Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32000L0082

Kommissionens direktiv 2000/82/EF af 20. december 2000 om ændring af bilagene til Rådets direktiv 76/895/EØF, 86/362/EØF, 86/363/EØF og 90/642/EØF om fastsættelse af maksimalgrænseværdier for pesticidrester i og på frugt og grøntsager, korn, levnedsmidler af animalsk oprindelse og visse produkter af vegetabilsk oprindelse, herunder frugt og grøntsager (EØS-relevant tekst)

OJ L 3, 6.1.2001, p. 18–26 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 031 P. 181 - 189
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 031 P. 181 - 189
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 031 P. 181 - 189
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 031 P. 181 - 189
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 031 P. 181 - 189
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 031 P. 181 - 189
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 031 P. 181 - 189
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 031 P. 181 - 189
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 031 P. 181 - 189
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 035 P. 263 - 271
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 035 P. 263 - 271
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 003 P. 90 - 98

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2000/82/oj

32000L0082

Kommissionens direktiv 2000/82/EF af 20. december 2000 om ændring af bilagene til Rådets direktiv 76/895/EØF, 86/362/EØF, 86/363/EØF og 90/642/EØF om fastsættelse af maksimalgrænseværdier for pesticidrester i og på frugt og grøntsager, korn, levnedsmidler af animalsk oprindelse og visse produkter af vegetabilsk oprindelse, herunder frugt og grøntsager (EØS-relevant tekst)

EF-Tidende nr. L 003 af 06/01/2001 s. 0018 - 0026


Kommissionens direktiv 2000/82/EF

af 20. december 2000

om ændring af bilagene til Rådets direktiv 76/895/EØF, 86/362/EØF, 86/363/EØF og 90/642/EØF om fastsættelse af maksimalgrænseværdier for pesticidrester i og på frugt og grøntsager, korn, levnedsmidler af animalsk oprindelse og visse produkter af vegetabilsk oprindelse, herunder frugt og grøntsager

(EØS-relevant tekst)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets direktiv 76/895/EØF af 23. november 1976 om fastsættelse af maksimalgrænseværdier for pesticidrester på og i frugt og grøntsager(1), senest ændret ved Kommissionens direktiv 2000/57/EF(2), særlig artikel 5,

under henvisning til Rådets direktiv 86/362/EØF af 24. juli 1986 om fastsættelse af maksimalgrænseværdier for indholdet af pesticidrester i og på korn(3), senest ændret ved Kommissionens direktiv 2000/81/EF(4), særlig artikel 10,

under henvisning til Rådets direktiv 86/363/EØF af 24. juli 1986 om fastsættelse af maksimalgrænseværdier for indholdet af pesticidrester i og på levnedsmidler af animalsk oprindelse(5), senest ændret ved direktiv 2000/81/EF, særlig artikel 10,

under henvisning til Rådets direktiv 90/642/EØF af 27. november 1990 om fastsættelse af maksimalgrænseværdier for pesticidrester på og i visse produkter af vegetabilsk oprindelse, herunder frugt og grøntsager(6), senest ændret ved direktiv 2000/81/EF, særlig artikel 7, og

ud fra følgende betragtninger:

(1) For korn og produkter af vegetabilsk oprindelse, herunder frugt og grøntsager, bør grænseværdierne afspejle de minimumsmængder af pesticider, der er nødvendige for at opnå effektiv plantebeskyttelse, og som er anvendt på en sådan måde, at der opnås den lavest mulige toksikologisk acceptable restkoncentration, især med hensyn til miljøbeskyttelse og forbrugernes skønnede indtagelse gennem føden. For levnedsmidler af animalsk oprindelse bør grænseværdierne afspejle dyrenes indtagelse af korn og produkter af vegetabilsk oprindelse, der er behandlet med pesticider, ligesom der i relevante tilfælde er taget hensyn til de direkte konsekvenser af anvendelsen af veterinærlægemidler.

(2) Der bør løbende holdes øje med maksimalgrænseværdierne for pesticider, som kan ændres under hensyntagen til nye oplysninger og data. Maksimalgrænseværdierne (MGV) bør sættes til bestemmelsesgrænseværdien, hvis anvendelsen af plantebeskyttelsesmidler til godkendte anvendelsesformål ikke medfører en påviselig pesticidrestkoncentration i eller på levnedsmidlet, eller hvis der ikke er nogen godkendte anvendelsesformål, eller hvis de anvendelsesformål, der er godkendt af medlemsstaterne, ikke er blevet underbygget med de nødvendige data, eller hvis anvendelsesformål i tredjelande, der medfører restkoncentrationer i eller på levnedsmidler, som kan blive bragt i omsætning på EF's marked, ikke er blevet underbygget med de nødvendige data.

(3) Det er ved kommissionsbeslutninger blevet vedtaget at lade følgende aktive stoffer udgå af bilag I til Rådets direktiv 91/414/EØF af 15. juli 1991 om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler(7), senest ændret ved Kommissionens direktiv 2000/80/EF(8): azinphos-ethyl (Kommissionens beslutning 95/276/EF)(9), propham (Kommissionens beslutning 96/586/EEF(10), dinoterb (Kommissionens beslutning 98/269/EF)(11), DNOC (Kommissionens beslutning 1999/164/EF)(12), pyrazophos (Kommissionens beslutning 2000/233/EF)(13), monolinuron (Kommissionens beslutning 2000/234/EF)(14), chlozolinat (Kommissionens beslutning 2000/626/EF)(15) og tecnazen (Kommissionens beslutning 2000/725/EF)(16). Ifølge disse beslutninger skal det ikke længere være tilladt i EF at anvende plantebeskyttelsesmidler, der indeholder disse aktive stoffer. Alle de pesticidrester, der stammer fra brugen af disse plantebeskyttelsesmidler, bør derfor indsættes i bilagene til direktiv 86/362/EØF, 86/363/EØF og 90/642/EØF, så anvendelsen af dem kan overvåges og kontrolleres, og for at beskytte forbrugerne. For at de legitime forventninger om, at de bestående pesticidlagre vil blive brugt, kan blive indfriet, tillod Kommissionens beslutninger om ikke at optage stoffer en udfasningsperiode, og det er hensigtsmæssigt, at MGV, der er baseret på, at brugen af det pågældende stof ikke er tilladt i EF, først gælder efter udgangen af udfasningsperioden for nævnte stof.

(4) Der er fastsat maksimalgrænseværdier i forbindelse med azinphos-ethyl for nogle produkter i bilag II til direktiv 76/895/EØF (ændret ved Kommissionens direktiv 82/528/EØF)(17), men medlemsstaterne blev bemyndiget til at fastsætte højere MGV. For at fastsætte harmoniserede EF-maksimalgrænseværdier for azinphos-ethyl i og på frugt og grøntsager er det nødvendigt i stedet at inkludere disse MGV i direktiv 90/642/EØF. De bør endvidere ændres, efter at EF-godkendelserne er trukket tilbage.

(5) EF-maksimalgrænseværdierne og de værdier, der anbefales af Codes Alimentarius, fastsættes og vurderes efter tilsvarende procedurer. Der er ikke fastsat nogen Codex-maksimalgrænseværdier for azinphos-ethyl, dinoterb, DNOC, monolinuron, propham og chlozolinat. Der findes et begrænset antal Codex-maksimalgrænseværdier for pyrazophos og tecnazen, og de blev taget i betragtning ved fastsættelsen af maksimalgrænseværdierne i nærværende direktiv. EF underrettede Verdenshandelsorganisationen (WTO) om udkastet til Kommissionens direktiv, og de modtagne bemærkninger blev taget i betragtning ved færdiggørelsen af direktivet. EF vil undersøge muligheden for at fastsætte importtolerancer for maksimalgrænseværdier for bestemte kombinationer af pesticider og afgrøder, hvis der forelægges acceptable data og acceptable vurderinger af forbrugernes indtagelse(18).

(6) De i dette direktiv fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Plantesundhed -

UDSTEDT FØLGENDE DIREKTIV:

Artikel 1

I bilag II til direktiv 76/895/EØF slettes oplysningerne om azinphos-ethyl.

Artikel 2

I tabellen i del A i bilag II til direktiv 86/362/EØF indsættes der oplysninger om følgende pesticidrester:

>TABELPOSITION>

Artikel 3

I bilag II til direktiv 86/363/EØF foretages følgende ændringer:

1) I tabellen i del A indsættes der oplysninger om følgende pesticidrester:

>TABELPOSITION>

2) I tabellen i del B indsættes der oplysninger om følgende pesticidrester:

>TABELPOSITION>

Artikel 4

I tabellen i bilag II til direktiv 90/642/EØF indsættes oplysningerne om de pesticidrester, der er fastsat i bilaget til nærværende direktiv.

Artikel 5

1. Dette direktiv træder i kraft 20 dage efter offentliggørelsen af dette direktiv.

2. Medlemsstaterne vedtager og offentliggør inden den 1. juli 2001 de love og administrative bestemmelser, der er nødvendige for at efterkomme dette direktiv. De underretter straks Kommissionen herom.

3. De anvender disse bestemmelser fra den 1. juli 2001 for azinphos-ethyl, propham og dinoterb.

4. De anvender disse bestemmelser fra den 1. juli 2002 for DNOC, pyrazophos og monolinuron.

5. De anvender disse bestemmelser fra den 1. januar 2003 for chlozolinat og tecnazen.

6. Disse love og bestemmelser skal ved vedtagelsen indeholde en henvisning til dette direktiv eller skal ved offentliggørelsen ledsages af en sådan henvisning. De nærmere regler for henvisningen fastsættes af medlemsstaterne.

Artikel 6

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 20. december 2000.

På Kommissionens vegne

David Byrne

Medlem af Kommissionen

(1) EFT L 340 af 9.12.1976, s. 26.

(2) EFT L 244 af 29.9.2000, s. 76.

(3) EFT L 221 af 7.8.1986, s. 37.

(4) EFT L 326 af 22.12.2000, s. 56.

(5) EFT L 221 af 7.8.1986, s. 43.

(6) EFT L 350 af 14.12.1990, s. 71.

(7) EFT L 230 af 19.8.1991, s. 1.

(8) EFT L 309 af 9.12.2000, s. 14.

(9) EFT L 170 af 20.7.1995, s. 22.

(10) EFT L 257 af 10.10.1996, s. 41.

(11) EFT L 117 af 21.4.1998, s. 13.

(12) EFT L 54 af 2.3.1999, s. 21.

(13) EFT L 73 af 22.3.2000, s. 16.

(14) EFT L 73 af 22.3.2000, s. 18.

(15) EFT L 263 af 13.10.2000, s. 32.

(16) EFT L 292 af 21.11.2000, s. 30.

(17) EFT L 234 af 9.8.1982, s. 1.

(18) Guidance notes on import tolerances - Dokument 7169/VI/99, rev. 1.

BILAG

>TABELPOSITION>

Top