Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32000L0021

Kommissionens direktiv 2000/21/EF af 25. april 2000 om den fortegnelse over fællesskabsregler, der er omhandlet i artikel 13, stk. 1, femte led, i Rådets direktiv 67/548/EØF (EØS-relevant tekst)

OJ L 103, 28.4.2000, p. 70–71 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 13 Volume 025 P. 120 - 122
Special edition in Estonian: Chapter 13 Volume 025 P. 120 - 122
Special edition in Latvian: Chapter 13 Volume 025 P. 120 - 122
Special edition in Lithuanian: Chapter 13 Volume 025 P. 120 - 122
Special edition in Hungarian Chapter 13 Volume 025 P. 120 - 122
Special edition in Maltese: Chapter 13 Volume 025 P. 120 - 122
Special edition in Polish: Chapter 13 Volume 025 P. 120 - 122
Special edition in Slovak: Chapter 13 Volume 025 P. 120 - 122
Special edition in Slovene: Chapter 13 Volume 025 P. 120 - 122
Special edition in Bulgarian: Chapter 13 Volume 029 P. 3 - 5
Special edition in Romanian: Chapter 13 Volume 029 P. 3 - 5

No longer in force, Date of end of validity: 31/05/2008; ophævet ved 32006R1907

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2000/21/oj

32000L0021

Kommissionens direktiv 2000/21/EF af 25. april 2000 om den fortegnelse over fællesskabsregler, der er omhandlet i artikel 13, stk. 1, femte led, i Rådets direktiv 67/548/EØF (EØS-relevant tekst)

EF-Tidende nr. L 103 af 28/04/2000 s. 0070 - 0071


Kommissionens direktiv 2000/21/EF

af 25. april 2000

om den fortegnelse over fællesskabsregler, der er omhandlet i artikel 13, stk. 1, femte led, i Rådets direktiv 67/548/EØF

(EØS-relevant tekst)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets direktiv 67/548/EØF af 27. juni 1967 om tilnærmelse af lovgivning om klassificering, emballering og etikettering af farlige stoffer(1), senest ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 1999/33/EF(2), særlig artikel 13, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1) I artikel 13, stk. 1, i direktiv 67/548/EØF undtages en række stoffer fra bestemmelserne i direktivets artikel 7, 8, 14 og 15, der vedrører anmeldelse. Navnlig indeholder artikel 13, stk. 1, femte led, en undtagelse for stoffer, som udelukkende anvendes til andre produktkategorier, for hvilke der gælder en EF-anmeldelses- eller typegodkendelsesprocedure, og for hvilke kravene til forelæggelse af oplysninger svarer til de i direktiv 67/548/EØF fastsatte. Kommissionen skal derfor udarbejde en fortegnelse over de fællesskabsregler, der indeholder sådanne anmeldelses- eller godkendelsesprocedurer. Fortegnelsen vil blive gennemgået med jævne mellemrum og om nødvendigt ændret.

(2) I henhold til Rådets direktiv 91/414/EØF af 15. juli 1991 om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler(3), senest ændret ved Kommissionens direktiv 1999/80/EF(4), skal midlets aktive stoffer være anført i dette direktivs bilag I, for at de pågældende produkter kan godkendes inden markedsføringen. Kommissionens direktiv 93/90/EØF af 29. oktober 1993 om den fortegnelse over fællesskabsregler, der er omhandlet i artikel 13, stk. 1, femte led, i Rådets direktiv 67/548/EØF(5) omfatter kun aktive stoffer, der skal optages i bilag I til direktiv 91/414/EØF, som vedrører markedsføringen. Aktive stoffer, som skal godkendes til andre formål, herunder forskning og udvikling i henhold til artikel 22 i direktiv 91/414/EØF, bør også være omfattet for at begrænse godkendelsesprocedurerne for sådanne stoffer til udelukkende at vedrøre anvendelsesområdet for direktiv 91/414/EØF.

(3) Stoffer, som udelukkende anvendes som aktive stoffer i biocidholdige produkter i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/8/EF af 16. februar 1998 om markedsføring af biocidholdige produkter(6), falder ind under artikel 13, stk. 1, femte led, i direktiv 67/548/EØF og bør derfor undtages, herunder også til forsknings- og udviklingsformål, for at begrænse godkendelsesprocedurerne for sådanne stoffer til udelukkende at vedrøre anvendelsesområdet for direktiv 98/8/EF.

(4) Direktiv 93/90/EØF bør ophæves.

(5) De i dette direktiv fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Udvalget for Tilpasning til den Tekniske Udvikling af Direktiverne om Fjernelse af Tekniske Hindringer for Handelen med Farlige Stoffer og Præparater -

UDSTEDT FØLGENDE DIREKTIV:

Artikel 1

Fortegnelsen over fællesskabsregler for produktkategorier, for hvilke der gælder en EF-anmeldelses- eller godkendelsesprocedure, og for hvilke kravene til forelæggelse af oplysninger for de grupper af stoffer anført i fortegnelsen svarer til dem, der er fastsat i direktiv 67/548/EØF, findes i bilaget til nærværende direktiv.

Artikel 2

Direktiv 93/90/EØF ophæves herved.

Artikel 3

1. Medlemsstaterne sætter de nødvendige love og administrative bestemmelser i kraft for at efterkomme dette direktiv inden den 1. april 2001. De underretter straks Kommissionen herom.

2. Disse love og bestemmelser skal ved vedtagelsen indeholde en henvisning til dette direktiv eller skal ved offentliggørelsen ledsages af en sådan henvisning. De nærmere regler for henvisningen fastsættes af medlemsstaterne.

Artikel 4

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 25. april 2000.

På Kommissionens vegne

Margot Wallström

Medlem af Kommissionen

(1) EFT 196 af 16.8.1967, s. 1.

(2) EFT L 199 af 30.7.1999, s. 57.

(3) EFT L 230 af 19.8.1991, s. 1.

(4) EFT L 210 af 10.8.1999, s. 13.

(5) EFT L 277 af 10.11.1993, s. 33.

(6) EFT L 123 af 24.4.1998, s. 1.

BILAG

Fællesskabsregler for produktkategorier, for hvilke der gælder en EF-anmeldelses- eller godkendelsesprocedure, og for hvilke kravene til forelæggelse af oplysninger for de nævnte kategorier af stoffer svarer til dem, der er fastsat i artikel 7, 8, 14 og 15 i direktiv 67/548/EØF

1. Rådets direktiv 91/414/EØF af 15. juli 1991 om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler

2. Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/8/EF af 16. februar 1998 om markedsføring af biocidholdige produkter.

For stoffer, der udelukkende anvendes som aktive stoffer i plantebeskyttelsesmidler og/eller biocidholdige produkter.

Top