Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32001L0013

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/13/EF af 26. februar 2001 om ændring af Rådets direktiv 95/18/EF om udstedelse af licenser til jernbanevirksomheder

OJ L 75, 15.3.2001, p. 26–28 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 07 Volume 005 P. 401 - 403
Special edition in Estonian: Chapter 07 Volume 005 P. 401 - 403
Special edition in Latvian: Chapter 07 Volume 005 P. 401 - 403
Special edition in Lithuanian: Chapter 07 Volume 005 P. 401 - 403
Special edition in Hungarian Chapter 07 Volume 005 P. 401 - 403
Special edition in Maltese: Chapter 07 Volume 005 P. 401 - 403
Special edition in Polish: Chapter 07 Volume 005 P. 401 - 403
Special edition in Slovak: Chapter 07 Volume 005 P. 401 - 403
Special edition in Slovene: Chapter 07 Volume 005 P. 401 - 403
Special edition in Bulgarian: Chapter 07 Volume 008 P. 63 - 65
Special edition in Romanian: Chapter 07 Volume 008 P. 63 - 65
Special edition in Croatian: Chapter 07 Volume 006 P. 43 - 45

No longer in force, Date of end of validity: 16/06/2015; ophævet ved 32012L0034

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2001/13/oj

32001L0013

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/13/EF af 26. februar 2001 om ændring af Rådets direktiv 95/18/EF om udstedelse af licenser til jernbanevirksomheder

EF-Tidende nr. L 075 af 15/03/2001 s. 0026 - 0028


Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/13/EF

af 26. februar 2001

om ændring af Rådets direktiv 95/18/EF om udstedelse af licenser til jernbanevirksomheder

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 71,

under henvisning til forslag fra Kommissionen(1),

under henvisning til udtalelse fra Det Økonomiske og Sociale Udvalg(2),

under henvisning til udtalelse fra Regionsudvalget(3),

efter proceduren i traktatens artikel 251(4), på grundlag af Forligsudvalgets fælles udkast af 22. november 2000, og

ud fra følgende betragtninger:

(1) Ifølge Rådets direktiv 91/440/EØF af 29. juli 1991 om udvikling af Fællesskabets jernbaner(5) har jernbanevirksomheder og internationale sammenslutninger af jernbanevirksomheder visse adgangsrettigheder inden for international jernbanetransport.

(2) For at sikre pålidelige og tilstrækkelige ydelser er en fælles licensordning påkrævet som garanti for, at alle jernbanevirksomheder til enhver tid opfylder bestemte krav med hensyn til pålidelighed, finansiel kapacitet og faglig kompetence for at beskytte kunder og tredjeparter og kunne tilbyde ydelser af en høj sikkerhedsstandard.

(3) For at sikre, at retten til adgang til jernbaneinfrastrukturen anvendes ensartet og uden forskelsbehandling i hele Fællesskabet, indførtes der med Rådets direktiv 95/18/EF(6) licenser for jernbanevirksomheder, der udfører den form for transport, som er omhandlet i artikel 10 i direktiv 91/440/EØF, idet en sådan licens er obligatorisk for udførelsen af sådanne transportydelser og gyldig i hele Fællesskabet.

(4) Da nogle medlemsstater har givet mere omfattende adgangsrettigheder end dem, der er fastsat i direktiv 91/440/EØF, forekommer det nødvendigt at sikre en retfærdig, gennemsigtig og ikke-diskriminerende behandling af alle jernbanevirksomheder, som måtte operere på dette marked, ved at udvide de i direktiv 95/18/EF fastsatte principper for udstedelse af licenser til at omfatte alle virksomheder, der opererer i sektoren.

(5) For bedre at opfylde deres oplysningsforpligtelser bør medlemsstaterne og Kommissionen sikre alle medlemsstaterne og Kommissionen bedre oplysninger. I henhold til almindelig praksis og en logisk fortolkning af direktiv 95/18/EF bør de oplysninger, som medlemsstaterne og Kommissionen skal afgive, også omfatte udstedte licenser.

(6) Det er ønskeligt at sikre, at jernbanevirksomheder med licens, der udfører international godstransport, overholder gældende told- og afgiftsbestemmelser vedrørende navnlig forsendelsesordninger.

(7) Målene for dette direktiv, dvs. fastsættelse af hovedprincipperne for udstedelse af licenser til jernbanevirksomheder og gensidig anerkendelse af sådanne licenser inden for hele Fællesskabet, kan ikke i tilstrækkelig grad opfyldes af medlemsstaterne, fordi udstedelsen af sådanne licenser helt klart har internationale aspekter; disse mål kan derfor i overensstemmelse med subsidiaritets- og proportionalitetsprincippet, jf. traktatens artikel 5, på grund af deres grænseoverskridende aspekter bedre opfyldes på fællesskabsplan. Direktivet går ikke ud over, hvad der er nødvendigt for at nå disse mål.

(8) Direktiv 95/18/EF bør derfor ændres i overensstemmelse hermed -

UDSTEDT FØLGENDE DIREKTIV:

Artikel 1

Direktiv 95/18/EF ændres således:

1) Artikel 1 affattes således:

"Artikel 1

1. Dette direktiv omhandler de kriterier, der gælder for en medlemsstats udstedelse, fornyelse og ændring af licenser til jernbanevirksomheder, som er etableret, eller som vil etablere sig i Fællesskabet.

2. Medlemsstaterne kan undtage følgende virksomheder fra direktivets anvendelsesområde:

a) virksomheder, som kun udfører jernbanepassagerbefordring på lokal og regional særskilt jernbaneinfrastruktur

b) jernbanevirksomheder, som kun udfører jernbanepassagerbefordring i byer og forstæder

c) jernbanevirksomheder, som kun udfører regional godstransport, der ikke falder ind under direktiv 91/440/EØF

d) virksomheder, som kun udfører godstransport på privatejet jernbaneinfrastruktur, som udelukkende eksisterer til brug for infrastrukturejeren til dennes egen godstransport.

3. Virksomheder, hvis aktivitet er begrænset til pendultrafik med vejkøretøjer gennem tunnelen under Kanalen, er ikke omfattet af dette direktiv."

2) Artikel 2, litra a), affattes således:

"a) 'jernbanevirksomhed': enhver privat eller offentlig virksomhed, hvis hovedaktivitet består i godstransport og/eller passagerbefordring via jernbane, og som er forpligtet til at sørge for trækkraften, herunder virksomheder, som kun sørger for trækkraften".

3) Artikel 3 affattes således:

"Artikel 3

Hver medlemsstat udpeger det organ, der er ansvarligt for at udstede licens til jernbanedrift og for opfyldelse af forpligtelserne i henhold til dette direktiv. Udstedelsen af licenser varetages af et organ, som ikke selv udfører jernbanetransport, og som er uafhængigt af organer eller virksomheder, der udfører jernbanetransport."

4) I artikel 4 tilføjes følgende stykke:

"5. En licens er gyldig på hele Fællesskabets område."

5) Artikel 6, fjerde led, affattes således:

"- ikke er blevet dømt for alvorlige eller gentagne overtrædelser af bestemmelser på det social- og arbejdsretlige område, herunder forpligtelser i henhold til lovgivningen om sikkerhed og sundhed på arbejdspladsen og forpligtelser i henhold til toldlovgivningen, når der er tale om en virksomhed, der ønsker at udføre grænseoverskridende godstransport, der er omfattet af toldprocedurer."

6) Artikel 11, stk. 8, affattes således:

"8. Når den licensudstedende myndighed har suspenderet, tilbagekaldt eller ændret en licens, underretter den pågældende medlemsstat straks Kommissionen herom. Kommissionen underretter omgående de øvrige medlemsstater."

7) Artikel 12 og 13 affattes således:

"Artikel 12

1. Ud over kravene i dette direktiv skal jernbanevirksomheden også overholde de nationale love og forskrifter, der er forenelige med fællesskabsretten og ikke-diskriminerende, især med hensyn til

a) de tekniske og driftsmæssige krav, som er specifikke for jernbanetransport

b) de sikkerhedskrav, der gælder for virksomhedens personale, rullende materiel og interne organisation

c) bestemmelserne om sikkerhed, sundhed, social sikring og arbejdstageres og forbrugeres rettigheder

d) krav, der gælder for alle virksomheder inden for den relevante jernbanesektor med henblik på at give forbrugerne fordele eller beskyttelse.

2. En jernbanevirksomhed kan til enhver tid henvise spørgsmålet om, hvorvidt kravene i national ret er forenelige med fællesskabsretten, og hvorvidt disse krav anvendes på en ikke-diskriminerende måde, til Kommissionen. Finder Kommissionen, at bestemmelserne i dette direktiv ikke er opfyldt, fremsætter den en udtalelse om den korrekte fortolkning af direktivet, jf. dog traktatens artikel 226.

Artikel 13

Jernbanevirksomheder skal overholde gældende aftaler om international jernbanetransport i de medlemsstater, hvor de driver virksomhed. De skal desuden overholde gældende told- og afgiftsbestemmelser."

Artikel 2

Medlemsstaterne sætter de nødvendige love og administrative bestemmelser i kraft for at efterkomme dette direktiv senest den 15. marts 2003. De underretter straks Kommissionen herom.

Disse love og bestemmelser skal ved vedtagelsen indeholde en henvisning til dette direktiv eller skal ved offentliggørelsen ledsages af en sådan henvisning. De nærmere regler for henvisningen fastsættes af medlemsstaterne.

Artikel 3

Dette direktiv træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i De Europæiske Fællesskabers Tidende.

Artikel 4

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 26. februar 2001.

På Europa-Parlamentets vegne

N. Fontaine

Formand

På Rådets vegne

A. Lindh

Formand

(1) EFT C 321 af 20.10.1998, s. 8, og EFT C 116 E af 26.4.2000, s. 38.

(2) EFT C 209 af 22.7.1999, s. 22.

(3) EFT C 57 af 29.2.2000, s. 40.

(4) Europa-Parlamentets udtalelse af 10.3.1999 (EFT C 175 af 21.6.1999, s. 119), bekræftet den 16.9.1999 (EFT C 54 af 25.2.2000, s. 56), Rådets fælles holdning af 28.3.2000 (EFT C 178 af 27.6.2000, s. 23) og Europa-Parlamentets afgørelse af 5.7.2000 (endnu ikke offentliggjort i EFT). Europa-Parlamentets afgørelse af 1.2.2001 og Rådets afgørelse af 20.12.2000.

(5) EFT L 237 af 24.8.1991, s. 25. Direktivet er ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/12/EF (se side 1 i denne EFT).

(6) EFT L 143 af 27.6.1995, s. 70.

Top