Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32000L0002

Kommissionens direktiv 2000/2/EF af 14. januar 2000 om tilpasning til den tekniske udvikling af Rådets direktiv 75/322/EØF vedrørende anordninger til radiostøjdæmpning af landbrugs- eller skovbrugshjultraktorer og Rådets direktiv 74/150/EØF vedrørende godkendelse af landbrugs- og skovbrugshjultraktorer (EØS-relevant tekst)

OJ L 21, 26.1.2000, p. 23–31 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 13 Volume 024 P. 256 - 264
Special edition in Estonian: Chapter 13 Volume 024 P. 256 - 264
Special edition in Latvian: Chapter 13 Volume 024 P. 256 - 264
Special edition in Lithuanian: Chapter 13 Volume 024 P. 256 - 264
Special edition in Hungarian Chapter 13 Volume 024 P. 256 - 264
Special edition in Maltese: Chapter 13 Volume 024 P. 256 - 264
Special edition in Polish: Chapter 13 Volume 024 P. 256 - 264
Special edition in Slovak: Chapter 13 Volume 024 P. 256 - 264
Special edition in Slovene: Chapter 13 Volume 024 P. 256 - 264
Special edition in Bulgarian: Chapter 13 Volume 028 P. 137 - 145
Special edition in Romanian: Chapter 13 Volume 028 P. 137 - 145
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 031 P. 9 - 17

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2009; stiltiende ophævelse ved 32009L0064

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2000/2/oj

32000L0002

Kommissionens direktiv 2000/2/EF af 14. januar 2000 om tilpasning til den tekniske udvikling af Rådets direktiv 75/322/EØF vedrørende anordninger til radiostøjdæmpning af landbrugs- eller skovbrugshjultraktorer og Rådets direktiv 74/150/EØF vedrørende godkendelse af landbrugs- og skovbrugshjultraktorer (EØS-relevant tekst)

EF-Tidende nr. L 021 af 26/01/2000 s. 0023 - 0031


KOMMISSIONENS DIREKTIV 2000/2/EF

af 14. januar 2000

om tilpasning til den tekniske udvikling af Rådets direktiv 75/322/EØF vedrørende anordninger til radiostøjdæmpning af landbrugs- eller skovbrugshjultraktorer og Rådets direktiv 74/150/EØF vedrørende godkendelse af landbrugs- og skovbrugshjultraktorer

(EØS-relevant tekst)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets direktiv 74/150/EØF af 4. marts 1974 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om godkendelse af landbrugs- og skovbrugshjultraktorer(1), senest ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 97/54/EF(2), særlig artikel 11,

under henvisning til Rådets direktiv 75/322/EØF af 20. maj 1975 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om anordninger til radiostøjdæmpning af landbrugs- eller skovbrugshjultraktorer(3), senest ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 97/54/EF, særlig artikel 5, og

ud fra følgende betragtninger:

(1) Direktiv 75/322/EØF er et af særdirektiverne under den EF-typegodkendelsesprocedure, der er fastlagt ved direktiv 74/150/EØF; bestemmelserne i direktiv 74/150/EØF om systemer, komponenter og separate tekniske enheder finder derfor anvendelse på nævnte direktiv;

(2) ved direktiv 75/322/EØF blev de første skridt taget til at tilvejebringe grundlæggende elektromagnetisk kompatibilitet, hvad radiostøj angår, og siden da har den tekniske udvikling øget mængden af forskelligt elektrisk og elektronisk udstyr og dets kompleksitet;

(3) for at tage hensyn til den stigende opmærksomhed omkring den teknologiske udvikling inden for elektrisk og elektronisk udstyr og behovet for at sikre generel kompatibilitet for forskelligt elektrisk og elektronisk udstyr er der ved Rådets direktiv 89/336/EØF(4), senest ændret ved direktiv 93/68/EØF(5), fastlagt generelle bestemmelser om elektromagnetisk kompatibilitet for produkter, der ikke er omfattet af noget særdirektiv;

(4) ved direktiv 89/336/EØF knæsættes det princip, at de generelle bestemmelser deri ikke finder anvendelse eller ophører med at finde anvendelse for apparater, der er omfattet af særdirektiver, for så vidt som beskyttelseskravene i nævnte direktiv er harmoniseret;

(5) direktiv 75/322/EØF bør blive til et sådant særdirektiv;

(6) ved Kommissionens direktiv 95/54/EF vedrørende radiostøjdæmpning af tændingsmotorer i motordrevne køretøjer(6) er der sket en tilpasning til den tekniske udvikling for motorkøretøjers vedkommende. Der bør nu vedtages tilsvarende krav vedrørende radiostøjdæmpning af motorer i landbrugs- og skovbrugstraktorer. Det bør ske ved vedtagelse af et særdirektiv, der indgår i typegodkendelsesproceduren, hvorefter de nationale myndigheder meddeler godkendelse på grundlag af harmoniserede tekniske krav;

(7) det er påkrævet at de tekniske krav til radiostøjdæmpning (elektromagnetisk kompatibilitet) af køretøjer og komponenter og systemer dertil fra 1. oktober 2001 udelukkende fastlægges ved bestemmelserne i direktiv 75/322/EØF;

(8) de i dette direktiv fastsatte bestemmelser er i overensstemmelse med udtalelse fra det udvalg for tilpasning til den tekniske udvikling, som er nedsat ved direktiv 74/150/EØF -

UDSTEDT FØLGENDE DIREKTIV:

Artikel 1

I direktiv 75/322/EØF foretages følgende ændringer:

1) Titlen affattes således: "Rådets direktiv 75/322/EØF af 20. maj 1975 om radiostøjdæmpning af landbrugs- og skovbrugstraktorer (elektromagnetisk kompatibilitet)".

2) Artikel 1 og 2 affattes således: "Artikel 1

Ved køretøjer forstås i dette direktiv de traktorer, som er defineret i direktiv 74/150/EØF.

Artikel 2

Medlemsstaterne kan ikke nægte EØF-typegodkendelse eller national typegodkendelse af et køretøj, et system, en komponent eller en separat teknisk enhed med begrundelse i elektromagnetisk kompatibilitet, hvis kravene i dette direktiv er opfyldt."

3) Artikel 3 ophæves.

4) Artikel 4 affattes således: "Artikel 4

Fra den 1. oktober 2001 anses nærværende direktiv for et særdirektiv i forbindelse med anvendelsen af artikel 2, stk. 2, i Rådets direktiv 89/336/EØF(7)."

5) Bilagene erstattes af bilag I-IX til direktiv 95/54/EF med de ændringer, som er anført i bilaget til nærværende direktiv.

Artikel 2

1. Fra den 1. januar 2001 kan medlemsstaterne ikke af grunde, der vedrører elektromagnetisk kompatibilitet:

- nægte EF-typegodkendelse eller national godkendelse af en køretøjstype

- nægte EF-typegodkendelse af en type komponent eller separat teknisk enhed

- forbyde registrering, salg eller første ibrugtagning af motorkøretøjer

- forbyde salg eller brug af komponenter eller separate tekniske enheder

hvis de pågældende køretøjer, komponenter og separate tekniske enheder opfylder kravene i direktiv 75/322/EØF som ændret ved nærværende direktiv.

2. Fra den 1. oktober 2002 har medlemsstaterne:

- ikke ret til at meddele EF-typegodkendelse

og

- mulighed for at nægte national godkendelse

af en type køretøj, komponent eller separat teknisk enhed, hvis kravene i direktiv 75/322/EØF, som ændret ved nærværende direktiv, ikke er opfyldt.

3. Stk. 2 finder ikke anvendelse af køretøjstyper, der er godkendt før 1. oktober 2002 i henhold til Rådets direktiv 77/537/EØF(8) og heller ikke for senere forlængelser og udvidelser af sådanne godkendelser.

4. Med virkning fra den 1. oktober 2008:

- skal medlemsstaterne betragte de typeattester, der ifølge bestemmelserne i direktiv 74/150/EØF ledsager fabriksnye køretøjer som ugyldige i forbindelse med anvendelsen af samme direktivs artikel 7, stk. 1

og

- kan medlemsstaterne nægte salg og ibrugtagning af nye elektriske/elektroniske enheder som komponenter eller separate tekniske enheder

hvis bestemmelserne i nærværende direktiv ikke er opfyldt.

5. Uden at dette berører stk. 2 og 4 skal medlemsstaterne fortsat meddele EF-typegodkendelse og tillade salg og første ibrugtagning af komponenter og separate tekniske enheder til brug som reservedele på køretøjer, der er typegodkendt inden 1. oktober 2002 i henhold til direktiv 75/322/EØF eller direktiv 77/537/EØF, herunder i givet fald efterfølgende forlængelser og udvidelser af sådanne typegodkendelser.

Artikel 3

I punkt 3.17 i bilag I og punkt 2.4 i bilag II til direktiv 74/150/EØF ændres "Radiostøjdæmpning" til "Elektromagnetisk kompatibilitet".

Artikel 4

1. Medlemsstaterne sætter de nødvendige love og administrative bestemmelser i kraft for at efterkomme dette direktiv senest den 31. december 2000. De underretter straks Kommissionen herom.

Disse love og bestemmelser skal ved vedtagelsen indeholde en henvisning til dette direktiv eller skal ved offentliggørelsen ledsages af en sådan henvisning. De nærmere regler for henvisningen fastsættes af medlemsstaterne.

2. Medlemsstaterne meddeler Kommissionen teksten til de vigtigste nationale forskrifter, som de udsteder på det område, der er omfattet af dette direktiv.

Artikel 5

Dette direktiv træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i De Europæiske Fællesskabers Tidende.

Artikel 6

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 14. januar 2000.

På Kommissionens vegne

Erkki LIIKANEN

Medlem af Kommissionen

(1) EFT L 84 af 28.3.1974, s. 10.

(2) EFT L 277 af 10.10.1997, s. 24.

(3) EFT L 147 af 9.6.1975, s. 28.

(4) EFT L 139 af 23.5.1989, s. 19.

(5) EFT L 220 af 30.8.1993, s. 1.

(6) EFT L 266 af 8.11.1995, s. 1.

(7) EFT L 139 af 23.5.1989, s. 19.

(8) EFT L 220 af 29.8.1977, s. 38.

BILAG

Ved anvendelse i forbindelse med nærværende direktiv ændres bilag I, II.A, II.B, III.A, III.B, IV og VI til direktiv 95/54/EF som følger:

1. Bilag I

1.1. Punkt 1.1 affattes således: "Direktivet omfatter elektromagnetisk kompatibilitet for de køretøjer, der er omhandlet i artikel 1, og for komponenter og separate tekniske enheder, der er beregnet til montering i køretøjer".

1.2. I punkt 2.1.10 erstattes udtrykket "direktiv 70/156/EØF" af udtrykket "direktiv 74/150/EØF".

1.3. I punkt 3.1.1 og 3.2.1 erstattes udtrykket "artikel 3, stk. 4, i direktiv 70/156/EØF" af udtrykket "artikel 9a i direktiv 74/150/EØF".

1.4. I punkt 4.2.1.1 og 4.2.2.1 erstattes udtrykket "artikel 4, stk. 3, i direktiv 70/156/EØF og i de relevante tilfælde artikel 4, stk. 4, i direktiv 70/156/EØF" af udtrykket "artikel 4 i direktiv 74/150/EØF".

1.5. I punkt 4.3.1 erstattes udtrykket "artikel 5 i direktiv 70/156/EØF" af udtrykket "artikel 6 i direktiv 74/150/EØF".

1.6. I punkt 5.2

1.6.1. erstattes de 11 led af udtrykket "1 for Tyskland, 2 for Frankrig, 3 for Italien, 4 for Nederlandene, 5 for Sverige, 6 for Belgien, 9 for Spanien, 11 for Det Forenede Kongerige, 12 for Østrig, 13 for Luxembourg, 17 for Finland, 18 for Danmark, 21 for Portugal, 23 for Grækenland og 24 for Irland".

1.6.2. erstattes udtrykket "direktiv 72/245/EØF" af udtrykket "direktiv 75/322/EØF".

1.7. Punkt 7.1 og 7.3 udgår.

2. Bilag II.A

2.1. Overskriften affattes således: "Oplysningsskema nr. ... i henhold til bilag I til Rådets direktiv 74/150/EØF vedrørende EF-typegodkendelse af et køretøj for så vidt angår elektromagnetisk kompatibilitet (direktiv 75/322/EØF), senest ændret ved direktiv 2000/2/EF

.

"

2.2. Fodnote (*) udgår.

3. Bilag II.B

3.1. Overskriften affattes således: "Oplysningsskema nr. ... vedrørende EF-typegodkendelse af en elektrisk/elektronisk enhed for så vidt angår elektromagnetisk kompatibilitet (direktiv 75/322/EØF), senest ændret ved direktiv 2000/2/EF".

4. Bilag II.A

4.1. Overskriften affattes således: "EF-TYPEGODKENDELSESATTEST"

4.2. I første afsnit erstattes udtrykket "direktiv 72/245/EØF" af udtrykket "direktiv 75/322/EØF".

4.3. I punkt 0.4

4.3.1. erstattes udtrykket "Køretøjets klasse (3)" af udtrykket "Køretøj".

4.3.2. udgår fodnote (3).

4.4. Tillæggets overskrift affattes således: "Tillæg til EF-typegodkendelsesattest nr. ... om typegodkendelse af køretøj i henhold til direktiv 75/322/EØF, senest ændret ved direktiv 2000/2/EF".

5. Bilag III.B

5.1. Overskriften affattes således: "EF-TYPEGODKENDELSESATTEST"

5.2. I første afsnit erstattes udtrykket "direktiv 72/245/EØF" af udtrykket "direktiv 75/322/EØF".

5.3. I punkt 0.4

5.3.1. erstattes udtrykket "Køretøjets klasse (3)" af udtrykket "Køretøj".

5.3.2. udgår fodnote (3).

5.4. Tillæggets overskrift affattes således: "Tillæg til EF-typegodkendelsesattest nr. ... om typegodkendelse af elektrisk/elektronisk enhed i henhold til direktiv 75/322/EØF, senest ændret ved direktiv 2000/2/EF".

6. Bilag IV

6.1. Første afsnit i punkt 1.3 affattes således: "Prøven er beregnet til måling af bredbåndsemission fra gnisttændingssystemer og elmotorer, der er fast monteret i køretøjet (køremotor, motorer i varme- og afdugningsanlæg, brændstofpumper, hydraulikpumper, mv.)".

6.2. I punkt 5.3 indsættes følgende udtryk: "og ud for køretøjets midtpunkt, der defineres som det punkt på køretøjets hovedakse, som har samme afstand til forakslens og bagakslens midtpunkt".

6.3. I tillæg 1 erstattes figur 1 og 2 med nedenstående figurer:

>PIC FILE= "L_2000021DA.002801.EPS">

>PIC FILE= "L_2000021DA.002901.EPS">

>PIC FILE= "L_2000021DA.002902.EPS">

7. Bilag VI

7.1. Punkt 4.1.1 affattes således: "Motoren skal drive de trækkende hjul med en konstant hastighed på 3/4 af køretøjets maksimalhastighed, medmindre fabrikanten har en teknisk begrundelse for at foretrække en anden hastighed. Køretøjets motor skal være belastet med et passende drejningsmoment. Om nødvendigt kan transmissionsaksler kobles fra (f.eks. køretøjer med flere end to aksler), forudsat at de ikke driver komponenter, der udsender radiostøj."

7.2. Punkt 5.4.1.4 affattes således: "5.4.1.4. Ved bestråling forfra:

- enten 1,0 +- 0,2 m bag skæringspunktet mellem køretøjets forrude og motorhjelm (punkt C i tillæg 1)

- eller 0,2 +- 0,2 m bag den forreste aksels centerlinje (punkt D i tillæg 2)

idet den værdi lægges til grund, som placerer referencepunktet nærmest ved antennen.".

7.3. Der indsættes følgende nye punkt 5.4.1.5: "5.4.1.5. Ved bestråling bagfra:

- enten 1,0 +- 0,2 m bag skæringspunktet mellem køretøjets forrude og motorhjelm (punkt C i tillæg 1)

- eller 0,2 +- 0,2 m foran den bageste aksels centerlinje (punkt D i tillæg 2)

idet den værdi lægges til grund, som placerer referencepunktet nærmest ved antennen.".

7.4. Tillæg 1 og 2 affattes således:

"Tillæg 1

>PIC FILE= "L_2000021DA.003002.EPS">

Tillæg 2

>PIC FILE= "L_2000021DA.003102.EPS">"

7.5. Tillæg 3 udgår.

7.6. Tillæg 4 bliver til tillæg 3.

Top