Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32000L0015

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/15/EF af 10. april 2000 om ændring af Rådets direktiv 64/432/EØF om veterinærpolitimæssige problemer ved handel inden for Fællesskabet med kvæg og svin

OJ L 105, 3.5.2000, p. 34–35 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 029 P. 71 - 72
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 029 P. 71 - 72
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 029 P. 71 - 72
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 029 P. 71 - 72
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 029 P. 71 - 72
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 029 P. 71 - 72
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 029 P. 71 - 72
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 029 P. 71 - 72
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 029 P. 71 - 72
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 032 P. 141 - 142
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 032 P. 141 - 142
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 032 P. 97 - 98

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2000/15/oj

32000L0015

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/15/EF af 10. april 2000 om ændring af Rådets direktiv 64/432/EØF om veterinærpolitimæssige problemer ved handel inden for Fællesskabet med kvæg og svin

EF-Tidende nr. L 105 af 03/05/2000 s. 0034 - 0035


Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/15/EF

af 10. april 2000

om ændring af Rådets direktiv 64/432/EØF om veterinærpolitimæssige problemer ved handel inden for Fællesskabet med kvæg og svin

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 152,

under henvisning til forslag fra Kommissionen(1),

under henvisning til udtalelse fra Det Økonomiske og Sociale Udvalg(2),

efter høring af Regionsudvalget,

i henhold til fremgangsmåden i traktatens artikel 251(3), og

ud fra følgende betragtninger:

(1) I henhold til både direktiv 64/432/EØF(4) og Rådets forordning (EF) nr. 820/97 af 21. april 1997 om indførelse af en ordning for identifikation og registrering af kvæg og om mærkning af oksekød og oksekødsprodukter(5) skal der oprettes elektroniske databaser for kvæg og svin med oplysninger om dyrene og flytninger heraf.

(2) Det bør sikres, at der oprettes funktionsdygtige nationale databaser til registrering af flytninger af svin -

UDSTEDT FØLGENDE DIREKTIV:

Artikel 1

Direktiv 64/432/EØF ændres således:

1) Artikel 14, stk. 3, afsnit C, nr. 3, tredje afsnit, affattes således:"Dog finder kun nr. 2, 3 og 4 anvendelse, når der er tale om svin."

2) I artikel 14, stk. 3, afsnit C, tilføjes følgende nummer:

"4) For at sikre, at de forskellige nationale databaser vedrørende svin bliver operationelle, fastsættes der efter proceduren i artikel 17 passende gennemførelsesbestemmelser, herunder oplysninger om, hvad de nationale databaser skal indeholde."

3) Artikel 18 affattes således:

"Artikel 18

De medlemsstater, som endnu ikke har indført et godkendt overvågningsnetværk, skal sikre, at en edb-database, der er i overensstemmelse med artikel 14, er fuldt operationel for så vidt angår:

a) kvæg, fra den 31. december 1999

b) et register over svinebedrifter, som skal være i overensstemmelse med artikel 14, stk. 3, afsnit C, nr. 2, fra den 31. december 2000

c) flytninger af svin, i overensstemmelse med artikel 14, stk. 3, afsnit C, nr. 3:

- fra den bedrift, hvor de er født, senest den 31. december 2001

- fra alle andre bedrifter, senest den 31. december 2002.

I databasen registreres enhver flytning af svin. Registreringen omfatter mindst antallet af flyttede svin, identifikationsnummeret på den bedrift eller besætning, hvorfra de flyttes, identifikationsnummeret på den bedrift eller besætning, hvortil de flyttes, samt dato for til- og fraflytning."

Artikel 2

1. Medlemsstaterne sætter de nødvendige love og administrative bestemmelser i kraft for at efterkomme dette direktiv. De underretter straks Kommissionen herom.

Disse love og administrative bestemmelser skal ved vedtagelsen indeholde en henvisning til dette direktiv eller skal ved offentliggørelsen ledsages af en sådan henvisning. De nærmere regler for henvisningen fastsættes af medlemsstaterne.

2. Medlemsstaterne meddeler Kommissionen teksten til de vigtigste nationale retsforskrifter, som de udsteder på det område, der er omfattet af dette direktiv.

Artikel 3

Dette direktiv træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i De Europæiske Fællesskabers Tidende.

Artikel 4

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Luxembourg, den 10. april 2000.

På Europa-Parlamentets vegne

N. Fontaine

Formand

På Rådets vegne

J. Gama

Formand

(1) EFT C 100 af 2.4.1998, s. 23.

(2) EFT C 235 af 27.7.1998, s. 59.

(3) Europa-Parlamentets udtalelse af 16. juni 1998 (EFT C 210 af 6.7.1998, s. 30), bekræftet den 16. september 1999, Rådets fælles holdning af 24. januar 2000 (EFT C 83 af 22.3.2000, s. 84) og Europa-Parlamentets afgørelse af 15. marts 2000.

(4) EFT 121 af 19.7.1964, s. 1977/64. Direktivet er ændret og ajourført ved Rådets direktiv 97/12/EF (EFT L 109 af 25.4.1997, s. 1) og senest ændret ved Rådets direktiv 98/99/EF (EFT L 358 af 31.12.1998, s. 107).

(5) EFT L 117 af 7.5.1997, s. 1.

Top