Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32000D0532

2000/532/EF: Kommissionens beslutning af 3. maj 2000 om afløsning af beslutning 94/3/EF om udarbejdelse af en liste over affald i henhold til artikel 1, litra a), i Rådets direktiv 75/442/EØF om affald og af Rådets beslutning 94/904/EF om udarbejdelse af en liste over farligt affald i henhold til artikel 1, stk. 4, i Rådets direktiv 91/689/EØF om farligt affald (meddelt under nummer K(2000) 1147) (EØS-relevant tekst)

OJ L 226, 6.9.2000, p. 3–24 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 15 Volume 005 P. 151 - 172
Special edition in Estonian: Chapter 15 Volume 005 P. 151 - 172
Special edition in Latvian: Chapter 15 Volume 005 P. 151 - 172
Special edition in Lithuanian: Chapter 15 Volume 005 P. 151 - 172
Special edition in Hungarian Chapter 15 Volume 005 P. 151 - 172
Special edition in Maltese: Chapter 15 Volume 005 P. 151 - 172
Special edition in Polish: Chapter 15 Volume 005 P. 151 - 172
Special edition in Slovak: Chapter 15 Volume 005 P. 151 - 172
Special edition in Slovene: Chapter 15 Volume 005 P. 151 - 172
Special edition in Bulgarian: Chapter 15 Volume 006 P. 69 - 90
Special edition in Romanian: Chapter 15 Volume 006 P. 69 - 90
Special edition in Croatian: Chapter 15 Volume 001 P. 26 - 47

Date of entry into force unknown (pending notification) or not yet in force., Date of effect: 01/01/1001

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2000/532/oj

32000D0532

2000/532/EF: Kommissionens beslutning af 3. maj 2000 om afløsning af beslutning 94/3/EF om udarbejdelse af en liste over affald i henhold til artikel 1, litra a), i Rådets direktiv 75/442/EØF om affald og af Rådets beslutning 94/904/EF om udarbejdelse af en liste over farligt affald i henhold til artikel 1, stk. 4, i Rådets direktiv 91/689/EØF om farligt affald (meddelt under nummer K(2000) 1147) (EØS-relevant tekst)

EF-Tidende nr. L 226 af 06/09/2000 s. 0003 - 0024


Kommissionens beslutning

af 3. maj 2000

om afløsning af beslutning 94/3/EF om udarbejdelse af en liste over affald i henhold til artikel 1, litra a), i Rådets direktiv 75/442/EØF om affald og af Rådets beslutning 94/904/EF om udarbejdelse af en liste over farligt affald i henhold til artikel 1, stk. 4, i Rådets direktiv 91/689/EØF om farligt affald

(meddelt under nummer K(2000) 1147)

(EØS-relevant tekst)

(2000/532/EF)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets direktiv 75/442/EØF af 15. juli 1975 om affald(1), ændret ved direktiv 91/156/EØF(2), særlig artikel 1, litra a),

under henvisning til Rådets direktiv 91/689/EØF af 12. december 1991 om farligt affald(3), særlig artikel 1, stk. 4, andet led, og

ud fra følgende betragtninger:

(1) Flere medlemsstater har givet meddelelse om affaldskategorier, som de mener udviser en eller flere af de egenskaber, der er opregnet i bilag III til direktiv 91/689/EØF.

(2) I henhold til artikel 1, stk. 4, i direktiv 91/689/EØF skal Kommissionen gennemgå sådanne meddelelser fra medlemsstaterne med henblik på at ændre listen over farligt affald udarbejdet ved Rådets beslutning 94/904/EF(4).

(3) Affald, der er optaget på listen over farligt affald, skal også optages i det europæiske affaldskatalog, udarbejdet ved Kommissionens beslutning 94/3/EF(5). For at gøre listesystemet mere gennemsigtigt og for at forenkle de gældende bestemmelser er det hensigtsmæssigt at opstille én enkelt fællesskabsliste, som omfatter listen over affald udarbejdet ved beslutning 94/3/EF og listen over farligt affald udarbejdet ved beslutning 94/904/EF.

(4) Kommissionen bistås i denne opgave af det udvalg, der er nedsat ved artikel 18 i direktiv 75/442/EØF.

(5) De i denne beslutning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra det nævnte udvalg -

VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING:

Artikel 1

Listen i bilaget til denne beslutning vedtages hermed.

Artikel 2

Affald, der er klassificeret som farligt, anses for at udvise en eller flere af de egenskaber, der er anført i bilag III til direktiv 91/689/EØF, og med hensyn til H3 til H8, H10(6) og H11 i dette bilag, en eller flere af følgende egenskaber:

- med flammepunkt <= 55 °C

- med indhold af et eller flere stoffer, der er klassificeret(7) som meget giftige, i en koncentration på tilsammen >= 0,1 %

- med indhold af et eller flere stoffer, der er klassificeret som giftige, i en koncentration på tilsammen >= 3 %

- med indhold af et eller flere stoffer, der er klassificeret som sundhedsskadelige, i en koncentration på tilsammen >= 25 %

- med indhold af et eller flere ætsende stoffer, der er klassificeret med R35, i en koncentration på tilsammen >= 1 %

- med indhold af et eller flere ætsende stoffer, der er klassificeret med R34, i en koncentration på tilsammen >= 5 %

- med indhold af et eller flere lokalirriterende stoffer, der er klassificeret med R41, i en koncentration på tilsammen >= 10 %

- med indhold af et eller flere lokalirriterende stoffer, der er klassificeret med R36, R37, R38, i en koncentration på tilsammen >= 20 %

- med indhold af et eller flere stoffer, der vides at være kræftfremkaldende (kategori 1 eller 2), i en koncentration på tilsammen >= 0,1 %

- med indhold af et eller flere reproduktionstoksiske stoffer i kategori 1 eller 2, der er klassificeret med R60, R61, i en koncentration på tilsammen >= 0,5 %

- med indhold af et eller flere reproduktionstoksiske stoffer i kategori 3, der er klassificeret med R62, R63, i en koncentration på tilsammen >= 5 %

- med indhold af et eller flere mutagene stoffer i kategori 1 eller 2, der er klassificeret med R46, i en koncentration på tilsammen >= 0,1 %

- med indhold af et eller flere mutagene stoffer i kategori 3, der er klassificeret med R40, i en koncentration på tilsammen >= 1 %.

Artikel 3

Medlemsstaterne kan i særlige tilfælde, på grundlag af dokumentation forelagt på passende vis af indehaveren afgøre, at en given affaldstype, der på listen er angivet som farlig, ikke udviser nogen af de egenskaber, der er opført i bilag III til direktiv 91/689/EØF. Medlemsstaterne kan i særlige tilfælde afgøre, at en affaldstype, der på listen er angivet som ikke-farlig, udviser en eller flere af de egenskaber, der er opført i bilag III til direktiv 91/689/EØF, jf. dog artikel 1, stk. 4, andet afsnit, i direktiv 91/689/EØF. Medlemsstaterne meddeler årligt Kommissionen alle sådanne afgørelser. Kommissionen gennemgår disse afgørelser og undersøger, om Fællesskabets liste over affald og farligt affald skal ændres i lyset af medlemsstaternes afgørelser.

Artikel 4

Medlemsstaterne træffer de nødvendige foranstaltninger for at efterkomme dette direktiv inden den 1. januar 2002.

Artikel 5

Beslutning 94/3/EF og 94/904/EF ophæves herved med virkning fra den 1. januar 2002.

Artikel 6

Denne beslutning er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 3. maj 2000.

På Kommissionens vegne

Margot Wallström

Medlem af Kommissionen

(1) EFT L 194 af 25.7.1975, s. 47.

(2) EFT L 78 af 26.3.1991, s. 32.

(3) EFT L 377 af 31.12.1991, s. 20.

(4) EFT L 356 af 31.12.1994, s. 14.

(5) EFT L 5 af 7.1.1994, s. 15.

(6) I direktiv 92/32/EØF (EFT L 154 af 5.6.1992, s. 1) om syvende ændring af direktiv 67/548/EØF indførtes udtrykket "reproduktionstoksisk". Det erstattede udtrykket "teratogen" og er defineret mere præcist, uden at meningen ændres. Det svarer derfor til H10 i bilag III til direktiv 91/689/EØF.

(7) Både klassifikationen og R-numrene henviser til Rådets direktiv 67/548/EØF af 27. juni 1967 om tilnærmelse af lovgivning om klassificering, emballering og etikettering af farlige stoffer (EFT L 196 af 16.8.1967, s. 1) og ændringerne hertil. Koncentrationsgrænserne henviser til de grænser, der er fastsat i Rådets direktiv 88/379/EØF af 7. juni 1988 om klassificering, emballering og etikettering af farlige præparater (EFT L 187 af 16.7.1988, s. 14) og ændringerne hertil.

BILAG

Liste over affald i henhold til artikel 1, litra a), i direktiv 75/442/EØF om affald og artikel 1, stk. 4, i direktiv 91/689/EØF om farligt affald

Indledning

1. Denne liste over affald er en harmoniseret liste over forskellige typer affald. Den vil regelmæssigt blive gennemgået og om nødvendigt revideret i overensstemmelse med artikel 18 i direktiv 75/442/EØF. At et materiale er optaget på listen, betyder dog ikke, at det optræder som affald i alle sammenhænge. Et givet materiale er kun relevant i denne sammenhæng, hvis definitionen på affald i artikel 1, litra a) i direktiv 75/442/EØF er opfyldt.

2. Affaldet på listen er omfattet af direktiv 75/442/EØF, medmindre artikel 2, stk. 1, litra b), i nævnte direktiv finder anvendelse.

3. De forskellige typer affald på listen er identificeret ved den fulde sekscifrede kode for affaldet og kapitelkoderne på henholdsvis to og fire cifre. Dette betyder, at der bør tages følgende skridt for at identificere en affaldstype i listen:

3.1. Affaldskilden identificeres i kapitel 01 til 12 eller 17 til 20, og affaldets sekscifrede kode identificeres, undtagen koder, der ender på 99 i disse kapitler. (NB: en virksomhed kan være nødsaget til at klassificere sine aktiviteter i flere kapitler. F.eks. kan en bilfabrikant finde sit affald i kapitel 12 (affald fra formning og overfladebearbejdning af metal), 11 (uorganisk affald indeholdende metaller fra overfladebehandling af metal) og 08 (affald fra anvendelse af maling og lak), afhængigt af procestrin.

3.2. Kan der ikke findes en passende affaldskode i kapitel 01 til 12 eller 17 til 20, søges det pågældende affald i kapitel 13, 14 og 15.

3.3. Kan ingen af disse koder anvendes, identificeres affaldet i henhold til kapitel 16.

3.4. Er affaldet heller ikke opført i kapitel 16, anvendes kode 99 (affald ikke andetsteds specificeret) i den del af listen, der svarer til den på første trin identificerede aktivitet.

4. Affald på listen, der er efterfulgt af "*", er farligt affald i medfør af artikel 1, stk. 4, første led, i direktiv 91/689/EØF. Dette affald er omfattet af bestemmelserne i det nævnte direktiv, medmindre direktivets artikel 1, stk. 5, finder anvendelse.

5. I denne beslutning forstås ved "farligt stof" ethvert stof, som er eller vil blive klassificeret som farligt i direktiv 67/548/EØF, som ændret; ved "tungmetal" forstås enhver forbindelse af antimon, arsen, cadmium, chrom (VI), kobber, bly, kviksølv, nikkel, selen, tellur, thallium og tin, også i metalform, for så vidt som de er klassificeret som farlige stoffer.

6. Hvis en affaldstype identificeres som farlig ved specifik eller generel henvisning til farlige stoffer, er affaldet kun farligt, hvis disse stoffer er til stede i tilstrækkelig stor koncentration (dvs. vægtprocent) til at affaldet udviser en eller flere af de egenskaber, der er opført i bilag III til direktiv 91/689/EØF. Med hensyn til H3 til H8, H10 og H11 finder artikel 2 i nærværende beslutning anvendelse. Med hensyn til egenskaberne H1, H2, H9 og H12 til H14 indeholder artikel 2 i nærværende beslutning ikke nærmere specifikationer på indeværende tidspunkt.

7. Rubrikkerne er nummereret efter følgende regler: For affaldstyper, der ikke er ændret, er kodenumrene fra beslutning 94/3/EF anvendt. Koderne for affaldstyper, der er blevet ændret, er slettet og forbliver tomme for at undgå forvirring efter indførelsen af den nye liste. Affaldstyper, som er tilføjet, har fået tildelt en kode, der ikke er anvendt i beslutning 94/3/EF.

INDHOLDSFORTEGNELSE

Listens overskrifter

(tocifrede koder)

>TABELPOSITION>

>TABELPOSITION>

Top