Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31999L0103

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 1999/103/EF af 24. januar 2000 om ændring af direktiv 80/181/EØF om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om måleenheder

OJ L 34, 9.2.2000, p. 17–19 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 13 Volume 024 P. 266 - 268
Special edition in Estonian: Chapter 13 Volume 024 P. 266 - 268
Special edition in Latvian: Chapter 13 Volume 024 P. 266 - 268
Special edition in Lithuanian: Chapter 13 Volume 024 P. 266 - 268
Special edition in Hungarian Chapter 13 Volume 024 P. 266 - 268
Special edition in Maltese: Chapter 13 Volume 024 P. 266 - 268
Special edition in Polish: Chapter 13 Volume 024 P. 266 - 268
Special edition in Slovak: Chapter 13 Volume 024 P. 266 - 268
Special edition in Slovene: Chapter 13 Volume 024 P. 266 - 268
Special edition in Bulgarian: Chapter 13 Volume 028 P. 147 - 149
Special edition in Romanian: Chapter 13 Volume 028 P. 147 - 149
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 057 P. 155 - 157

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1999/103/oj

31999L0103

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 1999/103/EF af 24. januar 2000 om ændring af direktiv 80/181/EØF om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om måleenheder

EF-Tidende nr. L 034 af 09/02/2000 s. 0017 - 0019


EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 1999/103/EF

af 24. januar 2000

om ændring af direktiv 80/181/EØF om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om måleenheder

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 95,

under henvisning til forslag fra Kommissionen(1),

under henvisning til udtalelse fra Det Økonomiske og Sociale Udvalg(2),

i henhold til fremgangsmåden i artikel 251 i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab(3), og

ud fra følgende betragtninger:

(1) På det 19. møde (1991) under Generalkonferencen for Mål og Vægt (CGPM) blev listen over dekadiske SI-enhedspræfikser udvidet.

(2) Den Internationale Standardiseringsorganisation (ISO) har revideret principper og regler for mængder og enheder som fastsat i den internationale standard ISO 31. Reglerne for, hvordan SI-enhederne bruges i praksis, er fastsat i international standard ISO 1000.

(3) Ordlyden af direktiv 80/181/EØF(4) bør rettes ind efter de nævnte internationale aftaler og standarder.

(4) Visse tredjelande accepterer ikke på deres markeder varer, som alene er mærket med de enheder, der er fastsat i direktiv 80/181/EØF som forskriftsmæssige. Firmaer, der eksporterer til disse lande, stilles ringere, hvis det ikke længere er tilladt at benytte supplerende angivelser efter den 31. december 1999. Supplerende angivelser i ikke-forskriftsmæssige enheder bør derfor tillades i endnu et stykke tid.

(5) Gennemførelsen af direktiv 80/181/EØF bør undersøges, og der bør træffes passende foranstaltninger med henblik på anvendelse af et globalt system. Den i artikel 18 i Rådets direktiv 71/316/EØF(5) omhandlede procedure finder i givet fald anvendelse -

UDSTEDT FØLGENDE DIREKTIV:

Artikel 1

Direktiv 80/181/EØF ændres således:

1) I artikel 3, stk. 2, ændres datoen "31. december 1999" til "31. december 2009".

2) Følgende nye artikel indsættes: "Artikel 6a

Spørgsmål vedrørende gennemførelse af dette direktiv, særlig spørgsmålet om supplerende angivelser, undersøges nærmere, og eventuelt påkrævede foranstaltninger vedtages efter proceduren i artikel 18 i Rådets direktiv 71/316/EØF(6)."

3) Bilaget ændres således:

a) I kapitel I affattes teksten under tabellen i punkt 1.1.1 således: "Celsius-temperaturen t er lig med differencen t = T-T0 mellem to termodynamiske temperaturer T og T0, hvor T0 = 273,15 K. Et interval eller en forskel i temperatur kan udtrykkes enten i kelvin eller i grader Celsius. Enheden grad Celsius er lig enheden kelvin."

b) Definitionerne af de supplerende SI-enheder under tabellen i punkt 1.2.1 affattes således: "Planvinkelenhed

En radian er den vinkel mellem 2 radier i en cirkel som på omkredsen afskærer en bue med samme længde som radius.

(International standard ISO 31 - 1: 1992)

Rumvinkelenhed

En steradian er topvinklen i en kegle, som med toppunkt i centrum af en kugle afskærer et areal på kuglens overflade, som er lig arealet af et kvadrat, hvis side er lig kuglens radius.

(International standard ISO 31 - 1: 1992)".

c) Tabellen i punkt 1.3 affattes således:

">TABELPOSITION>"

d) Punkt 3 affattes således: "3. ENHEDER, DER BENYTTES INDEN FOR SI, OG HVIS VÆRDIER BESTEMMES EKSPERIMENTELT

>TABELPOSITION>

Anmærkning:

Præfikser og symboler under punkt 1.3 kan også anvendes sammen med disse to enheder og symbolerne for dem."

Artikel 2

Medlemsstaterne sætter de nødvendige love og administrative bestemmelser i kraft for at efterkomme dette direktiv inden den 9. februar 2001. De underretter straks Kommissionen herom.

Disse love og bestemmelser skal ved vedtagelsen indeholde en henvisning til dette direktiv eller skal ved offentliggørelsen ledsages af en sådan henvisning. De nærmere regler for henvisningen fastsættes af medlemsstaterne.

Artikel 3

Uanset direktiv 80/181/EØF tillader medlemsstaterne efter 31. december 1999 brug af supplerende angivelser som omhandlet i artikel 3 i nævnte direktiv.

Artikel 4

Dette direktiv træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i De Europæiske Fællesskabers Tidende.

Udfærdiget i Bruxelles, den 24. januar 2000.

På Europa-Parlamentets vegne

N. FONTAINE

Formand

På Rådets vegne

J. GAMA

Formand

(1) EFT C 89 af 30.3.1999, s. 8.

(2) EFT C 169 af 16.6.1999, s. 1.

(3) Udtalelse afgivet den 15. december 1999 (endnu ikke offentliggjort i EFT). Rådets afgørelse af 16. december 1999.

(4) EFT L 39 af 15.2.1980, s. 40. Direktivet er senest ændret ved direktiv 89/617/EØF (EFT L 357 af 7.12.1989, s. 28).

(5) EFT L 202 af 6.9.1971, s. 1.

(6) EFT L 202 af 6.9.1971, s. 1.

Top