Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31999L0066

Kommissionens direktiv 1999/66/EF af 28. juni 1999 om krav til den etiket eller det dokument, som udfærdiges af leverandøren i henhold til Rådets direktiv 98/56/EF

OJ L 164, 30.6.1999, p. 76–77 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 025 P. 450 - 451
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 025 P. 450 - 451
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 025 P. 450 - 451
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 025 P. 450 - 451
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 025 P. 450 - 451
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 025 P. 450 - 451
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 025 P. 450 - 451
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 025 P. 450 - 451
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 025 P. 450 - 451
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 028 P. 169 - 170
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 028 P. 169 - 170
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 054 P. 30 - 31

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1999/66/oj

31999L0066

Kommissionens direktiv 1999/66/EF af 28. juni 1999 om krav til den etiket eller det dokument, som udfærdiges af leverandøren i henhold til Rådets direktiv 98/56/EF

EF-Tidende nr. L 164 af 30/06/1999 s. 0076 - 0077


KOMMISSIONENS DIREKTIV 1999/66/EF

af 28. juni 1999

om krav til den etiket eller det dokument, som udfærdiges af leverandøren i henhold til Rådets direktiv 98/56/EF

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets direktiv 98/56/EF af 20. juli 1998 om afsætning af prydplanteformeringsmateriale(1), særlig artikel 8, stk. 3, og

ud fra følgende betragtninger:

(1) Etiketten eller dokumentet bør indeholde de oplysninger, der er nødvendige for at kunne foretage officiel kontrol og for at informere producenten;

(2) hvis formeringsmaterialet ledsages af et plantepas i henhold til EF's plantesundhedsordning, kan dette plantepas på visse betingelser fungere som den etiket eller det dokument, der udfærdiges af leverandøren;

(3) de i dette direktiv fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Det Stående Udvalg for Prydplanteformeringsmateriale -

UDSTEDT FØLGENDE DIREKTIV:

Artikel 1

Ved dette direktiv fastsættes kravene til de etiketter eller andre dokumenter, som udfærdiges af leverandører af prydplanteformeringsmateriale, jf. artikel 8 i direktiv 98/56/EF.

Artikel 2

1. Leverandørernes etiketter eller dokumenter som omhandlet i artikel 1 skal være af egnet materiale, som ikke har været benyttet tidligere, og skal være trykt på mindst et af EF's officielle sprog. Herpå følgende oplysninger:

i) "EF-kvalitet"

ii) EF-medlemsstatskode

iii) ansvarlig offentlig instans eller dens kode

iv) registreringsnummer

v) individuelt løbenummer, ugenummer eller batchnummer

vi) botanisk navn

vii) eventuelt sortsnavn.

Ved grundstammer: sortsnavn eller -betegnelse

viii) eventuelt plantegruppens navn

ix) mængde

x) ved indførsel fra tredjelande i henhold til artikel 11, stk. 2, i direktiv 98/56/EF, produktionslandets navn.

2. Hvis formeringsmaterialet ledsages af et plantepas i overensstemmelse med Kommissionens direktiv 92/105/EØF(2), kan dette plantepas fungere som leverandørens etiket eller dokument som omhandlet i stk. 1. Ikke desto mindre skal angivelsen "EF-kvalitet" og den ansvarlige instans i henhold til direktiv 98/56/EF anføres eventuelt tillige med sortsnavn, grundstamme eller plantegruppe. Ved indførsel fra tredjelande i henhold til artikel 11, stk. 2, i direktiv 98/56/EF skal produktionslandets navn ligeledes anføres. Disse oplysninger kan anføres på samme dokument som plantepasset, men tydeligt adskilt herfra.

Artikel 3

Medlemsstaterne sætter de nødvendige love og administrative bestemmelser i kraft for at efterkomme dette direktiv senest den 31. december 1999. De underretter straks Kommissionen herom.

Disse love og bestemmelser skal ved vedtagelsen indeholde en henvisning til dette direktiv eller skal ved offentliggørelsen ledsages af en sådan henvisning. De nærmere regler for henvisningen fastsættes af medlemsstaterne.

Medlemsstaterne meddeler Kommissionen teksten til de vigtigste nationale retsforskrifter, som de udsteder på det område, der er omfattet af dette direktiv.

Artikel 4

Dette direktiv træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i De Europæiske Fællesskabers Tidende.

Artikel 5

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 28. juni 1999.

På Kommissionens vegne

Franz FISCHLER

Medlem af Kommissionen

(1) EFT L 226 af 13.8.1998, s. 16.

(2) EFT L 4 af 8.1.1993, s. 22.

Top