Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32000R1825

Kommissionens forordning (EF) nr. 1825/2000 af 25. august 2000 om gennemførelsesbestemmelser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1760/2000 for så vidt angår mærkning af oksekød og oksekødsprodukter

OJ L 216, 26.8.2000, p. 8–12 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 030 P. 259 - 263
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 030 P. 259 - 263
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 030 P. 259 - 263
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 030 P. 259 - 263
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 030 P. 259 - 263
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 030 P. 259 - 263
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 030 P. 259 - 263
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 030 P. 259 - 263
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 030 P. 259 - 263
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 034 P. 196 - 201
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 034 P. 196 - 201
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 036 P. 127 - 131

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2000/1825/oj

32000R1825

Kommissionens forordning (EF) nr. 1825/2000 af 25. august 2000 om gennemførelsesbestemmelser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1760/2000 for så vidt angår mærkning af oksekød og oksekødsprodukter

EF-Tidende nr. L 216 af 26/08/2000 s. 0008 - 0012


Kommissionens forordning (EF) nr. 1825/2000

af 25. august 2000

om gennemførelsesbestemmelser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1760/2000 for så vidt angår mærkning af oksekød og oksekødsprodukter

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1760/2000 af 17. juli 2000 om indførelse af en ordning for identifikation og registrering af kvæg og om mærkning af oksekød og oksekødsprodukter og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 820/97(1), særlig artikel 19, og

ud fra følgende betragtninger:

(1) Der bør fastsættes gennemførelsesbestemmelser til forordning (EF) nr. 1760/2000 navnlig vedrørende salg mellem medlemsstaterne, så mærkningsordningen ikke fordrejer handelen med oksekød.

(2) I forbindelse med både obligatoriske og frivillige ordninger for mærkning af oksekød bør erhvervsdrivende og organisationer med henblik på at kunne spore produkterne anvende en identifikationsordning og en omfattende registreringsordning for oksekød på alle produktions- og afsætningstrin.

(3) Med henblik på at identificere slagterier, som ikke har godkendelsesnumre, bør der i en overgangsperiode kunne anvendes alternative metoder til at identificere sådanne slagterier.

(4) Det bør også fastlægges, hvilken procedure der skal følges for mærkning af kød af kvæg, for hvilke samtlige oplysninger om fødsel og flytninger ikke foreligger, fordi sådanne data først blev krævet fra den 1. januar 1998 i henhold til Rådets forordning (EF) nr. 820/97 af 21. april 1997 om indførelse af en ordning for identifikation og registrering af kvæg og om mærkning af oksekød og oksekødsprodukter(2). Lignende bestemmelser er nødvendige for mærkning af kød af kvæg, der indføres levende til Fællesskabet fra tredjelande.

(5) I forbindelse med den fuldstændige angivelse af oprindelsen er det, for at undgå unødvendig gentagelse af angivelsen på etiketten af de medlemsstater eller tredjelande, hvor opdræt fandt sted, nødvendigt at indføre en forenklet præsentation på grundlag af det tidspunkt, fra hvilket det dyr, som kødet stammer fra, blev holdt i den medlemsstat eller det tredjeland, hvor dyret blev født eller slagtet.

(6) Det er nødvendigt at afklare situationen med hensyn til de yderligere oplysninger, der kan anføres på etiketter i forbindelse med de forenklede mærkningsprocedurer for hakket kød. Angivelse af sådanne yderligere oplysninger kan ifølge artikel 13 i forordning (EF) nr. 1760/2000 ske efter den 1. september 2000. Visse oplysninger kan kun angives indtil den 1. januar 2002, hvis den pågældende medlemsstat har besluttet at anvende en national obligatorisk mærkningsordning, der omfatter sådanne oplysninger, eller hvis den pågældende erhvervsdrivende frivilligt angiver oplysningerne.

(7) Den frivillige ordning for mærkning af oksekød bør omfatte bestemmelser om en fremskyndet eller forenklet procedure for godkendelse af visse udskæringer af oksekød, der er mærket i en medlemsstat efter en godkendt specifikation og indført til en anden medlemsstats område.

(8) For at garantere specifikationens pålidelighed bør det uvildige organ og myndighederne have adgang til alle lister, som føres af de erhvervsdrivende og organisationerne, og de bør gennemføre regelmæssig stikprøvekontrol på grundlag af en risikoanalyse.

(9) Artikel 17 i forordning (EF) nr. 1760/2000 fastsætter visse bestemmelser for de tilfælde, hvor produktion af oksekød helt eller delvis finder sted i et tredjeland. Der bør fastsættes gennemførelsesbestemmelser for godkendelsesproceduren for import af oksekød fra tredjelande.

(10) Med henblik på at sikre, at mærkningen af importeret oksekød er lige så pålidelig som mærkningen af EF-oksekød, bør Kommissionen undersøge meddelelser fra tredjelande. Fuldstændige meddelelser bør fremsendes til medlemsstaterne, når Kommissionen konkluderer, at de procedurer og/eller kriterier, der anvendes i det pågældende tredjeland, kan ligestilles med de normer, der er fastsat i forordning (EF) nr. 1760/2000.

(11) For at sikre pålideligheden af mærkningsordningen i tredjelande kan Kommissionen anmode om yderligere oplysninger, og den bør træffe de nødvendige foranstaltninger på grundlag af de oplysninger, der modtages som følge af disse anmodninger.

(12) Kommissionen kan foretage kontrol i tredjelande. For at kunne foretage kontrol i et tredjeland skal Kommissionen opnå en forudgående accept fra det pågældende tredjeland. Hvis en sådan accept ikke gives, bør Kommissionen tage de nødvendige forholdsregler.

(13) Medlemsstaterne bør foretage kontrol for at sikre, at de frivillige mærker, der anvendes, er tilstrækkelig nøjagtige.

(14) Der bør fastsættes rammebestemmelser for de sanktioner, der kan anvendes over for erhvervsdrivende. I rammebestemmelserne bør der tages hensyn til situationer, hvor en erhvervsdrivende ikke har mærket oksekød i overensstemmelse med den obligatoriske mærkningsordning, eller hvor en erhvervsdrivende under den frivillige mærkningsordning har mærket oksekød uden at overholde specifikationen, eller uden at der foreligger en godkendt specifikation. For at tage hensyn til de erhvervsdrivendes problemer med at anvende denne forordning bør de strengeste sanktioner i en begrænset periode, indtil den 1. januar 2001, kun anvendes, hvis etiketterne indeholder oplysninger, som vildleder forbrugerne eller ikke stemmer overens med godkendte specifikationer.

(15) Ifølge forordning (EF) nr. 820/97 skal hver erhvervsdrivende eller organisation, der ønsker at anføre en frivillig angivelse på en etiket, forelægge en specifikation, som skal godkendes af myndighederne i den medlemsstat, hvor produktion eller salg af det pågældende oksekød finder sted. Ifølge Rådets forordning (EF) nr. 2772/1999 af 21. december 1999 om fastsættelse af generelle regler for en obligatorisk mærkningsordning for oksekød(3) kan de erhvervsdrivende fortsat anføre frivillige oplysninger på etiketter for oksekød som supplement til de obligatoriske oplysninger indtil den 31. august 2000.

(16) Hvis godkendte, frivillige specifikationer ikke ændres, og hvis de er i overensstemmelse med de nye bestemmelser, bør sådanne specifikationer og de for tredjelande godkendte specifikationer fortsat være gyldige.

(17) Ifølge forordning (EF) nr. 820/97 kan medlemsstaterne, hvis der foreligger tilstrækkelige oplysninger i identifikations- og registreringsordningen for kvæg, beslutte, at yderligere oplysninger også skal anføres på etiketter for kød af kvæg, der er født, opdrættet og slagtet i samme medlemsstat. Forordning (EF) nr. 2772/1999 gav medlemsstaterne mulighed for fortsat at anvende en obligatorisk mærkningsordning for kød af kvæg, der er født, opdrættet og slagtet på deres område, jf. artikel 19, stk. 4, i forordning (EF) nr. 820/97, foreløbigt indtil den 31. august 2000.

(18) Ifølge Kommissionens beslutning 98/595/EF af 13. oktober 1998 om anvendelse af en obligatorisk mærkningsordning for oksekød i Frankrig og Belgien(4) og Kommissionens beslutning 1999/1/EF af 14. december 1998 om anvendelse af en obligatorisk mærkningsordning for oksekød i Finland(5) kan nævnte medlemsstater anvende en obligatorisk mærkningsordning for kød af kvæg, der er født, opdrættet og slagtet på deres område. Beslutningerne bør fortsat anvendes, indtil den fuldstændige angivelse af oprindelsen i Fællesskabets obligatoriske mærkningsordning træder i kraft den 1. januar 2002, og det samme bør være tilfældet for eventuelle yderligere beslutninger af denne art.

(19) Med henblik på at overvåge anvendelsen af den frivillige mærkningsordning bør medlemsstaterne registrere de godkendte specifikationer og meddele Kommissionen oplysninger om deres nationale gennemførelsesbestemmelser og de frivillige angivelser, der er godkendt på deres område. Sådanne oplysninger bør ajourføres med regelmæssige mellemrum.

(20) Kommissionens forordning (EF) nr. 1141/97 af 23. juni 1997 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 820/97 for så vidt angår mærkning af oksekød og oksekødsprodukter(6), senest ændret ved forordning (EF) nr. 824/1998(7), bør ophæves. For at undgå forvirring i overgangsperioden inden indførelsen af den obligatoriske ordning, der er fastsat ved forordning (EF) nr. 1760/2000, bør forordning (EF) nr. 1141/97 fortsat anvendes for kød af kvæg, der slagtes inden den 1. september 2000.

(21) De i denne forordning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for Oksekød -

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Sporbarhed

Alle erhvervsdrivende og organisationer, jf. artikel 12, tredje led, i forordning (EF) nr. 1760/2000, anvender på deres respektive produktions- og afsætningstrin en identifikationsordning og en omfattende registreringsordning.

Ordningen anvendes på en sådan måde, at der skabes forbindelse mellem identifikationen af kødet og det eller de pågældende dyr, jf. artikel 13, stk. 1, og artikel 16, stk. 2, i nævnte forordning.

Registreringsordningen indebærer navnlig angivelse af ankomst- og afgangsdato for kvæg, slagtekroppe og/eller udskæringer for at sikre overensstemmelse mellem ankomster og afgange.

Artikel 2

Mærkning i tilfælde, hvor oplysninger ikke er til rådighed

1. Det godkendelsesnummer, der er omhandlet i artikel 13, stk. 2, litra b), i forordning (EF) nr. 1760/2000, er:

a) enten det godkendelsesnummer, der er fastsat i artikel 10, stk. 1, i Rådets direktiv 64/433/EØF(8)

b) eller det nationale registreringsnummer, hvis der ikke findes et godkendelsesnummer.

Hvis ingen af de to numre findes, kan nummeret indtil den 1. januar 2001 erstattes med slagteriets navn og adresse.

2. I henhold til artikel 13, stk. 5, i forordning (EF) nr. 1760/2000 gælder følgende:

a) for kød af kvæg, der blev født i Fællesskabet inden den 1. januar 1998, og for hvilke der ikke foreligger oplysninger om fødselssted og/eller opdrætningssted, bortset fra det seneste opdrætningssted, erstattes angivelsen af fødselssted og/eller opdrætningssted med angivelsen "* (født inden den 1. januar 1998)"

b) for kød af kvæg, der indføres levende til Fællesskabet, og får hvilke der ikke foreligger oplysninger om fødselssted og/eller opdrætningssted, bortset fra det seneste opdrætningssted, erstattes angivelsen af fødselssted og/eller opdrætningssted med angivelsen "* (indført levende til EF)" eller "* (indført levende fra (tredjelandets navn))".

Artikel 3

Forenklede oprindelsesangivelser

I henhold til artikel 13, stk. 5, litra a), i forordning (EF) nr. 1760/2000 er angivelse for kød af kvæg, der i 30 dage eller derunder er blevet opdrættet:

- i den medlemsstat eller det tredjeland, hvor det blev født

- i den medlemsstat eller det tredjeland, hvor det blev slagtet

af denne medlemsstat eller dette tredjeland som den medlemsstat eller det tredjeland, hvor opdræt fandt sted, ikke påkrævet, hvis dyret blev opdrættet i en anden medlemsstat eller i et andet tredjeland i en periode på over 30 dage.

Artikel 4

Størrelse af en gruppe

1. Under opskæringen af slagtekroppe eller fjerdinger defineres den størrelse af gruppen, der er omhandlet i artikel 13, stk. 1, andet afsnit, i forordning (EF) nr. 1760/2000, efter antallet af slagtekroppe eller fjerdinger, der opskæres sammen og udgør et hold for den pågældende opskæringsvirksomhed. Størrelsen kan dog under ingen omstændigheder overstige én dags produktion.

2. Under efterfølgende opskæring eller hakning kan en gruppe være sammensat af alle de grupper, jf. stk. 1, der opskæres eller hakkes den samme dag.

Artikel 5

Hakket kød

1. Ved anvendelse af denne forordning defineres hakket kød som kød, der er hakket i småstykker eller er passeret gennem en hakkemaskine med snegl.

2. De yderligere oplysninger, der kan angives på etiketter, jf. artikel 14, stk. 3, i forordning (EF) nr. 1760/2000, er følgende:

a) fra den 1. september 2000, de i artikel 13, stk. 2, litra b) og c), i forordning (EF) nr. 1760/2000 nævnte angivelser, samt dato for hakning af kødet

b) fra den 1. september 2000 til den 1. januar 2002, de i artikel 13, stk. 5, litra a), nr. (i) og (ii), og litra b) i forordning (EF) nr. 1760/2000 nævnte angivelser, hvis den pågældende medlemsstat har besluttet at anvende en national obligatorisk mærkningsordning, der omfatter sådanne oplysninger, eller hvis den pågældende erhvervsdrivende frivilligt anfører oplysningerne i henhold til afdeling II i afsnit II i forordning (EF) nr. 1760/2000

c) fra den 1. januar 2002, de i artikel 13, stk. litra a), nr. (i) og (ii), i forordning (EF) nr. 1760/2000 nævnte angivelser.

Artikel 6

Godkendelsesprocedurer

1. Det i artikel 16, stk. 3, andet afsnit, i forordning (EF) nr. 1760/2000 omhandlede tidsrum, inden for hvilket ansøgningen hverken er blevet afslået eller godkendt, og myndighederne i den medlemsstat, hvortil kødet sendes, ikke har fremsat ønske om yderligere oplysninger, er på to måneder regnet fra dagen efter dagen for indsendelse af ansøgningen.

2. I henhold til artikel 16, stk. 5, i forordning (EF) nr. 1760/2000 er det i samme artikels stk. 3, andet afsnit, omhandlede tidsrum for primære oksekødsudskæringer i enkeltpakninger, der er mærket i en medlemsstat efter en godkendt specifikation og indført til en anden medlemsstats område, hvis der ikke er tilføjet oplysninger til den oprindelige mærkning, på 14 dage.

3. Med henblik på anvendelse af artikel 16, stk. 5, i forordning (EF) nr. 1760/2000 kan oksekød i små detailsalgspakker, der er mærket i en medlemsstat efter en godkendt specifikation, indføres til og afsættes på en anden medlemsstats område, uden at denne medlemsstat skal forhåndsgodkende specifikationen, såfremt:

a) de pågældende pakker ikke ændres

b) den specifikation, der er godkendt af den medlemsstat, hvor oksekødet pakkes, også omfatter afsætning af det pakkede kød i andre medlemsstater

c) den medlemsstat, der godkender specifikationen, på forhånd meddeler alle nødvendige oplysninger til de øvrige medlemsstater, hvor det pakkede oksekød skal afsættes efter den godkendte specifikation.

Artikel 7

Kontrol

1. Erhvervsdrivende og organisationer giver på alle tidspunkter Kommissionens sagkyndige, myndighederne og det uvildige organ, jf. artikel 16, stk. 1, tredje afsnit, i forordning (EF) nr. 1760/2000, adgang til deres lokaler samt til alle lister, der godtgør, at oplysningerne på mærkerne er korrekte.

2. Myndighederne og, i det i artikel 16, stk. 1, tredje afsnit, i forordning (EF) nr. 1760/2000 omhandlede tilfælde, det uvildige organ foretager regelmæssigt stikprøvekontrol på grundlag af en risikoanalyse, der navnlig tager hensyn til specifikationens komplekse karakter. For hver stikprøvekontrol udarbejdes der en kontrolrapport med angivelse af eventuelle mangler og foranstaltninger, som kan afhjælpe situationen, samt eventuelle tidsfrister og anvendte sanktioner.

3. Hvis den mulighed, der er omhandlet i artikel 16, stk. 1, tredje afsnit, i forordning (EF) nr. 1760/2000, ikke er anvendt, foretager medlemsstaterne kontrol på en sådan måde, at der skabes tilstrækkelig sikkerhed for nøjagtigheden af de anvendte etiketter. Kontrollens hyppighed fastlægges navnlig ud fra specifikationens komplekse karakter.

4. Erhvervsdrivende, organisationer og uvildige organer meddeler alle relevante oplysninger til myndighederne.

Artikel 8

Godkendelser udstedt af tredjelande

1. Kommissionen kontrollerer, at meddelelser givet i henhold til artikel 17, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1760/2000, er fuldstændige. Ved modtagelse af en ufuldstændig meddelelse informerer Kommissionen det pågældende tredjeland og angiver, hvilke oplysninger der er nødvendige.

Fuldstændige meddelelser fremsendes til medlemsstaterne, medmindre Kommissionen konkluderer, at de procedurer og/eller kriterier, der anvendes i det pågældende tredjeland, ikke kan ligestilles med de normer, der er fastsat i forordning (EF) nr. 1760/2000, i overensstemmelse med dens beføjelser hertil i henhold til artikel 17, stk. 2, tredje afsnit, i samme forordning.

2. Hvis Kommissionen på noget tidspunkt er af den opfattelse, at det på grundlag af den i artikel 17, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1760/2000 omhandlede meddelelse bør kontrolleres, om de procedurer og/eller kriterier, der meddeles af et tredjeland, for tiden kan ligestilles med de normer, der er fastsat i forordning (EF) nr. 1760/2000, kan Kommissionen anmode tredjelandet om at fremlægge de fornødne oplysninger. Kommissionen kan navnlig anmode tredjelandet om at fremlægge kopier af de specifikationer, der er godkendt af den dertil udpegede kompetente myndighed. Endvidere kan Kommissionen anmode tredjelandet om at bemyndige repræsentanter fra Kommissionen til at foretage kontrol i tredjelandet.

3. Hvis nogle af de oplysninger eller bemyndigelser, der er anmodet om i henhold til stk. 2, ikke modtages inden for den af Kommissionen angivne frist, kan Kommissionen konkludere, at de procedurer og/eller kriterier, der anvendes i et tredjeland, ikke kan ligestilles med de normer, der er fastsat i forordning (EF) nr. 1760/2000.

4. Kommissionen kan på ethvert tidspunkt ændre sin oprindelige beslutning, for så vidt angår ligestillingen af de procedurer og/eller kriterier, der anvendes i det pågældende tred-jeland, i henhold til artikel 17, stk. 2, tredje afsnit, i forordning (EF) nr. 1760/2000.

Artikel 9

Sanktioner

1. Medlemsstaterne fastlægger en sanktionsordning, der finder anvendelse, hvis bestemmelserne i forordning (EF) nr. 1760/2000 overtrædes, og de træffer de fornødne gennemførelsesforanstaltninger. Sanktionerne skal være effektive, stå i rimeligt forhold til overtrædelsen og have en afskrækkende virkning.

2. Uden at det berører sanktionerne i artikel 18 i forordning (EF) nr. 1760/2000, kræver medlemsstaterne for oksekød, der er mærket:

- uden at den obligatoriske mærkningsordning er overholdt, eller

- hvis der anvendes en frivillig ordning, uden at specifikationen er overholdt, eller hvis der ikke foreligger en godkendt specifikation,

at oksekødet fjernes fra markedet, indtil det er ommærket i overensstemmelse med nærværende forordning.

Hvis kødet opfylder alle gældende veterinær- og hygiejneforskrifter, kan medlemsstaten dog, foruden de i stk. 1 nævnte sanktioner, tillade, at kødet sendes direkte til forarbejdning til andre produkter end dem, der er nævnt i artikel 12, første led, i forordning (EF) nr. 1760/2000.

3. Indtil den 1. januar 2001 fjernes oksekød kun fra markedet, hvis etiketten indeholder oplysninger, der er af en sådan art at de kan vildlede køberen i væsentlig grad eller ikke er i overensstemmelse med den godkendte specifikation.

Artikel 10

Fortegnelser

Myndighederne fører fortegnelse over godkendte specifikationer med oplysning om, hvilken erhvervsdrivende og organisation der er ansvarlig for mærkning af kødet, og det uvildige organ, som er ansvarlig for kontrollen.

Artikel 11

Meddelelser

Medlemsstaterne meddeler Kommissionen:

a) navnene på de myndigheder, det er ansvarlige for gennemførelsen af mærkningsordningen i henhold til forordning (EF) nr. 1760/2000, samt supplerende germemførelsesbestemmelser navnlig vedrørende kontrol og sanktioner

b) senest den 30. september 2000 en liste over alle frivillige angivelser, der er godkendt på deres område

c) hver tredje måned en ajourføring af den liste, der er nævnt i litra b).

Artikel 12

Overgangsbestemmelser

Såfremt de er i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 1760/2000 og nærværende forordning, kan:

a) frivillige specifikationer, der er godkendt i henhold til artikel 14 og 15 i forordning (EF) nr. 820/97, fortsat anvendes

b) de nationale obligatoriske ordninger for mærkning af oksekød, der er godkendt i henhold til artikel 19, stk. 4, i forordning (EF) nr. 820/97, anvendes indtil den 1. januar 2002, og det samme gælder for eventuelle yderligere beslutninger af denne art.

Artikel 13

Ophævelse

Forordning (EF) nr. 1141/97 ophæves.

Den anvendes dog fortsat for kød af kvæg, der slagtes inden den 1. september 2000.

Henvisninger til den ophævede forordning læses som henvisninger til nærværende forordning, jf. sammenligningstabellen i bilaget.

Artikel 14

Ikrafttrædelse

Denne forordning træder i kraft på tredjedagen efter offentliggørelsen i De Europæiske Fællesskabers Tidende.

Den anvendes for kød af kvæg, der slagtes fra den 1. september 2000.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 25. august 2000.

På Kommissionens vegne

Philippe Busquin

Medlem af Kommissionen

(1) EFT L 204 af 11.8.2000, s. 1.

(2) EFT L 117 af 7.5.1997, s. 1.

(3) EFT L 334 af 28.12.1999, s. 1.

(4) EFT L 286 af 23.10.1998, s. 55.

(5) EFT L 1 af 5.1.1999, s. 3.

(6) EFT L 165 af 24.6.1997, s. 7.

(7) EFT L 117 af 21.4.1998, s. 4.

(8) EFT 121 af 29.7.1964, s. 2012/64.

BILAG

Sammenligningstabel

>TABELPOSITION>

Top