Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31999L0004

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 1999/4/EF af 22. februar 1999 om kaffeekstrakter og cikorieekstrakter

OJ L 66, 13.3.1999, p. 26–29 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 13 Volume 023 P. 247 - 250
Special edition in Estonian: Chapter 13 Volume 023 P. 247 - 250
Special edition in Latvian: Chapter 13 Volume 023 P. 247 - 250
Special edition in Lithuanian: Chapter 13 Volume 023 P. 247 - 250
Special edition in Hungarian Chapter 13 Volume 023 P. 247 - 250
Special edition in Maltese: Chapter 13 Volume 023 P. 247 - 250
Special edition in Polish: Chapter 13 Volume 023 P. 247 - 250
Special edition in Slovak: Chapter 13 Volume 023 P. 247 - 250
Special edition in Slovene: Chapter 13 Volume 023 P. 247 - 250
Special edition in Bulgarian: Chapter 13 Volume 026 P. 66 - 69
Special edition in Romanian: Chapter 13 Volume 026 P. 66 - 69
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 032 P. 73 - 76

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1999/4/oj

31999L0004

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 1999/4/EF af 22. februar 1999 om kaffeekstrakter og cikorieekstrakter

EF-Tidende nr. L 066 af 13/03/1999 s. 0026 - 0029


EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 1999/4/EF af 22. februar 1999 om kaffeekstrakter og cikorieekstrakter

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 100 A,

under henvisning til forslag fra Kommissionen (1),

under henvisning til udtalelse fra Det Økonomiske og Sociale Udvalg (2),

i henhold til fremgangsmåden i traktatens artikel 189 B (3), på grundlag af Forligsudvalgets fælles udkast af 8. december 1998, og

ud fra følgende betragtninger:

Der bør foretages en forenkling af visse vertikale direktiver på levnedsmiddelområdet, således at der alene tages hensyn til de væsentlige krav, som de heri omhandlede produkter skal opfylde for at kunne bevæge sig frit i det indre marked i overensstemmelse med konklusionerne fra Det Europæiske Råds møde i Edinburgh den 11. og 12. december 1992, bekræftet i konklusionerne fra Det Europæiske Råds møde i Bruxelles den 10. og 11. december 1993;

begrundelsen for Rådets direktiv 77/436/EØF af 27. juni 1977 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger om kaffeekstrakter og cikorieekstrakter (4) var, at forskelle mellem de nationale lovgivninger om kaffeekstrakter og cikorieekstrakter kunne skabe illoyale konkurrencevilkår, med mulig vildledning af forbrugerne til følge, og dermed kunne have direkte indvirkning på fællesmarkedets oprettelse og funktion;

direktiv 77/436/EØF havde derfor til formål at definere ekstrakter af kaffe og cikorie, at bestemme, hvilke stoffer der kan tilsættes under fremstillingen, at opstille fælles regler for emballering og mærkning af produkterne samt at fastsætte, på hvilke betingelser der kan anvendes særlige betegnelser for visse af disse produkter for at sikre deres frie bevægelighed inden for Fællesskabet;

direktiv 77/436/EØF bør tilpasses den almindelige fællesskabslovgivning, der gælder for alle levnedsmidler, navnlig bestemmelserne om mærkning og analysemetoder;

Kommissionen agter snarest og under alle omstændigheder inden den 1. juli 2000 at foreslå, at de forskellige vægtkategorier af færdigpakninger af de produkter, der er omfattet af nærværende direktiv, fastlægges i direktiv 80/232/EØF (5);

de generelle bestemmelser om mærkning af levnedsmidler, der er fastsat i Rådets direktiv 79/112/EØF af 18. december 1978 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om mærkning af og præsentationsmåder for levnedsmidler bestemt til den endelige forbruger samt om reklame for sådanne levnedsmidler (6), bør anvendes på visse betingelser;

i medfør af proportionalitetsprincippet i traktatens artikel 3 B, stk. 3, går dette direktiv ikke ud over, hvad der er nødvendigt for at nå det tilsigtede formål;

ved fremtidige tilpasninger af dette direktiv til Fællesskabets generelle forskrifter på levnedsmiddelområdet bistås Kommissionen af Den Stående Levnedsmiddelkomité, der er nedsat ved afgørelse 69/414/EØF (7);

for at undgå, at der opstår nye hindringer for de frie varebevægelser, bør medlemsstaterne ikke vedtage nationale bestemmelser for de pågældende produkter, som ikke er foreskrevet i dette direktiv -

UDSTEDT FØLGENDE DIREKTIV:

Artikel 1

Dette direktiv gælder for kaffeekstrakter og cikorieekstrakter som defineret i bilaget.

Dette direktiv finder ikke anvendelse på »café torrefacto soluble«.

Artikel 2

Direktiv 79/112/EØF anvendes for de i bilaget definerede produkter på følgende betingelser:

a) Varebetegnelserne i bilaget er forbeholdt de i bilaget nævnte produkter og skal benyttes i handelen for at betegne dem. Disse betegnelser ledsages i givet fald af ordene:

- »pasta« eller »i pastaform«, eller

- »flydende« eller »i flydende form«.

Varebetegnelserne kan dog ledsages af benævnelsen »koncentreret«:

- for det i bilagets punkt 1, litra c), definerede produkt på betingelse af, at tørstofindholdet hidrørende fra kaffe udgør mere end 25 vægtprocent

- for det i bilagets punkt 2, litra c), definerede produkt på betingelse af, at tørstofindholdet hidrørende fra cikorie udgør mere end 45 vægtprocent.

b) Mærkningen skal indeholde angivelsen »koffeinfri« for produkter i bilagets punkt 1, på betingelse af at det vandfrie koffeinindhold ikke overstiger 0,3 vægtprocent af tørstofindholdet hidrørende fra kaffe. Disse angivelser skal figurere i samme synsfelt som varebetegnelsen.

c) For de produkter, der er defineret i bilagets punkt l, litra c), og punkt 2, litra c), skal mærkningen indeholde angivelsen: »sukret med. . .«, »konserveret med. . .«, »tilsat. . .« eller »brændt med. . .« efterfulgt af betegnelsen/betegnelserne på den/de anvendte sukkerart/sukkerarter.

Disse angivelser skal figurere i samme synsfelt som varebetegnelsen.

d) Mærkningen skal angive mindsteindholdet af tørstof hidrørende fra kaffe for de produkter, der er defineret i bilagets punkt 1, litra b) og c), eller mindsteindholdet af tørstof hidrørende fra cikorie for de produkter, der er defineret i bilagets punkt 2, litra b) og c). Tørstofindholdet udtrykkes i vægtprocent af det færdige produkt.

Artikel 3

For de i bilaget omhandlede produkter vedtager medlemsstaterne ikke nationale bestemmelser, som ikke er foreskrevet i dette direktiv.

Artikel 4

Proceduren i artikel 5 finder anvendelse i forbindelse med afgørelser om tilpasning af dette direktiv til de almindelige fællesskabsbestemmelser, der gælder for levnedsmidler.

Artikel 5

1. Kommissionen bistås af Den Stående Levnedsmiddelkomité, i det følgende benævnt »komitéen«, der består af medlemsstaternes repræsentanter, og som har Kommissionens repræsentant som formand.

2. Kommissionens repræsentant forelægger komitéen et udkast til de foranstaltninger, der skal træffes. Komitéen afgiver en udtalelse om dette udkast inden for en frist, som formanden kan fastsætte under hensyn til, hvor meget det pågældende spørgsmål haster. Den udtaler sig med det flertal, der er fastsat i traktatens artikel 148, stk. 2, for vedtagelse af afgørelser, som Rådet skal træffe på forslag af Kommissionen. Ved afstemninger i komitéen tillægges de stemmer, der afgives af medlemsstaternes repræsentanter, den vægt, der er fastlagt i nævnte artikel. Formanden deltager ikke i afstemningen.

Kommissionen vedtager de påtænkte foranstaltninger, når de er i overensstemmelse med komitéens udtalelse.

Er de påtænkte foranstaltninger ikke i overensstemmelse med komitéens udtalelse, eller er der ikke afgivet nogen udtalelse, forelægger Kommissionen straks Rådet et forslag om de foranstaltninger, der skal træffes. Rådet træffer afgørelse med kvalificeret flertal.

Har Rådet ved udløbet af en frist på tre måneder fra forslagets forelæggelse ikke truffet nogen afgørelse, vedtager Kommissionen de foreslåede foranstaltninger.

Artikel 6

Direktiv 77/436/EØF ophæves med virkning fra den 13. september 2000.

Henvisninger til nævnte direktiv betragtes som henvisninger til nærværende direktiv.

Artikel 7

1. Medlemsstaterne sætter de nødvendige love og administrative bestemmelser i kraft for at efterkomme dette direktiv senest den 13. september 2000. De underretter straks Kommissionen herom.

Disse love og bestemmelser anvendes på en sådan måde, at:

- markedsføring af de i bilaget definerede produkter, der er i overensstemmelse med definitionerne og bestemmelserne i dette direktiv, tillades fra den 13. september 2000.

- markedsføring af produkter, som ikke er i overensstemmelse med dette direktiv, forbydes fra den 13. september 2001. Det er dog tilladt at markedsføre produkter, som ikke er i overensstemmelse med dette direktiv, men som i overensstemmelse med direktiv 77/436/EØF er mærket inden den 13. september 2001, indtil lagrene er opbrugt.

Disse love og bestemmelser skal ved vedtagelsen indeholde en henvisning til dette direktiv eller skal ved offentliggørelsen ledsages af en sådan henvisning. De nærmere regler for denne henvisning fastsættes af medlemsstaterne.

2. Medlemsstaterne meddeler Kommissionen teksten til de vigtigste nationale bestemmelser, som de vedtager på dette direktivs område.

Artikel 8

Dette direktiv træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i De Europæiske Fællesskabers Tidende.

Artikel 9

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 22. februar 1999.

På Europa-Parlamentets vegne

J. M. GIL-ROBLES

Formand

På Rådets vegne

K.-H. FUNKE

Formand

(1) EFT C 231 af 9. 8. 1996, s. 24.

(2) EFT C 56 af 24. 2. 1997, s. 20.

(3) Europa-Parlamentets udtalelse af 23 oktober 1997 (EFT C 339 af 10. 11. 1997, s. 129), Rådets fælles holdning af 30 april 1998 (EFT C 204 af 30. 6. 1998, s. 25), Europa-Parlamentets afgørelse af 16. september 1998 (EFT C 313 af 12. 10. 1998, s. 90), Rådets afgørelse af 25. januar 1999 og Europa-Parlamentets afgørelse af 11. februar 1999.

(4) EFT L 172 af 12. 7. 1977, s. 20. Direktivet er senest ændret ved tiltrædelsesakten af 1985.

(5) EFT L 51 af 25. 2. 1980, s. 1. Direktivet er senest ændret ved direktiv 87/356/EØF (EFT L 192 af 11. 7. 1987, s. 48).

(6) EFT L 33 af 8. 2. 1979, s. 1. Direktivet er senest ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 97/4/EF (EFT L 43 af 14. 2. 1997, s. 21).

(7) EFT L 291 af 19. 11. 1969, s. 9.

BILAG

PRODUKTERNES BETEGNELSER, DEFINITIONER OG KARAKTERISTISKE EGENSKABER

1) Kaffeekstrakt eller opløselig kaffeekstrakt eller pulverkaffe eller instant kaffe

Det koncentrerede produkt, der er fremstillet ved ekstraktion af brændte kaffebønner udelukkende med vand som ekstraktionsmiddel, med udelukkelse af enhver hydrolyseproces, der involverer tilsætning af syre eller base. Ud over teknisk uundgåelige, uopløselige stoffer og uopløselige olier hidrørende fra kaffen må dette produkt kun indeholde de opløselige og aromatiske bestanddele af kaffen. Medlemsstaterne sikrer sig, at de metoder, der finder anvendelse ved fastlæggelsen af pulverkaffes frie og samlede kulhydratindhold, er i overensstemmelse med punkt 1 og 2 i bilaget til Rådets direktiv 85/591/EØF af 20. december 1985 om indførelse af fælles prøveudtagnings- og analysemetoder til kontrol af levnedsmidler (1), og at de er validerede eller normaliserede eller snarest muligt bliver det.

Tørstofindholdet hidrørende fra kaffe skal udgøre:

a) mindst 95 vægtprocent for kaffeekstrakt

b) mellem 70 og 85 vægtprocent for kaffeekstraktpasta

c) mellem 15 og 55 vægtprocent for flydende kaffeekstrakt.

Kaffeekstrakt i fast form eller i pastaform må ikke indeholde andre end de fra ekstraktionen hidrørende bestanddele. Flydende kaffeekstrakt må indeholde spiselige, brændte eller ubrændte, sukkerarter i en mængde, som ikke overstiger 12 vægtprocent.

2) Cikorieekstrakt eller opløselig cikorie eller instant cikorie

Det koncentrerede produkt, som er fremstillet ved ekstraktion af brændt cikorie udelukkende med vand som ekstraktionsmiddel, med udelukkelse af enhver hydrolyseproces, der involverer tilsætning af syre eller base.

Ved cikorie forstås rødder af Cichorium intybus L., som ikke anvendes til produktion af julesalat (witloofcikorie), og som er forsvarligt rengjorte med henblik på tørring og brænding, og som benyttes til tilberedning af drikkevarer.

Tørstofindholdet hidrørende fra cikorie skal udgøre

a) mindst 95 vægtprocent for cikorieekstrakt

b) mellem 70 og 85 vægtprocent for cikorieekstraktpasta

c) mellem 25 og 55 vægtprocent for flydende cikorieekstrakt.

For så vidt angår cikorieekstrakt i fast form eller i pastaform må stoffer, som ikke hidrører fra cikorie, ikke overstige 1 vægtprocent.

Flydende cikorieekstrakt må indeholde spiselige, brændte eller ubrændte, sukkerarter i en mængde, som ikke overstiger 35 vægtprocent.

(1) EFT L 372 af 31. 12. 1985, s. 50.

Top