EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32001D0634

2001/634/EF: Kommissionens beslutning af 16. august 2001 om særlige betingelser for import af fiskerivarer fra eller med oprindelse i Guinea (EØS-relevant tekst) (meddelt under nummer K(2001) 2525)

OJ L 221, 17.8.2001, p. 50–55 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 033 P. 308 - 313
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 033 P. 308 - 313
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 033 P. 308 - 313
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 033 P. 308 - 313
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 033 P. 308 - 313
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 033 P. 308 - 313
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 033 P. 308 - 313
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 033 P. 308 - 313
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 033 P. 308 - 313
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 039 P. 27 - 32
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 039 P. 27 - 32

No longer in force, Date of end of validity: 30/04/2007; ophævet ved 32006R1664 . Latest consolidated version: 25/02/2002

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2001/634/oj

32001D0634

2001/634/EF: Kommissionens beslutning af 16. august 2001 om særlige betingelser for import af fiskerivarer fra eller med oprindelse i Guinea (EØS-relevant tekst) (meddelt under nummer K(2001) 2525)

EF-Tidende nr. L 221 af 17/08/2001 s. 0050 - 0055


Kommissionens beslutning

af 16. august 2001

om særlige betingelser for import af fiskerivarer fra eller med oprindelse i Guinea

(meddelt under nummer K(2001) 2525)

(EØS-relevant tekst)

(2001/634/EF)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets direktiv 91/493/EØF af 22. juli 1991 om sundhedsmæssige betingelser for produktion og afsætning af fiskerivarer(1), senest ændret ved direktiv 97/79/EF(2), særlig artikel 11, og

ud fra følgende betragtninger:

(1) En ekspert fra Kommissionen har foretaget en inspektion i Guinea for at undersøge betingelserne for produktion, oplagring og forsendelse af fiskerivarer til Fællesskabet.

(2) Bestemmelserne i Guineas lovgivning om sundhedsinspektion og -kontrol af fiskerivarer kan betragtes som svarende til de bestemmelser, der er fastsat ved direktiv 91/493/EØF.

(3) Navnlig er "Direction Nationale des Péches Maritimes (DNPM)", der henhører under "Ministère de la Pêche et de l'Aquaculture", i stand til effektivt at føre kontrol med, om den gældende lovgivning overholdes.

(4) Kontrolbesøget i Guinea afslørede dog visse mangler, hvad angår hygiejnen i de virksomheder, der forarbejder og tilbereder fiskerivarer. Der konstateredes også mangler ved den sundhedskontrol, der føres med forarbejdning og tilberedning af fiskerivarer. Godkendelse til import til EF kan derfor kun gives for fiskerivarer, der ikke har undergået anden form for tilberedning eller forarbejdning end køling eller frysning.

(5) Den nærmere fremgangsmåde for udstedelse af sundhedscertifikater, jf. artikel 11, stk. 4, litra a), i direktiv 91/493/EØF, skal omfatte fastlæggelse af en model for certifikatet og minimumskrav med hensyn til sproget for affattelsen heraf, og det skal på certifikatet anføres, hvilken stilling underskriveren har.

(6) Der skal ifølge artikel 11, stk. 4, litra b), i direktiv 91/493/EØF på fiskerivarernes emballage anbringes et mærke med angivelse af tredjelandets navn og oprindelsesvirksomhedens, -fabriksfartøjets, -kølehusets eller -fryseskibets autorisations-/registreringsnummer, undtagen for bestemte frosne fiskerivarer.

(7) Der skal ifølge artikel 11, stk. 4, litra c), i direktiv 91/493/EØF opstilles en liste over godkendte virksomheder, fabriksfartøjer og kølehuse, ligesom der skal opstilles en liste over fryseskibe, som er udstyret i overensstemmelse med punkt 1-7 i bilag II til Rådets direktiv 92/48/EØF(3). Disse lister skal opstilles på grundlag af en meddelelse fra DNPM til Kommissionen. Det påhviler derfor DNPM at sørge for overholdelse af de bestemmelser herom, der er fastsat i artikel 11, stk. 4, i direktiv 91/493/EØF.

(8) DNPM har officielt garanteret, at bestemmelserne om kontrol med ikke-forarbejdede produkter i kapitel V i bilaget til direktiv 91/493/EØF og hygiejnekrav svarende til dem, der er fastsat ved nævnte direktiv, vil blive opfyldt.

(9) Under inspektionsbesøget afsløredes der imidlertid visse mangler ved den procedure, der følges af DNPM ved autorisation/suspension af virksomheder og fartøjer, og ændringen af listen over de virksomheder og fartøjer, hvorfra import tillades, kan derfor først foretages, når Kommissionens eksperter har aflagt et nyt kontrolbesøg på stedet.

(10) Under hensyntagen til inspektionsresultateme bør den mindre hyppige fysiske kontrol, der er åbnet mulighed for ved Kommissionens beslutning 94/360/EF af 20. maj 1994 om mindre hyppig fysisk kontrol af sendinger af bestemte produkter, der skal indføres fra tredjelande i henhold til Rådets direktiv 90/675/EØF(4), derfor ikke finde anvendelse ved import af fiskerivarer fra Guinea.

(11) De i denne beslutning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Veterinærkomité -

VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING:

Artikel 1

"Direction Nationale des Pêches Maritimes (DNPM)" under "Ministère de la Pêche et de l'Aquaculture" er den kompetente myndighed i Guinea for kontrol og attestering af, at fiskerivarer opfylder kravene i direktiv 91/493/EØF.

Artikel 2

Fiskerivarer med oprindelse i Guinea skal opfylde følgende krav:

1) De må ikke have undergået nogen anden form for tilberedning eller forarbejdning end køling eller frysning.

2) Hver sending skal ledsages af originalen af et sundhedscertifikat, der er nummereret, behørigt udfyldt, dateret og underskrevet, og som kun består af ét blad, jf. modellen i bilag A.

3) Varerne skal komme fra autoriserede virksomheder, fabriksfartøjer eller kølehuse eller registrerede fryseskibe, der er opført på listen i bilag B.

4) Medmindre der er tale om frosne fiskerivarer i løs afladning til konservesfremstilling, skal alle pakninger med uudslettelig skrift være forsynet med ordet "GUINEA" og oprindelsesvirksomhedens, -fabriksfartøjets, -kølehusets eller -fryseskibets autorisations-/registreringsnummer.

Artikel 3

1. Certifikater som omhandlet i artikel 2, nr. 2, skal udfærdiges på mindst et af de officielle sprog i den medlemsstat, hvor kontrollen foretages.

2. Certifikatet skal indeholde DNPM-repræsentantens navn, stilling og underskrift samt DNPM's officielle stempel i en anden farve end de øvrige angivelser i certifikatet.

Artikel 4

Ved import af fiskerivarer fra Guinea undlader medlemsstaterne ved kontrollen af sådanne varer at anvende den mindre hyppige fysiske kontrol, som der er åbnet mulighed for ved beslutning 94/360/EF.

Artikel 5

Bilag B ændres først, når resultaterne af et kontrolbesøg på stedet foreligger.

Artikel 6

Denne beslutning får virkning på tresindstyvendedagen efter offentliggørelsen i De Europæiske Fællesskabers Tidende.

Artikel 7

Denne beslutning er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 16. august 2001.

På Kommissionens vegne

David Byrne

Medlem af Kommissionen

(1) EFT L 268 af 24.9.1991, s. 15.

(2) EFT L 24 af 30.1.1998, s. 31.

(3) EFT L 187 af 7.7.1992, s. 41.

(4) EFT L 158 af 25.6.1994, s. 41.

BILAG A

>PIC FILE= "L_2001221DA.005202.TIF">

>PIC FILE= "L_2001221DA.005301.TIF">

BILAG B

LISTE OVER VIRKSOMHEDER OG FARTØJER

>TABELPOSITION>

PP: Forarbejdningsvirksomhed/Processing Plant

ZV: Fryseskib/Freezer Vessel.

Top