Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32001L0002

Kommissionens direktiv 2001/2/EF af 4. januar 2001 om tilpasning til den tekniske udvikling af Rådets direktiv 1999/36/EF om transportabelt trykbærende udstyr (EØS-relevant tekst)

OJ L 5, 10.1.2001, p. 4–5 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 07 Volume 005 P. 367 - 368
Special edition in Estonian: Chapter 07 Volume 005 P. 367 - 368
Special edition in Latvian: Chapter 07 Volume 005 P. 367 - 368
Special edition in Lithuanian: Chapter 07 Volume 005 P. 367 - 368
Special edition in Hungarian Chapter 07 Volume 005 P. 367 - 368
Special edition in Maltese: Chapter 07 Volume 005 P. 367 - 368
Special edition in Polish: Chapter 07 Volume 005 P. 367 - 368
Special edition in Slovak: Chapter 07 Volume 005 P. 367 - 368
Special edition in Slovene: Chapter 07 Volume 005 P. 367 - 368
Special edition in Bulgarian: Chapter 07 Volume 008 P. 31 - 32
Special edition in Romanian: Chapter 07 Volume 008 P. 31 - 32

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2001/2/oj

32001L0002

Kommissionens direktiv 2001/2/EF af 4. januar 2001 om tilpasning til den tekniske udvikling af Rådets direktiv 1999/36/EF om transportabelt trykbærende udstyr (EØS-relevant tekst)

EF-Tidende nr. L 005 af 10/01/2001 s. 0004 - 0005


Kommissionens direktiv 2001/2/EF

af 4. januar 2001

om tilpasning til den tekniske udvikling af Rådets direktiv 1999/36/EF om transportabelt trykbærende udstyr

(EØS-relevant tekst)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets direktiv 1999/36/EF af 29. april 1999 om transportabelt trykbærende udstyr(1), særlig artikel 14, og

ud fra følgende betragtninger:

(1) I artikel 3, stk. 1, i direktiv 1999/36/EF er det fastsat, at nye beholdere og tanke skal opfylde de relevante bestemmelser i Rådets direktiv 94/55/EF af 21. november 1994 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om transport af farligt gods ad vej(2), senest ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/61/EF(3) og Rådets direktiv 96/49/EF af 23. juli 1996 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om jernbanebefordring af farligt gods(4), senest ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/62/EF(5).

(2) Bestemmelserne i den europæiske konvention om international transport af farligt gods ad vej (herefter benævnt ADR) og reglement for international befordring af farligt gods med jernbane (herefter benævnt RID)(6) med senere ændringer er vedføjet som bilag til henholdsvis direktiv 94/55/EF og direktiv 96/49/EF. Den 1. juli 2001 træder nye udgaver af ADR og RID i kraft.

(3) Bilag V til direktiv 1999/36/EF fastlægger, hvilke moduler der skal benyttes ved overensstemmelsesvurdering af nye beholdere og tanke. Disse bestemmelser svarer ikke til de nye udgaver af ADR og RID. Derfor skal bilaget ændres.

(4) De ændringer, der er nødvendige for at tilpasse bilagene i direktiv 1999/36/EF, vedtages i medfør af direktivets artikel 14 efter proceduren i dets artikel 15.

(5) Foranstaltningerne i dette direktiv er i overensstemmelse med udtalelse fra det udvalg, der er nævnt i direktiv 1999/36/EF, artikel 15 -

UDSTEDT FØLGENDE DIREKTIV:

Artikel 1

Bilag V til direktiv 1999/36/EF affattes som angivet i bilaget til dette direktiv.

Artikel 2

1. Medlemsstaterne sætter de nødvendige love og administrative bestemmelser i kraft for at efterkomme dette direktiv senest den 1. juli 2001. De underretter straks Kommissionen herom.

Disse love og bestemmelser skal ved vedtagelsen indeholde en henvisning til dette direktiv, eller skal ved offentliggørelsen ledsages af en sådan henvisning. De nærmere regler for henvisningen fastsættes af medlemsstaterne.

2. Medlemsstaterne meddeler Kommissionen teksten til de vigtigste nationale retsforskrifter, som de udsteder på det område, der er omfattet af dette direktiv.

Artikel 3

Dette direktiv træder i kraft på syvendedagen efter offentliggørelsen i De Europæiske Fællesskabers Tidende.

Artikel 4

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 4. januar 2001.

På Kommissionens vegne

Loyola De Palacio

Næstformand

(1) EFT L 138 af 1.6.1999, s. 20.

(2) EFT L 319 af 12.12.1994, s. 7.

(3) EFT L 279 af 1.11.2000, s. 40.

(4) EFT L 235 af 17.9.1996, s. 25.

(5) EFT L 279 af 1.11.2000, s. 44.

(6) Se reglementet i tillæg B til bilag 1 til konventionen om international jernbanetransport (COTIF).

BILAG

"BILAG V

DE TIL OVERENSSTEMMELSESVURDERINGEN BENYTTEDE MODULER

Følgende tabel viser, hvilke af overensstemmelsesvurderingens moduler der i overensstemmelse med bilag IV, del I, skal anvendes på det i artikel 2, nr. 1, definerede transportable trykbærende udstyr.

>TABELPOSITION>

Bemærkning 1.

Det transportable trykbærende udstyr skal underkastes en af de procedurer for overensstemmelsesvurdering efter fabrikantens valg, der gælder for den kategori, hvori det er klassificeret. Hvad angår beholdere og dertil hørende ventiler og andet tilbehør, der anvendes til transporten, kan fabrikanten også vælge at anvende en af de procedurer, der gælder for de højere kategorier.

Bemærkning 2.

Inden for rammerne af kvalitetsikringsprocedurerne udtager det bemyndigede organ i forbindelse med et uanmeldt besøg et prøveeksemplar af udstyret på fabrikationsstedet eller lageret for at foretage eller lade foretage en verifikation af, at det er i overensstemmelse med kravene i dette direktiv. Med henblik herpå skal fabrikanten underrette det bemyndigede organ om den påtænkte produktionsplan. Det bemyndigede organ skal gennemføre mindst to besøg i løbet af det første produktionsår. Hyppigheden af efterfølgende besøg fastlægges af det bemyndigede organ på grundlag af kriterierne i punkt 4.4 i det relevante modul i bilag IV, del I."

Top