Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32000L0072

Kommissionens direktiv 2000/72/EF af 22. november 2000 om tilpasning til den tekniske udvikling af Rådets direktiv 93/31/EØF om støtteben på tohjulede motordrevne køretøjer (EØS-relevant tekst)

OJ L 300, 29.11.2000, p. 18–19 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 07 Volume 005 P. 348 - 349
Special edition in Estonian: Chapter 07 Volume 005 P. 348 - 349
Special edition in Latvian: Chapter 07 Volume 005 P. 348 - 349
Special edition in Lithuanian: Chapter 07 Volume 005 P. 348 - 349
Special edition in Hungarian Chapter 07 Volume 005 P. 348 - 349
Special edition in Maltese: Chapter 07 Volume 005 P. 348 - 349
Special edition in Polish: Chapter 07 Volume 005 P. 348 - 349
Special edition in Slovak: Chapter 07 Volume 005 P. 348 - 349
Special edition in Slovene: Chapter 07 Volume 005 P. 348 - 349
Special edition in Bulgarian: Chapter 07 Volume 008 P. 11 - 13
Special edition in Romanian: Chapter 07 Volume 008 P. 11 - 13

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2009

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2000/72/oj

32000L0072

Kommissionens direktiv 2000/72/EF af 22. november 2000 om tilpasning til den tekniske udvikling af Rådets direktiv 93/31/EØF om støtteben på tohjulede motordrevne køretøjer (EØS-relevant tekst)

EF-Tidende nr. L 300 af 29/11/2000 s. 0018 - 0019


Kommissionens direktiv 2000/72/EF

af 22. november 2000

om tilpasning til den tekniske udvikling af Rådets direktiv 93/31/EØF om støtteben på tohjulede motordrevne køretøjer

(EØS-relevant tekst)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets direktiv 92/61/EØF af 30. juni 1992 om standardtypegodkendelse af to- og trehjulede motordrevne køretøjer(1), ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/7/EF(2), særlig artikel 16,

under henvisning til Rådets direktiv 93/31/EØF af 14. juni 1993 om støtteben på tohjulede motordrevne køretøjer(3), særlig artikel 3, og

ud fra følgende betragtninger:

(1) Direktiv 93/31/EØF er et af særdirektiverne under den EF-typegodkendelsesprocedure, der er fastlagt ved direktiv 92/61/EØF. Bestemmelserne i direktiv 92/61/EØF om køretøjssystemer, komponenter og separate tekniske enheder finder derfor anvendelse på nævnte direktiv.

(2) De teknologiske fremskridt gør det nu muligt at tilpasse direktiv 93/31/EØF til den tekniske udvikling. For at sikre, at hele typegodkendelsesprocessen forløber korrekt, er det derfor nødvendigt at tydeliggøre eller komplettere visse af det pågældende direktivs bestemmelser.

(3) Med henblik herpå bør det præciseres, at stabilitetsprøverne på hældende flade skal udføres i længderetningen og tværretningen hver for sig.

(4) De i dette direktiv fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra det udvalg for tilpasning til den tekniske udvikling, som er nedsat ved artikel 13 i Rådets direktiv 70/156/EØF af 6. februar 1970 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om godkendelse af motordrevne køretøjer og påhængskøretøjer dertil(4), senest ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/40/EF(5) -

UDSTEDT FØLGENDE DIREKTIV:

Artikel 1

Bilaget til direktiv 93/31/EØF ændres som angivet i bilaget til nærværende direktiv.

Artikel 2

1. Fra 1. januar 2002 kan medlemsstaterne ikke af grunde, som vedrører støtteben:

- nægte EF-typegodkendelse af en type tohjulet motordrevet køretøj

- forbyde registrering, salg eller ibrugtagning af tohjulede motordrevne køretøjer,

hvis støttebenet (-benene) opfylder kravene i direktiv 93/31/EØF, som ændret ved nærværende direktiv.

2. Fra 1. juli 2002 nægter medlemsstaterne EF-typegodkendelse af en ny type tohjulet motordrevet køretøj af grunde, som vedrører støttebenet (-benene), hvis kravene i direktiv 93/31/EØF, som ændret ved nærværende direktiv, ikke er opfyldt.

Artikel 3

1. Medlemsstaterne vedtager og offentliggør senest den 31. december 2001 de nødvendige bestemmelser for at efterkomme dette direktiv. De underretter straks Kommissionen herom.

De anvender disse bestemmelser fra den 1. januar 2002.

Disse love og bestemmelser skal ved vedtagelsen indeholde en henvisning til dette direktiv eller skal ved offentliggørelsen ledsages af en sådan henvisning. De nærmere regler for henvisningen fastsættes af medlemsstaterne.

2. Medlemsstaterne meddeler Kommissionen teksten til de vigtigste nationale retsforskrifter, som de vedtager på det område, der er omfattet af dette direktiv.

Artikel 4

Dette direktiv træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i De Europæiske Fællesskabers Tidende.

Artikel 5

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 22. november 2000.

På Kommissionens vegne

Erkki Liikanen

Medlem af Kommissionen

(1) EFT L 225 af 10.8.1992, s. 72.

(2) EFT L 106 af 3.5.2000, s. 1.

(3) EFT L 188 af 29.7.1993, s. 19.

(4) EFT L 42 af 23.2.1970, s. 1.

(5) EFT L 203 af 10.8.2000, s. 9.

BILAG

Punkt 6.2.2 affattes således: "6.2.2. Parkeringsplatformens hældning ændres først i tværretningen (ht) og dernæst - fra vandret - i længderetningen (hl) i overensstemmelse med nedenstående tabel:

>TABELPOSITION>

Se figur 1a, 1b og 2."

Top