Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32000D0817

2000/817/EF: Kommissionens beslutning af 27. december 2000 om afvisning af at optage permethrin i bilag I til Rådets direktiv 91/414/EØF og om tilbagekaldelse af godkendelser af plantebeskyttelsesmidler, der indeholder dette aktive stof (meddelt under nummer K(2000) 4140) (EØS-relevant tekst)

OJ L 332, 28.12.2000, p. 114–115 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 031 P. 117 - 118
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 031 P. 117 - 118
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 031 P. 117 - 118
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 031 P. 117 - 118
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 031 P. 117 - 118
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 031 P. 117 - 118
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 031 P. 117 - 118
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 031 P. 117 - 118
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 031 P. 117 - 118
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 035 P. 222 - 223
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 035 P. 222 - 223
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 045 P. 67 - 68

Date of entry into force unknown (pending notification) or not yet in force., Date of effect: 01/01/1001

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2000/817/oj

32000D0817

2000/817/EF: Kommissionens beslutning af 27. december 2000 om afvisning af at optage permethrin i bilag I til Rådets direktiv 91/414/EØF og om tilbagekaldelse af godkendelser af plantebeskyttelsesmidler, der indeholder dette aktive stof (meddelt under nummer K(2000) 4140) (EØS-relevant tekst)

EF-Tidende nr. L 332 af 28/12/2000 s. 0114 - 0115


Kommissionens beslutning

af 27. december 2000

om afvisning af at optage permethrin i bilag I til Rådets direktiv 91/414/EØF og om tilbagekaldelse af godkendelser af plantebeskyttelsesmidler, der indeholder dette aktive stof

(meddelt under nummer K(2000) 4140)

(EØS-relevant tekst)

(2000/817/EF)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets direktiv 91/414/EØF af 15. juli 1991 om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler(1), senest ændret ved Kommissionens direktiv 2000/68/EF(2), særlig artikel 8, stk. 2, fjerde afsnit,

under henvisning til Kommissionens forordning (EØF) nr. 3600/92 af 11. december 1992 om de nærmere bestemmelser for iværksættelsen af første fase af det arbejdsprogram, der er omhandlet i artikel 8, stk. 2, i Rådets direktiv 91/414/EØF om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler(3), senest ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 2266/2000(4), særlig artikel 7, stk. 3a, litra b), og

ud fra følgende betragtninger:

(1) Ifølge artikel 8, stk. 2, i direktiv 91/414/EØF skal Kommissionen gennemføre et arbejdsprogram for undersøgelse af de aktive stoffer, der anvendtes i plantebeskyttelsesmidler, som har været på markedet siden den 15. juli 1993. De nærmere regler for gennemførelsen af dette program blev fastsat ved Kommissionens forordning (EØF) nr. 3600/92.

(2) Ved Kommissionens forordning (EF) nr. 933/94(5) af 27. april 1994, senest ændret ved forordning (EF) nr. 2230/95(6), udpegedes de aktive stoffer, der skal vurderes efter forordning (EØF) nr. 3600/92, og de rapporterende medlemsstater for vurdering af hvert stof, ligesom det i forordningen er anført, hvilke producenter af de enkelte aktive stoffer der rettidigt har indsendt anmeldelser i overensstemmelse med artikel 4, stk. 2, i forordning (EØF) nr. 3600/92.

(3) Permethrin er et af de 90 aktive stoffer, der blev udpeget ved forordning (EF) nr. 933/94.

(4) Efter artikel 7, stk. 1, litra c), i forordning (EØF) nr. 3600/92 forelagde Irland, der er rapporterende medlemsstat, den 10. juni 1998 Kommissionen en rapport om sin vurdering af de oplysninger, anmelderne havde indsendt i overensstemmelse med artikel 6, stk. 1, i samme forordning.

(5) Vurderingsrapporten udarbejdet af Irland er blevet gennemgået af medlemsstaterne og Kommissionen i Den Stående Komité for Plantesundhed. Gennemgangen blev afsluttet den 13. juli 2000 med Kommissionens reviderede vurderingsrapport om permethrin, jf. artikel 7, stk. 6, i forordning (EØF) nr. 3600/92.

(6) Det fremgår af vurderingen, at de indsendte oplysninger ikke i fornødent omfang godtgør, at plantebeskyttelsesmidler, der indeholder det pågældende aktive stof, under de foreslåede anvendelsesbetingelser opfylder kravene i artikel 5, stk. 1, litra a) og b), og artikel 5, stk. 2, litra b), i direktiv 91/414/EØF.

(7) Alle anmeldere har underrettet Kommissionen og den rapporterende medlemsstat om, at de ikke længere ønsker at deltage i arbejdsprogrammet for dette aktive stof. De supplerende oplysninger, der ville være nødvendige for at godtgøre, at permethrin opfylder kravene i direktiv 91/414/EØF fuldt ud, vil derfor ikke blive indsendt.

(8) Det er således ikke muligt at optage dette aktive stof i bilag I til direktiv 91/414/EØF.

(9) Der er fremlagt teknisk materiale, der viser, at det vil være forsvarligt fortsat at anvende permethrin i begrænset omfang i skovbruget, mens der forskes i effektive alternativer, hvis der træffes fornødne risikoreducerende foranstaltninger.

(10) Fristen for bortskaffelse, opbevaring, afsætning eller anvendelse af bestående lagre af plantebeskyttelsesmidler, der indeholder permethrin, jf. artikel 4, stk. 6, i direktiv 91/414/EØF, bør ikke overstige 18 måneder, så det kun vil være muligt at anvende de bestående lagre i én dyrkningssæson mere.

(11) Denne beslutning er ikke til hinder for, at Kommissionen på et senere tidspunkt træffer foranstaltninger for dette aktive stof efter Rådets direktiv 79/117/EØF(7).

(12) De i denne beslutning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Plantesundhed -

VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING:

Artikel 1

Permethrin optages ikke som aktivt stof i bilag I til direktiv 91/414/EØF.

Artikel 2

Medlemsstaterne sørger for:

1) at godkendelser af alle anvendelser af plantebeskyttelsesmidler, der indeholder permethrin, tilbagekaldes senest seks måneder efter datoen for denne beslutning, bortset fra anvendelserne omhandlet i stk. 2

2) at godkendelser, der giver ret til at anvende plantebeskyttelsesmidler, som indeholder permethrin, på skovbrugsplantemateriale, tilbabekaldes senest den 25. juli 2003

3) at der, uanset undtagelsesbestemmelsen i artikel 8, stk. 2, i direktiv 91/414/EØF, fra datoen for denne beslutning ikke godkendes plantebeskyttelsesmidler, der indeholder permethrin, og at allerede udstedte godkendelser af sådanne plantebeskyttelsesmidler ikke forlænges, bortset fra anvendelserne omhandlet i stk. 2.

Artikel 3

Hvis medlemsstaterne fastsætter en frist for bortskaffelse, opbevaring, afsætning eller anvendelse af bestående lagre, jf. artikel 4, stk. 6, i direktiv 91/414/EØF, skal den være så kort som muligt og højst på 18 måneder fra datoen for denne beslutning. For anvendelserne som omhandlet i artikel 2, stk. 2, udløber fristen senest den 31. december 2003.

Artikel 4

Denne beslutning er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 27. december 2000.

På Kommissionens vegne

David Byrne

Medlem af Kommissionen

(1) EFT L 230 af 19.8.1991, s. 1.

(2) EFT L 276 af 28.10.2000, s. 41.

(3) EFT L 366 af 15.12.1992, s. 10.

(4) EFT L 259 af 13.10.2000, s. 27.

(5) EFT L 107 af 28.4.1994, s. 8.

(6) EFT L 225 af 22.9.1995, s. 1.

(7) EFT L 33 af 8.2.1979, s. 36.

Top