Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31999L0100

Kommissionens direktiv 1999/100/EF af 15. december 1999 om tilpasning til den tekniske udvikling af Rådets direktiv 80/1268/EØF om motorkøretøjers CO2-emissioner og brændstofforbrug (EØS-relevant tekst)

OJ L 334, 28.12.1999, p. 36–40 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 13 Volume 024 P. 210 - 214
Special edition in Estonian: Chapter 13 Volume 024 P. 210 - 214
Special edition in Latvian: Chapter 13 Volume 024 P. 210 - 214
Special edition in Lithuanian: Chapter 13 Volume 024 P. 210 - 214
Special edition in Hungarian Chapter 13 Volume 024 P. 210 - 214
Special edition in Maltese: Chapter 13 Volume 024 P. 210 - 214
Special edition in Polish: Chapter 13 Volume 024 P. 210 - 214
Special edition in Slovak: Chapter 13 Volume 024 P. 210 - 214
Special edition in Slovene: Chapter 13 Volume 024 P. 210 - 214
Special edition in Bulgarian: Chapter 13 Volume 028 P. 96 - 100
Special edition in Romanian: Chapter 13 Volume 028 P. 96 - 100

No longer in force, Date of end of validity: 01/01/2013; ophævet ved 32007R0715

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1999/100/oj

31999L0100

Kommissionens direktiv 1999/100/EF af 15. december 1999 om tilpasning til den tekniske udvikling af Rådets direktiv 80/1268/EØF om motorkøretøjers CO2-emissioner og brændstofforbrug (EØS-relevant tekst)

EF-Tidende nr. L 334 af 28/12/1999 s. 0036 - 0040


KOMMISSIONENS DIREKTIV 1999/100/EF

af 15. december 1999

om tilpasning til den tekniske udvikling af Rådets direktiv 80/1268/EØF om motorkøretøjers CO2-emissioner og brændstofforbrug

(EØS-relevant tekst)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets direktiv 70/156/EØF af 6. februar 1970 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om godkendelse af motordrevne køretøjer og påhængskøretøjer dertil(1), senest ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/91/EF(2), særlig artikel 13, stk. 2,

under henvisning til Rådets direktiv 80/1268/EØF af 16. december 1980 om motorkøretøjers CO2-emissioner og brændstofforbrug(3), senest ændret ved Kommissionens direktiv 93/116/EF(4), særlig artikel 3, og

ud fra følgende betragtninger:

(1) Direktiv 80/1268/EØF er et af særdirektiverne under den EF-typegodkendelsesprocedure, der er fastlagt ved direktiv 70/156/EØF. Bestemmelserne i direktiv 70/156/EØF vedrørende køretøjssystemer, komponenter og separate tekniske enheder finder derfor også anvendelse på nærværende direktiv.

(2) Ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/69/EF af 13. oktober 1998 om foranstaltninger mod luftforurening forårsaget af emissioner fra motorkøretøjer og om ændring af Rådets direktiv 70/220/EØF(5), er type I-testcyklussen for emissionsmålinger ændret derved, at de første 40 sekunders tomgang er udgået. Testcyklussen i direktiv 80/1268/EØF for måling af CO2-emissioner og brændstofforbrug må tilpasses hertil.

(3) Med henblik på den overvågning af CO2-emissionerne, der indgår i Fællesskabets strategi for nedbringelse af CO2-emissionerne fra personbiler, vil det være hensigtsmæssigt at indføre nye tekniske forskrifter for måling af CO2-emissioner og brændstofforbrug ved EF-typegodkendelse af gasdrevne køretøjer (LPG og naturgas) i direktiv 80/1268/EØF. Det vil være hensigtsmæssigt at følge de tekniske forskrifter i regulativ nr. 101 fra FN's Økonomiske Kommission for Europa(6).

(4) De i dette direktiv fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra det Udvalg for Tilpasning til Den Tekniske Udvikling, som er nedsat ved direktiv 70/156/EØF -

UDSTEDT FØLGENDE DIREKTIV:

Artikel 1

Bilag I og II til direktiv 80/1268/EØF ændres som angivet i bilaget til nærværende direktiv.

Artikel 2

1. Fra 1. januar 2000 kan medlemsstaterne ikke med begrundelse i CO2-emissioner eller brændstofforbrug:

- nægte EF-typegodkendelse af en køretøjstype i henhold til artikel 4, stk. 1, direktiv 70/156/EØF

- nægte national typegodkendelse

- forbyde registrering, salg eller ibrugtagning af et køretøj i henhold til artikel 7 i direktiv 70/156/EØF

hvis emissions- og forbrugstallene er i overensstemmelse med forskrifterne i direktiv 80/1268/EØF, som ændret ved nærværende direktiv.

2. Fra 1. januar 2000 for køretøjer i klasse M1 som defineret i bilag II A til direktiv 70/156/EØF, undtagen køretøjer med totalmasse over 2500 kg, og fra 1. januar 2001 for køretøjer i klasse M1 med totalmasse over 2500 kg:

- kan medlemsstaterne ikke længere meddele EF-typegodkendelse i henhold til artikel 4, stk. 1, i direktiv 70/156/EØF

- skal medlemsstaterne nægte international typegodkendelse, undtagen hvis bestemmelserne i artikel 8, stk. 2, i direktiv 70/156/EØF bringes i anvendelse

for en køretøjstype, hvis CO2-emissionen eller brændstofforbruget ikke er bestemt efter forskrifterne i direktiv 80/1268/EØF, som ændret ved nærværende direktiv.

3. Fra 1. januar 2001 for køretøjer i klasse M1 som defineret i afsnit A i bilag II, til direktiv 70/156/EØF, undtagen køretøjer med totalmasse over 2500 kg, og fra 1. januar 2002 for køretøjer i klasse M1 med totalmasse over 2500 kg, skal medlemsstaterne:

- anse typeattester, som ledsager fabriksnye køretøjer ifølge direktiv 70/156/EØF, for ugyldige til det i artikel 7, stk. 1, i samme direktiv nævnte formål og

- nægte registrering, salg og ibrugtagning af fabriksnye køretøjer, der ikke er ledsaget af en gyldig typeattest ifølge direktiv 70/156/EØF, undtagen hvis bestemmelserne i artikel 8, stk. 2, i direktiv 70/156/EØF bringes i anvendelse

hvis CO2-emissionen eller brændstofforbruget ikke er bestemt efter forskrifterne i direktiv 80/1268/EØF, som ændret ved nærværende direktiv.

Artikel 3

1. Medlemsstaterne sætter de nødvendige love og administrative bestemmelser i kraft for at efterkomme dette direktiv senest den 31. december 1999. De underretter straks Kommissionen herom.

Disse love og bestemmelser skal ved vedtagelsen indeholde en henvisning til dette direktiv eller skal ved offentliggørelsen ledsages af en sådan henvisning. De nærmere regler for henvisningen fastsættes af medlemsstaterne.

2. Medlemsstaterne meddeler Kommissionen teksten til de vigtigste nationale retsforskrifter, som de udsteder på det område, der er omfattet af dette direktiv.

Artikel 4

Dette direktiv træder i kraft på tredjedagen efter offentliggørelsen i De Europæiske Fællesskabers Tidende.

Artikel 5

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 15. december 1999.

På Kommissionens vegne

Erkki LIIKANEN

Medlem af Kommissionen

(1) EFT L 42 af 23.2.1970, s. 1.

(2) EFT L 11 af 16.1.1999, s. 25.

(3) EFT L 375 af 31.12.1980, s. 36.

(4) EFT L 329 af 30.12.1993, s. 39.

(5) EFT L 350 af 28.12.1998, s. 1.

(6) FN/ECE-regulativ nr. 101 (E/ECE324-E/ECE/TRANS/505/Rev.2/Add. 100) med senere ændringer.

BILAG

ÆNDRINGER AF BILAG I OG II TIL DIREKTIV 80/1268/EØF

I bilag I foretages følgende ændringer:

1. Punkt 4.1 affattes således: "4.1. CO2-emissionerne måles under den prøvecyklus, der er beskrevet i bilag III, tillæg 1, i direktiv 70/220/EØF som ændret og simulerer kørsel i og uden for byområder."

2. Punkt 4.4 affattes således: "4.4. Prøvebrændstof

4.4.1. Benzin- og dieselkøretøjer

Til afprøvningerne benyttes de relevante referencebrændstoffer, som er defineret i bilag IX til direktiv 70/220/EØF som ændret.

4.4.2. LPG- og naturgaskøretøjer

Der benyttes det brændstof, som fabrikanten har valgt til måling af nettoeffekt efter bilag I til direktiv 80/1269/EØF som ændret. Det valgte brændstof skal anføres i oplysningsdokumentet som fastsat i bilag II.

4.4.3. Til beregningerne i punkt 4.3 benyttes følgende brændstofkarakteristik:

a) massefylde: måles på brændstoffet ifølge ISO 3675 eller en tilsvarende metode; for benzin og autodiesel benyttes den målte massefylde; for LPG og naturgas benyttes følgende referencemassefylde:

0,538 kg/liter for LPG

0,654 kg/m3 for naturgas(1)

b) hydrogen/carbon-forhold: der benyttes følgende faste værdier:

1,85 for benzin

1,86 for autodiesel

2,525 for LPG

4,00 for naturgas

2,93 for naturgas (andre kulbrinter end methan)"

3. Punkt 5.1.4, andet afsnit, affattes således: "På fabrikantens anmodning kan køretøjer med motor med styret tænding prækonditioneres efter proceduren i bilag VI, punkt 5.2.1, i direktiv 70/220/EØF, som ændret; køretøjer med kompressionstænding kan prækonditioneres efter fremgangsmåden i samme direktivs bilag III, punkt 5.3."

4. Punkt 6.1 affattes således: "6.1. Prøvecyklus

Prøvecyklussen er beskrevet i bilag III, tillæg 1, i direktiv 70/220/EØF som ændret og omfatter både del 1 (kørsel i byområder) og del 2 (kørsel uden for byområder). Alle kørselsforskrifterne i dette tillæg skal overholdes ved måling af CO2."

5. Punkt 6.3.1 affattes således: "6.3.1. Standens effektabsorption og inerti indstilles som angivet i bilag III til direktiv 70/220/EØF som ændret."

6. Punkt 6.3.2 og 6.3.3 udgår.

7. Punkt 6.4.1.3 affattes således: "...

Fortyndingsfaktoren beregnes således:

For benzin og diesel:

>REFERENCE TIL EN GRAFIK>

For LPG:

>REFERENCE TIL EN GRAFIK>

For naturgas:

>REFERENCE TIL EN GRAFIK>

hvor: ..."

8. Punkt 7.2 affattes således: "7.2. Brændstofforbruget udtrykt i liter pr. 100 km (benzin, LPG og diesel) eller m3 pr. 100 km (naturgas) beregnes ved hjælp af følgende formler(2):

a) for køretøjer med benzindrevet motor med styret tænding:

>REFERENCE TIL EN GRAFIK>

b) for køretøjer med LPG-drevet motor med styret tænding:

>REFERENCE TIL EN GRAFIK>

Hvis det brændstof, der er benyttet til afprøvningen, har en anden sammensætning end den, der er forudsat ved beregningen af standardforbruget, kan fabrikanten kræve, at der anvendes en korrektionsfaktor, cf. Det sker ved følgende formel:

>REFERENCE TIL EN GRAFIK>

Korrektionsfaktoren cf beregnes således:

>REFERENCE TIL EN GRAFIK>

hvor:

nactual= det faktiske H/C-forhold i den benyttede brændstof

c) for køretøjer med naturgasdrevet motor med styret tænding:

>REFERENCE TIL EN GRAFIK>

d) for køretøjer med motor med kompressionstænding:

>REFERENCE TIL EN GRAFIK>

I disse formler er:

FC= brændstofforbruget i liter pr. 100 km (benzin, LPG og diesel) eller m3 pr. 100 km (naturgas)

THC= den målte emission af kulbrinter i alt i g/km

CO= den målte emission af carbonmonoxid i g/km

CO2= den målte emission af carbondioxid i g/km

D= prøvebrændstoffets massefylde ved 15 ° C."

9. Punkt 9.1.1.2.4 affattes således: "9.1.1.2.4. Til denne prøve benyttes de referencebrændstoffer, som beskrives i direktiv 70/220/EØF, bilag IX og IXa, som ændret."

I bilag II foretages følgende ændringer:

1. Punkt 1.7 i tillægget affattes således:

">PIC FILE= "L_1999334DA.004001.EPS">"

2. Følgende fodnoter indsættes i tillægget: "(4) For køretøjer, der kan køre på både benzin og gas, foretages beregningerne for både benzin og gas. Køretøjer, der kan køre på både benzin og gas, men hvor benzinsystemet kun skal benyttes i nødstilfælde eller til start, og benzintanken højst kan indeholde 15 liter benzin, betragtes ved afprøvningen som køretøjer, der kun kan køre på gas.

(5) For naturgasdrevne køretøjer erstattes enheden "1/100 km" med "m3/100 km.""

(1) Gennemsnittet af værdierne for G20- og G23-reference-brændstofferne ved 15 °C.

(2) For køretøjer, der kan køre på både benzin og gas, foretages beregningerne for både benzin og gas. Køretøjer, der kan køre på både benzin og gas, men hvor benzinsystemet kun skal benyttes i nødstilfælde eller til start, og benzintanken højst kan indeholde 15 liter benzin, betragtes ved afprøvningen som køretøjer, der kun kan køre på gas.

Top