden til gennemsyn på udstederens hjemsted og hos de finansieringsorganer, der varetager den pågældende udsteders finansieringsfunktioner. Genparter af aftalen skal på anmodning udleveres til alle interesserede.

Artikel 31

1. Når ansøgningen om optagelsen til officiel notering vedrører obligationer, der er konvertible, ombyttelige eller med tilknyttede warrants, skal prospektet indeholde:

a) oplysninger om arten af de aktier, der tilbydes ved konvertering, ombytning eller tegning, og om de til aktierne knyttede rettigheder,

b) de oplysninger, der er foreskrevet i punkt 1.3 og i kapitel 3 til 7 i bilag I, skema A,

c) de oplysninger, der er foreskrevet i kapitel 2 i bilag I, skema B, og

d) betingelserne og de nærmere bestemmelser for konvertering, ombytning eller tegning samt de tilfælde, hvor disse betingelser og bestemmelser kan ændres.

2. Er udstederen af konvertible eller ombyttelige obligationer eller af obligationer med tilknyttede warrants ikke identisk med udstederen af aktierne, skal prospektet indeholde:

a) oplysninger om arten af de aktier, der tilbydes ved konvertering, ombytning eller tegning, og om de til aktierne knyttede rettigheder

b) for obligationsudstederens vedkommende, de oplysninger, der er foreskrevet i bilag I, skema B

c) for aktieudstederens vedkommende, de oplysninger, der er foreskrevet i punkt 1.3 og i kapitel 3 til 7 i bilag I, skema A, og

d) betingelserne og de nærmere bestemmelser for konvertering, ombytning eller tegning samt de tilfælde, hvor disse betingelser og bestemmelser kan ændres.

Er udstederen af obligationerne et finansieringsselskab i henhold til artikel 28, stk. 3, skal prospektet dog for dette selskabs vedkommende kun indeholde de oplysninger, der er foreskrevet i kapitel 1, 2 og 3 samt i punkt 5.1.0 til 5.1.5 og 6.1 i bilag I, skema B.

Artikel 32

1. Når ansøgningen om optagelsen til officiel notering vedrører værdipapirer, der udstedes i forbindelse med fusion ved overtagelse af et selskab eller ved stiftelse af et nyt selskab, spaltning af selskaber, indskud af en virksomheds samlede aktiver og passiver eller en del heraf, i forbindelse med et offentligt ombytningstilbud eller som modydelse for indskud i form af andre værdier end kontanter, skal de dokumenter, der angiver fristerne og betingelserne for disse transaktioner - samt i givet fald åbningsstatus, opstillet pro forma eller ikke pro forma, hvis selskabet endnu ikke har opstillet noget årsregnskab - uden at foregribe forpligtelsen til offentliggørelse af prospektet, stilles til rådighed for offentligheden til gennemsyn på udstederens hjemsted og hos de finansieringsorganer, der varetager den pågældende udsteders finansieringsfunktioner.

2. Såfremt den i stk. 1 omhandlede transaktion ligger mere end to år tilbage, kan de kompetente myndigheder give dispensation for forpligtelsen i samme stykke.

Artikel 33

1. Når ansøgningen om optagelse til officiel notering vedrører aktiecertifikater, skal prospektet for certifikaternes vedkommende indeholde de oplysninger, der er foreskrevet i bilag I, skema C, og for de repræsenterede aktiers vedkommende de oplysninger, der er foreskrevet i bilag I, skema A.

2. De kompetente myndigheder kan dog fritage udstederen af certifikaterne for at offentliggøre sin egen finansielle stilling, såfremt den pågældende udsteder er:

a) et kreditinstitut, der er hjemmehørende i en medlemsstat, og som er oprettet eller styret ved eller i medfør af en særlov eller er undergivet offentligt tilsyn til beskyttelse af opsparingen

b) et datterselskab, som for 95 %'s vedkommende eller mere ejes af et i litra a) omhandlet kreditinstitut, såfremt dette datterselskabs forpligtelser over for ihændehaverne af certifikaterne ubetinget garanteres af kreditinstituttet, og såfremt datterselskabet retligt eller faktisk er undergivet samme kontrol som dette institut, eller

c) et "administratiekantoor", der forekommer i Nederlandene, og som for så vidt angår deponering af originale værdipapirer er undergivet særlige regler fastsat af de kompetente myndigheder.

3. Er certifikaterne udstedt af en fondscentral eller af en hjælpeinstitution oprettet af sådanne centraler, kan de kompetente myndigheder dispensere fra kravet om offentliggørelse af de i kapitel 1 i bilag I, skema C, foreskrevne oplysninger.

Artikel 34

1. Såfremt de obligationer, for hvilke der ansøges om optagelse til officiel notering, er dækket af en ubetinget og uigenkaldelig garanti fra en medlemsstat eller en af dennes delstater for så vidt angår tilbagebetaling og forrentning, kan de nationale retsforskrifter eller de kompetente myndigheder tillade en forenkling af de i kapitel 3 og 5 i bilag I, skema B, foreskrevne oplysninger.

2. Den i stk. 1 nævnte forenkling kan ligeledes finde sted for så vidt angår selskaber, som er oprettet eller styret ved eller i medfør af en særlov, og som har beføjelse til at opkræve afgifter af deres kunder.

Afdeling 5

Kontrol og udsendelse af prospektet

Artikel 35

1. Prospektet må ikke offentliggøres, før det er godkendt af de kompetente myndigheder.

2. De kompetente myndigheder må kun godkende offentliggørelsen af prospektet, hvis de skønner, at dette opfylder alle de krav, der er fremsat i dette direktiv.

Artikel 36

De kompetente myndigheder træffer afgørelse om, hvorvidt de kan godkende den i punkt 1.3 i bilag I, skema A og B. omhandlede påtegning af den autoriserede revisor, og om de i givet fald kræver en supplerende påtegning.

Kravet om en supplerende påtegning skal fremsættes på grundlag af en undersøgelse i hvert enkelt tilfælde. På anmodning af den autoriserede revisor og/eller udstederen skal de kompetente myndigheder over for pågældende begrunde dette krav.

Afdeling 6

Fastlæggelse af den kompetente myndighed

Artikel 37

Såfremt ansøgninger om optagelse af samme værdipapir til officiel notering på fondsbørser, der er beliggende eller udøver virksomhed i flere medlemsstater, herunder også i den medlemsstat i hvilken udstederen har sit vedtægtsmæssige hjemsted, indgives samtidigt eller med et kort mellemrum, skal prospektet, i overensstemmelse med reglerne i dette direktiv, udarbejdes i den medlemsstat, hvor udstederen har sit vedtægtsmæssige hjemsted, og godkendes af denne stats kompetente myndigheder; såfremt udstederens vedtægtsmæssige hjemsted ikke er beliggende i en af disse medlemsstater, vælger udstederen blandt de pågældende stater den stat, efter hvis lovgivning prospektet skal udarbejdes og godkendes.

Afdeling 7

Gensidig anerkendelse

Artikel 38

1. Når prospektet er godkendt i overensstemmelse med artikel 37, skal det med forbehold af en eventuel oversættelse anerkendes af de øvrige medlemsstater, hvor der ansøges om optagelse til officiel notering, uden at der foreligger godkendelse fra de kompetente myndigheder i de pågældende stater, og uden at disse kan kræve indsættelse i prospektet af yderligere oplysninger. Disse myndigheder kan dog kræve, at der i prospektet indsættes oplysninger, der er særegne for markedet i det land, hvor der anmodes om optagelse, i særdeleshed vedrørende indkomstskatteordningen, vedrørende de pengeinstitutter, der yder udstederen finansiel service i det pågældende land, samt vedrørende den måde, hvorpå meddelelser til investorer offentliggøres.

2. Et prospekt, der er godkendt af de kompetente myndigheder i henhold til artikel 37, skal anerkendes i den anden medlemsstat, hvor der er indgivet ansøgning om optagelse til officiel notering, også selv om der er indrømmet en delvis fritagelse eller fravigelse i henhold til dette direktiv, såfremt:

a) den pågældende fritagelse eller fravigelse er af en art, der anerkendes i den pågældende anden medlemsstats retsforskrifter, og

b) de samme forhold, der berettiger denne fritagelse eller fravigelse, også forefindes i den pågældende anden medlemsstat, og der ikke er sådanne andre betingelser for denne fritagelse eller fravigelse, som kunne få de kompetente myndigheder i denne stat til at afslå fritagelse eller fravigelse.

Selv om de i litra a) og b) fastsatte betingelser ikke er opfyldt, kan den pågældende medlemsstat dog tillade, at dens kompetente myndigheder anerkender det prospekt, som de kompetente myndigheder i henhold til artikel 37 har godkendt.

3. Såfremt de kompetente myndigheder i henhold til artikel 37 godkender prospektet, fremsender de til de kompetente myndigheder i de andre medlemsstater, hvor der er ansøgt om optagelse til officiel notering, en attest for denne godkendelse. Er der i henhold til dette direktiv indrømmet en delvis fritagelse eller fravigelse, anføres dette samt begrundelsen herfor i attesten.

4. I forbindelse med ansøgningen om optagelse til officiel notering fremsender udstederen til de kompetente myndigheder i hver af de andre medlemsstater, hvor han ansøger om optagelse, det udkast til prospekt, som han agter at anvende i den pågældende stat.

5. Medlemsstaterne kan begrænse anvendelsen af denne artikel til prospekter hidrørende fra udstedere, der har deres vedtægtsmæssige hjemsted i en medlemsstat.

Artikel 39

1. Såfremt der indgives ansøgning om optagelse til officiel notering i en eller flere medlemsstater, og der for de pågældende værdipapirer - inden for de tre måneder, der går forud for ansøgningen om optagelsen til notering - er udarbejdet et offentligt prospekt, der er godkendt i en hvilken som helst medlemsstat i overensstemmelse med artikel 7, 8 eller 12 i direktiv 89/298/EØF, anerkendes dette prospekt med forbehold af eventuel oversættelse som optagelsesprospekt i den eller de medlemsstater, hvor der er ansøgt om optagelse til officiel notering, uden at det er nødvendigt at indhente godkendelse fra de kompetente myndigheder i den eller de pågældende stater, og uden at disse myndigheder kan kræve indsættelse i prospektet af yderligere oplysninger. De kan dog kræve, at der i prospektet indsættes oplysninger, der er særegne for markedet i det land, hvor der ansøges om optagelse, i særdeleshed vedrørende indkomstskatteordningen og de finansieringsinstitutter, der yder udstederen finansiel service i det land, hvor der ansøges om optagelse, samt vedrørende den måde, hvorpå meddelelser til investorer offentliggøres.

2. Artikel 38, stk. 2 til 5, finder anvendelse i et tilfælde, der er omhandlet i stk. 1 i nærværende artikel.

3. Artikel 100 finder anvendelse i forbindelse med enhver ændring, som indtræder mellem tidspunktet for vedtagelsen af indholdet af det i stk. 1 omhandlede prospekt og påbegyndelsen af den officielle notering.

Artikel 40

1. Såfremt en anmodning om optagelse til officiel notering, som vedrører værdipapirer, der umiddelbart eller på længere sigt giver adgang til aktiekapitalen, indgives i en anden eller i andre medlemsstater end den, hvor udstederen af de aktier, som disse værdipapirer giver ret til, har sit vedtægtsmæssige hjemsted, og hvis denne udsteders aktier allerede er optaget til officiel notering i denne sidstnævnte stat, kan de kompetente myndigheder i den medlemsstat, hvor der anmodes om optagelse, først træffe afgørelse, når den har hørt de kompetente myndigheder i den medlemsstat, hvor udstederen af de pågældende aktier har sit vedtægtsmæssige hjemsted.

2. Såfremt en ansøgning om optagelse til officiel notering indgives for et værdipapir, som i mindre end seks måneder allerede har været optaget til officiel notering i en anden medlemsstat, træder de kompetente myndigheder, til hvem ansøgningen er fremsendt, i forbindelse med de myndigheder, som allerede har optaget værdipapiret til officiel notering, og fritager så vidt muligt udstederen af værdipapiret for at udarbejde et nyt prospekt, dog med forbehold af et eventuelt krav om ajourføring, oversættelse eller et tillæg svarende til den pågældende medlemsstats egne krav.

Afdeling 8

Aftaler med tredjelande

Artikel 41

Fællesskabet kan ved aftaler indgået med et eller flere tredjelande i henhold til traktaten under forudsætning af gensidighed anerkende, at optagelsesprospekter, der er udarbejdet og kontrolleret i overensstemmelse med dette eller disse tredjelandes retsforskrifter, opfylder kravene i dette direktiv, hvis de pågældende retsforskrifter sikrer en beskyttelse af investorerne svarende til den, som dette direktiv giver, også selv om disse retsforskrifter afviger fra bestemmelserne i dette direktiv.

KAPITEL II

Særlige betingelser for optagelse af aktier

Afdeling 1

Betingelser vedrørende det selskab, hvis aktier er genstand for ansøgning om optagelse

Artikel 42

Selskabets retlige stilling skal være i overensstemmelse med de for selskabet gældende retsforskrifter med hensyn til såvel dets stiftelse som til dets vedtægtsmæssige virksomhed.

Artikel 43

1. Den forventede kursværdi af de aktier, der er genstand for ansøgningen om optagelse til officiel notering eller, hvis denne værdi ikke kan anslås, selskabets egenkapital, herunder resultatet fra det seneste regnskabsår, skal være på mindst en million EUR.

2. Medlemsstaterne kan bestemme, at selv om denne betingelse ikke er opfyldt, hindrer dette ikke optagelse til officiel notering, såfremt de kompetente myndigheder er af den overbevisning, at der vil være et tilstrækkeligt marked for de pågældende aktier.

3. En medlemsstat kan ved optagelse til officiel notering kun kræve en højere forventet kursværdi eller en højere egenkapital, hvis der i denne stat eksisterer et andet organiseret, anerkendt og åbent marked, der fungerer regelmæssigt, og for hvilket kravene på dette område er lig med eller mindre strenge end de i stk. 1 omhandlede.

4. Den i stk. 1 fastsatte betingelse finder ikke anvendelse ved optagelse til officiel notering af en supplerende aktiepost af samme klasse som de allerede optagne aktier.

5. Modværdien i national valuta af en million EUR er indtil videre den værdi, der er ækvivalent med den modværdi i national valuta af én million europæiske regningsenheder, der gjaldt den 5. marts 1979.

6. Hvis kursværdien udtrykt i national valuta, efter ændring af modværdien i national valuta af euroen, i en periode på et år ligger mindst 10 % under eller over værdien af en million EUR, skal medlemsstaten inden for en frist på tolv måneder efter udløbet af denne periode tilpasse sine administrativt eller ved lov fastsatte bestemmelser til bestemmelsen i stk. 1.

Artikel 44

Selskabet skal i overensstemmelse med den nationale lovgivning have offentliggjort eller indsendt sine regnskaber for de tre seneste regnskabsår forud for ansøgningen om optagelse til officiel notering. De kompetente myndigheder kan undtagelsesvis fravige denne betingelse, såfremt dette er ønskeligt af hensyn til selskabet eller investorerne, og de kompetente myndigheder er af den overbevisning, at investorerne råder over de oplysninger, der er nødvendige for, at de kan danne sig et velbegrundet skøn over selskabet og de aktier, der søges optaget til officiel notering.

Afdeling 2

Betingelser vedrørende de aktier, der er genstand for ansøgning om optagelse

Artikel 45

Aktiernes retlige stilling skal være i overensstemmelse med de for aktier gældende retsforskrifter.

Artikel 46

1. Aktierne skal være frit omsættelige.

2. De kompetente myndigheder kan sidestille ikke fuldt indbetalte aktier med frit omsættelige aktier, når der er truffet foranstaltninger til, at disse aktiers omsættelighed ikke begrænses, og når transaktionernes gennemskuelighed er sikret ved en tilstrækkelig information til offentligheden.

3. Hvad angår optagelse til officiel notering af aktier, hvis erhvervelse er undergivet godkendelse, kan de kompetente myndigheder kun fravige stk. 1, hvis benyttelse af godkendelsesklausulen ikke vil kunne medføre markedsforstyrrelser.

Artikel 47

I tilfælde af offentlig udstedelse forud for optagelsen til officiel notering skal den periode, hvori der kan afgives tegningsordrer, være afsluttet før den første notering.

Artikel 48

1. En tilstrækkelig spredning af aktierne i offentligheden i en eller flere medlemsstater, skal være sket senest på optagelsestidspunktet.

2. Betingelsen i stk. 1 finder ikke anvendelse, når spredningen af aktierne i offentligheden skal ske over fondsbørsen. I så fald kan der kun træffes afgørelse om optagelse til officiel notering, hvis de kompetente myndigheder er af den overbevisning, at en tilstrækkelig spredning i løbet af kort tid vil være opnået over fondsbørsen.

3. I tilfælde af ansøgning om optagelse til officiel notering af en supplerende aktiepost af samme klasse, kan de kompetente myndigheder skønne, om aktiernes spredning i offentligheden er tilstrækkelig i forhold til samtlige udstedte aktier og ikke kun i forhold til denne supplerende post.

4. Såfremt aktierne er optaget til officiel notering i et eller flere tredjelande, kan de kompetente myndigheder uanset stk. 1 lade dem optage til officiel notering, når en tilstrækkelig spredning i offentligheden har fundet sted i det eller de tredjelande, hvor de er noteret.

5. En tilstrækkelig spredning anses at foreligge, når de aktier, der er genstand for optagelsesansøgningen, er fordelt i offentligheden med mindst 25 % af den tegnede aktiekapital, som dækkes af pågældende aktieklasse, eller når markedets normale funktion på grund af et betydeligt antal aktier i samme klasse og deres store spredning i offentligheden er sikret med en lavere procent.

Artikel 49

1. Ansøgningen om optagelse til officiel notering skal omfatte alle de aktier af samme klasse, der allerede er udstedt.

2. Medlemsstaterne kan bestemme, at denne betingelse ikke finder anvendelse på ansøgninger, som ikke omfatter alle de aktier af samme klasse, der allerede er udstedt, når de aktier af denne klasse, der ikke søges optaget, udgør en del af de aktieposter, som skal opretholde kontrollen med selskabet, eller ikke er omsættelige i en bestemt periode i medfør af aftaler, forudsat at offentligheden oplyses om nævnte forhold, og at disse ikke kan være til skade for ihændehaverne af de aktier, der søges optaget til officiel notering.

Artikel 50

1. For optagelse til officiel notering af aktier, som er udstedt af selskaber, der er hjemmehørende i en anden medlemsstat, og som er genstand for en ydre udformning, er det nødvendigt og tilstrækkeligt, at denne svarer til de i vedkommende anden medlemsstat gældende regler. Såfremt den ydre udformning ikke svarer til de gældende regler i den medlemsstat, hvor der ansøges om optagelse til officiel notering, bringer denne stats kompetente myndigheder dette forhold til offentlighedens kendskab.

2. Den ydre udformning af aktier udstedt af selskaber, der er hjemmehørende i tredjelande, skal frembyde garantier, der er tilstrækkelige for beskyttelsen af investor.

Artikel 51

Såfremt aktier udstedt af et selskab, der er hjemmehørende i et tredjeland, ikke noteres i hjemlandet eller i det land, hvor de har den største udbredelse, kan de kun optages til officiel notering, såfremt de kompetente myndigheder er af den overbevisning, at den manglende notering i hjemlandet eller i det land, hvor de har den største udbredelse, ikke skyldes nødvendigheden af at beskytte investorerne.

KAPITEL III

Særlige betingelser for optagelse af obligationer udstedt af en virksomhed

Afdeling 1

Betingelser vedrørende den virksomhed, hvis obligationer er genstand for ansøgning om optagelse

Artikel 52

Virksomhedens retlige stilling skal være i overensstemmelse med de for virksomheden gældende retsforskrifter med hensyn til såvel dens stiftelse som dens vedtægtsmæssige virksomhed.

Afdeling 2

Betingelser vedrørende de obligationer, der er genstand for ansøgning om optagelse

Artikel 53

Obligationernes retlige stilling skal være i overensstemmelse med de for obligationer gældende retsforskrifter.

Artikel 54

1. Obligationerne skal være frit omsættelige.

2. De kompetente myndigheder kan sidestille ikke fuldt indbetalte obligationer med frit omsættelige obligationer, når der er truffet foranstaltninger til, at disse obligationers omsættelighed ikke begrænses, og når transaktionernes gennemskuelighed er sikret ved en tilstrækkelig information til offentligheden.

Artikel 55

I tilfælde af offentlig udstedelse forud for optagelse til officiel notering skal den periode, hvori der kan afgives tegningsordrer, være afsluttet før den første notering. Denne bestemmelse gælder ikke i tilfælde af løbende udstedelse af obligationer, når slutdatoen for tegningsperioden ikke er fastsat.

Artikel 56

Ansøgningen om optagelse til officiel notering skal omfatte alle obligationer fra samme udstedelse.

Artikel 57

1. For optagelse til officiel notering af obligationer, som er udstedt af virksomheder, der er hjemmehørende i en anden medlemsstat, og som er genstand for en ydre udformning, er det nødvendigt og tilstrækkeligt, at denne svarer til de i vedkommende anden medlemsstat gældende regler. Såfremt den ydre udformning ikke svarer til de gældende regler i den medlemsstat, hvor der ansøges om optagelse til officiel notering, bringer denne stats kompetente myndigheder dette forhold til offentlighedens kendskab.

2. Den ydre udformning af obligationer, som kun er udstedt i en enkelt medlemsstat, skal svare til de regler, der er gældende i denne stat.

3. Den ydre udformning af obligationer udstedt af virksomheder, der er hjemmehørende i et tredjeland, skal frembyde garantier, der er tilstrækkelige for beskyttelsen af investor.

Afdeling 3

Andre betingelser

Artikel 58

1. Lånet må ikke være på under 200000 EUR. Denne bestemmelse gælder ikke i tilfælde af løbende udstedelse af obligationer, når lånets størrelse ikke er fastsat.

2. Medlemsstaterne kan bestemme, at selv om denne betingelse ikke er opfyldt, hindrer dette ikke optagelse til officiel notering, når de kompetente myndigheder er af den overbevisning, at der vil være et tilstrækkeligt marked for de pågældende obligationer.

3. Modværdien i national valuta af 200000 EUR er indtil videre den værdi, der er ækvivalent med den modværdi i national valuta af 200000 europæiske regningsenheder, der gjaldt den 5. marts 1979.

4. Hvis minimumsbeløbet for lånet udtrykt i national valuta, efter ændring af modværdien i national valuta af euroen, i en periode på et år ligger mindst 10 % under værdien af 200000 EUR, skal medlemsstaten inden for en frist på tolv måneder efter udløbet af denne periode tilpasse sine administrativt eller ved lov fastsatte bestemmelser til stk. 1.

Artikel 59

1. Konvertible obligationer, ombyttelige obligationer og obligationer med warrants kan kun optages til officiel notering, hvis de aktier, de er knyttet til, forudgående er optaget til notering på samme fondsbørs eller er optaget på et andet organiseret, anerkendt og åbent marked, der fungerer regelmæssigt, eller optages herpå samtidigt.

2. Medlemsstaterne kan uanset stk. 1 tillade optagelse til officiel notering af konvertible obligationer, ombyttelige obligationer og obligationer med warrants, såfremt deres kompetente myndigheder er af den overbevisning, at ihændehaverne af obligationerne råder over alle de oplysninger, der er nødvendige, for at de kan danne sig et skøn over værdien af de aktier, som disse obligationer er knyttet til.

KAPITEL IV

Særlige betingelser for optagelse af obligationer udstedt af en stat eller dennes lokale offentlige organer eller af en international organisation med offentlig karakter

Artikel 60

Obligationerne skal være frit omsættelige.

Artikel 61

I tilfælde af offentlig udstedelse forud for optagelse til officiel notering skal den periode, hvori der kan afgives tegningsordrer, være afsluttet før den første notering. Denne bestemmelse gælder ikke, når slutdatoen for tegningsperioden ikke er fastsat.

Artikel 62

Ansøgningen om optagelse til officiel notering skal omfatte alle obligationer fra samme udstedelse.

Artikel 63

1. For optagelse til officiel notering af obligationer, som er udstedt af en medlemsstat eller dennes lokale offentlige organer, og som er genstand for en ydre udformning, er det nødvendigt og tilstrækkeligt, at udformningen svarer til de i denne medlemsstat gældende regler. Såfremt den ydre udformning ikke svarer til de gældende regler i den medlemsstat, hvor der ansøges om optagelse til officiel notering, bringer denne stats kompetente myndigheder dette forhold til offentlighedens kendskab.

2. Den ydre udformning af obligationer udstedt af tredjelande eller disses lokale offentlige organer eller af internationale organisationer med offentlig karakter, skal frembyde garantier, der er tilstrækkelige for beskyttelsen af investor.

AFSNIT IV

FORPLIGTELSER VEDRØRENDE VÆRDIPAPIRER, SOM ER OPTAGET TIL OFFICIEL NOTERING

KAPITEL I

Forpligtelser, som påhviler selskaber, hvis aktier er optaget til officiel notering

Afdeling 1

Notering af nyligt udstedte aktier af samme klasse

Artikel 64

Med forbehold af artikel 49, stk. 2, har selskabet i tilfælde af en ny offentlig udstedelse af aktier af samme klasse som dem, der allerede er optaget til officiel notering, og såfremt disse nye aktier ikke optages automatisk, pligt til at ansøge om deres optagelse til sådan notering, enten senest et år efter udstedelsen eller på det tidspunkt, hvor de bliver frit omsættelige.

Afdeling 2

Forholdet til aktionærerne

Artikel 65

1. Selskabet skal sikre lige behandling af aktionærer, der befinder sig i samme situation.

2. Selskabet skal i det mindste i hver medlemsstat, hvor dets aktier noteres, sikre al den støtte og oplysning, der er nødvendig, for at aktionærerne kan udøve deres rettigheder. I særdeleshed skal det:

a) oplyse aktionærerne om afholdelse af generalforsamlinger, og give dem mulighed for at udøve deres stemmeret

b) offentliggøre meddelelser eller udsende underretninger om uddeling og udbetaling af udbytte, om udstedelse af nye aktier, samt om tildeling, tegning, afkald og konvertering

c) udpege et pengeinstitut som befuldmægtiget, hvorigennem aktionærerne kan udøve deres finansielle rettigheder, medmindre selskabet selv varetager finansieringsfunktionerne.

Afdeling 3

Ændring af stiftelsesoverenskomsten eller vedtægterne

Artikel 66

1. Et selskab, som har til hensigt at ændre sin stiftelsesoverenskomst eller sine vedtægter, skal fremsende udkastet til ændringen til de kompetente myndigheder i de medlemsstater, hvor dets aktier noteres.

2. Fremsendelsen af dette udkast til de kompetente myndigheder skal finde sted senest på det tidspunkt, hvor der indkaldes til den generalforsamling, som skal træffe afgørelse om den foreslåede ændring.

Afdeling 4

Årsregnskab og beretning

Artikel 67

1. Selskabet skal hurtigst muligt fremlægge sit seneste årsregnskab og sin seneste beretning for offentligheden.

2. Hvis selskabet opstiller både et ikke konsolideret årsregnskab og et konsolideret årsregnskab (koncernregnskab), skal det fremlægge begge regnskaber for offentligheden. I så fald kan den kompetente myndighed give selskabet tilladelse til kun at fremlægge enten det ikke konsoliderede regnskab eller koncernregnskabet for offentligheden, såfremt det regnskab, der ikke fremlægges for offentligheden, ikke indeholder væsentlige supplerende oplysninger.

3. Hvis årsregnskabet og beretningen ikke er i overensstemmelse med bestemmelserne i direktiverne vedrørende selskabsregnskaber, og hvis nævnte regnskab og beretning ikke giver et pålideligt billede af selskabets aktiver og passiver, samt af dets økonomiske stilling og dets resultat, skal der fremlægges mere detaljerede eller supplerende oplysninger.

Afdeling 5

Supplerende oplysninger

Artikel 68

1. Selskabet skal hurtigst muligt oplyse offentligheden om nye, væsentlige forhold, som berører dets virksomhedsområder, som ikke er offentligheden bekendt, og som på grund af deres indvirkning på dets aktiver og passiver, dets økonomiske stilling og dets virksomhed i almindelighed vil kunne fremkalde en betydelig ændring i kursen på dets aktier.

De kompetente myndigheder kan dog fritage selskabet for denne forpligtelse, såfremt udspredelsen af visse oplysninger vil kunne skade selskabets retmæssige interesser.

2. Selskabet skal straks oplyse offentligheden om enhver ændring af de rettigheder, der er knyttet til de forskellige aktieklasser.

3. Selskabet skal, så snart det får kendskab dertil, oplyse offentligheden om ændringer i strukturen (kapitalejerne og kapitalfordelingen på disse) af de betydelige andele i dets kapital i forhold til tidligere offentliggjorte oplysninger herom.

Navnlig skal selskaber, der ikke er omfattet af artikel 85 til 97 hver gang de får kendskab dertil og senest ni kalenderdage herefter, oplyse offentligheden om, at en person eller enhed har erhvervet eller afhændet en så stor aktieandel, at hans beholdning når op over eller ned under de i artikel 89 fastsatte tærskler.

Afdeling 6

Oplysningernes ensartethed

Artikel 69

1. Selskaber, hvis aktier er optaget til officiel notering på flere fondsbørser, der er beliggende eller udøver virksomhed i forskellige medlemsstater, skal sikre, at der gives ensartede oplysninger til markedet på hver af disse børser.

2. Selskaber, hvis aktier er optaget til officiel notering på flere fondsbørser, der er beliggende eller udøver virksomhed i en eller flere medlemsstater og i et eller flere tredjelande, skal give markedet i den eller de medlemsstater, hvor deres aktier noteres, oplysninger, der mindst svarer til dem, de giver markedet i det eller de pågældende tredjelande, for så vidt disse oplysninger kan have betydning for vurderingen af aktierne.

Afdeling 7

Offentliggørelse af periodiske oplysninger

Artikel 70

Medlemsstaterne sikrer, at de selskaber, der er omhandlet i artikel 4, offentliggør en halvårlig beretning vedrørende aktiviteten i og resultatet af de første seks måneder af hvert regnskabsår.

Artikel 71

Hvad angår den halvårlige beretning kan medlemsstaterne pålægge selskaberne strengere forpligtelser end dem, der er fastsat i artikel 70, 72 til 76, artikel 102, stk. 2, og artikel 103 eller supplerende forpligtelser, forudsat at disse gælder generelt for alle selskaber eller bestemte kategorier af selskaber.

Afdeling 8

Offentliggørelse og indhold af den halvårlige beretning

Artikel 72

1. Den halvårlige beretning offentliggøres inden fire måneder efter udløbet af den pågældende seksmåneders periode.

2. I særlige tilfælde, der er behørigt begrundede, kan de kompetente myndigheder forlænge denne frist for offentliggørelse.

Artikel 73

1. Den halvårlige beretning skal indeholde regnskabstal og kommentarer vedrørende selskabets virksomhed og resultat i den pågældende seksmåneders periode.

2. Regnskabstallene, der opstilles i skemaform, skal som et minimum angive:

a) nettoomsætningen

b) resultatet før eller efter fradrag af skat.

Disse angivelser skal forstås på samme måde som i direktiver om regnskaber for selskaber.

3. Medlemsstaterne kan bemyndige de kompetente myndigheder til i hvert enkelt tilfælde og som en undtagelse at give selskaberne tilladelse til at forelægge resultatet i form af en skønsmæssig opgørelse, såfremt selskabets aktier kun er optaget til officiel notering i en enkelt medlemsstat. Anvendelse af denne fremgangsmåde skal angives af selskabet i dets beretning og må ikke være vildledende for investor.

4. Hvis selskabet har foretaget eller agter at foretage en acontoudbetaling af udbytte, skal regnskabstallene angive resultatet efter fradrag af skat for det pågældende halvår samt de acontoudbetalinger af udbytte, der er foretaget, eller som selskabet agter at foretage.

5. Ud for hver post skal til sammenligning anføres posten for den tilsvarende periode i det foregående regnskabsår.

6. Kommentarerne skal omfatte enhver vigtig oplysning, der kan sætte investorerne i stand til realistisk at bedømme udviklingen i selskabets virksomhed og dettes resultat, samt angivelse af enhver særlig faktor, der har påvirket denne virksomhed og dette resultat i den pågældende periode, og skal gøre det muligt at foretage en sammenligning med den tilsvarende periode i det foregående regnskabsår.

De skal ligeledes så vidt muligt vedrøre selskabets forventede udvikling i løbet af det løbende regnskabsår.

7. Såfremt de regnskabstal, der er omhandlet i stk. 2, skulle vise sig ikke at svare til selskabets virksomhed, skal de kompetente myndigheder drage omsorg for, at de nødvendige tilpasninger foretages.

Artikel 74

Når et selskab offentliggør et konsolideret regnskab, kan det offentliggøre sin halvårlige beretning i konsolideret eller ikke-konsolideret form. Medlemsstaterne kan dog give de kompetente myndigheder bemyndigelse til, såfremt disse skønner, at den ikke valgte form indeholder vigtige supplerende oplysninger, at kræve af selskabet, at det offentliggør de pågældende oplysninger.

Artikel 75

Hvis de regnskabsmæssige oplysninger er revideret af selskabets autoriserede revisor, gengives revisors godkendelse, og i givet fald hans forbehold, ubeskåret.

Artikel 76

1. Såfremt visse forpligtelser i henhold til dette direktiv ikke svarer til selskabets virksomhed eller situation, skal de kompetente myndigheder drage omsorg for, at disse forpligtelser tilpasses i fornødent omfang.

2. De kompetente myndigheder kan dispensere for kravet om optagelse i den halvårlige beretning af visse oplysninger, der er foreskrevet i dette direktiv, såfremt de finder, at udbredelsen af disse oplysninger ville stride mod den offentlige interesse eller tilføje selskabet betydelig skade, forudsat at undladelse af offentliggørelse i sidstnævnte tilfælde ikke kan medføre, at offentligheden vildledes med hensyn til faktiske omstændigheder og forhold, der er vigtige for bedømmelsen af de pågældende aktier.

Selskabet eller dets repræsentanter er ansvarlige for, at de faktiske omstændigheder, som ligger til grund for anmodningen om dispensation, er korrekte og relevante.

3. Bestemmelserne i stk. 1 og 2 finder ligeledes anvendelse på sådanne strengere eller supplerende forpligtelser, der kræves opfyldt i henhold til artikel 71.

4. Hvis et selskab, der henhører under lovgivningen i et tredjeland, offentliggør en halvårlig beretning i et tredjeland, kan de kompetente myndigheder tillade, at selskabet offentliggør denne beretning i stedet for den i dette direktiv omhandlede halvårlige beretning, såfremt de givne oplysninger svarer til dem, der følger af anvendelsen af dette direktiv.

Artikel 77

Når en halvårlig beretning skal offentliggøres i flere medlemsstater, bestræber disse medlemsstaters kompetente myndigheder sig på, uanset artikel 71, som fælles tekst at godkende teksten til den beretning, der opfylder kravene i den medlemsstat, hvor selskabets aktier første gang blev optaget til officiel notering, eller en tekst, der ligger så tæt som muligt op ad denne. Såfremt der sker optagelse til officiel notering samtidig på to eller flere fondsbørser, der er beliggende eller driver virksomhed i forskellige medlemsstater, bestræber de kompetente myndigheder i de pågældende medlemsstater sig på som fælles tekst at godkende teksten til den beretning, der opfylder kravene i den medlemsstat, hvor selskabets hjemsted er beliggende; hvis selskabets hjemsted er beliggende i et tredjeland, bestræber de pågældende medlemsstaters kompetente myndigheder sig på at godkende en fælles tekst til beretningen.

KAPITEL II

Forpligtelser, som påhviler udstedere, hvis obligationer er optaget til officiel notering

Afdeling 1

Obligationer udstedt af en virksomhed

Artikel 78

1. Virksomheden skal sikre lige behandling af ihændehavere af obligationer i samme lån med hensyn til alle de rettigheder, der er knyttet til disse obligationer.

Denne betingelse forhindrer ikke tilbud om tilbagekøb før tiden, når de afgives i henhold til national lovgivning, og som navnlig begrundet i sociale hensyn måtte blive fremsat af virksomheden over for ihændehaverne af visse obligationer som en fravigelse af udstedelsesbetingelserne.

2. Virksomheden skal i det mindste i hver medlemsstat, hvor dets obligationer er optaget til officiel notering, sikre al den støtte og oplysning, der er nødvendig, for at obligationsejerne kan udøve deres rettigheder. I særdeleshed skal den:

a) offentliggøre meddelelser eller udsende underretninger om eventuel afholdelse af forsamlinger af obligationsejere, udbetaling af renter, udøvelse af eventuelle konverterings-, ombytnings-, tegnings- og afkaldsrettigheder samt om indløsning

b) udpege et pengeinstitut som befuldmægtiget, hvorigennem obligationsejerne kan udøve deres finansielle rettigheder, medmindre virksomheden selv varetager finansieringsfunktionerne.

Artikel 79

1. En virksomhed, som har til hensigt at ændre sin stiftelsesoverenskomst eller sine vedtægter, således at obligationsejernes rettigheder ændres, skal fremsende udkastet til ændringen til de kompetente myndigheder i de medlemsstater, hvor dens obligationer noteres.

2. Fremsendelsen af dette udkast til de kompetente myndigheder skal finde sted senest på tidspunktet for indkaldelsen af det organ, som skal træffe afgørelse om den foreslåede ændring.

Artikel 80

1. Virksomheden skal hurtigst muligt for offentligheden fremlægge det seneste årsregnskab og den seneste beretning, hvis offentliggørelse er påbudt i henhold til den nationale lovgivning.

2. Hvis virksomheden opstiller både et ikke konsolideret årsregnskab og et konsolideret årsregnskab (koncernregnskab), skal den fremlægge begge regnskaber for offentligheden. I så fald kan de kompetente myndigheder give virksomheden tilladelse til kun at fremlægge enten det ikke konsoliderede regnskab eller koncernregnskabet for offentligheden, såfremt det regnskab, der ikke fremlægges for offentligheden, ikke indeholder væsentlige supplerende oplysninger.

3. Hvis årsregnskabet og beretningen ikke er i overensstemmelse med bestemmelserne i direktiverne vedrørende selskabsregnskaber, og hvis nævnte regnskab og beretning ikke giver et pålideligt billede af virksomhedens aktiver og passiver, samt af dens økonomiske stilling og dens resultat, skal der fremlægges mere detaljerede eller supplerende oplysninger.

Artikel 81

1. Virksomheden skal hurtigst muligt oplyse offentligheden om de nye, væsentlige forhold, som berører dens virksomhedsområde, som ikke er offentligheden bekendt, og som på afgørende måde kan forringe dens evne til at overholde sine forpligtelser.

De kompetente myndigheder kan dog fritage virksomheden for denne forpligtelse, såfremt udspredelsen af visse oplysninger vil kunne skade virksomhedens retmæssige interesser.

2. Virksomheden skal straks oplyse offentligheden om enhver ændring i obligationsejerens rettigheder, som navnlig måtte skyldes en ændring af lånevilkårene eller rentesatsen.

3. Virksomheden skal straks oplyse offentligheden om nye udstedelser af lån og i særdeleshed om den sikkerhed, som stilles i forbindelse hermed.

4. I de tilfælde, hvor den officielle notering vedrører konvertible obligationer, ombyttelige obligationer eller obligationer med warrants, skal virksomheden straks oplyse offentligheden om enhver ændring af de rettigheder, der er tillagt de forskellige aktieklasser, som disse obligationer er knyttet til.

Artikel 82

1. Virksomheder, hvis obligationer er optaget til officiel notering på flere fondsbørser, der er beliggende eller udøver virksomhed i forskellige medlemsstater, skal sikre, at der gives ensartede oplysninger til markedet på hver af disse børser.

2. Virksomheder, hvis obligationer er optaget til officiel notering på flere fondsbørser, der er beliggende eller udøver virksomhed i en eller flere medlemsstater og i et eller flere tredjelande, skal give markedet i den eller de medlemsstater, hvor deres obligationer noteres, oplysninger, der mindst svarer til dem, de giver markedet i det eller de pågældende tredjelande, såfremt disse oplysninger kan have betydning for vurderingen af obligationerne.

Afdeling 2

Obligationer udstedt af en stat eller dennes lokale offentlige organer eller af en international organisation med offentlig karakter

Artikel 83

1. Staten, dennes lokale offentlige organer og internationale organisationer med offentlig karakter skal sikre lige behandling af ihændehavere af obligationer i samme lån med hensyn til alle de rettigheder, der er knyttet til disse obligationer. Denne betingelse forhindrer ikke tilbud om tilbagekøb før tiden, når de afgives i henhold til national lovgivning, og som navnlig begrundet i sociale hensyn måtte blive fremsat af udstederen over for ihændehaverne af visse obligationer som en fravigelse af udstedelsesbetingelserne.

2. Staten, dennes lokale offentlige organer og internationale organisationer med offentlig karakter, skal i det mindste i hver medlemsstat, hvor obligationerne er optaget til officiel notering, sikre al den støtte og oplysning, der er nødvendig, for at obligationsejerne kan udøve deres rettigheder. I særdeleshed skal de:

a) offentliggøre meddelelser eller udsende underretninger om eventuel afholdelse af forsamlinger af obligationsejere, om betaling af renter og om indløsning

b) udpege et pengeinstitut som befuldmægtiget, hvorigennem obligationsejerne kan udøve deres finansielle rettigheder.

Artikel 84

1. Stater, disses lokale offentlige organer og internationale organisationer med offentlig karakter, hvis obligationer er optaget til officiel notering på flere fondsbørser, der er beliggende eller udøver virksomhed i forskellige medlemsstater, skal sikre, at der gives ensartede oplysninger til markedet på hver af disse børser.

2. Stater, disses lokale offentlige organer og internationale organisationer med offentlig karakter, hvis obligationer er optaget til officiel notering på flere fondsbørser, der er beliggende eller udøver virksomhed i en eller flere medlemsstater og i et eller flere tredjelande, skal give markedet i den eller de medlemsstater, hvor deres obligationer noteres, oplysninger, der mindst svarer til dem, de giver markedet i det eller de pågældende tredjelande, såfremt disse oplysninger vedrører forhold, der kan have betydning for vurderingen af obligationerne.

KAPITEL III

Forpligtigelse til offentliggørelse af oplysninger ved erhvervelse og afhændelse af en betydelig andel i et børsnoteret selskab

Afdeling 1

Almindelige bestemmelser

Artikel 85

1. Medlemsstaterne anvender nærværende kapitels regler på fysiske personer og offentlig- eller privatretlige juridiske enheder, som direkte eller gennem en anden person erhverver eller afhænder en andel, der opfylder kriterierne i artikel 89, stk. 1, og som medfører en ændring i besiddelsen af stemmerettigheder i et selskab, der er underkastet deres lovgivning, og hvis aktier er optaget til officiel notering på en eller flere fondsbørser, der er beliggende i eller udøver virksomhed i en eller flere medlemsstater.

2. Når erhvervelse eller afhændelse af en betydelig andel som nævnt i stk. 1 sker via aktiecertifikater, finder nærværende kapitel anvendelse på ihændehaverne af disse aktiecertifikater og ikke på deres udsteder.

3. Nærværende kapitel finder ikke anvendelse på erhvervelse eller afhændelse af en betydelig andel i institutter for kollektiv investering.

Artikel 86

I nærværende kapitel forstås ved "erhvervelse af en andel" ikke blot køb af en andel, men også enhver anden form for erhvervelse af andele, uanset i hvilken egenskab og hvilken fremgangsmåde, der er anvendt, herunder erhvervelse af en andel i overensstemmelse med et af de i artikel 92 omhandlede forhold.

Artikel 87

1. I nærværende kapitel forstås ved "kontrolleret virksomhed" enhver virksomhed, i hvilken en fysisk person eller juridisk enhed:

a) har flertallet af selskabsdeltagernes stemmerettigheder eller

b) har ret til at udnævne eller afsætte flertallet af medlemmerne af administrations-, ledelses- eller tilsynsorganet og samtidig er selskabsdeltager i den pågældende virksomhed eller

c) er selskabsdeltager og i kraft af en aftale med andre deltagere i denne virksomhed alene kontrollerer flertallet af de pågældende selskabsdeltageres stemmerettigheder.

2. Ved anvendelsen af stk. 1 skal der til modervirksomhedens stemmerettigheder og rettigheder med hensyn til udnævnelse eller afskedigelse lægges alle andre kontrollerede virksomheders rettigheder såvel som rettigheder, der besiddes af en person eller enhed, som optræder i eget navn, men på vegne af modervirksomheden eller enhver anden kontrolleret virksomhed.

Artikel 88

Medlemsstaterne kan pålægge de i artikel 85, stk. 1, omhandlede fysiske personer og juridiske enheder samt selskaber strengere forpligtelser end dem, som er fastsat i nærværende kapitel, eller yderligere forpligtelser, forudsat at de finder generel anvendelse på alle, der erhverver eller afhænder en andel, samt på alle selskaber, eller på alle, der erhverver eller afhænder en andel, samt på alle selskaber inden for en bestemt kategori.

Afdeling 2

Underretning ved erhvervelse og afhændelse af en betydelig andel

Artikel 89

1. Når en fysisk person eller en juridisk enhed som omhandlet i artikel 85, stk. 1, erhverver eller afhænder en andel i et selskab som omhandlet i artikel 85, stk. 1, og denne erhvervelse eller afhændelse har til følge, at den andel af stemmerettighederne, som denne person eller juridiske enhed besidder, derved når op på eller overstiger tærsklerne 10 %, 20 %, 1/3, 50 % og 2/3 eller når ned under disse tærskler, skal personen eller enheden inden syv kalenderdage underrette selskabet og samtidig den eller de kompetente myndigheder, der er omhandlet i artikel 96, om, hvor stor en andel af stemmerettighederne personen eller enheden besidder efter erhvervelsen eller afhændelsen. Medlemsstaterne kan undlade at anvende

a) tærsklerne på 20 % og 1/3, hvis de anvender en enkelt tærskel på 25 %

b) tærsklen på 2/3, hvis de anvender en tærskel på 75 %.

Fristen på syv kalenderdage løber fra det tidspunkt, hvor den person, eller enhed, der er indehaver af en betydelig andel får kendskab til erhvervelsen eller afhændelsen, eller fra det tidspunkt, hvor den pågældende person eller enhed i betragtning af omstændighederne burde have fået kendskab hertil.

Medlemsstaterne kan endvidere fastsætte, at underretningen af det pågældende selskab ligeledes skal omfatte den andel af kapitalen, som besiddes af en fysisk person eller en juridisk enhed.

2. Medlemsstaterne fastsætter om nødvendigt i deres lovgivning og under hensyn til denne de nærmere bestemmelser for, hvorledes de fysiske personer eller juridiske enheder, der er omhandlet i artikel 85, stk. 1, skal have meddelelse om de stemmerettigheder, der skal tages i betragtning ved anvendelsen af stk. 1.

Artikel 90

Medlemsstaterne fastsætter, at enhver fysisk person eller juridisk enhed, jf. artikel 85, stk. 1, på den første generalforsamling i et selskab som omhandlet i artikel 85, stk. 1, der finder sted for så vidt angår:

Belgien fra den 1. oktober 1993

Danmark fra den 1. oktober 1991

Tyskland fra den 1. april 1995

Grækenland fra den 1. oktober 1992

Spanien fra den 15. juni 1991

Frankrig fra den 1. oktober 1991

Irland fra den 1. november 1991

Italien fra den 1. juni 1992

Luxembourg fra den 1. juni 1993

Nederlandene fra den 1. maj 1992

Østrig fra den 1. april 1995

Portugal fra den 1. august 1991

Finland fra den 1. april 1995

Sverige fra den 1. april 1996

og

Det Forenede Kongerige fra den 18. december 1993,

skal underrette det pågældende selskab og samtidig den eller de kompetente myndigheder, hvis den pågældende person eller enhed besidder mindst 10 % af stemmerettighederne, og angive, hvilken procentdel af stemmerettighederne der faktisk besiddes, medmindre denne fysiske person eller juridiske enhed allerede har afgivet en erklæring i henhold til artikel 89.

Offentligheden underrettes i løbet af den måned, der følger efter denne generalforsamling, om kapitalandele på 10 % eller derover, på de i artikel 91 fastsatte vilkår.

Artikel 91

Det selskab, som har modtaget underretning efter artikel 89, stk. 1, første afsnit, skal for sit vedkommende snarest muligt og senest ni kalenderdage efter modtagelsen af underretningen give meddelelse herom til offentligheden i hver medlemsstat, hvor dets aktier er optaget til officiel notering på en fondsbørs.

En medlemsstat kan bestemme, at den i første afsnit omhandlede meddelelse til offentligheden ikke skal gives af det pågældende selskab, men af tilsynsmyndigheden, eventuelt i samarbejde med selskabet.

Afdeling 3

Fastsættelse af stemmeret

Artikel 92

Med henblik på at vurdere om en fysisk person eller en juridisk enhed som omhandlet i artikel 85, stk. 1, skal foretage underretning som fastsat i artikel 89, stk. 1, og i artikel 90, sidestilles følgende med den stemmeret, som personen eller enheden er i besiddelse af:

a) stemmeret, som andre personer eller enheder besidder i deres eget navn for den fysiske persons eller juridiske enheds regning

b) stemmeret, der besiddes af virksomheder, som den fysiske person eller juridiske enhed kontrollerer

c) stemmeret, der besiddes af en tredjemand, med hvem den fysiske person eller juridiske enhed har indgået en skriftlig aftale, der forpligter dem til, ved samordnet brug af deres stemmeret, at føre en langsigtet, fælles politik med hensyn til forvaltningen af det pågældende selskab

d) stemmeret, der besiddes af en tredjemand i henhold til en skriftlig aftale med den fysiske person eller juridiske enhed eller med en af de virksomheder, som denne person eller enhed kontrollerer, om midlertidig overdragelse af stemmeret mod betaling

e) stemmeret, der er knyttet til aktier, som besiddes af den fysiske person eller juridiske enhed, og som er deponeret som sikkerhedsstillelse, medmindre stemmeretten besiddes af depositaren, og denne erklærer, at han har til hensigt at udøve den; i sidstnævnte tilfælde betragtes den som depositarens stemmeret

f) stemmeret, der er knyttet til aktier, hvorover den fysiske person eller juridiske enhed har usus fructus

g) stemmeret, som den fysiske person eller juridiske enhed eller en af de andre personer eller enheder, der er nævnt i litra a)-f), har ret til at erhverve på eget initiativ i henhold til en skriftlig aftale; i så fald gives de oplysninger, der er omhandlet i artikel 89, stk. 1, på datoen for aftalens indgåelse

h) stemmeret, der er knyttet til aktier deponeret hos den fysiske person eller juridiske enhed, og som denne kan udøve efter forgodtbefindende, når der ikke foreligger særlige instrukser fra indehaverne.

Når en person eller enhed i et selskab kan udøve de stemmerettigheder, som er omhandlet i første afsnit, litra h), og når samtlige disse stemmerettigheder sammen med de andre stemmerettigheder, som denne person eller enhed besidder i samme selskab, når op på eller overstiger en af tærsklerne i artikel 89, stk. 1, kan medlemsstaterne uanset artikel 89, stk. 1, bestemme, at nævnte person eller enhed udelukkende er forpligtet til at underrette det pågældende selskab 21 kalenderdage inden selskabets generalforsamling.

Afdeling 4

Undtagelser og dispensation

Artikel 93

Hvis den, der erhverver eller afhænder en betydelig andel, jf. artikel 89, deltager i en virksomhedskoncern, som i medfør af Rådets direktiv 83/349/EØF(9) har pligt til at udarbejde konsoliderede regnskaber, har den pågældende ikke pligt til at give den i artikel 89, stk. 1, og i artikel 90 omhandlede underretning, hvis den gives af modervirksomheden, eller, når denne selv er en dattervirksomhed, af modervirksomhedens egen modervirksomhed.

Artikel 94

1. De kompetente myndigheder kan dispensere fra kravet om underretning efter artikel 89, stk. 1, når en professionel værdipapirforhandler erhverver eller afhænder en betydelig andel, jf. artikel 89, for så vidt denne foretager denne erhvervelse eller afhændelse i egenskab af professionel værdipapirforhandler og ikke benytter denne erhvervelse til at gribe ind i det pågældende selskabs forvaltning.

2. De kompetente myndigheder kræver, at de i stk. 1 omhandlede professionelle værdipapirforhandlere skal være medlemmer af en fondsbørs, som er beliggende i eller udøver virksomhed i en medlemsstat, eller skal være godkendt eller kontrolleret af en kompetent myndighed, jf. artikel 105.

Artikel 95

De kompetente myndigheder kan undtagelsesvis give de i artikel 85, stk. 1, nævnte selskaber dispensation for deres pligt til at give offentligheden meddelelse i henhold til artikel 91, når disse myndigheder finder, at udbredelsen af sådanne oplysninger vil stride mod den offentlige interesse eller tilføje de pågældende selskaber betydelig skade, forudsat at undladelse af offentliggørelse i sidstnævnte tilfælde ikke kan medføre, at offentligheden vildledes med hensyn til kendsgerninger og forhold af betydning for vurderingen af de pågældende værdipapirer.

Afdeling 5

Kompetente myndigheder

Artikel 96

Ved anvendelsen af nærværende kapitel er de kompetente myndigheder myndighederne i den medlemsstat, hvis lovgivning gælder for de selskaber, der er omhandlet i artikel 85, stk. 1.

Afdeling 6

Sanktioner

Artikel 97

Medlemsstaterne fastsætter passende sanktioner for det tilfælde, at de fysiske personer eller juridiske enheder samt de selskaber, der er omhandlet i artikel 85, stk. 1, ikke overholder bestemmelserne i nærværende kapitel.

AFSNIT V

OFFENTLIGGØRELSE OG MEDDELELSE AF OPLYSNINGER

KAPITEL I

Offentliggørelse og udsendelse af prospekt med henblik på optagelse af værdipapirer til officiel notering på en fondsbørs

Afdeling 1

Fremgangsmåde og frister for offentliggørelse af prospektet og dets tillæg

Artikel 98

1. Prospektet skal offentliggøres:

a) enten ved indrykning i et eller flere dagblade, der er landsdækkende eller har stor udbredelse i den medlemsstat, hvor værdipapirerne søges optaget til officiel notering

b) eller i form af en brochure, der vederlagsfrit stilles til rådighed for offentligheden på hjemstedet for den eller de fondsbørser, hvor værdipapirerne søges optaget til officiel notering, såvel som på udstederens hjemsted og hos de finansieringsorganer, der varetager den pågældende udsteders finansieringsfunktioner i den medlemsstat, hvor der ansøges om optagelse til officiel notering.

2. Endvidere skal der i en publikation, som vælges af den medlemsstat, i hvilken værdipapirerne søges optaget til officiel notering, foranstaltes optagelse enten af det fuldstændige prospekt eller af en meddelelse om, hvor prospektet er offentliggjort, og hvor offentligheden kan få det udleveret.

Artikel 99

1. Prospektet skal offentliggøres inden for en rimelig frist, der skal fastsættes i de nationale retsforskrifter eller af de kompetente myndigheder inden den dato, på hvilken den officielle notering påbegyndes.

Endvidere skal prospektet, når der forud for værdipapirers optagelse til officiel notering finder handel sted med fortegningsrettigheder, og denne handel danner grundlag for transaktioner, som fastslås i den officielle kursliste, offentliggøres inden for en rimelig frist, der skal fastsættes af de kompetente myndigheder, forud for påbegyndelsen af nævnte handel.

2. I behørigt begrundede undtagelsestilfælde kan de kompetente myndigheder tillade, at prospektet offentliggøres:

a) efter den dato, på hvilken den officielle notering påbegyndes, når der er tale om værdipapirer af en klasse, der allerede er optaget til notering på samme fondsbørs, og disse værdipapirer udstedes som modydelse for indskud i form af andre værdier end kontanter

b) efter den dato, på hvilken handelen med fortegningsrettighederne er påbegyndt.

3. Når optagelse til officiel notering af obligationer finder sted samtidigt med den offentlige udstedelse, og når visse betingelser for denne udstedelse først fastsættes endeligt i sidste øjeblik, kan de kompetente myndigheder nøjes med at kræve offentliggørelse inden for en rimelig frist af et prospekt, der ikke indeholder oplysninger om disse betingelser, men som angiver, hvorledes de vil blive meddelt. De pågældende oplysninger skal offentliggøres inden den dato, på hvilken den officielle notering påbegyndes, medmindre obligationerne udstedes løbende til variable priser.

Artikel 100

Enhver ny væsentlig omstændighed, der kan påvirke vurderingen af værdipapirerne, og som indtræder mellem tidspunktet for vedtagelsen af prospektets indhold og påbegyndelsen af den officielle notering, skal optages i et tillæg til prospektet, der kontrolleres efter samme forskrifter som dette og offentliggøres i henhold til bestemmelser, som fastsættes af de kompetente myndigheder.

Afdeling 2

Forudgående underretning af de kompetente myndigheder om måden for offentliggørelsen

Artikel 101

Når et prospekt er eller vil blive offentliggjort i henhold til artikel 3 og 20 med henblik på værdipapirers optagelse til officiel notering, skal annoncer, bekendtgørelser, opslag og dokumenter, hvori der udelukkende gives meddelelse om denne disposition og om værdipapirernes vigtigste kendetegn, samt alle øvrige dokumenter, der vedrører denne optagelse og er bestemt til offentliggørelse foranstaltet af udstederen eller på dennes vegne, på forhånd meddeles de kompetente myndigheder. Disse afgør, om dokumenterne skal gøres til genstand for kontrol inden offentliggørelsen.

I ovennævnte dokumenter skal det anføres, at der foreligger et prospekt, og det skal angives, hvor dette er eller vil blive offentliggjort i henhold til artikel 98.

KAPITEL II

Offentliggørelse og meddelelse af oplysninger efter noteringen

Artikel 102

1. De oplysninger, som udstedere af et værdipapir, der er optaget til officiel notering i en eller flere medlemsstater, har pligt til at fremlægge for offentligheden i henhold til artikel 67, 68, 80, 81 og 91, skal offentliggøres i et eller flere dagblade, der er landsdækkende eller har stor udbredelse i den eller de pågældende medlemsstater, eller fremlægges for offentligheden enten skriftligt på steder, der skal angives i annoncer indrykket i et eller flere dagblade, der er landsdækkende eller har stor udbredelse i den eller de pågældende stater, eller på en tilsvarende måde, der er godkendt af de kompetente myndigheder.

Udstederne skal samtidig meddele de kompetente myndigheder samme oplysninger i henhold til artikel 67, 68, 80 og 81.

2. Den i artikel 70 omhandlede halvårlige beretning skal i den eller de medlemsstater, hvor aktierne er optaget til officiel notering, offentliggøres ved indrykning i et eller flere dagblade, der er landsdækkende eller har stor udbredelse, eller i statstidende, eller den skal stilles til rådighed for offentligheden enten i skriftlig form på steder angivet i annoncer, som skal indrykkes i et eller flere dagblade, der er landsdækkende eller har stor udbredelse, eller på anden tilsvarende måde, som er godkendt af de kompetente myndigheder.

Selskabet fremsender et eksemplar af den halvårlige beretning samtidig til de kompetente myndigheder i de medlemsstater, hvor aktierne er optaget til officiel notering. Denne fremsendelse skal finde sted senest på det tidspunkt, hvor den halvårlige beretning første gang offentliggøres i en medlemsstat.

KAPITEL III

Sprog

Artikel 103

De i artikel 67, 68, 80, 81 og 91 omhandlede oplysninger, samt den i artikel 70 omhandlede halvårlige beretning skal affattes på det eller de officielle sprog eller på et af de officielle sprog eller på et andet sprog, forudsat at det eller de officielle sprog eller det andet sprog i den pågældende medlemsstat sædvanligvis anvendes i forbindelse med finansielle anliggender og er godkendt af de kompetente myndigheder.

Artikel 104

De i artikel 23, nr. 4), litra c) og d), omhandlede oplysninger skal offentliggøres på det officielle sprog eller et af de officielle sprog i den medlemsstat, i hvilken der ansøges om optagelse til officiel notering, eller på et andet sprog, hvis dette sprog sædvanligvis anvendes i den pågældende medlemsstat i forbindelse med finansielle anliggender og er godkendt af de kompetente myndigheder, og hvis offentliggørelsen i øvrigt sker i overensstemmelse med yderligere krav, som de måtte stille.

AFSNIT VI

KOMPETENTE MYNDIGHEDER OG SAMARBEJDE MELLEM MEDLEMSSTATER

Artikel 105

1. Medlemsstaterne overvåger anvendelsen af dette direktiv og udpeger den eller de myndigheder, der er kompetente til denne anvendelse. De underretter Kommissionen herom, idet de præciserer en eventuel kompetencefordeling mellem disse myndigheder.

2. Medlemsstaterne drager omsorg for, at de kompetente myndigheder får tillagt de beføjelser, der er nødvendige for udøvelsen af deres hverv.

3. Dette direktiv medfører ikke en ændring af de kompetente myndigheders ansvar, som fortsat udelukkende fastsættes i den nationale ret.

Artikel 106

De kompetente myndigheder sikrer det indbyrdes samarbejde, der er nødvendigt for udførelsen af deres hverv, og udveksler med henblik herpå alle nyttige oplysninger.

Artikel 107

1. Medlemsstaterne foreskriver, at alle personer, der er eller har været beskæftiget hos de kompetente myndigheder, undergives tjenstlig tavshedspligt. Denne tavshedspligt indebærer, at fortrolige oplysninger, som de pågældende modtager i forbindelse med deres hverv, ikke må videregives til nogen anden person eller myndighed, medmindre dette kan ske i henhold til lovbestemmelser.

2. Stk. 1 er dog ikke til hinder for, at de kompetente myndigheder i de forskellige medlemsstater kan udveksle de oplysninger, der er omhandlet i dette direktiv. De således udvekslede oplysninger er omfattet af den tavshedspligt der påhviler personer, som er eller har været beskæftiget hos de kompetente myndigheder, der modtager de pågældende oplysninger.

3. Med forbehold af tilfælde, der er omfattet af strafferetlige bestemmelser, må de kompetente myndigheder, der modtager oplysninger som anført under afsnit III, kapitel I, under afsnit V, kapitel I og under bilag I i medfør af artikel 106, kun anvende disse under udøvelsen af deres hverv samt i tilfælde, hvor denne udøvelse påklages til højere myndighed eller indbringes for domstolene.

Den kompetente myndighed, som i henhold til stk. 2 modtager fortrolige oplysninger som anført under afsnit IV, kapitel III, må udelukkende anvende dem i udførelsen af sit hverv.

AFSNIT VII

KONTAKTUDVALG

KAPITEL I

Udvalgets sammensætning, funktion og opgave

Artikel 108

1. Der nedsættes under Kommissionen et kontaktudvalg, i det følgende benævnt "udvalget".

Udvalget består af personer, der udpeges af medlemsstaterne, og af repræsentanter for Kommissionen. Formandskabet varetages af en repræsentant for Kommissionen. Sekretariatsforretningerne varetages af Kommissionens tjenestegrene.

Udvalget indkaldes af formanden, enten på dennes eget initiativ eller på begæring af en delegation fra en medlemsstat. Udvalget fastsætter selv sin forretningsorden.

2. Udvalget har til opgave:

a) hvad angår betingelserne for værdipapirers optagelse til officiel notering, kravene ved udarbejdelse af, kontrol med og udsendelse af det prospekt, der skal offentliggøres med henblik på optagelse og den regelmæssige underretning, som offentliggøres af selskaber, hvis aktier er optaget, med forbehold af traktatens artikel 226 og 227, at lette en harmoniseret iværksættelse af dette direktiv ved regelmæssige samråd om de konkrete problemer, som måtte opstå i forbindelse med dets anvendelse, og som det måtte skønnes hensigtsmæssigt at drøfte

b) hvad angår offentliggørelse af oplysninger ved erhvervelse og afhændelse af en betydelig andel i et børsnoteret selskab, at muliggøre regelmæssige samråd om de konkrete problemer, som måtte opstå i forbindelse med anvendelsen af dette direktiv, og som det måtte skønnes hensigtsmæssigt at drøfte

c) at lette samråd mellem medlemsstaterne om:

i) strengere eller supplerende betingelser og forpligtelser, som de i henhold til artikel 8 har mulighed for at kræve opfyldt på nationalt plan

ii) de tillæg til og forbedringer af prospektet, som de kompetente myndigheder har mulighed for at kræve eller fremsætte henstilling om på nationalt plan

iii) strengere og supplerende forpligtelser, som de i henhold til artikel 71 og 88 har mulighed for at kræve med henblik på at samordne de forpligtelser, der gælder i alle medlemsstaterne, i henhold til traktatens artikel 44, stk. 2, litra g)

d) om nødvendigt at råde Kommissionen vedrørende de tilføjelser og ændringer, der skal foretages i dette direktiv; i særdeleshed undersøge, om der eventuelt skal foretages ændringer af artikel 71 og 73 på baggrund af de fremskridt, der er opnået med henblik på den i litra c), nr. iii), nævnte samordning af forpligtelser eller vedrørende de tilpasninger, der skal gennemføres i medfør af artikel 109.

Udvalget har ikke til opgave at vurdere berettigelsen af de afgørelser, der af de kompetente myndigheder træffes i individuelle sager.

KAPITEL II

Tilpasning af beløbet for kursværdien

Artikel 109

1. Med henblik på en tilpasning, afhængigt af den økonomiske situation, af det minimumsbeløb, der er fastsat i artikel 43, stk. 1 for den forventede kursværdi, forelægger Kommissionen udvalget et udkast til de foranstaltninger, der skal træffes.

2. Artikel 5 og 7 i Rådets afgørelse 1999/468/EF af 28. juni 1999 om fastsættelse af de nærmere vilkår for udøvelsen af de gennemførelsesbeføjelser, der tillægges Kommissionen(10) finder anvendelse jf. afgørelsens artikel 8.

3. Fristen i artikel 5, stk. 6, i afgørelse 1999/468/EF fastsættes til tre måneder.

AFSNIT VIII

AFSLUTTENDE BESTEMMELSER

Artikel 110

Medlemsstaterne meddeler Kommissionen teksten til de vigtigste administrativt eller ved lov fastsatte bestemmelser, som de udsteder på det område, der er omfattet af dette direktiv.

Artikel 111

1. Direktiv 79/279/EØF, 80/390/EØF, 82/121/EØF og 88/627/EØF, som ændret ved de i bilag II, del A, anførte retsakter, ophæves, dog uden at medlemsstaternes forpligtelser med hensyn til de i bilag II, del B, anførte gennemførelsesfrister berøres heraf.

2. Henvisninger til de ophævede direktiver gælder som henvisninger til nærværende direktiv og læses i henhold til den i bilag III anførte sammenligningstabel.

Artikel 112

Dette direktiv træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i De Europæiske Fællesskabers Tidende.

Artikel 113

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 28. maj 2001.

På Europa-Parlamentets vegne

Formand

N. Fontaine

På Rådets vegne

Formand

T. Östros

(1) EFT C 116 af 20.4.2001, s. 69.

(2) Europa-Parlamentets udtalelse af 14.3.2001 (endnu ikke offentliggjort i EFT) og Rådets afgørelse af 7.5.2001.

(3) EFT L 66 af 16.3.1979, s. 21. Senest ændret ved direktiv 88/627/EØF (EFT L 348 af 17.12.1988, s. 62).

(4) EFT L 100 af 17.4.1980, s. 1. Senest ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 94/18/EF (EFT L 135 af 31.5.1994, s. 1).

(5) EFT L 48 af 20.2.1982, s. 26.

(6) EFT L 348 af 17.12.1988, s. 62.

(7) EFT L 124 af 5.5.1989, s. 8.

(8) EFT L 222 af 14.8.1978, s. 11, senest ændret ved direktiv 1999/60/EF (EFT 162 af 26.6.1999, s. 65).

(9) EFT L 193 af 18.7.1983, s. 1, senest ændret ved tiltrædelsesakten af 1994.

(10) EFT L 184 af 17.7.1999, s. 23.

BILAG I

PROSPEKTSKEMA FOR OPTAGELSE TIL OFFICIEL NOTERING PÅ EN FONDSBØRS

SKEMA A

Prospektskema for aktiers optagelse til officiel notering på en fondsbørs

Kapitel 1

Oplysninger om de for prospektet ansvarlige og om revision

1.1. Navn og stilling for de fysiske personer eller benævnelse og hjemsted for de juridiske personer, der er ansvarlige for prospektet eller eventuelt for visse dele deraf, i sidstnævnte tilfælde med angivelse af disse dele.

1.2. Påtegning fra de i punkt 1.1 omhandlede ansvarlige til bekræftelse af, at oplysningerne i de dele af prospektet, for hvilke de er ansvarlige, dem bekendt er rigtige og ikke er behæftet med undladelser, som kunne forvanske det billede, prospektet skal give.

1.3. Navn, adresse og stillingsbetegnelse for de autoriserede revisorer, som i henhold til nationale retsforskrifter har revideret regnskaberne for de sidste tre regnskabsår.

Angivelse af, at årsregnskaberne er revideret. Har de autoriserede revisorer nægtet at give årsregnskaberne godkendelsespåtegning, eller har de ved påtegningen taget forbehold, skal denne nægtelse eller disse forbehold gengives ubeskåret og begrundelsen herfor anføres.

Angivelse af de øvrige oplysninger i prospektet, som er kontrolleret af revisorerne.

Kapitel 2

Oplysninger om optagelse til officiel notering og om de aktier, der er genstand herfor

2.1. Angivelse af, om der er tale om optagelse til officiel notering af allerede afsatte aktier eller om optagelse til officiel notering med henblik på afsætning over fondsbørsen.

2.2. Oplysninger om de aktier, for hvilke der ansøges om optagelse til officiel notering:

2.2.0. angivelse af de beslutninger, bemyndigelser og godkendelser i medfør af hvilke aktierne er eller vil blive udfærdiget og/eller udstedt

udstedelsens art og beløbets størrelse

antal aktier, som er eller vil blive udfærdiget og/eller udstedt, såfremt dette antal er fastsat på forhånd,

2.2.1. såfremt aktier udstedes i forbindelse med fusion, spaltning, indskud af en virksomheds samlede aktiver og passiver eller en del heraf, i forbindelse med et offentligt ombytningstilbud eller som modydelse for indskud i form af andre værdier end kontanter, anførelse af, hvor de dokumenter, der omhandler fristerne og betingelserne for disse transaktioner, er tilgængelige for offentligheden,

2.2.2. kortfattet beskrivelse af de til aktierne knyttede rettigheder, navnlig stemmerettens omfang, ret til andel i overskud og likvidationsprovenu samt alle forrettigheder,

forældelsesfrist for udbytte med angivelse af, hvem dette tilfalder efter forældelse,

2.2.3. kildeskat af udbytte af aktierne tilbageholdt i udstedelseslandet og/eller noteringslandet,

oplysninger om udstederens eventuelle ansvar for tilbageholdelse af kildeskat,

2.2.4. ordning for aktiernes omsætning og eventuelle indskrænkninger i den fri omsættelighed, for eksempel klausul om godkendelse,

2.2.5. dato, fra hvilken der oppebæres udbytte,

2.2.6. fondsbørser, hvor der ansøges eller vil blive ansøgt om optagelse til officiel notering, eller hvor optagelse allerede har fundet sted,

2.2.7. finansieringsorganer, der på tidspunktet for aktiernes optagelse til officiel notering varetager udstederens finansieringsfunktioner i den medlemsstat, hvor optagelsen finder sted.

2.3. I det omfang de er af betydning, oplysninger om offentlig eller privat udstedelse og placering af de aktier, for hvilke der ansøges om optagelse til officiel notering, når denne udstedelse og placering har fundet sted i løbet af de 12 måneder forud for optagelsen:

2.3.0. angivelse af aktionærernes udøvelse af fortegningsretten eller af indskrænkning eller ophævelse af denne ret

i påkommende tilfælde angivelse af grunden til indskrænkningen eller ophævelsen af denne ret; i så fald en begrundelse for udstedelseskursen, såfremt der er tale om udstedelse mod kontant betaling; angivelse af de begunstigede, såfremt indskrænkningen eller ophævelsen af fortegningsretten sker til fordel for bestemte personer,

2.3.1. samlet beløb for offentlig eller privat udstedelse eller placering og antallet af udbudte eller placerede aktier, i givet fald fordelt på aktieklasser,

2.3.2. såfremt den offentlige eller private udstedelse eller placering finder eller har fundet sted samtidigt på markeder i flere stater, og såfremt en tranche forbeholdes eller blev forbeholdt visse af disse markeder, angivelse af de pågældende trancher,

2.3.3. tegnings- eller salgskurs, med angivelse af den pålydende værdi eller, i mangel af pålydende værdi, den bogførte pariværdi eller den kapitaliserede værdi, overkursen og eventuelt de omkostninger, der udtrykkeligt skal bæres af tegneren eller køberen

nærmere bestemmelser om betaling, særlig om erlæggelse af restindbetalingen for ikke fuldt indbetalte aktier,

2.3.4. nærmere bestemmelser om udøvelse af fortegningsretten, tegningsrettighedernes omsættelighed og bestemmelser om ikke benyttede tegningsrettigheder,

2.3.5. den periode, inden for hvilken der er eller har været åbent for tegning eller salg af aktierne, med angivelse af de finansieringsorganer, der har fået til opgave at modtage offentlighedens tegning,

2.3.6. nærmere bestemmelser og frister for udlevering af aktierne, eventuel udfærdigelse af interimsbeviser,

2.3.7. angivelse af de fysiske eller juridiske personer, som over for udstederen overtager eller har overtaget udstedelsen i fast regning eller garanterer dens gennemførelse; omfatter overtagelsen i fast regning eller garantien ikke den samlede udstedelse, angivelse af den ikke dækkede del,

2.3.8. angivelse af eller overslag over udstedelsesomkostningerne samlet og/eller pr. aktie, med anførelse af de samlede vederlag til de finansielle formidlere, herunder overtagelsesprovision eller -margen, garantiprovision og placerings- eller ekspeditionsprovision,

2.3.9. udstederens nettoprovenu ved udstedelsen og den påtænkte anvendelse, for eksempel finansiering af investeringsprogrammet eller styrkelse af udstederens finansielle stilling.

2.4. Oplysninger om aktiernes optagelse til officiel notering:

2.4.0. beskrivelse af de aktier, for hvilke der ansøges om optagelse til officiel notering, navnlig aktiernes antal og pålydende værdi eller, i mangel af pålydende værdi, den bogførte pariværdi eller den samlede pålydende værdi, nøjagtig betegnelse eller klasse og tilhørende kuponer,

2.4.1. såfremt der er tale om en afsætning over fondsbørsen af aktier, som endnu ikke har været afsat til offentligheden, angivelse af antallet af aktier, der udbydes på markedet, og deres pålydende værdi eller, i mangel af pålydende værdi, deres bogførte pariværdi, eller angivelse af den samlede pålydende værdi og i påkommende tilfælde angivelse af den laveste salgskurs,

2.4.2. datoerne for påbegyndelsen af den officielle notering og handelen med de nye aktier, hvis disse datoer er kendt,

2.4.3. er aktier af samme klasse allerede optaget til notering på en eller flere fondsbørser, angivelse af disse fondsbørser,

2.4.4. er aktier af samme klasse endnu ikke optaget til officiel notering, men handles på et eller flere andre organiserede, anerkendte og åbne markeder, der fungerer regelmæssigt, angivelse af disse markeder,

2.4.5. angivelse for det sidst afsluttede og det løbende regnskabsår af:

a) tredjemands offentlige købs- eller ombytningstilbud på udstederens aktier

b) udstederens offentlige ombytningstilbud på et andet selskabs aktier

anførelse af prisen ved købstilbud eller betingelserne ved ombytningstilbud samt resultatet.

2.5. Såfremt der samtidig eller omtrent samtidig med udfærdigelse af aktier, der er genstand for ansøgning om optagelse til officiel notering, ad privat vej tegnes eller placeres aktier af samme klasse, eller såfremt aktier af andre klasser udfærdiges med henblik på offentlig eller privat placering, angivelse af arten af disse transaktioner og af de pågældende aktiers antal og kendetegn.

Kapitel 3

Almindelige oplysninger om udstederen og dennes kapital

3.1. Almindelige oplysninger om udstederen:

3.1.0. benævnelse, hjemsted og administrativt hovedsæde, såfremt dette ikke er det samme som hjemstedet,

3.1.1. stiftelsesdato, og såfremt udstederens eksistens er af begrænset varighed, angivelse af denne,

3.1.2. den lovgivning, under hvilken udstederen driver virksomhed, samt den retlige form, som er antaget inden for rammerne af denne lovgivning,

3.1.3. angivelse af udstederens vedtægtsmæssige formål med henvisning til den pågældende artikel i vedtægterne,

3.1.4. angivelse af register og registreringsnummer i dette register,

3.1.5. angivelse af de steder, hvor de i prospektet nævnte dokumenter vedrørende udstederen er fremlagt til gennemsyn.

3.2. Almindelige oplysninger om kapitalen:

3.2.0. størrelsen af den tegnede kapital samt antallet af og klasserne for de aktier, på hvilke den er fordelt, med anførelse af disses vigtigste kendetegn

den ikke indbetalte del af den tegnede kapital med angivelse af antallet eller den samlede pålydende værdi af de ikke fuldt indbetalte aktier samt deres art, i givet fald opdelt efter omfanget af indbetalingerne,

3.2.1. når der foreligger en bemyndigelse til kapitaludvidelse, som endnu ikke er tegnet, eller en forpligtelse til kapitaludvidelse, navnlig i forbindelse med udstedte konvertible lån eller tildelte tegningsrettigheder, angivelse af:

a) det beløb, som bemyndigelsen eller forpligtelsen vedrører, samt tidspunktet for bemyndigelsens eventuelle udløb

b) de kategorier af personer, som har fortegningsret til disse supplerende trancher af kapitalen

c) betingelserne og de nærmere bestemmelser for udstedelsen af aktier svarende til disse trancher,

3.2.2. såfremt der findes andele, som ikke repræsenterer kapitalen, anførelse af deres antal og vigtigste kendetegn,

3.2.3. samlet beløb for obligationer, der er konvertible, ombyttelige eller med tilknyttede warrants, med anførelse af betingelser og nærmere bestemmelser for konvertering, ombytning eller tegning,

3.2.4. betingelser i vedtægterne for ændring af kapitalen og af de rettigheder, der respektivt er knyttet til forskellige aktieklasser, for så vidt betingelserne er snævrere end retsforskrifterne,

3.2.5. kortfattet beskrivelse af de transaktioner, som i de sidste tre år har ændret størrelsen af den tegnede kapital og/eller det antal og de aktieklasser, på hvilke den er fordelt,

3.2.6. såfremt de er udstederen bekendt, angivelse af fysiske eller juridiske personer, som direkte eller indirekte enkeltvis eller samlet udøver eller kan udøve kontrol med denne, med oplysning om størrelsen af den brøkdel af kapitalen, som de pågældende ligger inde med, og som giver stemmeret

ved samlet kontrol forstås kontrol, der udøves af flere selskaber eller personer, som indbyrdes har truffet aftale med henblik på en fælles politik over for udstederen,

3.2.7. såfremt de er udstederen bekendt, angivelse af aktionærer, der direkte eller indirekte ligger inde med en procentdel af dennes kapital, som medlemsstaterne ikke kan fastsætte til mere end 20 %

3.2.8. såfremt udstederen indgår i en gruppe af virksomheder, kortfattet beskrivelse af gruppen og af udstederens stilling inden for denne,

3.2.9. antallet, den bogførte værdi og den pålydende værdi eller, i mangel af pålydende værdi, den bogførte pariværdi af egne aktier, som udstederen eller et selskab, i hvilket denne deltager direkte eller indirekte med mere end 50 %, ligger inde med, og som indgår i porteføljen, såfremt disse aktier ikke er opført særskilt i status.

Kapitel 4

Oplysninger om udstederens virksomhed

4.1. Udstederens hovedvirksomhed:

4.1.0. beskrivelse af udstederens hovedvirksomhed med anførelse af de vigtigste kategorier af solgte varer og/eller erlagte tjenesteydelser

angivelse af nye produkter og/eller nye former for virksomhed, såfremt disse er væsentlige,

4.1.1. nettoomsætningen gennem de sidste tre regnskabsår fordelt på aktivitetskategorier og på geografiske markeder, for så vidt disse aktivitetskategorier og markeder afviger betydeligt indbyrdes hvad angår tilrettelæggelsen af det salg af varer og den erlæggelse af tjenesteydelser, der indgår i udstederens sædvanlige virksomhed,

4.1.2. beliggenhed og størrelse af udstederens vigtigste anlæg samt kortfattet information om fast ejendom; ethvert anlæg, hvis andel i omsætning eller produktion udgør mere end 10 %, anses for vigtigt,

4.1.3. for minedrift, udvinding af olie og naturgas, udnyttelse af stenbrud og lignende aktiviteter, for så vidt de er væsentlige, beskrivelse af lejerne, overslag over forekomster, der kan udnyttes økonomisk, og anførelse af den forventede udnyttelsesperiode

angivelse af løbetiden for og de vigtigste bestemmelser i forbindelse med koncessioner og af de økonomiske betingelser for disses udnyttelse

angivelse af den aktuelle situation for så vidt angår udnyttelsen,

4.1.4. såfremt oplysninger, som gives i henhold til punkt 4.1.0 til 4.1.3, har været påvirket af usædvanlige begivenheder, skal dette anføres.

4.2. Kortfattede oplysninger om udstederens eventuelle afhængighed af patenter og licenser, af produktions-, afsætnings- eller finansieringsaftaler eller af nye produktionsmetoder, såfremt disse faktorer er af grundlæggende betydning for udstederens virksomhed eller rentabilitet.

4.3. Oplysninger om forsknings- og udviklingspolitik med hensyn til nye produkter og processer inden for de sidste tre regnskabsår, når sådanne oplysninger er væsentlige.

4.4. Angivelse af enhver retstvist eller voldgiftsafgørelse, som kan få eller i den seneste tid har haft en betydelig indflydelse på udstederens finansielle stilling.

4.5. Angivelse af enhver afbrydelse i udstederens aktiviteter, som kan få eller i den seneste tid har haft en betydelig indflydelse på dennes finansielle stilling.

4.6. Det gennemsnitlige antal ansatte og forskydninger heri inden for de sidste tre regnskabsår, såfremt disse er væsentlige, om muligt med fordeling af de ansatte på de vigtigste aktivitetskategorier.

4.7. Investeringspolitik:

4.7.0. beskrivelse med talmateriale af de vigtigste investeringer, herunder interesser i andre virksomheder, såsom aktier, andele, obligationer osv., foretaget i de sidste tre regnskabsår og i de allerede forløbne måneder af det løbende regnskabsår,

4.7.1. oplysninger om de vigtigste investeringer, som er under gennemførelse, bortset fra interesser, som er ved at blive erhvervet i andre virksomheder

disse investeringers geografiske fordeling (ind- og udland)

finansieringsmåde (selvfinansiering eller ikke),

4.7.2. oplysninger om udstederens vigtigste fremtidige investeringer, som allerede er endeligt besluttet af dennes styrende organer, bortset fra interesser, der skal erhverves i andre virksomheder.

Kapitel 5

Oplysninger om udstederens aktiver og passiver, finansielle stilling og resultater

5.1. Udstederens regnskaber:

5.1.0. status og resultatopgørelse for de sidste tre regnskabsår udarbejdet af udstederens organer og opstillet i en sammenlignende oversigt; noterne til regnskabet for det sidste regnskabsår

ved prospektudkastets indgivelse til de kompetente myndigheder må der ikke være forløbet mere end 18 måneder siden afslutningen af det regnskabsår, som det sidst offentliggjorte regnskab vedrører; de kompetente myndigheder kan i undtagelsestilfælde forlænge denne frist,

5.1.1. såfremt udstederen kun opstiller et konsolideret årsregnskab (koncernregnskab), skal dette regnskab optages i prospektet i overensstemmelse med punkt 5.1.0

såfremt udstederen opstiller både et ikke-konsolideret årsregnskab og et konsolideret årsregnskab, skal begge regnskaber optages i prospektet i overensstemmelse med punkt 5.1.0;

de kompetente myndigheder kan dog tillade, at udstederen fremlægger enten det ikke-konsoliderede eller det konsoliderede årsregnskab, såfremt det regnskab, som ikke fremlægges, ikke indeholder væsentlige supplerende oplysninger.

5.1.2. regnskabsårets resultat pr. aktie i det udstedende selskab, hidrørende fra den sædvanlige virksomhed, efter beskatning, for de sidste tre regnskabsår, såfremt udstederen fremlægger sine ikke-konsoliderede årsregnskaber i prospektet

såfremt udstederen i prospektet kun fremlægger konsoliderede årsregnskaber, angives regnskabsårets konsoliderede resultat for hver af udstederens aktier for de sidste tre regnskabsår; denne information supplerer de oplysninger, der gives i medfør af ovenstående afsnit, hvis udstederen i prospektet ligeledes fremlægger sine ikke-konsoliderede årsregnskaber

er antallet af aktier i det udstedende selskab ændret i løbet af ovennævnte periode på tre regnskabsår, især som følge af en kapitaludvidelse eller kapitalnedskrivning, en omgruppering eller en opdeling af aktierne, reguleres det i første og andet afsnit omhandlede resultat pr. aktie, så resultaterne bliver sammenlignelige; i så fald angives de anvendte reguleringsformler,

5.1.3. størrelsen af dividenden pr. aktie for de sidste tre regnskabsår, i givet fald reguleret for at gøre de pågældende størrelser sammenlignelige i henhold til punkt 5.1.2, tredje afsnit,

5.1.4. såfremt der er forløbet mere end ni måneder siden datoen for afslutningen af det regnskabsår, som det sidst offentliggjorte ikke-konsoliderede og/eller konsoliderede årsregnskab vedrører, skal en foreløbig opgørelse, der omfatter mindst de første seks måneder, indgå i prospektet eller vedlægges dette; hvis denne foreløbige opgørelse ikke er revideret, skal dette anføres

såfremt udstederen opstiller konsoliderede årsregnskaber, træffer de kompetente myndigheder afgørelse om, hvorvidt den foreløbige opgørelse skal fremlægges i konsolideret form

enhver væsentlig ændring, der er indtruffet efter afslutningen af det sidste regnskabsår eller efter opstillingen af ovennævnte foreløbige opgørelse, skal forklares i en note, der indgår i prospektet eller vedlægges dette,

5.1.5. såfremt de ikke-konsoliderede eller de konsoliderede årsregnskaber ikke er i overensstemmelse med direktiver om selskabers årsregnskaber, og såfremt de ikke giver et pålideligt billede af udstederens aktiver og passiver, finansielle stilling og resultater, skal der fremlægges mere detaljerede og/eller supplerende oplysninger

5.1.6. oversigt over midlernes oprindelse og anvendelse for de sidste tre regnskabsår.

5.2. Nedenfor opregnede individuelle oplysninger om virksomheder, af hvis aktiekapital udstederen ligger inde med en brøkdel, som kan have en betydelig indflydelse på bedømmelsen af dennes aktiver og passiver, finansielle stilling og resultater.

De nedenfor foreskrevne oplysninger skal under alle omstændigheder gives for virksomheder, i hvilke udstederen direkte eller indirekte ligger inde med en kapitalinteresse, når denne kapitalinteresse udgør mindst 10 % af egenkapitalen eller bidrager med mindst 10 % til udstederens nettoresultat, eller, i tilfælde af en gruppe, når den bogførte værdi af kapitalinteressen udgør mindst 10 % af den konsoliderede egenkapital eller bidrager med mindst 10 % til det konsoliderede nettoresultat for gruppen.

De nedenfor foreskrevne oplysninger kan udelades, såfremt udstederen godtgør, at kapitalinteressen kun er af midlertidig karakter.

Ligeledes kan oplysninger i henhold til litra e) og f) udelades, såfremt den virksomhed, i hvilken udstederen ligger inde med en kapitalinteresse, ikke offentliggør sine årsregnskaber.

Medlemsstaterne kan bemyndige de kompetente myndigheder til at tillade, at de i litra d) til j) nævnte oplysninger udelades, såfremt årsregnskaberne i de virksomheder, i hvilke udstederen ligger inde med kapitalinteresser, er konsolideret i gruppens årsregnskaber, eller såfremt den værdi, der må tillægges kapitalinteressen i henhold til "den indre værdis metode" ("equity-metoden"), offentliggøres i årsregnskaberne, under forudsætning af at udeladelsen af de pågældende oplysninger efter de kompetente myndigheders opfattelse ikke kan medføre, at offentligheden vildledes med hensyn til kendsgerninger og forhold, der er af betydning for bedømmelsen af det pågældende værdipapir.

De i litra g) og j) nævnte oplysninger kan udelades, såfremt dette efter de kompetente myndigheders opfattelse ikke bevirker, at investorerne vildledes. Liste over oplysninger:

a) virksomhedens benævnelse og hjemsted

b) aktivitetsområde

c) størrelsen af udstederens kapitalandel

d) tegnet aktiekapital

e) reserver

f) resultat for sidste regnskabsår hidrørende fra sædvanlige aktiviteter, efter beskatning

g) værdi til hvilken udstederen bogfører aktier og andele, som denne ligger inde med

h) ikke-indbetalte beløb på aktier og andele, som udstederen ligger inde med

i) størrelsen af det i sidste regnskabsår indgåede udbytte af aktier og andele, som udstederen ligger inde med

j) størrelsen af udstederens tilgodehavender og gældsforpligtelser over for virksomheden.

5.3. Individuelle oplysninger om virksomheder, der ikke er omfattet af punkt 5.2, og i hvilke udstederen ligger inde med mindst 10 % af aktiekapitalen. Disse oplysninger kan udelades, hvis de kun har ringe betydning for det formål, der er fastsat i artikel 21 i dette direktiv:

a) virksomhedens benævnelse og hjemsted

b) størrelsen af udstederens kapitalandel.

5.4. Såfremt prospektet omfatter konsoliderede årsregnskaber:

a) angivelse af de principper, der er anvendt ved konsolideringen; disse principper beskrives udtrykkeligt, når den pågældende medlemsstat ikke har lovgivning om konsolidering, eller når disse principper ikke svarer til en sådan lovgivning eller til en almindelig anerkendt fremgangsmåde, som følges i den medlemsstat, hvor den fondsbørs, på hvilken der ansøges om optagelse til officiel notering, er beliggende eller udøver virksomhed

b) angivelse af benævnelse og hjemsted for de af konsolideringen omfattede virksomheder, såfremt disse oplysninger er af betydning for bedømmelsen af udstederens aktiver og passiver, finansielle stilling og resultater; det vil være tilstrækkeligt at præcisere disse virksomheder ved et særligt tegn i listen over de virksomheder, for hvilke der i punkt 5.2 er foreskrevet oplysninger

c) for hver af de i litra b) omhandlede virksomheder, angivelse af:

i) den procentvise andel af samtlige tredjemænds interesser, hvis årsregnskabet konsolideres som helhed

ii) den procentvise andel af konsolideringen, udregnet på grundlag af interesser, hvis pågældende konsolidering er gennemført på forholdsmæssig basis.

5.5. Såfremt udstederen er en dominerende virksomhed i en gruppe med en eller flere afhængige virksomheder, fremlægges oplysningerne i henhold til kapitel 4 og 7 både for udstederen og for gruppen.

De kompetente myndigheder kan give tilladelse til, at disse oplysninger fremlægges udelukkende for udstederen eller udelukkende for gruppen, forudsat at de ikke fremlagte oplysninger ikke er væsentlige.

5.6. Såfremt de i nærværende skema foreskrevne oplysninger er indeholdt i de årsregnskaber, der forelægges i henhold til dette kapitel, er gentagelse ikke påkrævet.

Kapitel 6

Oplysninger om bestyrelse, direktion og tilsyn

6.1. Navn, adresse og stilling i det udstedende selskab for følgende personer, med anførelse af deres vigtigste hverv uden for selskabet, såfremt disse er væsentlige for det pågældende selskab:

a) medlemmer af bestyrelses-, direktions- eller tilsynsorganer

b) komplementarer i et kommandit-aktieselskab

c) stiftere, såfremt der er tale om et selskab, som har bestået i mindre end fem år.

6.2. Ledelsens interesser i det udstedende selskab:

6.2.0. vederlag og ikke-kontante fordele, som i det sidst afsluttede regnskabsår, uanset på hvilket grundlag og afholdt over generalomkostningerne eller udbyttefordelingskontoen, er tillagt medlemmer af bestyrelses-, direktions- og tilsynsorganer, idet der angives et samlet beløb for hver kategori af organer

samlede vederlag og ikke-kontante fordele, som er tillagt samtlige medlemmer af bestyrelses-, direktions- og tilsynsorganer i det udstedende selskab af alle de virksomheder, som er afhængige af dette, og sammen med hvilke det danner en gruppe,

6.2.1. samlet antal af de aktier i det udstedende selskab, som medlemmerne af bestyrelses-, direktions- og tilsynsorganerne ligger inde med, og den dem tildelte forkøbsret til selskabets aktier,

6.2.2. oplysninger om karakteren og omfanget af de interesser, som medlemmer af bestyrelses-, direktions- og tilsynsorganer i løbet af det senest afsluttede og det løbende regnskabsår har haft i sådanne af udstederen gennemførte transaktioner, som efter deres art og forholdene er usædvanlige, såsom køb uden for normal virksomhed og erhvervelse eller afhændelse af faste aktiver; når sådanne usædvanlige transaktioner er gennemført i løbet af forudgående regnskabsår, og når gennemførelsen af disse endnu ikke er afsluttet, skal der ligeledes gives oplysninger om disse transaktioner,

6.2.3. samlet angivelse af alle løbende lån ydet af udstederen til de i punkt 6.1, litra a), anførte personer, samt af de garantier, der af udstederen er stillet til fordel for nævnte personer.

6.3. Anførelse af ordninger vedrørende personalets interesser i udstederens kapital.

Kapitel 7

Oplysninger om udstederens seneste udvikling og udsigter

7.1. Medmindre de kompetente myndigheder bestemmer andet, almindelige oplysninger om udviklingen i udstederens virksomhed efter afslutningen af det regnskabsår, som det sidst offentliggjorte årsregnskab vedrører, herunder navnlig:

a) de seneste og mest væsentlige tendenser i udviklingen med hensyn til produktion, afsætning, lagre og ordrebeholdningens størrelse og

b) de seneste tendenser med hensyn til udviklingen i omkostninger og salgspriser.

7.2. Medmindre de kompetente myndigheder bestemmer andet, oplysninger om udsigterne for udstederen, i det mindste for det løbende regnskabsår.

SKEMA B

Prospektskema for obligationers optagelse til officiel notering på en fondsbørs

Kapitel 1

Oplysninger om de for prospektet ansvarlige og om revision

1.1. Navn og stilling for de fysiske personer eller benævnelse og hjemsted for de juridiske personer, der er ansvarlige for prospektet eller eventuelt for visse dele deraf, i sidstnævnte tilfælde med angivelse af disse dele.

1.2. Påtegning fra de i punkt 1.1 omhandlede ansvarlige til bekræftelse af, at oplysningerne i de dele af prospektet, for hvilke de er ansvarlige, dem bekendt er rigtige og ikke er behæftet med undladelser, som kunne forvanske det billede, prospektet skal give.

1.3. Navn, adresse og stillingsbetegnelse for de autoriserede revisorer, som i henhold til nationale retsforskrifter har revideret årsregnskaberne for de sidste tre regnskabsår.

Angivelse af, at årsregnskaberne er revideret. Har de autoriserede revisorer nægtet at give årsregnskaberne godkendelsespåtegning, eller har de ved påtegningen taget forbehold, skal denne nægtelse eller disse forbehold gengives ubeskåret og begrundelsen herfor anføres.

Angivelse af de øvrige oplysninger i prospektet, som er kontrolleret af revisorerne.

Kapitel 2

Oplysninger om lånet og om obligationernes optagelse til officiel notering

2.1. Lånebetingelser:

2.1.0. samlet nominelt lånebeløb; hvis dette beløb ikke er fastlagt, skal dette anføres;

obligationernes art, antal og nummer samt deres pålydende værdi,

2.1.1. bortset fra tilfælde med løbende udstedelse, udstedelseskurs og indløsningskurs samt nominel rentesats; såfremt flere rentesatser er fastsat, angivelse af betingelserne for ændring,

2.1.2. nærmere bestemmelser for ydelse af andre fordele, uanset deres karakter; beregningsmåden for disse fordele,

2.1.3. kildeskat af obligationsrenterne tilbageholdt i udstedelseslandet og/eller noteringslandet,

oplysninger om udstederens eventuelle ansvar for tilbageholdelse af kildeskat,

2.1.4. nærmere bestemmelser for lånets afvikling, herunder fremgangsmåden ved dets indfrielse,

2.1.5. finansieringsorganer, der på tidspunktet for obligationernes optagelse til officiel notering varetager udstederens finansieringsfunktioner i den medlemsstat, hvor optagelsen finder sted,

2.1.6. lånets valuta; såfremt lånet lyder på regningsenheder, de ved aftale fastsatte bestemmelser herom; omvekslingsmuligheder,

2.1.7. frister:

a) lånets løbetid, eventuelle mellemterminer

b) dato for forrentningens påbegyndelse samt forfaldsdage

c) forældelsesfrist for krav på renter og hovedstol

d) nærmere bestemmelser og frister for udlevering af obligationerne, eventuel udfærdigelse af interimsbeviser,

2.1.8. bortset fra tilfælde med løbende udstedelse, angivelse af udbyttesatsen; beregningsmetoden for denne sats skal angives i korthed.

2.2. Oplysninger af retlig karakter:

2.2.0. angivelse af de beslutninger, bemyndigelser og godkendelser i medfør af hvilke obligationerne er eller vil blive udfærdiget og/eller udstedt

udstedelsens art og beløbets størrelse

antal obligationer, som er eller vil blive udfærdiget og/eller udstedt, såfremt dette antal er fastsat på forhånd,

2.2.1. art og omfang af de garantier, den sikkerhedsstillelse og de forpligtelser, som skal sikre lånets afvikling, dvs. indfrielse af obligationerne og forrentning

angivelse af de steder, hvor offentligheden kan få adgang til teksterne til aftalerne om nævnte garantier, sikkerhedsstillelse og forpligtelser,

2.2.2. organisation af "trustees" eller af enhver anden repræsentation for samtlige obligationsindehavere

navn og stilling eller benævnelse og hjemsted for obligationsindehavernes repræsentant, de vigtigste betingelser for denne repræsentation, navnlig betingelserne for udskiftning af repræsentanten

angivelse af de steder, hvor offentligheden kan få adgang til teksterne til aftalerne om disse former for repræsentation,

2.2.3. anførelse af tilbagetrædelsesklausuler for lånet i forhold til udstederens øvrige allerede indgåede eller fremtidige gældsforpligtelser,

2.2.4. angivelse af den lovgivning, under hvilken obligationerne er udfærdiget, og af de kompetente domstole i tilfælde af tvister,

2.2.5. angivelse af, hvorvidt obligationerne er noteret på navn eller lydende på ihændehaver,

2.2.6. eventuelle indskrænkninger i obligationernes frie omsættelighed, fastsat i udstedelsesbetingelserne.

2.3. Oplysninger om obligationernes optagelse til officiel notering:

2.3.0. fondsbørser, hvor der ansøges eller vil blive ansøgt om optagelse til officiel notering, eller hvor optagelse allerede har fundet sted,

2.3.1. angivelse af de fysiske eller juridiske personer, som over for udstederen overtager eller har overtaget udstedelsen i fast regning eller garanterer dens gennemførelse; omfatter overtagelsen i fast regning eller garantien ikke den samlede udstedelse, angivelse af den ikke dækkede del,

2.3.2. såfremt den offentlige eller private udstedelse eller placering finder eller har fundet sted samtidigt på markeder i flere stater, og såfremt en tranche forbeholdes eller blev forbeholdt visse af disse markeder, angivelse af de pågældende trancher,

2.3.3. er obligationer af samme klasse allerede optaget til notering på en eller flere fondsbørser, angivelse af disse fondsbørser,

2.3.4. er obligationer af samme klasse endnu ikke optaget til officiel notering, men handles på et eller flere andre organiserede anerkendte og åbne markeder, der fungerer regelmæssigt, angivelse af disse markeder.

2.4. Oplysninger om udstedelsen, hvis den sker samtidig med optagelsen til officiel notering eller har fundet sted inden for de tre måneder forud for denne:

2.4.0. nærmere bestemmelser om udøvelse af fortegningsretten, tegningsrettighedernes omsættelighed og bestemmelser om ikke benyttede fortegningsrettigheder,

2.4.1. nærmere bestemmelser for betaling af tegnings- eller købsbeløbet,

2.4.2. bortset fra tilfælde med løbende obligationsudstedelse, den periode, inden for hvilken der er eller har været åbent for tegning eller salg af obligationerne, med angivelse af eventuelle muligheder for fremrykket lukning,

2.4.3. angivelse af de finansieringsorganer, der har fået til opgave at modtage offentlighedens tegning,

2.4.4. i påkommende tilfælde anførelse af, at tegningsbeløbene kan nedsættes,

2.4.5. bortset fra tilfælde med løbende obligationsudstedelse, angivelse af lånets nettoprovenu,

2.4.6. formålet med udstedelsen og den påtænkte anvendelse af provenuet.

Kapitel 3

Almindelige oplysninger om udstederen og dennes kapital

3.1. Almindelige oplysninger om udstederen:

3.1.0. benævnelse, hjemsted og administrativt hovedsæde, såfremt dette ikke er det samme som hjemstedet,

3.1.1. stiftelsesdato, og såfremt udstederens eksistens er af begrænset varighed, angivelse af denne,

3.1.2. den lovgivning, under hvilken udstederen driver virksomhed, samt den retlige form, som er antaget inden for rammerne af denne lovgivning,

3.1.3. angivelse af udstederens vedtægtsmæssige formål med henvisning til den pågældende artikel i vedtægterne,

3.1.4. angivelse af register og registreringsnummer i dette register,

3.1.5. angivelse af de steder, hvor de i prospektet nævnte dokumenter vedrørende udstederen er fremlagt til gennemsyn.

3.2. Almindelige oplysninger om kapitalen:

3.2.0. størrelsen af den tegnede kapital samt antallet af og klasserne for de værdipapirer, på hvilke den er fordelt, med anførelse af disses vigtigste kendetegn

den ikke indbetalte del af den tegnede kapital med angivelse af antallet eller den samlede pålydende værdi af de ikke fuldt indbetalte værdipapirer samt deres art, i givet fald opdelt efter omfanget af indbetalingerne,

3.2.1. samlet beløb for obligationer, der er konvertible, ombyttelige eller med tilknyttede warrants, med anførelse af betingelser og nærmere bestemmelser for konvertering, ombytning eller tegning,

3.2.2. såfremt udstederen indgår i en gruppe af virksomheder, kortfattet beskrivelse af gruppen og af udstederens stilling inden for denne,

3.2.3. antallet, den bogførte værdi og den pålydende værdi eller, i mangel af pålydende værdi, den bogførte pariværdi af egne aktier, som udstederen eller et selskab, i hvilket denne deltager direkte eller indirekte med mere end 50 %, ligger inde med, og som indgår i porteføljen, såfremt disse aktier ikke er opført særskilt i status, og såfremt de repræsenterer en væsentlig procentvis andel af den tegnede kapital.

Kapitel 4

Oplysninger om udstederens virksomhed

4.1. Udstederens hovedvirksomhed:

4.1.0. beskrivelse af udstederens hovedvirksomhed med anførelse af vigtigste kategorier af solgte varer og/eller erlagte tjenesteydelser

angivelse af nye produkter og/eller nye former for virksomhed, såfremt disse er væsentlige,

4.1.1. nettoomsætning gennem de sidste to regnskabsår,

4.1.2. beliggenhed og størrelse af udstederens vigtigste anlæg samt kortfattet information om fast ejendom; ethvert anlæg, hvis andel i omsætning eller produktion udgør mere end 10 %, anses for vigtigt,

4.1.3. for minedrift, udvinding af olie og naturgas, udnyttelse af stenbrud og lignende aktiviteter, for så vidt de er væsentlige, beskrivelse af lejerne, overslag over forekomster, der kan udnyttes økonomisk, og anførelse af den forventede udnyttelsesperiode

angivelse af løbetiden for og de vigtigste bestemmelser i forbindelse med koncessioner og af de økonomiske betingelser for disses udnyttelse

angivelse af den aktuelle situation for så vidt angår udnyttelsen,

4.1.4. såfremt oplysninger, som gives i henhold til punkt 4.1.0 til 4.1.3, har været påvirket af usædvanlige begivenheder, skal dette anføres.

4.2. Kortfattede oplysninger om udstederens eventuelle afhængighed af patenter og licenser, produktions-, afsætnings- eller finansieringsaftaler eller af nye produktionsmetoder, såfremt disse faktorer er af grundlæggende betydning for udstederens virksomhed eller rentabilitet.

4.3. Angivelse af enhver retstvist eller voldgiftsafgørelse, som kan få eller i den seneste tid har haft en betydelig indflydelse på udstederens finansielle stilling.

4.4. Investeringspolitik:

4.4.0. beskrivelse med talmateriale af de vigtigste investeringer, herunder interesser i andre virksomheder, såsom aktier, andele, obligationer osv., foretaget i de sidste tre regnskabsår og i de allerede forløbne måneder af det løbende regnskabsår,

4.4.1. oplysninger om de vigtigste investeringer, som er under gennemførelse, bortset fra interesser, som er ved at blive erhvervet i andre virksomheder

disse investeringers geografiske fordeling (ind- og udland)

finansieringsmåde (selvfinansiering eller ikke);

4.4.2. oplysninger om udstederens vigtigste fremtidige investeringer, som allerede er endeligt besluttet af dennes styrende organer, bortset fra interesser, der skal erhverves i andre virksomheder.

Kapitel 5

Oplysninger om udstederens aktiver og passiver, finansielle stilling og resultater

5.1. Udstederens regnskaber:

5.1.0. status og resultatopgørelse for de sidste to regnskabsår udarbejdet af udstederens organer og opstillet i en sammenlignende oversigt; noterne til regnskabet for det sidste regnskabsår

ved prospektudkastets indgivelse til de kompetente myndigheder må der ikke være forløbet mere end 18 måneder siden afslutningen af det regnskabsår, som det sidst offentliggjorte regnskab vedrører; de kompetente myndigheder kan i undtagelsestilfælde forlænge denne frist,

5.1.1. såfremt udstederen kun opstiller et konsolideret årsregnskab, (koncernregnskab), skal dette regnskab optages i prospektet i overensstemmelse med punkt 5.1.0

såfremt udstederen opstiller både et ikke-konsolideret årsregnskab og et konsolideret årsregnskab, skal begge regnskaber optages i prospektet i overensstemmelse med punkt 5.1.0; de kompetente myndigheder kan dog tillade, at udstederen fremlægger enten det ikke-konsoliderede eller det konsoliderede årsregnskab, såfremt det regnskab, som ikke fremlægges, ikke indeholder væsentlige supplerende oplysninger,

5.1.2. såfremt der er forløbet mere end ni måneder siden datoen for afslutningen af det regnskabsår, som det sidst offentliggjorte ikke-konsoliderede og/eller konsoliderede årsregnskab vedrører, skal en foreløbig opgørelse, der omfatter mindst de første seks måneder, indgå i prospektet eller vedlægges dette; hvis denne foreløbige opgørelse ikke er revideret, skal dette anføres

såfremt udstederen opstiller konsoliderede årsregnskaber, træffer de kompetente myndigheder afgørelse om, hvorvidt den foreløbige opgørelse skal fremlægges i konsolideret form

enhver væsentlig ændring, der er indtruffet efter afslutningen af det sidste regnskabsår eller efter opstillingen af ovennævnte foreløbige opgørelse, skal forklares i en note, der indgår i prospektet eller vedlægges dette,

5.1.3. såfremt de ikke-konsoliderede eller de konsoliderede årsregnskaber ikke er i overensstemmelse med direktiver om selskabers årsregnskaber, og såfremt de ikke giver et pålideligt billede af udstederens aktiver og passiver, finansielle stilling og resultater, skal der fremlægges mere detaljerede og/eller supplerende oplysninger,

5.1.4. angivelse pr. senest mulige dato (som skal anføres), såfremt beløbene er væsentlige, af:

a) det samlede beløb for de obligationslån, som endnu ikke er indfriet, med sondring mellem lån mod sikkerhed (reel sikkerhed eller anden form for sikkerhed, stillet af udstederen eller af tredjemand) og lån uden sikkerhed

b) det samlede beløb for alle andre lån og gældsforpligtelser, med sondring mellem lån og gældsforpligtelser mod sikkerhed og uden sikkerhed

c) det samlede beløb for betingede forpligtelser

såfremt sådanne lån, gældsforpligtelser eller betingede forpligtelser ikke foreligger, skal en passende benægtende erklæring indgå i prospektet

såfremt udstederen opstiller konsoliderede årsregnskaber, finder punkt 5.1.1 anvendelse

i almindelighed skal der ikke tages hensyn til forpligtelser mellem virksomheder inden for samme gruppe, idet der om nødvendigt afgives en erklæring herom,

5.1.5. oversigt over midlernes oprindelse og anvendelse for de sidste to regnskabsår.

5.2. Nedenfor opregnede individuelle oplysninger om virksomheder, af hvis aktiekapital udstederen ligger inde med en brøkdel, som kan have en betydelig indflydelse på bedømmelsen af dennes aktiver og passiver, finansielle stilling og resultater.

De nedenfor foreskrevne oplysninger skal under alle omstændigheder gives for virksomheder, i hvilke udstederen direkte eller indirekte ligger inde med en kapitalinteresse, når denne kapitalinteresse udgør mindst 10 % af egenkapitalen eller bidrager med mindst 10 % til udstederens nettoresultat, eller, i tilfælde af en gruppe, når den bogførte værdi af kapitalinteressen udgør mindst 10 % af den konsoliderede egenkapital eller bidrager med mindst 10 % til det konsoliderede nettoresultat for gruppen.

De nedenfor foreskrevne oplysninger kan udelades, såfremt udstederen godtgør, at kapitalinteressen kun er af midlertidig karakter.

Ligeledes kan oplysninger i henhold til litra e) og f) udelades, såfremt den virksomhed, i hvilken udstederen ligger inde med en kapitalinteresse, ikke offentliggør sine årsregnskaber.

Medlemsstaterne kan bemyndige de kompetente myndigheder til at tillade, at de i litra d) til h) nævnte oplysninger udelades, såfremt årsregnskaberne i de virksomheder, i hvilke udstederen ligger inde med kapitalinteresser, er konsolideret i gruppens årsregnskaber, eller såfremt den værdi, der må tillægges kapitalinteressen i henhold til "den indre værdis metode" ("equity-metoden"), offentliggøres i årsregnskaberne, under forudsætning af at udeladelsen af de pågældende oplysninger efter de kompetente myndigheders opfattelse ikke kan medføre, at offentligheden vildledes med hensyn til kendsgerninger og forhold, der er af betydning for bedømmelsen af det pågældende værdipapir. Liste over oplysninger:

a) virksomhedens benævnelse og hjemsted

b) aktivitetsområde

c) størrelsen af udstederens kapitalandel

d) tegnet aktiekapital

e) reserver

f) resultat for sidste regnskabsår, hidrørende fra sædvanlige aktiviteter, efter beskatning

g) ikke-indbetalte beløb på aktier og andele, som udstederen ligger inde med

h) størrelsen af det i sidste regnskabsår indgåede udbytte af aktier og andele, som udstederen ligger inde med.

5.3. Såfremt prospektet omfatter konsoliderede årsregnskaber:

a) angivelse af principper, der er anvendt ved konsolideringen; disse principper beskrives udtrykkeligt, når den pågældende medlemsstat ikke har lovgivning om konsolidering, eller når disse principper ikke svarer til en sådan lovgivning eller til en almindeligt anerkendt fremgangsmåde, som følges i den medlemsstat, hvor den fondsbørs, på hvilken der ansøges om optagelse til officiel notering, er beliggende eller udøver virksomhed

b) angivelse af benævnelse og hjemsted for de af konsolideringen omfattede virksomheder, såfremt disse oplysninger er af betydning for bedømmelsen af udstederens aktiver og passiver, finansielle stilling og resultater; det vil være tilstrækkeligt at præcisere disse virksomheder ved et særligt tegn i listen over de virksomheder, for hvilke der i punkt 5.2 er foreskrevet oplysninger

c) for hver af de i litra b) omhandlede virksomheder, angivelse af:

i) den procentvise andel af samtlige tredjemænds interesser, hvis årsregnskabet konsolideres som helhed

ii) den procentvise andel af konsolideringen, udregnet på grundlag af interesser, hvis pågældende konsolidering er gennemført på forholdsmæssig basis.

5.4. Såfremt udstederen er en dominerende virksomhed i en gruppe med en eller flere afhængige virksomheder, fremlægges oplysningerne i henhold til kapitel 4 og 7 både for udstederen og for gruppen.

De kompetente myndigheder kan give tilladelse til, at disse oplysninger fremlægges udelukkende for udstederen eller udelukkende for gruppen, forudsat at de ikke fremlagte oplysninger ikke er væsentlige.

5.5. Såfremt de i nærværende skema foreskrevne oplysninger er indeholdt i de årsregnskaber, der forelægges i henhold til dette kapitel, er gentagelse ikke påkrævet.

Kapitel 6

Oplysninger om bestyrelse, direktion og tilsyn

6.1. Navn, adresse og stilling i den udstedende virksomhed for følgende personer, med anførelse af deres vigtigste hverv uden for virksomheden, såfremt disse er væsentlige for den pågældende virksomhed:

a) medlemmer af bestyrelses-, direktions- eller tilsynsorganer

b) komplementarer i et kommandit-aktieselskab.

Kapitel 7

Oplysninger om udstederens seneste udvikling og udsigter

7.1. Medmindre de kompetente myndigheder bestemmer andet, almindelige oplysninger om udviklingen i udstederens virksomhed efter afslutningen af det regnskabsår, som det sidst offentliggjorte årsregnskab vedrører, herunder navnlig:

a) de seneste og mest væsentlige tendenser i udviklingen med hensyn til produktion, afsætning, lagre og ordrebeholdningens størrelse, og

b) de seneste tendenser med hensyn til udviklingen i omkostninger og salgspriser.

7.2. Medmindre de kompetente myndigheder bestemmer andet, oplysninger om udsigterne for udstederen, i det mindste for det løbende regnskabsår.

SKEMA C

Prospektskema for aktiecertifikaters optagelse til officiel notering på en fondsbørs

Kapitel 1

Oplysninger om udstederen

1.1. Benævnelse, hjemsted og administrativt hovedsæde, såfremt dette ikke er det samme som hjemstedet.

1.2. Stiftelsesdato, og såfremt udstederens eksistens er af begrænset varighed, angivelse af denne.

1.3. Den lovgivning, under hvilken udstederen driver virksomhed, samt den retlige form, som er antaget inden for rammerne af denne lovgivning.

1.4. Størrelsen af den tegnede kapitel samt antallet af og klasserne for de værdipapirer, på hvilke den er fordelt, med anførelse af disses vigtigste kendetegn.

Den ikke indbetalte del af den tegnede kapitel med angivelse af antallet eller den samlede pålydende værdi af de ikke fuldt indbetalte værdipapirer samt deres art, i givet fald opdelt efter omfanget af indbetalingerne.

1.5. Angivelse af de vigtigste kapitalindehavere.

1.6. Navn, adresse og stilling i den udstedende organisme for følgende personer, med anførelse af deres vigtigste hverv uden for organismen, såfremt disse er væsentlige for den pågældende organisme:

a) medlemmer af bestyrelses-, direktions- eller tilsynsorganer

b) komplementarer i et kommandit-aktieselskab.

1.7. Formål. Såfremt udstedelsen af aktiecertifikater ikke er det eneste formål, angives arten af andre former for virksomhed, idet rent forvaltningsmæssige aktiviteter angives særskilt.

1.8. Resumé af årsregnskabet for det senest afsluttede regnskabsår.

Såfremt der er forløbet mere end ni måneder siden datoen for afslutningen af det regnskabsår, som det sidst offentliggjorte ikke-konsoliderede og/eller konsoliderede årsregnskab vedrører, skal en foreløbig opgørelse, der omfatter mindst de første seks måneder, indgå i prospektet eller vedlægges dette. Hvis denne foreløbige opgørelse ikke er revideret, skal dette anføres.

Såfremt udstederen opstiller konsoliderede årsregnskaber, træffer de kompetente myndigheder afgørelse om, hvorvidt den foreløbige opgørelse skal forelægges i konsolideret form.

Enhver væsentlig ændring, der er indtruffet efter afslutningen af det sidste regnskabsår eller efter opstillingen af ovennævnte foreløbige opgørelse, skal forklares i en note, der indgår i prospektet eller vedlægges dette.

Kapitel 2

Oplysninger om aktiecertifikaterne

2.1. Retlig status.

angivelse af reglerne for udstedelse af aktiecertifikaterne med anførelse af tid og sted for deres offentliggørelse:

2.1.0. udøvelsen og omfanget af rettigheder knyttet til de originale værdipapirer, navnlig stemmeret, nærmere bestemmelser for certifikatudstederens udøvelse af stemmeretten og foranstaltninger til fremskaffelse af certifikatihændehavernes instruktioner samt ret til andel i overskud og likvidationsprovenu,

2.1.1. sikkerhed stillet af banker eller andre og knyttet til certifikaterne med henblik på at sikre en god afvikling af udstederens forpligtelser,

2.1.2. mulighed for ombytning af certifikaterne med de originale værdipapirer og nærmere bestemmelser for denne ombytning.

2.2. Størrelsen af provisioner og omkostninger, som påhviler certifikatihændehaveren i forbindelse med:

a) udstedelse af certifikater

b) indløsning af kuponer

c) udfærdigelse af supplerende certifikater

d) ombytning af certifikater med de originale værdipapirer.

2.3. Certifikaternes omsættelighed:

a) fondsbørser, hvor der ansøges eller vil blive ansøgt om optagelse til officiel notering, eller hvor optagelse allerede har fundet sted

b) eventuelle indskrænkninger i certifikaternes frie omsættelighed.

2.4. Supplerende oplysninger med henblik på optagelse til officiel notering:

a) såfremt der er tale om afsætning over fondsbørsen, antallet af certifikater, der udbydes på markedet og/eller samlet pålydende værdi; laveste salgskurs, hvis en sådan er fastsat

b) datoen for de nye certifikaters optagelse til notering, hvis denne er kendt.

2.5. Angivelse af beskatningsordningen for alle eventuelle skatter og afgifter, der pålægges ihændehaverne og opkræves i landet for certifikaternes udstedelse.

2.6. Angivelse af den lovgivning, under hvilken certifikaterne er udfærdiget, og af de kompetente domstole i tilfælde af tvister.

BILAG II

DEL A

Ophævede direktiver med deres successive ændringer (jf. artikel 111)

>TABELPOSITION>

BILAG II

DEL B

Frister for gennemførelse i national ret (jf. artikel 111)

>TABELPOSITION>

BILAG III

SAMMENLIGNINGSTABEL

>TABELPOSITION>

Top