Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32000L0027

Rådets direktiv 2000/27/EF af 2. maj 2000 om ændring af direktiv 93/53/EØF om minimumsfællesskabsforanstaltninger til bekæmpelse af visse fiskesygdomme

OJ L 114, 13.5.2000, p. 28–29 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 029 P. 93 - 94
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 029 P. 93 - 94
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 029 P. 93 - 94
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 029 P. 93 - 94
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 029 P. 93 - 94
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 029 P. 93 - 94
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 029 P. 93 - 94
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 029 P. 93 - 94
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 029 P. 93 - 94
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 032 P. 160 - 162
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 032 P. 160 - 162

No longer in force, Date of end of validity: 31/07/2008; stiltiende ophævelse ved 32006L0088

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2000/27/oj

32000L0027

Rådets direktiv 2000/27/EF af 2. maj 2000 om ændring af direktiv 93/53/EØF om minimumsfællesskabsforanstaltninger til bekæmpelse af visse fiskesygdomme

EF-Tidende nr. L 114 af 13/05/2000 s. 0028 - 0029


Rådets direktiv 2000/27/EF

af 2. maj 2000

om ændring af direktiv 93/53/EØF om minimumsfællesskabsforanstaltninger til bekæmpelse af visse fiskesygdomme

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 37,

under henvisning til forslag fra Kommissionen(1),

under henvisning til udtalelse fra Europa-Parlamentet(2),

under henvisning til udtalelse fra Det Økonomiske og Sociale Udvalg(3), og

ud fra følgende betragtninger:

(1) Ifølge direktiv 93/53/EØF(4) skal alle fisk på brug, der er angrebet af bl.a. sygdommen infektiøs lakseanæmi, omgående fjernes for at bekæmpe udbrud af denne sygdom.

(2) I maj 1998 brød denne sygdom ud i Skotland, hvor en række områder er angrebet eller mistænkes for at være angrebet.

(3) Erfaringen viser, at fjernelsen af fiskene kan foregå over en vis periode, uden at det har en negativ indvirkning på bestræbelserne på at udrydde sygdommen.

(4) Indførelse af bestemmelser om vaccination kan under visse omstændigheder være et nyt middel til at bekæmpe og forhindre spredning af infektiøs lakseanæmi efter et udbrud. For øjeblikket er der ikke hjemmel hertil i fællesskabslovgivningen.

(5) Der bør foretages en tilbundsgående undersøgelse af kilden til infektiøs lakseanæmi, sygdommens mulige spredning og den gensidige påvirkning mellem opdrættet og vild laks.

(6) Der udbetales ikke erstatning fra Fællesskabet til lakseopdrættere ved tvangstømning af hele laksebrug i henhold til direktiv 93/53/EØF.

(7) De nødvendige foranstaltninger til gennemførelse af direktiv 93/53/EØF bør vedtages i henhold til Rådets afgørelse 1999/468/EF af 28. juni 1999 om fastsættelse af de nærmere vilkår for udøvelsen af de gennemførelsesbeføjelser, der tillægges Kommissionen(5).

(8) På baggrund af den nuværende videnskabelige og tekniske viden bør direktiv 93/53/EØF ændres i overensstemmelse med det ovenfor anførte.

(9) Det er som følge af sagens hastende karakter absolut nødvendigt at fravige den periode på seks uger, der er nævnt i del I, punkt 3, i protokollen om de nationale parlamenters rolle i Den Europæiske Union, der er knyttet til Amsterdam-traktaten -

UDSTEDT FØLGENDE DIREKTIV:

Artikel 1

Direktiv 93/53/EØF ændres således:

1) Artikel 6, stk. 1, litra a), første led, affattes således:

"- skal alle fisk fjernes efter en plan udarbejdet af den officielle tjeneste og godkendt af Kommissionen efter proceduren i artikel 19, stk. 2."

2) Artikel 14, stk. 1, affattes således:

"1. Det er forbudt at vaccinere mod liste II-sygdomme i de godkendte zoner, i godkendte brug, der er beliggende i ikke-godkendte zoner, og i zoner eller brug, for hvilke der allerede er indledt godkendelsesprocedurer i henhold til direktiv 91/67/EØF, og at vaccinere mod liste I-sygdomme.

Vaccination kan dog tillades ved et udbrud af liste I-sygdomme under forudsætning af, at der er fastsat vaccinationsprocedurer i de beredskabsplaner, som er godkendt i henhold til artikel 15, og at kriterierne i bilag E overholdes."

3) Følgende artikel indsættes:

"Artikel 18a

De nødvendige foranstaltninger til gennemførelse af dette direktiv vedtages, for så vidt angår de områder, der er omhandlet i nedennævnte artikler, efter forskriftsproceduren i artikel 19, stk. 2:

- artikel 5, stk. 2

- artikel 6

- artikel 10, stk. 1 og 2

- artikel 12

- artikel 15

- artikel 16

- artikel 18, andet afsnit."

4) Artikel 19 affattes således:

"Artikel 19

1. Kommissionen bistås af Den Stående Veterinærkomité, nedsat ved afgørelse 68/361/EØF(6), i det følgende benævnt 'komitéen'.

2. Når der henvises til nærværende artikel, finder artikel 5 og 7 i Rådets afgørelse 1999/468/EF anvendelse.

Fristen i artikel 5, stk. 6, i afgørelse 1999/468/EF fastsættes til tre måneder.

3. Komitéen vedtager selv sin forretningsorden."

5) Det i bilaget viste bilag E tilføjes.

Artikel 2

Medlemsstaterne sætter de nødvendige love og administrative bestemmelser i kraft for at efterkomme dette direktiv senest den 31. december 2000. De underretter straks Kommissionen herom.

De anvender disse bestemmelser senest den 1. januar 2001.

Disse love og bestemmelser skal ved vedtagelsen indeholde en henvisning til dette direktiv eller skal ved offentliggørelsen ledsages af en sådan henvisning. De nærmere regler for henvisningen fastsættes af medlemsstaterne.

Medlemsstaterne meddeler Kommissionen teksten til de vigtigste nationale retsforskrifter, som de udsteder på det område, der er omfattet af dette direktiv. Kommissionen underretter de øvrige medlemsstater herom.

Artikel 3

Dette direktiv træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i De Europæiske Fællesskabers Tidende.

Artikel 4

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 2. maj 2000.

På Rådets vegne

J. Coelho

Formand

(1) EFT C 342 af 30.11.1999, s. 42.

(2) Udtalelse afgivet den 2. marts 2000 (endnu ikke offentliggjort i EFT).

(3) EFT C 51 af 23.2.2000, s. 30.

(4) EFT L 175 af 19.7.1993, s. 23. Direktivet er ændret ved tiltrædelsesakten af 1994.

(5) EFT L 184 af 17.7.1999, s. 23.

(6) EFT L 255 af 18.10.1968, s. 23.

BILAG

"BILAG E

KRITERIER FOR VACCINATIONSPROGRAMMERNE

Vaccinationsprogrammerne skal mindst indeholde følgende oplysninger:

1) Den sygdomssituation, som begrunder anmodningen om vaccination.

2) Oplysninger om kystzoner, fastlandszoner, steder og brug, hvor vaccinationen kan foretages: disse zoner må under ingen omstændigheder overskride den angrebne zones grænser eller, i givet fald, grænserne for stødpudezonen rundt om den angrebne zone.

3) Detaljerede oplysninger om, hvilken vaccine der skal anvendes, herunder den eller de vaccinetype(r), som kan anvendes.

4) Detaljerede oplysninger om vaccinens anvendelsesbetingelser, vaccinationsfrekvens og grænser, inden for hvilke der kan vaccineres (hvilke fisk, hvilke bure etc.).

5) Kriterier for vaccinationsstop.

6) Der skal vedtages bestemmelser om registrering af vaccinationsforløbet (kronologi, steder og brug, hvor der er blevet vaccineret, oprettelse af en stødpudezone etc.).

7) Der skal vedtages bestemmelser om begrænsning af fiskenes bevægelser inden for vaccinationszonen for at sikre, at fiskene kun kan fjernes fra vaccinationszonen for at blive aflivet med henblik på konsum eller om fornødent for at blive destrueret.

8) Enhver anden bestemmelse, som er nødvendig i tilfælde af vaccination."

Top