Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32000L0067

Kommissionens direktiv 2000/67/EF af 23. oktober 2000 om optagelse af et aktivt stof (esfenvalerat) i bilag I til Rådets direktiv 91/414/EØF om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler

OJ L 276, 28.10.2000, p. 38–40 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 28/12/2000; ophævet ved 300L0080

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2000/67/oj

32000L0067

Kommissionens direktiv 2000/67/EF af 23. oktober 2000 om optagelse af et aktivt stof (esfenvalerat) i bilag I til Rådets direktiv 91/414/EØF om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler

EF-Tidende nr. L 276 af 28/10/2000 s. 0038 - 0040


Kommissionens direktiv 2000/67/EF

af 23. oktober 2000

om optagelse af et aktivt stof (esfenvalerat) i bilag I til Rådets direktiv 91/414/EØF om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets direktiv 91/414/EØF af 15. juli 1991 om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler(1), senest ændret ved Kommissionens direktiv 2000/10/EF(2), særlig artikel 6, stk. 1, og artikel 8, stk. 2, fjerde afsnit, og

ud fra følgende betragtninger:

(1) Ved Kommissionens forordning (EØF) nr. 3600/92(3), senest ændret ved forordning (EF) nr. 2266/2000(4), fastsættes nærmere bestemmelser for iværksættelsen af første fase af det arbejdsprogram, der er omhandlet i artikel 8, stk. 2, i direktiv 91/414/EØF (i det følgende benævnt "direktivet"). I medfør af nævnte forordning blev der ved Kommissionens forordning (EF) nr. 933/94(5), senest ændret ved forordning (EF) nr. 2230/95(6), opstillet en liste over aktive stoffer i plantebeskyttelsesmidler, som skal vurderes med henblik på eventuel optagelse i direktivets bilag I.

(2) I henhold til direktivets artikel 5, stk. 1, bør et aktivt stof optages i bilag I, hvis det kan forventes, at hverken anvendelsen af plantebeskyttelsesmidler, der indeholder det aktive stof, eller restkoncentrationer heraf har nogen skadelige virkninger på menneskers eller dyrs sundhed eller på grundvandet eller nogen uacceptabel indvirkning på miljøet.

(3) Et sådant aktivt stof kan optages i bilag I for en periode på højst ti år.

(4) Esfenvalerats virkninger på menneskers sundhed og miljøet er blevet vurderet i henhold til forordning (EØF) nr. 3600/92 for en række anvendelsesformål, som anmelderen har foreslået. Portugal blev udpeget til rapporterende medlemsstat i henhold til forordning (EF) nr. 933/94 om gennemførelsesbestemmelser til forordning (EØF) nr. 3600/92 for så vidt angår aktive stoffer i plantebeskyttelsesmidler og udpegning af rapporterende medlemsstater. Portugal forelagde den pågældende vurderingsrapport for Kommissionen den 11. oktober 1996 i henhold til artikel 7, stk. 1, litra c), i forordning (EØF) nr. 3600/92.

(5) Vurderingsrapporten er blevet behandlet af medlemsstaterne og Kommissionen i Den Stående Komité for Plantesundhed. Behandlingen blev afsluttet den 13. juli 2000 med Kommissionens reviderede vurderingsrapport om esfenvalerat.

(6) Dossieret og oplysningerne fra behandlingen er også blevet forelagt for Den Videnskabelige Komité for Planter til udtalelse. Den Videnskabelige Komité for Planter bemærkede i sin udtalelse(7), at medlemsstaterne skal anvende foranstaltninger til at mindske risikoen for at beskytte vandmiljøet og leddyr, der ikke er målarter.

(7) Af vurderingerne fremgår det, at plantebeskyttelsesmidler, der indeholder det pågældende aktive stof, kan forventes generelt at opfylde kravene i direktivets artikel 5, stk. 1, litra a) og b), især med hensyn til de anvendelsesformål, der er undersøgt. Det aktive stof bør derfor optages i bilag I for at sikre, at meddelelse, ændring og tilbagekaldelse af godkendelser af plantebeskyttelsesmidler, der indeholder esfenvalerat, kan foregå i overensstemmelse med direktivet i alle medlemsstaterne.

(8) I henhold til direktivets artikel 8, stk. 2, skal medlemsstaterne, efter at et aktivt stof er blevet optaget i direktivets bilag I, inden udløbet af en fastsat frist meddele, ændre eller tilbagekalde godkendelser af de plantebeskyttelsesmidler, som indeholder det aktive stof. I henhold til direktivets artikel 4, stk. 1, og artikel 13, stk. 1, kan plantebeskyttelsesmidler kun godkendes på grundlag af et dossier, som opfylder datakravene i direktivets artikel 13, og under hensyntagen til de betingelser, som er knyttet til optagelsen af det aktive stof i bilag I, og de ensartede principper i direktivets bilag VI.

(9) Før optagelsen bør medlemsstaterne og interesserede parter have en rimelig frist til at forberede sig på de nye bestemmelser, som følger af optagelsen. Efter optagelsen bør medlemsstaterne også have en rimelig frist til at gennemføre direktivet og især ændre eller tilbagekalde eksisterende godkendelser eller meddele nye godkendelser i henhold til direktiv 91/414/EØF. Der kræves en længere frist for forelæggelse og vurdering af hele bilag III-dossieret for hvert plantebeskyttelsesmiddel i overensstemmelse med de ensartede principper, som er fastlagt i direktivets bilag VI. For plantebeskyttelsesmidler, der indeholder flere aktive stoffer, kan den fuldstændige vurdering efter de ensartede principper først finde sted, når alle de aktive stoffer er blevet optaget i direktivets bilag I.

(10) Medlemsstaterne bør opbevare den endelige reviderede vurderingsrapport, så den er tilgængelig for interesserede parter (bortset fra fortrolige oplysninger efter direktivets artikel 14), eller stille den til rådighed for dem.

(11) Den reviderede vurderingsrapport kræves, for at medlemsstaterne på rette måde kan gennemføre flere afsnit af de ensartede principper, som er fastlagt i direktivets bilag VI, hvor disse principper henviser til vurderingen af de bilag II-data, som er blevet forelagt med henblik på optagelse af det aktive stof i direktivets bilag I.

(12) De i dette direktiv fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Plantesundhed -

UDSTEDT FØLGENDE DIREKTIV:

Artikel 1

Esfenvalerat indsættes som aktivt stof i bilag I til direktiv 91/414/EØF som angivet i bilaget til nærværende direktiv.

Artikel 2

1. Medlemsstaterne sætter de nødvendige love og administrative bestemmelser i kraft for at efterkomme dette direktiv senest den 31. januar 2002. De underretter straks Kommissionen herom. Hvis det er nødvendigt, skal de i henhold til direktiv 91/414/EØF ændre eller tilbagekalde eksisterende godkendelser af plantebeskyttelsesmidler, der indeholder esfenvalerat som aktivt stof, inden udløbet af denne frist.

2. Til vurderingen af et dossier, der opfylder kravene i bilag III til direktiv 91/414/EØF, og den dermed forbundne beslutningsproces efter de ensartede principper i direktivets bilag VI forlænges fristen i stk. 1:

- for plantebeskyttelsesmidler, der som aktivt stof kun indeholder esfenvalerat, til fire år efter nærværende direktivs ikrafttrædelse

- for plantebeskyttelsesmidler, der indeholder esfenvalerat sammen med et andet aktivt stof, som er optaget i bilag I, til fire år, efter at direktivet om optagelse af det sidste af disse stoffer i bilag I er trådt i kraft.

3. Medlemsstaterne opbevarer den endelige reviderede vurderingsrapport, så den er tilgængelig for interesserede parter (bortset fra fortrolige oplysninger efter direktivets artikel 14), eller stiller den til rådighed for dem efter udtrykkelig anmodning herom.

4. Disse love og bestemmelser skal ved vedtagelsen indeholde en henvisning til dette direktiv eller skal ved offentliggørelsen ledsages af en sådan henvisning. De nærmere regler for henvisningen fastsættes af medlemsstaterne.

Artikel 3

Dette direktiv træder i kraft den 1. august 2001.

Artikel 4

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 23. oktober 2000.

På Kommissionens vegne

David Byrne

Medlem af Kommissionen

(1) EFT L 230 af 19.8.1991, s. 1.

(2) EFT L 57 af 2.3.2000, s. 28.

(3) EFT L 366 af 15.12.1992, s. 10.

(4) EFT L 259 af 13.10.2000, s. 27.

(5) EFT L 107 af 28.4.1994, s. 8.

(6) EFT L 225 af 22.9.1995, s. 1.

(7) Den Videnskabelige Komité for Planter SCP/ESFEN/002 - endelig udg., 6. april 2000.

BILAG

Esfenvalerat

1.

>TABELPOSITION>

2. Særlige betingelser, der skal opfyldes:

2.1. Det aktive fremstillede stof skal have en minimumsrenhed på 830 g/kg.

2.2. Må kun tillades anvendt som insekticid.

2.3. Med henblik på gennemførelsen af de ensartede principper i bilag VI bør der tages hensyn til konklusionerne i den reviderede vurderingsrapport om esfenvalerat, særlig tillæg I og II, som færdigbehandlet af Den Stående Komité for Plantesundhed den 13. juli 2000. Ved denne samlede vurdering skal medlemsstaterne:

være særligt opmærksomme på den potentielle indflydelse på vandorganismer og leddyr, som ikke er målarter, og sørge for, at godkendelsesbetingelserne, hvis det er relevant, omfatter risikoreducerende foranstaltninger.

3. Optagelsen udløber: 31. juli 2011.

Top