Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31998L0096

Rådets direktiv 98/96/EF af 14. december 1998 om ændring af bl.a. uofficielle afprøvninger i henhold til direktiv 66/400/EØF, 66/401/EØF, 66/402/EØF, 66/403/EØF, 69/208/EØF, 70/457/EØF og 70/458/EØF om handel med bederoefrø, frø af foderplanter, sædekorn, læggekartofler, frø af olie- og spindplanter og grøntsagsfrø og om den fælles sortsliste over landbrugsplantearter

OJ L 25, 1.2.1999, p. 27–33 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 024 P. 360 - 366
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 024 P. 360 - 366
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 024 P. 360 - 366
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 024 P. 360 - 366
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 024 P. 360 - 366
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 024 P. 360 - 366
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 024 P. 360 - 366
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 024 P. 360 - 366
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 024 P. 360 - 366
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 026 P. 210 - 216
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 026 P. 210 - 216
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 056 P. 164 - 170

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1998/96/oj

31998L0096

Rådets direktiv 98/96/EF af 14. december 1998 om ændring af bl.a. uofficielle afprøvninger i henhold til direktiv 66/400/EØF, 66/401/EØF, 66/402/EØF, 66/403/EØF, 69/208/EØF, 70/457/EØF og 70/458/EØF om handel med bederoefrø, frø af foderplanter, sædekorn, læggekartofler, frø af olie- og spindplanter og grøntsagsfrø og om den fælles sortsliste over landbrugsplantearter

EF-Tidende nr. L 025 af 01/02/1999 s. 0027 - 0033


RÅDETS DIREKTIV 98/96/EF af 14. december 1998 om ændring af bl.a. uofficielle afprøvninger i henhold til direktiv 66/400/EØF, 66/401/EØF, 66/402/EØF, 66/403/EØF, 69/208/EØF, 70/457/EØF og 70/458/EØF om handel med bederoefrø, frø af foderplanter, sædekorn, læggekartofler, frø af olie- og spindplanter og grøntsagsfrø og om den fælles sortsliste over landbrugsplantearter

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 43,

under henvisning til forslag fra Kommissionen (1),

under henvisning til udtalelse fra Europa-Parlamentet (2),

under henvisning til udtalelse fra Det Økonomiske og Sociale Udvalg (3), og

ud fra følgende betragtninger:

Af de nedenfor anførte grunde bør følgende direktiver om handel med frø og plantemateriale ændres:

- Rådets direktiv 66/400/EØF af 14. juni 1966 om handel med bederoefrø (4),

- Rådets direktiv 66/401/EØF af 14. juni 1966 om handel med frø af foderplanter (5),

- Rådets direktiv 66/402/EØF af 14. juni 1966 om handel med sædekorn (6),

- Rådets direktiv 66/403/EØF af 14. juni 1966 om handel med læggekartofler (7),

- Rådets direktiv 69/208/EØF af 30. juni 1969 om handel med frø af olie og spindplanter (8),

- Rådets direktiv 70/457/EØF af 29. september 1970 om den fælles sortsliste over landbrugsplantearter (9), og

- Rådets direktiv 70/458/EØF af 29. september 1970 om handel med grøntsagsfrø (10),

ved Kommissionens beslutning 89/540/EØF af 22. september 1989 om gennemførelse af et tidsbegrænset forsøg med handel med frø og plantemateriale (11), blev der indført et midlertidigt forsøg på nærmere fastsatte betingelser med henblik på at vurdere, om der ved uofficielle markinspektioner kunne opnås en forenkling af procedurerne for officiel certificering af frø som fastsat i direktiv 66/400/EØF, 66/401/EØF, 66/402/EØF og 69/208/EØF uden en væsentlig forringelse af frøkvaliteten;

resultaterne af forsøget viste, at der til visse formål kunne opnås en forenkling af procedurerne for officiel certificering af »certificeret frø« af alle kategorier, hvis undersøgelserne blev gennemført af andre inspektører end dem, som frøcertificeringsmyndigheden har pålagt at foretage den officielle afprøvning;

der er sket en administrativ udvikling i medlemsstaterne;

direktiv 66/400/EØF, 66/401/EØF, 66/402/EØF og 69/208/EØF bør derfor ændres i overensstemmelse hermed;

der skal ifølge direktiv 66/401/EØF, 66/402/EØF, 69/208/EØF og 70/458/EØF efter proceduren i den stående komité foretages ændringer af listerne over de deri nævnte arter på baggrund af udviklingen i den videnskabelige og tekniske viden om navne og hybrider, der opstår ved krydsning af de arter, der er omfattet af disse direktiver;

det bør gøres lettere at optage nye arter på listen over arter i de nævnte direktiver;

direktiverne bør ændres i overensstemmelse hermed;

ifølge direktiv 66/400/EØF, 66/401/EØF, 66/402/EØF, 69/208/EØF og 70/458/EØF kan der tilrettelægges midlertidige forsøg med henblik på at finde bedre alternativer til visse elementer i de ved disse direktiver fastsatte certificeringsordninger;

på baggrund af erfaringerne er det ønskeligt at udvide rækkevidden af disse forsøg med henblik på at finde bedre alternativer til visse bestemmelser i de nævnte direktiver;

der bør i direktiv 66/403/EØF skabes retsgrundlag for at gennemføre midlertidige forsøg med henblik på at finde bedre alternativer til visse bestemmelser i nævnte direktiv;

der bør i direktiv 70/457/EØF og 70/458/EØF fastsættes regler for sortsbetegnelsers egnethed -

UDSTEDT FØLGENDE DIREKTIV:

Artikel 1

I direktiv 66/400/EØF foretages følgende ændringer:

1) Artikel 2, stk. 1, litra C, underlitra d), affattes således:

»d) i) for hvilket det ved en officiel afprøvning er konstateret, at de ovennævnte betingelser er blevet overholdt, eller

ii) for hvilket det, når det gælder betingelserne i bilag I, del A, er konstateret, at disse betingelser er blevet overholdt, enten ved officiel afprøvning eller ved en undersøgelse, der er foretaget under officielt tilsyn.«

2) I artikel 2 indsættes som stk. 3 og 4:

»3. Når undersøgelsen under officielt tilsyn som nævnt i stk. 1, litra C, underlitra d), nr. ii), ovenfor gennemføres, skal følgende krav være overholdt

i) inspektørerne

a) skal have de nødvendige tekniske kvalifikationer

b) må ikke have personlig fordel i forbindelse med undersøgelsernes gennemførelse

c) skal være autoriseret af frøcertificeringsmyndigheden i den pågældende medlemsstat, idet autoriseringen enten kan bestå i, at inspektørerne aflægger ed eller underskriver et skriftligt tilsagn om at ville overholde reglerne for officielle afprøvninger

d) skal gennemføre undersøgelser under officielt tilsyn i overensstemmelse med de for officielle afprøvninger gældende regler

ii) den frøafgrøde, der skal undersøges, skal være fremavlet af frø, som har undergået officiel efterkontrol med tilfredsstillende resultater

iii) en vis andel af frøafgrøderne skal kontrolleres af officielle inspektører. Denne andel skal være på 10 % af de selvbestøvede afgrøder og 20 % af de krydsbestøvede afgrøder, eller for de arter, for hvilke medlemsstaterne kræver officiel laboratoriekontrol for sortsidentitet og sortsrenhed ved morfologiske, fysiologiske eller evt. biokemiske procedurer, hhv. 5 % og 15 %

iv) en vis andel prøver af frøpartierne fra frøafgrøderne skal udtages til officiel efterkontrol, og, hvis det er relevant, til officiel laboratorieundersøgelse for sortsidentitet og sortsrenhed

v) Medlemsstaterne skal bestemme, hvilke sanktioner der skal anvendes ved overtrædelse af reglerne for undersøgelser under officielt tilsyn. De sanktioner, som de anvender, skal være effektive og afskrænkende og stå i rimeligt forhold til overtrædelserne. Sanktionerne kan bl.a. bestå i inddragelse af den autorisation, der er omhandlet i stk. 3, nr. i), litra c), for officielt autoriserede inspektører, der er fundet skyldige i forsætligt eller uagtsomt at have overtrådt reglerne for officielle undersøgelser. En certificering af undersøgt frø skal annulleres i tilfælde af en sådan overtrædelse, medmindre det kan bevises, at frøet stadig opfylder alle relevante krav.

4. Yderligere foranstaltninger for gennemførelsen af undersøgelser under officielt tilsyn kan vedtages efter proceduren i artikel 21.

Indtil sådanne foranstaltninger er vedtaget, skal betingelserne i artikel 2 i Kommissionens beslutning 89/540/EØF overholdes.«

3) Artikel 13a, første afsnit, affattes således:

»Med henblik på at finde bedre alternativer til visse bestemmelser i dette direktiv kan der efter proceduren i artikel 21 træffes afgørelse om, at tidsbegrænsede forsøg på nærmere fastsatte betingelser skal gennemføres på fællesskabsplan.«

4) Bilag I, del A, punkt 3, affattes således:

»3. For certificeret frø af alle kategorier skal der foretages mindst én markinspektion, enten officielt eller under officielt tilsyn, og for basisfrøs vedkommende mindst to officielle markinspektioner, hvoraf den ene vedrører stiklinger, den anden frøplanterne.«

Artikel 2

I direktiv 66/401/EØF foretages følgende ændringer:

1) Artikel 2, stk. 1, litra C, underlitra d), affattes således:

»d) i) for hvilket det ved en officiel afprøvning er konstateret, at de ovennævnte betingelser er blevet overholdt, eller

ii) for hvilket det, når det gælder betingelserne i bilag I, er konstateret, at disse betingelser er blevet overholdt, enten ved officiel afprøvning eller ved en undersøgelse, der er foretaget under officielt tilsyn.«

2) Artikel 2, stk. 1a, affattes således:

»1a. Ændringer af listen over arter som nævnt i stk. 1, litra A, vedtages efter proceduren i artikel 21.«

3) I artikel 2 indsættes som stk. 3 og 4:

»3. Når undersøgelsen under officielt tilsyn som nævnt i stk. 1, litra C, underlitra d), nr. ii), ovenfor gennemføres, skal følgende krav være overholdt:

i) inspektørerne

a) skal have de nødvendige tekniske kvalifikationer

b) må ikke have personlig fordel i forbindelse med undersøgelsernes gennemførelse

c) skal være autoriseret af frøcertificeringsmyndigheden i den pågældende medlemsstat, idet autoriseringen enten skal bestå i, at inspektørerne aflægger ed eller underskriver et skriftligt tilsagn om at ville overholde reglerne for officielt tilsyn

d) skal gennemføre undersøgelser under officielt tilsyn i overensstemmelse med de for officielle afprøvninger gældende regler

ii) den frøafgrøde, der skal undersøges, skal være fremavlet af frø, som har undergået officiel efterkontrol med tilfredsstillende resultater

iii) en vis andel af frøene skal kontrolleres af officielle inspektører. Denne andel skal være på 10 % af de selvbestøvede afgrøder og 20 % af de krydsbestøvede afgrøder, eller for de arter, for hvilke medlemsstaterne kræver officiel laboratoriekontrol for sortsidentitet og sortsrenhed ved morfologiske, fysiologiske eller evt. biokemiske procedurer, hhv. 5 % og 15 %

iv) en vis andel prøver af frøpartierne fra frøafgrøderne skal udtages til officiel efterkontrol og, hvis det er relevant, til officiel laboratorieundersøgelse for sortsidentitet og sortsrenhed

v) Medlemsstaterne skal bestemme, hvilke sanktioner der skal anvendes ved overtrædelse af reglerne for undersøgelser under officielt tilsyn. De sanktioner, som de anvender, skal være effektive og afskrækkende og stå i rimeligt forhold til overtrædelserne. Sanktionerne kan bl.a. bestå i inddragelse af den autorisation, der er omhandlet i stk. 3, nr. i), litra c), for officielt autoriserede inspektører, der er fundet skyldige i forsætligt eller uagtsomt at have overtrådt reglerne for officielle undersøgelser. En certificering af undersøgt frø skal annulleres i tilfælde af en sådan overtrædelse, medmindre det kan bevises, at frøet stadig overholder alle relevante krav.

4. Yderligere foranstaltninger gældende for gennemførelsen af undersøgelser under officielt tilsyn kan vedtages efter proceduren i artikel 21.

Indtil sådanne foranstaltninger er vedtaget, skal betingelserne i artikel 2 i Kommissionens beslutning 89/540/EØF overholdes.«

4) Artikel 13a, første afsnit, affattes således:

»Med henblik på at finde bedre alternativer til visse bestemmelser i dette direktiv kan der efter proceduren i artikel 21 træffes afgørelse om, at tidsbegrænsede forsøg på nærmere fastsatte betingelser skal gennemføres på fællesskabsplan.«

5) Bilag I, punkt 6, første punktum, affattes således:

»6. Overholdelsen af ovennævnte normer eller andre betingelser kontrolleres for basisfrøs vedkommende ved officielle markinspektioner og for certificeret frøs vedkommende enten ved officielle markinspektioner eller ved undersøgelser, der gennemføres under officielt tilsyn.«

Artikel 3

I direktiv 66/402/EØF foretages følgende ændringer:

1) Artikel 2, stk. 1, litra E, underlitra d), affattes således:

»d) i) for hvilket det ved en officiel afprøvning er konstateret, at de ovennævnte betingelser er blevet overholdt, eller

ii) for hvilket det, når det gælder betingelserne i bilag I, er konstateret, at disse betingelser er blevet overholdt, enten ved officiel afprøvning eller ved en undersøgelse, der er foretaget under officielt tilsyn.«

2) Artikel 2, stk. 1, litra F, underlitra d), affattes således:

»d) i) for hvilket det ved en officiel afprøvning er konstateret, at de ovennævnte betingelser er blevet overholdt, eller

ii) for hvilket det, når det gælder betingelserne i bilag I, er konstateret, at disse betingelser er blevet overholdt, enten ved officiel afprøvning eller ved en undersøgelse, der er foretaget under officielt tilsyn.«

3) Artikel 2, stk. 1, litra G, underlitra d), affattes således:

»d) i) for hvilket det ved en officiel afprøvning er konstateret, at de ovennævnte betingelser er blevet overholdt, eller

ii) for hvilket det, når det gælder betingelserne i bilag I, er konstateret, at disse betingelser er blevet overholdt, enten ved officiel afprøvning eller ved en undersøgelse, der er foretaget under officielt tilsyn.«

4) Artikel 2, stk. 1a, affattes således:

»1a. Ændringer af listen over arter som nævnt i stk. 1, litra A, vedtages efter proceduren i artikel 21.«

5) I artikel 2 indsættes som stk. 3 og 4:

»3. Når undersøgelsen under officielt tilsyn som nævnt i stk. 1, litra E, underlitra d), nr. ii), stk. 1, litra F, underlitra d), nr. ii), og stk. 1, litra G, underlitra d), nr. ii), ovenfor gennemføres, skal følgende krav være overholdt:

i) inspektørerne

a) skal have de nødvendige tekniske kvalifikationer

b) må ikke have personlig fordel i forbindelse med undersøgelsernes gennemførelse

c) skal være autoriseret af frøcertificeringsmyndigheden i den pågældende medlemsstat, idet autoriseringen enten skal bestå i, at inspektørerne aflægger ed eller underskriver et skriftligt tilsagn om at ville overholde reglerne for officielle afprøvninger

d) skal gennemføre undersøgelser under officielt tilsyn i overensstemmelse med de for officielle afprøvninger gældende regler

ii) den frøafgrøde, der skal undersøges, skal være fremavlet af frø, som har undergået officiel efterkontrol med tilfredsstillende resultater

iii) en vis andel af frøene skal kontrolleres af officielle inspektører. Denne andel skal være på 10 % af de selvbestøvede afgrøder og 20 % af de krydsbestøvede afgrøder, eller for de arter, for hvilke medlemsstaterne kræver officiel laboratoriekontrol for sortsidentitet og sortsrenhed ved morfologiske, fysiologiske eller evt. biokemiske procedurer, hhv. 5 % og 15 %.

iv) en vis andel prøver af frøpartierne fra frøafgrøderne skal udtages til officiel efterkontrol, og, hvis det er relevant, til officiel laboratorieundersøgelse for sortsidentitet og sortsrenhed

v) medlemsstaterne skal bestemme, hvilke sanktioner der skal anvendes ved overtrædelse af reglerne for undersøgelser under officielt tilsyn. De sanktioner, som de anvender, skal være effektive og afskrækkende og stå i rimeligt forhold til overtrædelserne. Sanktionerne kan bl.a. bestå i inddragelse af den autorisation, der er omhandlet i stk. 3, nr. i), litra c), for officielt autoriserede inspektører, der er fundet skyldige i forsætligt eller uagtsomt at have overtrådt reglerne for officielle undersøgelser. En certificering af undersøgt frø skal annulleres i tilfælde af en sådan overtrædelse, medmindre det kan bevises, at frøet stadig overholder alle relevante krav.

4. Yderligere foranstaltninger gældende for gennemførelsen af undersøgelser under officielt tilsyn kan vedtages efter proceduren i artikel 21.

Indtil sådanne foranstaltninger er vedtaget, skal betingelserne i artikel 2 i Kommissionens beslutning 89/540/EØF overholdes.«

6) Artikel 13a, første afsnit, affattes således:

»Med henblik på at finde bedre alternativer til visse bestemmelser i dette direktiv kan der efter proceduren i artikel 21 træffes afgørelse om, at tidsbegrænsede forsøg på nærmere fastsatte betingelser skal gennemføres på fællesskabsplan.«

7) Bilag I, punkt 5, første punktum, affattes således:

»5. Overholdelsen af ovennævnte normer eller andre betingelser kontrolleres for basisfrøs vedkommende ved officielle markinspektioner og for certificeret frøs vedkommende enten ved officielle markinspektioner eller ved undersøgelser, der gennemføres under officielt tilsyn.«

Artikel 4

I direktiv 66/403/EØF foretages følgende ændring:

Efter artikel 13 indsættes som artikel 13a:

»Artikel 13a

Med henblik på at finde bedre alternativer til visse bestemmelser i dette direktiv, bortset fra de principper, der vedrører plantesundhed, kan der efter proceduren i artikel 19 træffes afgørelse om, at tidsbegrænsede forsøg på nærmere fastsatte betingelser skal gennemføres på fællesskabsplan.

I forbindelse med sådanne forsøg kan medlemsstaterne fritages for visse af de i dette direktiv fastsatte forpligtelser. Fritagelsens omfang fastsættes i henhold til de bestemmelser, på hvilke den finder anvendelse. Et forsøgs varighed må ikke overstige syv år.«

Artikel 5

I direktiv 69/208/EØF foretages følgende ændringer:

1) Artikel 2, stk. 1, litra C), underlitra d), affattes således:

»d) i) for hvilket det ved en officiel afprøvning er konstateret, at de ovennævnt betingelser er blevet overholdt, eller

ii) for hvilket det, når det gælder betingelserne i bilag I, er konstateret, at disse betingelser er blevet overholdt, enten ved officiel afprøvning eller ved en undersøgelse, der er foretaget under officielt tilsyn.«

2) Artikel 2, stk. 1, litra D), underlitra d), affattes således:

»d) i) for hvilket det ved en officiel afprøvning er konstateret, at de ovennævnte betingelser er blevet overholdt, eller

ii) for hvilket det, når det gælder betingelserne i bilag I, er konstateret, at disse betingelser er blevet overholdt, enten ved officiel afprøvning eller ved en undersøgelse, der er foretaget under officielt tilsyn.«

3) Artikel 2, stk. 1, litra E), underlitra d), affattes således:

»d) i) for hvilket det ved en officiel afprøvning er konstateret, at de ovennævnte betingelser er blevet overholdt, eller

ii) for hvilket det, når det gælder betingelserne i bilag I, er konstateret, at disse betingelser er blevet overholdt, enten ved officiel afprøvning eller ved en undersøgelse, der er foretaget under officielt tilsyn.«

4) Artikel 2, stk. 1, litra Ea), underlitra d), affattes således:

»d) i) for hvilket det ved en officiel afprøvning er konstateret, at de ovennævnte betingelser er blevet overholdt, eller

ii) for hvilket det, når det gælder betingelserne i bilag I, er konstateret, at disse betingelser er blevet overholdt, enten ved officiel afprøvning eller ved en undersøgelse, der er foretaget under officielt tilsyn.«

5) Artikel 2, stk. 1, litra F), underlitra d), affattes således:

»d) i) for hvilket det ved en officiel afprøvning er konstateret, at de ovennævnte betingelser er blevet overholdt, eller

ii) for hvilket det, når det gælder betingelserne i bilag I, er konstateret, at disse betingelser er blevet overholdt, enten ved officiel afprøvning eller ved en undersøgelse, der er foretaget under officielt tilsyn.«

6) Artikel 2, stk. 1a, affattes således:

»1a. Ændringer i listen over arter som nævnt i stk. 1, litra A), vedtaget efter proceduren i artikel 20.«

7) I artikel 2 indsættes som stk. 3 og 4:

»3. Når undersøgelsen under officielt tilsyn som nævnt i stk. 1, litra C), underlitra d), nr. ii), stk. 1, litra D), underlitra d), nr. ii), stk. 1, litra E), underlitra d), nr. ii), stk. 1, litra Ea), underlitra d, nr. ii), og stk. 1, litra F), underlitra d), nr. ii), ovenfor gennemføres, skal følgende krav være overholdt:

i) inspektørerne

a) skal have de nødvendige tekniske kvalifikationer

b) må ikke have personlig fordel i forbindelse med undersøgelsernes gennemførelse

c) skal være autoriseret af frøcertificeringsmyndigheden i den pågældende medlemsstat, idet autoriseringen enten skal bestå i, at inspektørerne aflægger ed eller underskriver et skriftligt tilsagn om at ville overholde reglerne for officielle afprøvninger

d) skal gennemføre undersøgelser under officielt tilsyn i overensstemmelse med de for officielle afprøvninger gældende regler

ii) den frøafgrøde, der skal undersøges, skal være fremavlet af frø, som har undergået officiel efterkontrol med tilfredsstillende resultater

iii) en vis andel af frøene skal kontrolleres af officielle inspektører. Denne andel skal være på 10 % af de selvbestøvede afgrøder og 20 % af de krydsbestøvede afgrøder, eller for de arter, for hvilke medlemsstaterne kræver officiel laboratoriekontrol for sortsidentitet og sortsrenhed ved morfologiske, fysiologiske eller biokemiske procedurer, hhv. 5 % og 15 %

iv) en vis andel prøver af frøpartierne fra frøafgrøderne skal udtages til officiel efterkontrol og, hvis det er relevant, til officiel laboratorieundersøgelse for sortsidentitet og sortsrenhed

v) medlemsstaterne skal bestemme, hvilke sanktioner der skal anvendes ved overtrædelse af reglerne for undersøgelser under officielt tilsyn. De sanktioner, som de anvender, skal være effektive og afskrækkende og stå i rimeligt forhold til overtrædelserne. Sanktionerne kan bl.a. bestå i inddragelse af den autorisation, der er omhandlet i stk. 3, nr. i), litra c), for officielt autoriserede inspektører, der er fundet skyldige i forsætligt eller uagtsomt at have overtrådt reglerne for officielle undersøgelser. En certificering af undersøgt frø skal annulleres i tilfælde af en sådan overtrædelse, medmindre det kan bevises, at frøet stadig overholder alle relevante krav.

4. Yderligere foranstaltninger gældende for gennemførelsen af undersøgelser under officielt tilsyn kan vedtages efter proceduren i artikel 21.

Indtil sådanne foranstaltninger er vedtaget, skal betingelserne i artikel 2 i Kommissionens beslutning 89/540/EØF overholdes.«

8) Artikel 12a, første afsnit, affattes således:

»Med henblik på at finde bedre alternativer til visse bestemmelser i dette direktiv kan der efter proceduren i artikel 21 træffes afgørelse om, at tidsbegrænsede forsøg på nærmere fastsatte betingelser skal gennemføres på fællesskabsplan.«

9) Bilag I, punkt 5, første punktum affattes således:

»5. Overholdelsen af ovennævnte normer eller andre betingelser kontrolleres for basisfrøs vedkommende ved officielle markinspektioner og for certificeret frøs vedkommende enten ved officielle markinspektioner eller ved undersøgelser, der gennemføres under officielt tilsyn.«

Artikel 6

I direktiv 70/457/EØF foretages følgende ændring:

I artikel 9 indsættes som stk. 5:

»5. For så vidt angår en sortsbetegnelses egnethed finder artikel 63 i Rådets forordning (EF) nr. 2100/94 om EF-sortsbeskyttelse (*) anvendelse.

Der kan vedtages gennemførelsesbestemmelser vedrørende sortsbetegnelsers egnethed efter proceduren i artikel 23.

(*) EFT L 227 af 1.9.1994, s. 1. Forordningen er ændret ved forordning (EF) nr. 2506/95 (EFT L 258 af 28.10.1995, s. 3).«

Artikel 7

I direktiv 70/458/EØF foretages følgende ændringer:

1) Artikel 2, stk. 1a, affattes således:

»1a. Ændringer af listen over arter som nævnt i stk. 1, litra A, vedtages efter proceduren i artikel 40.«

2) Artikel 29a, første afsnit, affattes således:

»Med henblik på at finde bedre alternativer til visse bestemmelser i dette direktiv kan der efter proceduren i artikel 40 træffes afgørelse om, at tidsbegrænsede forsøg på nærmere fastsatte betingelser skal gennemføres på fællesskabsplan.«

3) I artikel 10 indsættes som stk. 5:

»5. For så vidt angår en sortsbetegnelses egnethed, finder artikel 63 i Rådets forordning (EF) nr. 2100/94 af 27. juli 1994 om EF-sortsbeskyttelse (*) anvendelse.

Der kan vedtages gennemførelsesbestemmelser vedrørende sortsbetegnelsers egnethed efter proceduren i artikel 40.

(*) EFT L 227 af 1.9.1994, s. 1. Forordningen er ændret ved forordning (EF) nr. 2506/95 (EFT L 258 af 28.10.1995, s. 3).«

Artikel 8

1. Medlemsstaterne sætter de nødvendige love og administrative bestemmelser i kraft for at efterkomme dette direktiv senest den 1. februar 2000 efter dets vedtagelse. De underretter straks Kommissionen herom.

Når medlemsstaterne vedtager disse love eller administrative bestemmelser, skal de indeholde en henvisning til dette direktiv, eller de skal ved offentliggørelsen ledsages af en sådan henvisning. De nærmere regler for denne henvisning fastsættes af medlemsstaterne.

2. Medlemsstaterne meddeler Kommissionen teksten til de vigtigste nationale retsforskrifter, som de udsteder på det område, der er omfattet af dette direktiv.

Artikel 9

Senest fem år efter dette direktivs ikrafttræden fremlægger Kommissionen en detaljeret evaluering af de forenklinger af certificeringsprocedurerne, der indføres herved. Evalueringen skal især vedrøre de eventuelle følger for frøkvaliteten.

Artikel 10

Dette direktiv træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i De Europæiske Fællesskabers Tidende.

Artikel 11

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 14. december 1998.

På Rådets vegne

W. MOLTERER

Formand

(1) EFT C 289 af 24.9.1997, s. 6.

(2) EFT C 167 af 1.6.1998, s. 302.

(3) EFT C 73 af 9.3.1998, s. 45.

(4) EFT 125 af 11.7.1966, s. 2290/66. Direktivet er senest ændret ved direktiv 98/95/EF (se side 1 i denne EFT).

(5) EFT 125 af 11.7.1966, s. 2298/66. Direktivet er senest ændret ved direktiv 98/95/EF.

(6) EFT 125 af 11.7.1966, s. 2309/66. Direktivet er senest ændret ved direktiv 98/95/EF.

(7) EFT 125 af 11.7.1966, s. 2320/66. Direktivet er senest ændret ved direktiv 98/95/EF.

(8) EFT L 169 af 10.7.1969, s. 3. Direktivet er senest ændret ved direktiv 98/95/EF.

(9) EFT L 225 af 12.10.1970, s. 1. Direktivet er senest ændret ved direktiv 98/95/EF.

(10) EFT L 225 af 12.10.1970, s. 7. Direktivet er senest ændret ved direktiv 98/95/EF

(11) EFT L 286 af 4.10.1989, s. 24. Beslutningen er senest ændret ved Kommissionens beslutning 96/336/EF (EFT L 128 af 29.5.1996, s. 23).

Top