Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31999L0057

Kommissionens direktiv 1999/57/EF af 7. juni 1999 om tilpasning til den tekniske udvikling af Rådets direktiv 78/764/EØF om førersæde til landbrugs- og skovbrugshjultraktorer (EØS-relevant tekst)

OJ L 148, 15.6.1999, p. 35–36 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 13 Volume 024 P. 41 - 42
Special edition in Estonian: Chapter 13 Volume 024 P. 41 - 42
Special edition in Latvian: Chapter 13 Volume 024 P. 41 - 42
Special edition in Lithuanian: Chapter 13 Volume 024 P. 41 - 42
Special edition in Hungarian Chapter 13 Volume 024 P. 41 - 42
Special edition in Maltese: Chapter 13 Volume 024 P. 41 - 42
Special edition in Polish: Chapter 13 Volume 024 P. 41 - 42
Special edition in Slovak: Chapter 13 Volume 024 P. 41 - 42
Special edition in Slovene: Chapter 13 Volume 024 P. 41 - 42
Special edition in Bulgarian: Chapter 13 Volume 026 P. 237 - 238
Special edition in Romanian: Chapter 13 Volume 026 P. 237 - 238
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 010 P. 160 - 161

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2015; ophævet ved 32013R0167

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1999/57/oj

31999L0057

Kommissionens direktiv 1999/57/EF af 7. juni 1999 om tilpasning til den tekniske udvikling af Rådets direktiv 78/764/EØF om førersæde til landbrugs- og skovbrugshjultraktorer (EØS-relevant tekst)

EF-Tidende nr. L 148 af 15/06/1999 s. 0035 - 0036


KOMMISSIONENS DIREKTIV 1999/57/EF

af 7. juni 1999

om tilpasning til den tekniske udvikling af Rådets direktiv 78/764/EØF om førersæde til landbrugs- og skovbrugshjultraktorer

(EØS-relevant tekst)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets direktiv 74/150/EØF af 4. marts 1974 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning vedrørende visse dele og specifikationer for landbrugs- og skovbrugshjultraktorer(1), senest ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 97/54/EF(2), særlig artikel 11,

under henvisning til Rådets direktiv 78/764/EØF af 25. juli 1978 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning vedrørende førersæde til landbrugs- og skovbrugshjultraktorer(3), senest ændret ved direktiv 97/54/EF, særlig artikel 10, og

ud fra følgende betragtninger:

(1) For at forbedre sikkerheden er det nu nødvendigt nøjagtigt at beskrive, hvordan førersædet skal monteres, så dårlige ergonomiske forhold for førereren undgås;

(2) de i dette direktiv fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra det udvalg for tilpasning til den tekniske udvikling, som er nedsat ved artikel 12 i direktiv 74/150/EØF -

UDSTEDT FØLGENDE DIREKTIV:

Artikel 1

Punkt 1.1.5 i bilag IV til direktiv 78/764/EØF affattes således: "1.1.5. Når sædets stilling kun kan reguleres i længderetningen og højden, skal længdeaksen gennem sædets referencepunkt være parallel med traktorens lodrette plan i længderetningen gennem rattets centrum, med en tilladt sideforskydning på 100 mm."

Artikel 2

1. Fra den 1. juli 2000 kan medlemsstaterne ikke

- nægte EF-typegodkendelse eller udstedelse af det dokument, der er omhandlet i artikel 10, stk. 1, tredje led, i direktiv 74/150/EØF, for en traktortype, eller national typegodkendelse

- forbyde første ibrugtagning af sådanne traktorer

hvis traktorerne opfylder forskrifterne i direktiv 78/764/EØF som ændret ved dette direktiv.

2. Fra den 1. januar 2001 kan medlemsstaterne

- ikke længere udstede det dokument, der er omhandlet i artikel 10, stk. 1, tredje led, i direktiv 74/150/EØF, for en traktortype, hvis den ikke opfylder forskrifterne i direktiv 78/764/EØF som ændret ved dette direktiv

- nægte national typegodkendelse af en traktortype, hvis den ikke opfylder forskrifterne i direktiv 78/764/EØF som ændret ved dette direktiv.

Artikel 3

1. Medlemstaterne sætter de nødvendige love og administrative bestemmelser i kraft for at efterkomme dette direktiv senest den 30. juni 2000. De underretter straks Kommissionen herom.

Når medlemsstaterne vedtager disse love og administrative bestemmelser, skal de indeholde en henvisning til dette direktiv, eller de skal ved offentliggørelsen ledsages af en sådan henvisning. De nærmere regler for denne henvisning fastsættes af medlemsstaterne.

2. Medlemsstaterne meddeler Kommissionen teksten til de vigtigste nationale retsforskrifter, som de udsteder på det område, der er omfattet af dette direktiv.

Artikel 4

Dette direktiv træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i De Europæiske Fællesskabers Tidende.

Artikel 5

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 7. juni 1999.

På Kommissionens vegne

Martin BANGEMANN

Medlem af Kommissionen

(1) EFT L 84 af 28.3.1974, s. 10.

(2) EFT L 277 af 10.10.1997, s. 24.

(3) EFT L 255 af 18.9.1978, s. 1.

Top