Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31999R1447

Rådets forordning (EF) nr. 1447/1999 af 24. juni 1999 om fastsættelse af en liste over de former for adfærd, der er en alvorlig overtrædelse af reglerne i den fælles fiskeripolitik

OJ L 167, 2.7.1999, p. 5–6 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 04 Volume 004 P. 134 - 135
Special edition in Estonian: Chapter 04 Volume 004 P. 134 - 135
Special edition in Latvian: Chapter 04 Volume 004 P. 134 - 135
Special edition in Lithuanian: Chapter 04 Volume 004 P. 134 - 135
Special edition in Hungarian Chapter 04 Volume 004 P. 134 - 135
Special edition in Maltese: Chapter 04 Volume 004 P. 134 - 135
Special edition in Polish: Chapter 04 Volume 004 P. 134 - 135
Special edition in Slovak: Chapter 04 Volume 004 P. 134 - 135
Special edition in Slovene: Chapter 04 Volume 004 P. 134 - 135
Special edition in Bulgarian: Chapter 04 Volume 005 P. 76 - 77
Special edition in Romanian: Chapter 04 Volume 005 P. 76 - 77

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2009; ophævet ved 32008R1005

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1999/1447/oj

31999R1447

Rådets forordning (EF) nr. 1447/1999 af 24. juni 1999 om fastsættelse af en liste over de former for adfærd, der er en alvorlig overtrædelse af reglerne i den fælles fiskeripolitik

EF-Tidende nr. L 167 af 02/07/1999 s. 0005 - 0006


RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 1447/1999

af 24. juni 1999

om fastsættelse af en liste over de former for adfærd, der er en alvorlig overtrædelse af reglerne i den fælles fiskeripolitik

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 37,

under henvisning til forslag fra Kommissionen(1),

under henvisning til udtalelse fra Europa-Parlamentet(2), og

ud fra følgende betragtninger:

(1) Ifølge artikel 31, stk. 2a, i Rådets forordning (EØF) nr. 2847/93 af 12. oktober 1993 om indførelse af en kontrolordning under den fælles fiskeripolitik(3), kan Rådet i medfør af artikel 37 i traktaten opstille en liste over de former for adfærd, der er en alvorlig overtrædelse af reglerne i den fælles fiskeripolitik;

(2) medlemsstaterne bør for at skabe større åbenhed i den fælles fiskeripolitik sende Kommissionen oplysninger om tilfælde af sådan adfærd samt om, hvad medlemsstaternes har foretaget sig i den anledning;

(3) artikel 37 i forordning (EØF) nr. 2847/93 indeholder bestemmelser om beskyttelse af visse personoplysninger i forbindelse med kontrolordningen under den fælles fiskeripolitik;

(4) der bør være kohærens mellem ovennævnte liste og lignende bestemmelser vedtaget af internationale fiskeriorganisationer;

(5) det vil være hensigtsmæssigt at vedtage gennemførelsesbestemmelser for nogle af de i denne forordning fastsatte foranstaltninger -

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

De former for adfærd, der er en alvorlig overtrædelse af reglerne i den fælles fiskeripolitik, jf. artikel 1 i forordning (EØF) nr. 2847/93, er opført i bilaget.

Artikel 2

1. Medlemsstaterne underretter regelmæssigt Kommissionen om tilfælde af den i artikel 1 omhandlede adfærd, der er blevet påvist, og giver den alle oplysninger om, hvad de administrative og/eller retlige myndigheder har foretaget sig i den anledning.

2. Kommissionen stiller de oplysninger, den har modtaget i henhold til stk. 1, til rådighed for Europa-Parlamentet, Rådet og Det Rådgivende Udvalg for Fiskeri.

3. De oplysninger, der er givet i henhold til stk. 1 og stillet til rådighed i henhold til stk. 2, behandles i overensstemmelse med bestemmelserne i artikel 37 i forordning (EØF) nr. 2847/93.

4. Gennemførelsesbestemmelserne til denne artikel vedtages efter proceduren i artikel 36 i forordning (EØF) nr. 2847/93.

Artikel 3

Denne forordning træder i kraft på syvendedagen efter offentliggørelsen i De Europæiske Fællesskabers Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Luxembourg, den 24. juni 1999.

På Rådets vegne

J. TRITTIN

Formand

(1) EFT C 105 af 15.4.1999, s. 3.

(2) Udtalelse afgivet den 4. maj 1999 (endnu ikke offentliggjort i EFT).

(3) EFT L 261 af 20.10.1993, s. 1. Forordningen er senest ændret ved forordning (EF) nr. 2846/98 (EFT L 358 af 31.12.1998, s. 5).

BILAG

LISTE OVER DE FORMER FOR ADFÆRD, DER ER EN ALVORLIG OVERTRÆDELSE AF REGLERNE I DEN FÆLLES FISKERIPOLITIK

A) Manglende samarbejde med kontrolmyndighederne

- Hindring af fiskeriinspektørernes arbejde under udøvelsen af deres pligter i forbindelse med kontrol af, om gældende fællesskabsregler overholdes

- forfalskning, tilsløring, tilintetgørelse eller manipulering af bevismateriale, der kunne anvendes i en undersøgelse eller en retssag.

B) Manglende samarbejde med observatører

- Hindring af observatørernes arbejde under observationen af, om gældende fællesskabsregler overholdes.

C) Manglende opfyldelse af betingelserne for at drive fiskeri

- Udøvelse af fiskeri uden fiskerilicens, fiskeritilladelse eller enhver anden tilladelse, der måtte være nødvendig for at drive fiskeri, og som udstedes af flagmedlemsstaten eller af Kommissionen

- udøvelse af fiskeri med et af ovennævnte dokumenter, hvis indhold er forfalsket

- forfalskning, fjernelse eller tilsløring af fiskerfartøjets identifikationsmærker.

D) Manglende overholdelse af regler under selve fiskeriet

- Anvendelse eller opbevaring om bord af forbudte fangstredskaber eller anordninger, der har indflydelse på redskabernes selektivitet

- anvendelse af forbudte fangstmetoder

- manglende surring og stuvning af fangstredskaber, der er forbudte i en bestemt fiskerizone

- dirigeret fiskeri efter eller opbevaring om bord af arter fra bestande, der er underkastet et moratorium eller et fiskeriforbud

- ikke-tilladt fiskeri i en bestemt zone og/eller i en specifik periode

- manglende overholdelse af reglerne for mindstemål

- manglende overholdelse af reglerne og procedurerne for omladning og fiskeri, der indebærer, at to eller flere fartøjer medvirker i fællesskab.

E) Manglende overholdelse af reglerne i forbindelse med kontrolmidlerne

- Forfalskning af eller manglende registrering af data i logbøger, landingsopgørelser, salgsnotaer, overtagelseserklæringer og transportdokumenter eller manglende opbevaring eller forelæggelse af disse dokumenter

- manipulation af systemet for satellitsporing af fiskerfartøjer

- forsætlig overtrædelse af EF-reglerne for fjernkommunikation om fiskerfartøjernes bevægelser samt om de fiskerivarer, der opbevares om bord

- et tredjelandsfartøjs skippers eller dennes repræsentants manglende overholdelse af gældende kontrolregler, når dette fartøj sejler i EF-farvande.

F) Manglende overholdelse af reglerne for landing og afsætning af fiskerivarer

- Manglende overholdelse af Fællesskabets fiskerikontrolregler ved landing af fiskerivarer

- opbevaring, forarbejdning, udbud og transport af fiskerivarer, der ikke opfylder de gældende handelsnormer, især vedrørende mindstemål.

Top