EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32001D0470

2001/470/EF: Rådets beslutning af 28. maj 2001 om oprettelse af et europæisk retligt netværk på det civil- og handelsretlige område

OJ L 174, 27.6.2001, p. 25–31 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 19 Volume 004 P. 145 - 151
Special edition in Estonian: Chapter 19 Volume 004 P. 145 - 151
Special edition in Latvian: Chapter 19 Volume 004 P. 145 - 151
Special edition in Lithuanian: Chapter 19 Volume 004 P. 145 - 151
Special edition in Hungarian Chapter 19 Volume 004 P. 145 - 151
Special edition in Maltese: Chapter 19 Volume 004 P. 145 - 151
Special edition in Polish: Chapter 19 Volume 004 P. 145 - 151
Special edition in Slovak: Chapter 19 Volume 004 P. 145 - 151
Special edition in Slovene: Chapter 19 Volume 004 P. 145 - 151
Special edition in Bulgarian: Chapter 19 Volume 003 P. 162 - 168
Special edition in Romanian: Chapter 19 Volume 003 P. 162 - 168
Special edition in Croatian: Chapter 19 Volume 008 P. 42 - 48

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 01/01/2011

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2001/470/oj

32001D0470

2001/470/EF: Rådets beslutning af 28. maj 2001 om oprettelse af et europæisk retligt netværk på det civil- og handelsretlige område

EF-Tidende nr. L 174 af 27/06/2001 s. 0025 - 0031


Rådets beslutning

af 28. maj 2001

om oprettelse af et europæisk retligt netværk på det civil- og handelsretlige område

(2001/470/EF)

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 61, litra c) og d), artikel 66 og artikel 67, stk. 1,

under henvisning til forslag fra Kommissionen(1),

under henvisning til udtalelse fra Europa-Parlamentet(2),

under henvisning til udtalelse fra Det Økonomiske og Sociale Udvalg(3), og

ud fra følgende betragtninger:

(1) EU har sat sig som mål at bevare og udbygge EU som et område med frihed, sikkerhed og retfærdighed, hvor der er fri bevægelighed for personer.

(2) Med henblik på gradvis at indføre dette område og sikre, at det indre marked kan fungere efter hensigten, må det praktiske samarbejde mellem medlemsstaterne på det civil- og handelsretlige område forbedres, forenkles og fremskyndes.

(3) I Rådets og Kommissionens handlingsplan for, hvorledes Amsterdam-traktatens bestemmelser om indførelse af et område med frihed, sikkerhed og retfærdighed bedst kan gennemføres(4), som blev vedtaget af Rådet den 3. december 1998 og godkendt af Det Europæiske Råd den 11. og 12. december 1998, erkendes det, at udvidelsen af det civilretlige samarbejde udgør en væsentlig etape i oprettelsen af et europæisk retsområde, som borgerne i EU vil opleve som en mærkbar forbedring.

(4) En af de foranstaltninger, der skal træffes ifølge handlingsplanens punkt 40, går ud på at undersøge muligheden for at udvide princippet i det europæiske strafferetlige netværk til at omfatte civilsager.

(5) I konklusionerne fra det ekstraordinære møde i Tammerfors den 15. og 16. oktober 1999 opfordrede Det Europæiske Råd til, at der oprettes et lettilgængeligt informationssystem, som skal vedligeholdes og ajourføres af et netværk af kompetente nationale myndigheder.

(6) For at kunne forbedre, forenkle og fremskynde det praktiske samarbejde mellem medlemsstaterne på det civil- og handelsretlige område må der på fællesskabsplan oprettes en samarbejdsstruktur i form af et netværk, nemlig det europæiske retlige netværk på det civil- og handelsretlige område.

(7) Dette spørgsmål henhører under traktatens artikel 65 og 66, og foranstaltningerne skal træffes i henhold til artikel 67.

(8) For at sikre, at målene for det europæiske retlige netværk på det civil- og handelsretlige område kan nås, bør reglerne for oprettelsen af netværket fastlægges i en bindende fællesskabsretsakt.

(9) Målene for den påtænkte handling, nemlig en forbedring af det praktiske retlige samarbejde mellem medlemsstaterne og en effektiv adgang til domstolene for personer, der involveres i grænseoverskridende tvister, kan ikke i tilstrækkelig grad opfyldes af medlemsstaterne og kan derfor på grund af den påtænkte handlings omfang og virkninger bedre gennemføres på fællesskabsplan, hvorfor Fællesskabet kan træffe foranstaltninger i overensstemmelse med subsidiaritetsprincippet, jf. traktatens artikel 5. I overensstemmelse med proportionalitetsprincippet, jf. nævnte artikel, går denne beslutning ikke ud over, hvad der er nødvendigt for at nå disse mål.

(10) Det europæiske retlige netværk på det civil- og handelsretlige område, som oprettes ved denne beslutning, har til formål at lette det civilretlige samarbejde mellem medlemsstaterne om såvel spørgsmål, der allerede er omfattet af retsakter, som spørgsmål, der endnu ikke er reguleret af en retsakt.

(11) På visse specifikke områder findes der allerede fællesskabsretsakter eller internationale instrumenter om samarbejde på det civil- og handelsretlige område, som indeholder bestemmelser om samarbejdsmekanismer. Det europæiske retlige netværk på det civil- og handelsretlige område har ikke til formål at erstatte disse mekanismer og skal fungere under fuld hensyntagen til dem. Denne beslutning berører derfor ikke fællesskabsretsakter eller internationale instrumenter om samarbejde på det civil- og handelsretlige område.

(12) Det europæiske retlige netværk på det civil- og handelsretlige område bør oprettes gradvis på grundlag af det tættest mulige samarbejde mellem Kommissionen og medlemsstaterne. Det bør kunne udnytte de muligheder, som den moderne kommunikations- og informationsteknologi giver.

(13) For at kunne nå sine mål må det europæiske retlige netværk på det civil- og handelsretlige område baseres på en række kontaktpunkter, der udpeges af medlemsstaterne, og det må sikres, at de myndigheder i medlemsstaterne, der varetager specifikke opgaver inden for samarbejdet på det civil- og handelsretlige område, deltager i netværket. Kontakter og regelmæssige møder mellem dem er af afgørende betydning, hvis netværket skal kunne fungere.

(14) Det er vigtigt, at bestræbelserne på at indføre et område med frihed, sikkerhed og retfærdighed resulterer i mærkbare fordele for personer, der er involveret i grænseoverskridende tvister. Det er derfor nødvendigt, at det europæiske retlige netværk på det civil- og handelsretlige område letter adgangen til domstolene. Med henblik herpå bør netværket på grundlag af de oplysninger, som kontaktpunkterne fremsender og ajourfører, gradvis etablere et informationssystem, der er tilgængeligt for offentligheden, både almindelige borgere og fagfolk.

(15) Denne beslutning er ikke til hinder for, at der stilles andre end de foreskrevne oplysninger til rådighed internt i det europæiske retlige netværk på det civil- og handelsretlige område eller for offentligheden. De oplysninger, der er omhandlet i afsnit III, skal derfor ikke betragtes som udtømmende.

(16) Behandling af oplysninger og data bør foregå under iagttagelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 95/46/EF af 24. oktober 1995 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger(5) og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 97/66/EF af 15. december 1997 om behandling af personoplysninger og beskyttelse af privatlivets fred inden for telesektoren(6).

(17) For at sikre, at det europæiske retlige netværk på det civil- og handelsretlige område forbliver et effektivt instrument, at det retter sig ind efter den bedste praksis inden for det retlige samarbejde og med hensyn til den interne arbejdsgang, og at det lever op til offentlighedens forventninger, bør det evalueres med jævne mellemrum, og der bør kunne foreslås eventuelle nødvendige ændringer.

(18) I medfør af artikel 3 i protokollen om Det Forenede Kongeriges og Irlands stilling, der er knyttet som bilag til traktaten om Den Europæiske Union og til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, har Det Forenede Kongerige og Irland meddelt, at de ønsker at deltage i vedtagelsen og anvendelsen af denne beslutning.

(19) I medfør af artikel 1 og 2 i protokollen om Danmarks stilling, der er knyttet som bilag til traktaten om Den Europæiske Union og til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, deltager Danmark ikke i vedtagelsen af denne beslutning, som derfor ikke er bindende for og ikke finder anvendelse i Danmark -

VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING:

AFSNIT I

PRINCIPPER FOR DET EUROPÆISKE RETLIGE NETVÆRK PÅ DET CIVIL- OG HANDELSRETLIGE OMRÅDE

Artikel 1

Oprettelse

1. Der oprettes mellem medlemsstaterne et europæisk retligt netværk på det civil- og handelsretlige område, i det følgende benævnt "netværket".

2. I denne beslutning forstås ved "medlemsstat" alle medlemsstater med undtagelse af Danmark.

Artikel 2

Sammensætning

1. Netværket består af:

a) kontaktpunkter, der udpeges af medlemsstaterne i overensstemmelse med stk. 2

b) de centrale organer og centrale myndigheder, der er omhandlet i fællesskabsretsakter, i internationale instrumenter, som medlemsstaterne er part i, eller i interne retsregler om samarbejde på det civil- og handelsretlige område

c) de retsembedsmænd, der fungerer som forbindelsespersoner i medfør af fælles aktion 96/277/RIA af 22. april 1996 om udveksling af retsembedsmænd som forbindelsespersoner med henblik på at forbedre det retlige samarbejde mellem den Europæiske Unions medlemsstater(7), når disse varetager opgaver inden for samarbejdet på det civil- og handelsretlige område

d) enhver anden judiciel eller administrativ myndighed, der varetager opgaver inden for samarbejdet på det civil- og handelsretlige område, og hvis tilknytning til netværket den medlemsstat, som myndigheden hører under, anser for hensigtsmæssig.

2. Hver medlemsstat udpeger et kontaktpunkt. Den enkelte medlemsstat kan dog udpege et begrænset antal andre kontaktpunkter, hvis den finder det nødvendigt på grund af eksistensen af flere separate retssystemer, den interne kompetencefordeling eller de opgaver, kontaktpunkterne vil blive pålagt, eller med henblik på at inddrage judicielle instanser, der ofte er involveret i behandlingen af grænseoverskridende tvister, direkte i kontaktpunkternes arbejde.

Når en medlemsstat udpeger flere kontaktpunkter, sørger den for den nødvendige koordination mellem dem.

3. Medlemsstaterne specificerer, hvilke myndigheder der er omfattet af stk. 1, litra b) og c).

4. Medlemsstaterne udpeger de myndigheder, der er omhandlet i stk. 1, litra d).

5. Medlemsstaterne sender i overensstemmelse med artikel 20 Kommissionen navn og nøjagtig adresse på de myndigheder, der er omhandlet i stk. 1, og angiver:

a) hvilke kommunikationsmidler de råder over

b) hvilke sprog de behersker

c) eventuelt hvilke specifikke opgaver de varetager inden for netværket.

Artikel 3

Netværkets opgaver og aktiviteter

1. Netværket har til opgave:

a) at lette samarbejdet mellem medlemsstaterne på det civil- og handelsretlige område, herunder også udforme, gradvis etablere og ajourføre et informationssystem for medlemmerne af netværket

b) at udforme, gradvis etablere og ajourføre et informationssystem, der er tilgængeligt for offentligheden.

2. Uden at det berører andre fællesskabsretsakter og internationale instrumenter om samarbejde på det civil- og handelsretlige område, tager netværkets aktiviteter navnlig sigte på at udvirke:

a) at retssager med grænseoverskridende virkninger forløber tilfredsstillende, og at anmodninger om retligt samarbejde mellem medlemsstaterne befordres, særlig når hverken fællesskabsretsakter eller internationale instrumenter finder anvendelse

b) at fællesskabsretsakter og konventioner, der gælder mellem to eller flere medlemsstater, anvendes effektivt i praksis

c) at der etableres og vedligeholdes et informationssystem for offentligheden om samarbejdet på det civil- og handelsretlige område inden for EU, om de relevante fællesskabsretsakter og internationale instrumenter og om medlemsstaternes interne retsregler, særlig vedrørende adgangen til domstolene.

Artikel 4

Netværkets arbejdsmetoder

Netværket varetager navnlig sine opgaver på følgende måde:

1) det letter etableringen af relevante kontakter mellem de myndigheder i medlemsstaterne, der er omhandlet i artikel 2, stk. 1, med henblik på udførelsen af de opgaver, der er omhandlet i artikel 3

2) det afholder regelmæssige møder for kontaktpunkterne og for medlemmerne af netværket efter reglerne i afsnit II

3) det udarbejder og sørger for at ajourføre de i afsnit III omhandlede oplysninger om samarbejdet på det civil- og handelsretlige område og om medlemsstaternes retssystemer efter reglerne i nævnte afsnit.

Artikel 5

Kontaktpunkterne

1. Kontaktpunkterne står til rådighed for de myndigheder, der er omhandlet i artikel 2, stk. 1, litra b)-d), med henblik på udførelsen af de opgaver, der er omhandlet i artikel 3.

Kontaktpunkterne står også til rådighed for de lokale judicielle myndigheder i deres egen medlemsstat i samme øjemed efter regler, der fastlægges af den enkelte medlemsstat.

2. Kontaktpunkterne har navnlig til opgave:

a) at levere de oplysninger, der er nødvendige for et godt retligt samarbejde mellem medlemsstaterne i overensstemmelse med artikel 3, til de øvrige kontaktpunkter, til de myndigheder, der er omhandlet i artikel 2, stk. 1, litra b)-d), og til de lokale judicielle myndigheder i deres egen medlemsstat for at hjælpe dem med at udforme realisable anmodninger om retligt samarbejde og etablere de mest hensigtsmæssige direkte kontakter

b) at afhjælpe problemer, der måtte opstå i forbindelse med en anmodning om retligt samarbejde, jf. dog stk. 4 samt artikel 6

c) at lette en koordineret behandling af anmodninger om retligt samarbejde i den berørte medlemsstat, særlig når flere anmodninger fra de judicielle myndigheder i denne medlemsstat skal udføres i en anden medlemsstat

d) at medvirke ved tilrettelæggelsen af de møder, der er omhandlet i artikel 9, og deltage heri

e) at bistå ved indsamlingen og ajourføringen af de oplysninger, der er omhandlet i afsnit III, navnlig i forbindelse med informationssystemet for offentligheden, efter reglerne i nævnte afsnit.

3. Når et kontaktpunkt modtager en anmodning om oplysninger fra et andet medlem af netværket, som det ikke er i stand til at behandle, videresender det anmodningen til det kontaktpunkt eller det medlem af netværket, der bedst er i stand til at efterkomme den. Kontaktpunktet står dog fortsat til rådighed, hvis der bliver brug for dets bistand ved senere kontakter.

4. På områder, hvor der i fællesskabsretsakter eller internationale instrumenter om retligt samarbejde allerede findes bestemmelser om udpegelse af myndigheder, som skal lette det retlige samarbejde, henviser kontaktpunkterne anmodende parter til disse myndigheder.

Artikel 6

De myndigheder, der er kompetente med hensyn til fællesskabsretsakter eller internationale instrumenter om samarbejde på det civil- og handelsretlige område

1. Det forhold, at de kompetente myndigheder, der er omhandlet i fællesskabsretsakter eller internationale instrumenter om samarbejde på det civil- og handelsretlige område, inddrages i netværket, berører ikke de beføjelser, der tillægges disse myndigheder ved den retsakt eller det instrument, hvorved de er udpeget.

Kontakterne internt i netværket berører ikke regelmæssige eller lejlighedsvise kontakter mellem disse kompetente myndigheder.

2. I de enkelte medlemsstater udveksler de myndigheder, der er omhandlet i fællesskabsretsakter eller internationale instrumenter om samarbejde på det civil- og handelsretlige område, og netværkets kontaktpunkter regelmæssigt synspunkter og er regelmæssigt i kontakt med hinanden for at sikre, at deres respektive erfaringer bringes videre til den størst mulige kreds.

3. Netværkets kontaktpunkter står til rådighed for de myndigheder, der er omhandlet i fællesskabsretsakter eller internationale instrumenter om samarbejde på det civil- og handelsretlige område, og yder dem al mulig bistand.

Artikel 7

Kontaktpunkternes sprogkundskaber

For at lette netværkets virke i praksis påser de enkelte medlemsstater, at kontaktpunkterne har et tilstrækkeligt kendskab til et andet af Det Europæiske Fællesskabs institutioners officielle sprog end deres eget, da de skal kunne kommunikere med kontaktpunkterne i andre medlemsstater.

Medlemsstaterne letter og fremmer specialiseret sprogundervisning for kontaktpunkternes personale og fremmer udveksling af personale mellem kontaktpunkterne i de forskellige medlemsstater.

Artikel 8

Kommunikationsmidler

Kontaktpunkterne anvender de mest hensigtsmæssige tekniske hjælpemidler med henblik på at besvare alle modtagne anmodninger så effektivt og hurtigt som muligt.

AFSNIT II

MØDER INTERNT I NETVÆRKET

Artikel 9

Møder mellem kontaktpunkterne

1. Netværkets kontaktpunkter mødes mindst én gang i hvert halvår efter proceduren i artikel 12.

2. Hver medlemsstat er på disse møder repræsenteret af et eller flere kontaktpunkter, der kan være ledsaget af andre medlemmer af netværket, idet der dog under ingen omstændigheder må være mere end fire repræsentanter pr. medlemsstat.

3. Kontaktpunkternes første møde holdes senest den 1. marts 2003, idet der dog forinden eventuelt kan afholdes forberedende møder.

Artikel 10

Formålet med kontaktpunkternes regelmæssige møder

1. Kontaktpunkternes regelmæssige møder har til formål:

a) at give kontaktpunkterne mulighed for at lære hinanden at kende og udveksle erfaringer, bl.a. om den måde, netværket fungerer på

b) at tilvejebringe et diskussionsforum for de praktiske og juridiske problemer, som medlemsstaterne støder på i forbindelse med det retlige samarbejde, navnlig med hensyn til anvendelsen af de foranstaltninger, der vedtages af Det Europæiske Fællesskab

c) at finde frem til den bedste praksis inden for samarbejdet på det civil- og handelsretlige område og sikre, at relevante oplysninger udbredes internt i netværket

d) at udveksle data og synspunkter, bl.a. om strukturen, organiseringen og indholdet af de tilgængelige oplysninger, der er omhandlet i afsnit III, samt adgangen hertil

e) at udstikke retningslinjer for en gradvis udarbejdelse af de faktablade, der er omhandlet i artikel 15, bl.a. for så vidt angår behandlede emner og format

f) at kortlægge andre specifikke initiativer end dem, der er omhandlet i afsnit III, med et tilsvarende formål.

2. Medlemsstaterne sikrer, at der på kontaktpunkternes møder sker en udveksling af erfaringerne med de specifikke samarbejdsmekanismer, der er omhandlet i fællesskabsretsakter eller internationale instrumenter.

Artikel 11

Møder mellem medlemmer af netværket

1. Der afholdes møder, som er åbne for alle medlemmer af netværket, med det formål at give medlemmerne mulighed for at lære hinanden at kende og udveksle erfaringer, at tilvejebringe et forum for diskussion af konkrete praktiske og juridiske problemer og at behandle specifikke spørgsmål.

Der kan også afholdes møder om specifikke emner.

2. Der indkaldes til møde efter behov efter proceduren i artikel 12.

3. Kommissionen fastsætter i tæt samarbejde med formandskabet for Rådet og medlemsstaterne det maksimale antal deltagere i hvert møde.

Artikel 12

Tilrettelæggelse og afvikling af møder i netværket

1. Kommissionen står for indkaldelsen og tilrettelæggelsen af de møder, der er omhandlet i artikel 9 og 11, i tæt samarbejde med formandskabet for Rådet og medlemsstaterne. Den varetager formandskabet og sekretariatsforretningerne.

2. Før hvert møde udarbejder Kommissionen en foreløbig dagsorden i forståelse med formandskabet for Rådet og i samråd med medlemsstaterne via deres respektive kontaktpunkter.

3. Den foreløbige dagsorden sendes til kontaktpunkterne inden mødet. Kontaktpunkterne kan anmode om ændringer eller om tilføjelse af yderligere punkter.

4. Efter hvert møde udarbejder Kommissionen et referat, der sendes til kontaktpunkterne.

5. Møder mellem kontaktpunkter og mellem medlemmer af netværket vil kunne finde sted i alle medlemsstater.

AFSNIT III

OPLYSNINGER, DER ER TILGÆNGELIGE INTERNT I NETVÆRKET, OG INFORMATIONSSYSTEMET FOR OFFENTLIGHEDEN

Artikel 13

Oplysninger, der udbredes internt i netværket

1. De oplysninger, der udbredes internt i netværket, omfatter:

a) de oplysninger, der er omhandlet i artikel 2, stk. 5

b) eventuelle yderligere oplysninger, som kontaktpunkterne måtte finde nyttige, for at netværket kan fungere efter hensigten.

2. Med henblik på anvendelsen af stk. 1 etablerer Kommissionen i samråd med kontaktpunkterne gradvis et sikkert elektronisk informationsudvekslingssystem med begrænset adgang.

Artikel 14

Informationssystem for offentligheden

1. Der etableres i overensstemmelse med artikel 17 og 18 gradvis et internetbaseret informationssystem for offentligheden, herunder et eget websted for netværket.

2. Informationssystemet indeholder oplysninger om:

a) gældende eller påtænkte fællesskabsretsakter om samarbejde på det civil- og handelsretlige område

b) de nationale foranstaltninger, hvorved de i litra a) omhandlede gældende retsakter er blevet gennemført i medlemsstaternes lovgivning

c) gældende internationale instrumenter om samarbejde på det civil- og handelsretlige område, som medlemsstaterne er part i, og de erklæringer og forbehold, der er fremsat i tilknytning til disse instrumenter

d) relevante elementer af Fællesskabets retspraksis for så vidt angår samarbejdet på det civil- og handelsretlige område

e) de faktablade, der er omhandlet i artikel 15.

3. Med henblik på adgang til de oplysninger, der er omhandlet i stk. 2, litra a)-d), bør der på netværkets eget websted, hvor det er relevant, etableres links til andre websteder, hvor de oprindelige oplysninger findes.

4. Tilsvarende skal netværkets eget websted lette adgangen til lignende initiativer til informering af offentligheden om beslægtede emner samt til websteder, der indeholder oplysninger om medlemsstaternes retssystemer.

Artikel 15

Faktablade

1. Der udarbejdes som førsteprioritet faktablade om spørgsmål vedrørende adgangen til domstolene i medlemsstaterne med oplysning om bl.a., hvordan sager indbringes for domstolene, og hvordan der opnås retshjælp, uden at dette dog berører andre fællesskabsinitiativer, som netværket tager fuldt hensyn til.

2. Faktabladene skal være brugervenlige og koncise. De skal være affattet i et let forståeligt sprog og skal indeholde praktiske oplysninger til offentligheden. Der udarbejdes gradvis faktablade om mindst følgende emner:

a) de principper, som ligger til grund for medlemsstaternes retssystemer og domstolsstruktur

b) procedurerne for indbringelse af sager for domstolene, navnlig sager vedrørende mindre krav, og efterfølgende retslige procedurer, herunder appelmuligheder og appelprocedurer

c) betingelserne og reglerne for adgang til retshjælp, herunder beskrivelse af de opgaver, der varetages af ikke-statslige organisationer, der beskæftiger sig med dette område, under hensyntagen til det arbejde, der allerede foregår som led i Dialog med Borgerne

d) de nationale regler for forkyndelse af dokumenter

e) reglerne og procedurerne for fuldbyrdelse af retsafgørelser truffet i andre medlemsstater

f) mulighederne og procedurerne for anvendelse af foreløbige retsmidler, navnlig arrest i en persons gods med henblik på tvangsfuldbyrdelse

g) alternative tvistbilæggelsesmuligheder med angivelse af de nationale clearingcentre for det fællesskabsdækkende netværk for udenretslig bilæggelse af tvister på forbrugerområdet

h) de juridiske erhvervs struktur og arbejdsmåde.

3. Faktabladene skal, hvor det er hensigtsmæssigt, indeholde oplysninger om den relevante retspraksis i medlemsstaterne.

4. Faktabladene kan indeholde mere detaljerede oplysninger til brug for fagfolk.

Artikel 16

Ajourføring af oplysningerne

Alle de oplysninger, der udbredes internt i netværket og til offentligheden i medfør af artikel 13-15, ajourføres regelmæssigt.

Artikel 17

Kommissionens rolle i forbindelse med informationssystemet for offentligheden

Det påhviler Kommissionen:

1) at forvalte informationssystemet for offentligheden

2) i samråd med kontaktpunkterne at udforme et eget websted for netværket på Kommissionens internetsted

3) at levere oplysninger om de relevante aspekter af fællesskabsretten og fællesskabsprocedurerne, herunder Fællesskabets retspraksis, jf. artikel 14

4) a) at sikre, at faktabladene har et ensartet format og indeholder alle de oplysninger, som netværket anser for nødvendige, og derefter

b) at foranstalte faktabladene oversat til Det Europæiske Fællesskabs institutioners øvrige officielle sprog og indlæse dem på netværkets eget websted.

Artikel 18

Kontaktpunkternes rolle i forbindelse med informationssystemet for offentligheden

Det påhviler kontaktpunkterne at sikre:

1) at Kommissionen får de oplysninger, der er nødvendige for etableringen og driften af informationssystemet

2) at de oplysninger, der er indlæst i systemet, er korrekte

3) at Kommissionen straks underrettes om relevante ajourføringer, så snart en oplysning skal ændres

4) at der gradvis udarbejdes faktablade om deres respektive medlemsstater efter de retningslinjer, der er omhandlet i artikel 10, stk. 1, litra e)

5) at faktabladene på netværkets eget websted kommer ud til den størst mulige kreds i deres respektive medlemsstater.

AFSNIT IV

AFSLUTTENDE BESTEMMELSER

Artikel 19

Fornyet behandling

1. Senest den 1. december 2005 og derefter mindst hvert femte år forelægger Kommissionen Europa-Parlamentet, Rådet og Det Økonomiske og Sociale Udvalg en rapport om anvendelsen af denne beslutning, som udarbejdes på grundlag af oplysninger fra kontaktpunkterne. Rapporten ledsages om nødvendigt af forslag til ændring af denne beslutning.

2. Rapporten ser bl.a. på, hvorvidt offentligheden skal gives direkte adgang til netværkets kontaktpunkter, hvorvidt de juridiske erhverv skal have adgang til og skal inddrages i netværkets arbejde, og hvorvidt der kan opnås et samvirke med det fællesskabsdækkende netværk for udenretslig bilæggelse af tvister på forbrugerområdet. Rapporten ser også på forholdet mellem netværkets kontaktpunkter og de kompetente myndigheder, der er omhandlet i fællesskabsretsakter eller internationale instrumenter om samarbejde på det civil- og handelsretlige område.

Artikel 20

Etablering af netværkets grundelementer

Senest den 1. Juni 2002 sender medlemsstaterne Kommissionen de oplysninger, der er omhandlet i artikel 2, stk. 5.

Artikel 21

Anvendelsesdato

Denne beslutning anvendes fra den 1. December 2002, med undtagelse af artikel 2 og 20, som anvendes fra den dato, hvorpå denne beslutning meddeles medlemsstaterne, som den er rettet til.

Denne beslutning er rettet til medlemsstaterne i overensstemmelse med traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab.

Udfærdiget i Bruxelles, den 28. maj 2001.

På Rådets vegne

T. Bodström

Formand

(1) EFT C 29 E af 30.1.2001, s. 281.

(2) Udtalelse afgivet den 5.4.2001 (endnu ikke offentliggjort i EFT).

(3) EFT C 139 af 11.5.2001, s. 6.

(4) EFT C 19 af 23.1.1999, s. 1.

(5) EFT L 281 af 23.11.1995, s. 31.

(6) EFT L 24 af 30.1.1998, s. 1.

(7) EFT L 105 af 27.4.1996, s. 1.

Top