Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32000L0016

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/16/EF af 10. april 2000 om ændring af Rådets direktiv 79/373/EØF om handel med foderblandinger og Rådets direktiv 96/25/EF om omsætning af fodermidler

OJ L 105, 3.5.2000, p. 36–38 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 029 P. 73 - 75
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 029 P. 73 - 75
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 029 P. 73 - 75
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 029 P. 73 - 75
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 029 P. 73 - 75
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 029 P. 73 - 75
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 029 P. 73 - 75
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 029 P. 73 - 75
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 029 P. 73 - 75
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 032 P. 143 - 145
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 032 P. 143 - 145

No longer in force, Date of end of validity: 31/08/2010; stiltiende ophævelse ved 32009R0767

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2000/16/oj

32000L0016

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/16/EF af 10. april 2000 om ændring af Rådets direktiv 79/373/EØF om handel med foderblandinger og Rådets direktiv 96/25/EF om omsætning af fodermidler

EF-Tidende nr. L 105 af 03/05/2000 s. 0036 - 0038


Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/16/EF

af 10. april 2000

om ændring af Rådets direktiv 79/373/EØF om handel med foderblandinger og Rådets direktiv 96/25/EF om omsætning af fodermidler

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 152, stk. 4,

under henvisning til forslag fra Kommissionen(1),

under henvisning til udtalelse fra Det Økonomiske og Sociale Udvalg(2),

efter høring af Regionsudvalget,

i henhold til fremgangsmåden i traktatens artikel 251(3), og

ud fra følgende betragtninger:

(1) Ifølge Rådets direktiv 95/69/EF af 22. december 1995 om betingelser og bestemmelser for godkendelse og registrering af visse foderstofvirksomheder og mellemhandlere og om ændring af direktiv 70/524/EØF, 74/63/EØF, 79/373/EØF og 82/471/EØF(4) skal visse virksomheder og mellemhandlere tildeles et godkendelsesnummer. For at sikre gennemsigtighed og for at lette kontrollen bør det kræves, at registreringsnummeret eller godkendelsesnummeret alt efter tilfældet også anføres på etiketten eller i det dokument, der ledsager foderblandingerne.

(2) Ifølge artikel 2, litra l), i Rådets direktiv 79/373/EØF af 2. april 1979 om handel med foderblandinger(5) er datoen for mindste holdbarhed for en foderblanding den dato, indtil hvilken dette foder bevarer sine særlige egenskaber under egnede opbevaringsforhold. Ordene "særlige egenskaber" omfatter i den forbindelse samtlige egenskaber, som er bestemmende for kvaliteten af en foderblanding, herunder virkningen af de indeholdte tilsætningsstoffer. Denne virkning oplyser udløbsdatoen for garantien for indholdet, der skal anføres i henhold til Rådets direktiv 70/524/EØF(6), om. Derfor er det i alle tilfælde, hvor holdbarheden af et tilsætningsstof er den faktor, der begrænser foderblandingens kvalitet, netop denne dato, der er bestemmende for fastsættelsen af datoen for den mindste holdbarhed. Den tilsvarende bestemmelse i artikel 5d, stk. 1, andet afsnit, i direktiv 79/373/EØF er imidlertid ikke tilstrækkelig klar og bør derfor erstattes.

(3) I direktiv 79/373/EØF anvendes begrebet

"Verkehr" i den tyske sprogudgave ("handel" på dansk) i stedet for begrebet "Vermarktung" (markedsføring) som på de andre sprog. Da begreberne har forskellig betydning, må sprogudgaverne bringes i overensstemmelse med hinanden. Anvendelsesområderne for direktiver af yngre dato på foderområdet omfatter sædvanligvis "Inverkehrbringen", dvs. "omsætning". Direktiv 79/373/EØF bør afpasses i overensstemmelse hermed. Der bør desuden indføres en definition af "handel" ("omsætning").

(4) I henhold til Rådets direktiv 79/373/EØF blev der ved Kommissionens beslutning 91/516/EØF(7) fastsat en liste over de ingredienser, som det af hensyn til beskyttelsen af menneskers og dyrs sundhed er forbudt at anvende i foderblandinger. Forbuddet omfatter dog ikke omsætning af sådanne stoffer som fodermidler eller husdyrbrugeres direkte anvendelse af sådanne stoffer som fodermidler.

(5) For at afhjælpe denne situation bør for det første anvendelsesområdet for Rådets direktiv 96/25/EF af 29. april 1996 om omsætning af fodermidler og om ændring af direktiv 70/524/EØF, 74/63/EØF, 82/471/EØF og 93/74/EØF samt om ophævelse af direktiv 77/101/EØF(8) udvides for ligeledes at omfatte anvendelsen af fodermidler. Til afløsning af Kommissionens beslutning 91/516/EØF bør der for fremtiden endvidere fastsættes en liste over de stoffer, som det er forbudt eller forbundet med visse restriktioner at bringe i omsætning eller anvende som fodermidler, for at forbuddene eller restriktionerne kan få en generel rækkevidde og både gælde for direkte anvendelse af fodermidlerne og også omfatte anvendelse af dem i foderblandinger. Rådets direktiv 79/373/EØF bør derfor ændres tilsvarende.

(6) Erfaringerne viser, at visse biprodukter, der har undergået en industriel forarbejdning, kan indeholde stoffer, der ikke udgør nogen fare for dyrs og menneskers sundhed, men som imidlertid kan påvirke miljøet uheldigt. Det bør derfor også fastsættes, at fodermidler ikke må udgøre nogen fare for miljøet.

(7) I Rådets direktiv 90/667/EØF af 27. november 1990 om sundhedsmæssige bestemmelser for bortskaffelse, forarbejdning og afsætning af animalsk affald og for beskyttelse mod forekomst af patogener i foder fremstillet af dyr, herunder fisk, og om ændring af direktiv 90/425/EØF(9) er der fastsat bestemmelser om afsætning af animalsk affald, der er bestemt til anden anvendelse end konsum, og i Rådets direktiv 96/25/EF er der fastsat bestemmelser om nøjagtig mærkning, der oplyser brugeren om produkternes identitet og begrænsningerne af deres anvendelsesmuligheder. Der bør sikres en nøje overensstemmelse mellem retsakterne på det veterinære område og retsakterne om foder.

(8) For at give brugerne og kontrolmyndighederne midler til let at efterprøve fodermidlers oprindelse og deres overholdelse af de sundhedsgarantier, som følger af direktiv 90/667/EØF, bør de oplysninger, der er foreskrevet for fodermidler, også omfatte producentvirksomhedens navn og adresse, godkendelsesnummeret og partiets referencenummer eller enhver anden oplysning, som gør det muligt at efterspore fodermidler.

(9) Rådets direktiv 79/373/EØF og 96/25/EF bør ændres i overensstemmelse hermed -

UDSTEDT FØLGENDE DIREKTIV:

Artikel 1

Rådets direktiv 79/373/EØF ændres således:

1) I artikel 2 tilføjes følgende litra:

"m) 'omsætning' eller 'handel': besiddelse af foderblandinger med henblik på salg, herunder udbud, eller anden form for overdragelse til tredjemand gratis eller mod vederlag, samt selve salget eller anden form for overdragelse."

2) Artikel 5, stk. 1, litra k), affattes således:

"k) fra den 1. april 2001, alt efter tilfældet, det godkendelsesnummer, der er tildelt virksomheden i overensstemmelse med artikel 5 i Rådets direktiv 95/69/EF af 22. december 1995 om betingelser og bestemmelser for registrering af visse foderstofvirksomheder og mellemhandlere(10), eller det registreringsnummer, der er tildelt virksomheden i overensstemmelse med artikel 10 i samme direktiv."

3) Artikel 5d, stk. 1, andet afsnit, affattes således:"Såfremt andre bestemmelser i fællesskabsforskrifterne om foderblandinger kræver, at der anføres en dato for mindste holdbarhed eller en udløbsdato for garantien, skal anførelsen finde sted som vist i første afsnit, idet dog kun udløbsdatoen for den korteste frist anføres."

4) Artikel 10, litra c), udgår.

5) I artikel 10, litra e), udgår "og i de lister, der er omhandlet ovenfor i litra b) og c)".

6) I artikel 10a tilføjes følgende stykke:

"3. Medlemsstaterne foreskriver, at fodermidler på den liste, der er fastsat ifølge artikel 11, litra b), i direktiv 96/25/EF, ikke må anvendes som fodermidler til fremstilling af foderblandinger i henhold til de dér fastsatte bestemmelser."

7) Overalt i direktivet erstattes udtrykket "markedsføring" med udtrykket "handel".

8) (Vedrører ikke den danske udgave).

Artikel 2

Rådets direktiv 96/25/EF ændres således:

1) Titlen affattes således:

"Rådets direktiv 96/25/EF af 29. april 1996 om omsætning og anvendelse af fodermidler og om ændring af direktiv 70/524/EØF, 74/63/EØF, 82/471/EØF og 93/74/EØF samt om ophævelse af direktiv 77/101/EØF."

2) Artikel 1, stk. 1, affattes således:

"1. Dette direktiv gælder for omsætning og anvendelse af fodermidler i Fællesskabet."

3) Artikel 3 affattes således:

"Artikel 3

Medmindre andet følger af andre fællesskabsbestemmelser, bestemmer medlemsstaterne, at fodermidler kun må omsættes i Fællesskabet, hvis de er sunde, uforfalskede og af sædvanlig handelskvalitet. Medlemsstaterne foreskriver, at fodermidler, når de omsættes eller anvendes, ikke må udgøre nogen fare for menneskers eller dyrs sundhed eller for miljøet, og at de ikke må bringes i omsætning på en måde, der kan virke vildledende."

4) Artikel 5, stk. 1, litra g), erstattes med:

"g) navn eller firmanavn og adresse eller hjemsted for producentvirksomheden, godkendelsesnummer og partiets referencenummer eller enhver anden oplysning, som gør det muligt at efterspore fodermidlet, når virksomheden skal godkendes i overensstemmelse med:

- direktiv 90/667/EØF(11)

- fællesskabsforanstaltninger anført på en liste, der skal udarbejdes efter proceduren i artikel 13

h) navn eller firmanavn og adresse eller hjemsted for den ansvarlige for de i dette stykke omhandlede oplysninger, hvis den pågældende er forskellig fra producenten i litra g)."

5) Artikel 11 ændres således:

a) "artikel 14" ændres til "artikel 13"

b) litra b) erstattes med:

"b) fastsættes der en liste over stoffer, hvis omsætning eller anvendelse som fodermidler er underlagt restriktioner eller er forbudt, for at sikre at bestemmelserne i artikel 3 overholdes

c) ændres den i litra b) nævnte liste på baggrund af den videnskabelige og tekniske udvikling

d) ændres bilaget på baggrund af den videnskabelige og tekniske udvikling."

Artikel 3

1. Medlemsstaterne vedtager og offentliggør senest den 3. maj 2001 de nødvendige love og administrative bestemmelser for at efterkomme dette direktiv. De underretter straks Kommissionen herom. De anvender disse love og bestemmelser senest fra den 3. november 2001.

Disse love og bestemmelser skal ved vedtagelsen indeholde en henvisning til dette direktiv eller skal ved offentliggørelsen ledsages af en sådan henvisning. De nærmere regler for henvisningen fastsættes af medlemsstaterne.

2. Medlemsstaterne meddeler Kommissionen teksten til de nationale retsforskrifter, som de udsteder på det område, der er omfattet af dette direktiv.

Artikel 4

Dette direktiv træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i De Europæiske Fællesskabers Tidende.

Artikel 5

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Luxembourg, den 10. april 2000.

På Europa-Parlamentets vegne

N. Fontaine

Formand

På Rådets vegne

J. Gama

Formand

(1) EFT C 261 af 19.8.1998, s. 3.

(2) EFT C 101 af 12.4.1999, s. 89.

(3) Europa-Parlamentets udtalelse af 16. december 1998 (EFT C 98 af 9.4.1999, s. 150), bekræftet den 16. september 1999, Rådets fælles holdning af 15. november 1999 (EFT C 17 af 20.1.2000, s. 1) og Europa-Parlamentets afgørelse af 15. marts 2000.

(4) EFT L 332 af 30.12.1995, s. 15. Senest ændret ved Rådets direktiv 1999/29/EF (EFT L 115 af 4.5.1999, s. 32).

(5) EFT L 86 af 6.4.1979, s. 30. Direktivet er senest ændret ved Kommissionens direktiv 1999/61/EF (EFT L 162 af 26.6.1999, s. 67).

(6) EFT L 270 af 14.1.1970, s. 1. Direktivet er senest ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 45/1999 (EFT L 6 af 12.1.1999, s. 3).

(7) EFT L 281 af 9.10.1991, s. 23. Beslutningen er senest ændret ved Kommissionens beslutning 1999/420/EF (EFT L 162 af 26.6.1999, s. 69).

(8) EFT L 125 af 23.5.1996, s. 35. Direktivet er senest ændret ved Kommissionens direktiv 1999/61/EF (EFT L 162 af 26.6.1999, s. 67).

(9) EFT L 363 af 27.12.1990, s. 51. Direktivet er senest ændret ved tiltrædelsesakten af 1994 (EFT C 241 af 29.8.1994, s. 155).

(10) EFT L 332 af 30.12.1995, s. 15. Direktivet er senest ændret ved Rådets direktiv 1999/29/EF (EFT L 115 af 4.5.1999, s. 32).

(11) EFT L 363 af 27.12.1990, s. 51. Direktivet er senest ændret ved tiltrædelsesakten af 1994.

Top