Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31998L0056

Rådets direktiv 98/56/EF af 20. juli 1998 om afsætning af prydplanteformeringsmateriale

OJ L 226, 13.8.1998, p. 16–23 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 023 P. 363 - 370
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 023 P. 363 - 370
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 023 P. 363 - 370
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 023 P. 363 - 370
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 023 P. 363 - 370
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 023 P. 363 - 370
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 023 P. 363 - 370
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 023 P. 363 - 370
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 023 P. 363 - 370
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 025 P. 107 - 114
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 025 P. 107 - 114
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 054 P. 18 - 25

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1998/56/oj

31998L0056

Rådets direktiv 98/56/EF af 20. juli 1998 om afsætning af prydplanteformeringsmateriale

EF-Tidende nr. L 226 af 13/08/1998 s. 0016 - 0023


RÅDETS DIREKTIV 98/56/EF af 20. juli 1998 om afsætning af prydplanteformeringsmateriale

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 43,

under henvisning til forslag fra Kommissionen (1),

under henvisning til udtalelse fra Europa-Parlamentet (2),

under henvisning til udtalelse fra Det Økonomiske og Sociale Udvalg (3), og

ud fra følgende betragtninger:

(1) Produktionen af prydplanter spiller en stor rolle inden for Fællesskabets landbrug;

(2) tilfredsstillende resultater af dyrkningen af prydplanter afhænger i vid udstrækning af formeringsmaterialets kvalitet og sundhed;

(3) indførelsen af harmoniserede betingelser på fællesskabsplan sikrer, at køberne i hele Fællesskabet får formeringsmateriale, som er sundt og af god kvalitet;

(4) hvad plantesundheden angår, bør sådanne harmoniserede betingelser være i overensstemmelse med Rådets direktiv 77/93/EØF af 21. december 1976 om foranstaltninger mod indslæbning i medlemsstaterne af skadegørere på planter eller planteprodukter og mod deres spredning inden for Fællesskabet (4);

(5) der bør fastlægges fællesskabsregler for alle slægter og arter af prydplanter i Fællesskabet bortset fra dem, der er omfattet af Rådets forordning (EF) nr. 338/97 af 9. december 1996 om beskyttelse af vilde dyr og planter ved kontrol af handelen hermed (5);

(6) med forbehold af de plantesundhedsbestemmelser, der er fastsat i direktiv 77/93/EØF, er det ikke hensigtsmæssigt at lade fællesskabsreglerne gælde for afsætning af formeringsmateriale, der bevisligt er bestemt til udførsel til tredjelande, da de der gældende regler kan være forskellige fra reglerne i nærværende direktiv;

(7) fastlæggelsen af plantesundheds- og kvalitetsnormer for hver enkelt prydplanteslægt og -art kræver langvarige og omfattende tekniske og videnskabelige overvejelser; der bør derfor indføres en procedure herfor;

(8) det påhviler i første række leverandørerne af formeringsmateriale at sikre, at deres produkter opfylder betingelserne i dette direktiv;

(9) medlemsstaternes kompetente myndigheder må, når de foretager kontrol og inspektion, sikre, at leverandørerne opfylder disse betingelser;

(10) der bør indføres EF-kontrolforanstaltninger for at sikre ensartet gennemførelse i samtlige medlemsstater af de normer, der fastsættes i dette direktiv;

(11) køberen af formeringsmateriale har interesse i, at plantesortens eller -gruppens navn er kendt, og at identiteten beskyttes;

(12) prydplanteindustriens særlige karakteristika er en komplicerende faktor; ovennævnte mål kan således bedst nås enten ved almindeligt kendskab til sorten, eller, hvis det drejer sig om sorter eller plantegrupper, ved en beskrivelse, der udarbejdes og opbevares af leverandøren;

(13) for at kunne garantere identiteten og sikre korrekt afsætning af formeringsmateriale bør der indføres EF-regler for adskillelse af partier og for mærkning; etiketterne bør give de oplysninger, der er nødvendige for at kunne foretage officiel kontrol og for at informere producenten;

(14) der bør indføres regler, som i tilfælde af midlertidige forsyningsvanskeligheder gør det muligt at afsætte formeringsmateriale, der er undergivet mindre strenge krav end dem, der er fastsat i dette direktiv;

(15) det bør fastsættes, at afsætning inden for Fællesskabet af formeringsmateriale, som er produceret i tredjelande, kan tillades, forudsat at det frembyder samme garantier som formeringsmateriale, der er produceret i Fællesskabet, og opfylder EF-bestemmelserne;

(16) for at harmonisere de tekniske kontrolmetoder, der anvendes i medlemsstaterne, og sammenligne formeringsmateriale, der er produceret i Fællesskabet, med det, der er produceret i tredjelande, bør der foretages sammenlignende prøver for at kontrollere, at formeringsmaterialet opfylder kravene i dette direktiv;

(17) for at gøre det lettere at anvende dette direktiv effektivt bør det overlades til Kommissionen at vedtage foranstaltninger til gennemførelse heraf; sådanne foranstaltninger bør vedtages efter en procedure, der indebærer et snævert samarbejde mellem Kommissionen og medlemsstaterne i et stående udvalg for prydplanteformeringsmateriale;

(18) ved Rådets direktiv 91/682/EØF af 19. december 1991 om afsætning af prydplanteformeringsmateriale og prydplanter (6) blev der fastsat harmoniserede betingelser på EF-plan for at sikre, at købere i hele Fællesskabet får formeringsmateriale og prydplanter, der er sunde og af god kvalitet;

(19) medlemsstaterne har givet udtryk for, at der er problemer med at fortolke og gennemføre nævnte direktiv;

(20) nævnte direktiv blev fundet egnet til at indgå i SLIM-initiativet (enklere lovgivning for det indre marked), som Kommissionen iværksatte i maj 1996;

(21) SLIM-gruppen vedrørende prydplanter fremsatte forskellige henstillinger med henblik på at forenkle nævnte direktiv; disse henstillinger står i Kommissionens meddelelse til Rådet og Europa-Parlamentet om SLIM-initiativet;

(22) henstillingerne vedrørte de personer, som der skal føres kontrol med ved direktivet, de arter, direktivet skal omfatte, sortsægthed, sammenhængen med direktiv 77/93/EØF og ligestilling for tredjelande;

(23) på baggrund af disse henstillinger bør visse bestemmelser i nævnte direktiv ændres; da der er tale om mange ændringer, bør der af klarhedshensyn foretages en nyformulering af direktivet -

UDSTEDT FØLGENDE DIREKTIV:

AFSNIT I

ANVENDELSESOMRÅDE

Artikel 1

1. Dette direktiv gælder for afsætning af prydplanteformeringsmateriale inden for Fællesskabet. Det berører dog ikke reglerne om beskyttelse af vilde planter i forordning (EF) nr. 338/97, reglerne om emballage og emballageaffald indeholdt i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 94/62/EF (7), eller - medmindre andet er fastsat i eller på grundlag af nærværende direktiv - plantesundhedsreglerne i direktiv 77/93/EØF.

2. Dette direktiv gælder ikke for

- materiale, som bevisligt er bestemt til udførsel til tredjelande, og som er behørigt identificeret og holdes tilstrækkeligt adskilt

- materiale, hvis produkter ikke er bestemt til prydformål, hvis det er omfattet af anden fællesskabslovgivning vedrørende afsætning af sådant materiale.

3. Efter proceduren i artikel 17 kan det besluttes, at nogle af eller alle kravene i dette direktiv ikke gælder for frø af særlige arter eller grupper af planter, når disse er bestemt til produktion af yderligere formeringsmateriale, og der ikke er nogen nærmere forbindelse mellem dette frøs kvalitet og kvaliteten af det materiale, der hidrører fra det.

AFSNIT II

DEFINITIONER

Artikel 2

I dette direktiv forstås ved:

1) »Formeringsmateriale«: plantemateriale, som tjener til:

- formering af prydplanter

- til produktion af prydplanter; er der imidlertid tale om produktion af hele planter, finder denne definition kun anvendelse for så vidt den således producerede prydplante er bestemt til videre omsætning.

»Formering«: vegetativ eller anden reproduktion

2) »Leverandør«: en fysisk eller juridisk person, der erhvervsmæssigt er beskæftiget med afsætning eller import af formeringsmateriale

3) »Afsætning«: en leverandørs salg eller levering til en anden person. »Salg« omfatter lagerføring, frembydelse eller udbydelse til salg

4) »Officielt ansvarligt organ«:

a) en myndighed, der er oprettet eller udpeget af medlemsstaten under den nationale regerings kontrol, og som har ansvar for kvalitetsspørgsmål

b) enhver offentlig myndighed, der er oprettet

- på nationalt plan, eller

- på regionalt plan under de nationale myndigheders kontrol inden for rammer, der er fastsat i den pågældende medlemsstats forfatning.

De ovenfor nævnte organer kan i overensstemmelse med national lovgivning delegere de opgaver, der i henhold til dette direktiv skal udføres under deres myndighed og kontrol, til enhver juridisk - offentligretlig eller privatretlig - person, der i medfør af sine officielt godkendte vedtægter udelukkende varetager bestemte almennyttige opgaver, forudsat at en sådan juridisk person eller medlemmer heraf ikke har nogen personlig fordel af resultatet af de foranstaltninger, de træffer.

Desuden kan enhver anden juridisk person, der er oprettet under et organ som nævnt i litra a), og som handler under dette organs myndighed og kontrol, godkendes efter proceduren i artikel 17, forudsat at denne juridiske person ikke har nogen personlig fordel af resultatet af de foranstaltninger, den træffer.

Medlemsstaterne giver Kommissionen meddelelse om deres officielle ansvarlige organer.

Kommissionen videregiver disse oplysninger til de andre medlemsstater

5) »Parti«: et antal enheder af samme vare, som er karakteriseret ved ensartethed med hensyn til sammensætning og oprindelse.

AFSNIT III

KRAV, SOM FORMERINGSMATERIALE SKAL OPFYLDE

Artikel 3

1. Leverandører må kun afsætte formeringsmateriale, hvis det opfylder kravene i dette direktiv.

2. Stk. 1 gælder ikke for formeringsmateriale bestemt til:

a) forsøg eller videnskabelige formål

b) forædlingsarbejde, eller

c) bevarelse af den genetiske mangfoldighed.

3. Gennemførelsesbestemmelser for stk. 2 kan vedtages efter proceduren i artikel 17.

Artikel 4

Formeringsmateriale skal, hvis det er relevant, opfylde plantesundhedsbetingelserne i direktiv 77/93/EØF.

Artikel 5

1. Uden at dette berører bestemmelserne i artikel 1 og artikel 4 skal formeringsmaterialet ved afsætningen

- i det mindste ved en visuel undersøgelse, i alt væsentligt være fri for kvalitetspåvirkende skadegørere og tegn eller symptomer herpå, som reducerer dets anvendelighed

- i alt væsentligt være fri for defekter, der kan påvirke dets kvalitet som formeringsmateriale

- have tilfredsstillende kraft og størrelse med henblik på dets anvendelighed som formeringsmateriale

- for frøs vedkommende have tilfredsstillende spiringsegenskaber

- hvis det afsættes med angivelse af sort i henhold til artikel 9, have tilfredsstillende sortsidentitet og -renhed.

2. Formeringsmateriale, der på grundlag af synlige tegn eller symptomer ikke i alt væsentligt er fri for skadegørere, skal behandles på passende måde eller i givet fald fjernes.

3. For så vidt angår formeringsmateriale af citrusfrugter skal følgende krav desuden være opfyldt:

a) det skal hidhøre fra udgangsmateriale, som er blevet kontrolleret og er fundet fri for symptomer på vira, viruslignende organismer eller sygdomme

b) det skal være kontrolleret og fundet praktisk talt fri for sådanne vira, viruslignende organismer eller sygdomme, siden sidste vækstperiode begyndte, og

c) det skal, når der er tale om podning, have været podet på grundstammer, som ikke er modtagelige for viroider.

4. For så vidt angår blomsterløg skal følgende krav desuden være opfyldt:

- formeringsmaterialet skal hidrøre direkte fra materiale, der under væksten er blevet kontrolleret og fundet praktisk talt fri for skadegørere og sygdomme og tegn eller symptomer herpå.

5. Efter proceduren i artikel 18 kan der for en bestemt slægt eller art udarbejdes en oversigt med angivelse af yderligere kvalitetsmæssige betingelser, som formeringsmaterialet skal opfylde, når det afsættes. En slægt eller art indgår kun i oversigten, hvis der er et påviseligt behov for sådanne supplerende bestemmelser. Ved påvisningen af et sådant behov gælder følgende kriterier:

- forekomst af problemer med kvaliteten af formeringsmateriale fra den pågældende art eller slægt, som kun kan løses tilfredsstillende ved lovgivningsmæssige midler

- den økonomiske betydning af formeringsmateriale fra den pågældende art eller slægt

- overensstemmelse med internationale normer for regulerede skadevoldere, som ikke medfører karantæne.

AFSNIT IV

KRAV, SOM LEVERANDØRER AF FORMERINGSMATERIALE SKAL OPFYLDE

Artikel 6

1. Leverandører skal officielt registreres i forbindelse med de aktiviteter, de udfører i henhold til nærværende direktiv. Det officielle ansvarlige organ kan anse leverandører, der allerede er registreret efter direktiv 77/93/EØF, for automatisk at være registreret med henblik på nærværende direktiv, jf. dog stk. 2. Sådanne leverandører skal dog opfylde kravene i nærværende direktiv

2. Stk. 1 finder ikke anvendelse på leverandører, som kun sælger til personer, som ikke er professionelt involveret i produktion eller salg af prydplanter eller formeringsmateriale hertil. Sådanne leverandører skal dog opfylde kravene i nærværende direktiv.

Artikel 7

1. Leverandører, der er beskæftiget med produktion af formeringsmateriale, skal

- identificere og overvåge kritiske punkter i deres produktionsproces, der påvirker materialets kvalitet

- gemme oplysninger om den i første led nævnte overvågning med henblik på kontrol på anmodning fra det officielle ansvarlige overvågningsorgan

- udtage stikprøver, når det er nødvendigt, til analyse i et laboratorium med passende faciliteter og ekspertise

- sikre, at partier af formeringsmateriale fortsat kan identificeres særskilt under produktionen.

2. I tilfælde af forekomst i en virksomhed, som tilhører en leverandør, der producerer formeringsmateriale, af en skadegører, der er omfattet af direktiv 77/93/EØF eller af eventuelle foranstaltninger, som er indført i medfør af artikel 5, stk. 5, skal leverandøren indberette det til det officielle ansvarlige organ, og træffe de foranstaltninger, som dette organ foreskriver.

3. Efter afsætningen af formeringsmaterialet opbevarer den registrerede leverandør registreringen over salg og køb i mindst tolv måneder.

4. Der kan vedtages gennemførelsesbestemmelser til stk. 1 efter proceduren i artikel 17.

AFSNIT V

AFSÆTNING OG MÆRKNING AF FORMERINGSMATERIALE

Artikel 8

1. Formeringsmateriale afsættes i partier. Formeringsmateriale fra forskellige partier kan dog afsættes i en samlet forsendelse, forudsat at leverandøren registrerer sammensætningen og oprindelsen af de forskellige partier.

2. Formeringsmateriale skal ved afsætningen være forsynet med en etiket eller være ledsaget af et andet dokument, som udfærdiges af leverandøren.

3. Efter proceduren i artikel 17 fastsættes krav for den etiket eller det dokument, der er nævnt i stk. 2. I tilfælde af salg af formeringsmateriale for personer, der ikke er professionelt involveret i produktion eller salg af prydplanter eller formeringsmateriale, kan etiketteringskravene begrænses til passende produktinformation. Krav vedrørende emballering af formeringsmateriale kan vedtages efter samme procedure.

4. Stk. 1 finder ikke anvendelse på formeringsmateriale, som sælges til personer, der ikke er professionelt involveret i produktion eller salg af prydplanter eller formeringsmateriale.

Artikel 9

1. Formeringsmateriale må kun afsættes med angivelse af sort, hvis den pågældende sort er:

- retligt beskyttet ved sortbeskyttelse efter bestemmelserne om beskyttelse af plantenyheder, eller

- officielt registreret, eller

- almindelig kendt, eller

- opført på en liste, som føres af en leverandør, med detaljeret beskrivelse og betegnelse. Sådanne lister udarbejdes i overensstemmelse med godkendte internationale retningslinjer, hvor disse gælder. Listerne skal på anmodning være tilgængelige for den berørte medlemsstats officielle ansvarlige organ.

2. Hver sort skal så vidt muligt have samme betegnelse i alle medlemsstater i overensstemmelse med gennemførelsesbestemmelser, der kan vedtages efter proceduren i artikel 17, eller, hvis der ikke foreligger gennemførelsesbestemmelser, i overensstemmelse med godkendte internationale retningslinjer.

3. Når formeringsmateriale afsættes med henvisning til en plantegruppe snarere end en sort som nævnt i stk. 1, skal leverandøren angive plantegruppen på en sådan måde, at den ikke kan forveksles med en sortsbetegnelse.

4. Yderligere gennemførelsesbestemmelser til fjerde led i stk. 1 kan fastsættes efter proceduren i artikel 17.

AFSNIT VI

FORMERINGSMATERIALE, DER OPFYLDER MINDRE STRENGE KRAV

Artikel 10

Efter proceduren i artikel 17 kan der fastsættes regler for afsætning af formeringsmateriale, som opfylder mindre strenge krav, hvis der opstår midlertidige forsyningsvanskeligheder for formeringsmateriale, der opfylder kravene i dette direktiv, som ikke kan afhjælpes inden for Fællesskabet.

AFSNIT VII

FORMERINGSMATERIALE, DER ER PRODUCERET I TREDJELANDE

Artikel 11

1. Efter proceduren i artikel 17 træffes der afgørelse om, hvorvidt formeringsmateriale, der er produceret i et tredjeland, i enhver henseende frembyder tilsvarende garantier som formeringsmateriale, der er produceret i Fællesskabet i overensstemmelse med dette direktiv.

2. Indtil der er truffet afgørelse i henhold til stk. 1, kan formeringsmateriale ikke indføres fra tredjelande, medmindre den importerende leverandør inden importen sikrer, at det materiale, der skal indføres, i enhver henseende frembyder samme garantier som formeringsmateriale, der er produceret i Fællesskabet i overensstemmelse med dette direktiv, især med hensyn til kvalitet, identifikation og plantesundhed.

3. Importøren skal underrette de officielle ansvarlige organer om materiale, der indføres efter stk. 2, og skal kunne forelægge dokumentation for sin kontrakt med leverandøren i tredjelandet.

4. Der kan efter proceduren i artikel 17 fastsættes nærmere gennemførelsesbestemmelser for den procedure, der skal følges, og yderligere krav, som importører skal opfylde.

AFSNIT VIII

KONTROLFORANSTALTNINGER OG GENERELLE BESTEMMELSER

Artikel 12

1. Medlemsstaterne skal sikre, at leverandørerne træffer alle nødvendige foranstaltninger for at garantere, at kravene i dette direktiv er opfyldt. Med henblik herpå drager medlemsstaterne omsorg for, at formeringsmaterialet kontrolleres officielt:

- i det mindste stikprøvevis

- i det mindste med hensyn til salg til personer, der er professionelt involveret i produktion eller salg af prydplanter eller formeringsmateriale

for at det kan fastslås, om kravene er opfyldt. Medlemsstaterne kan også udtage stikprøver, for at fastslå om kravene er opfyldt. Under udførelsen af kontrol og overvågning skal de ansvarlige officielle organer have fri adgang til alle dele af leverandørernes virksomheder på alle rimelige tidspunkter.

Kommissionen forelægger inden den 31. december 2002 Rådet en beretning vedrørende gennemførelsen af disse ordninger sammen med passende forslag, herunder om nødvendigt forslag om at dette direktivs krav ikke mere omfatter detailsalg.

2. Der kan fastsættes detaljerede gennemførelsesbestemmelser for den officielle kontrol i henhold til dette direktiv efter proceduren i artikel 17.

Artikel 13

1. Hvis det ved den i artikel 12 nævnte officielle kontrol eller de prøver, der er nævnt i artikel 14, konstateres, at formeringsmateriale ikke opfylder kravene i dette direktiv, sikrer det officielle ansvarlige organ, at leverandøren træffer relevante korrigerende foranstaltninger eller, hvis dette ikke er muligt, forbyder afsætning af sådant formeringsmateriale i Fællesskabet.

2. Konstateres det, at formeringsmateriale, der afsættes af en bestemt leverandør, ikke opfylder kravene i dette direktiv, sørger den pågældende medlemsstat for, at der på passende vis skrides ind over for denne leverandør.

3. Foranstaltninger truffet i medfør af stk. 2 ophæves, så snart det med tilstrækkelig sikkerhed er fastslået, at formeringsmateriale, som af leverandøren er bestemt til afsætning, fremtidig vil opfylde kravene og betingelserne i dette direktiv.

Artikel 14

1. Der foretages om nødvendigt prøver eller analyser i medlemsstaterne på udvalgte prøver for at kontrollere, om formeringsmateriale opfylder kravene og betingelserne i dette direktiv. Kommissionen kan tilrettelægge inspektion af prøverne med deltagelse af repræsentanter for medlemsstaterne og Kommissionen.

2. Efter proceduren i artikel 17 kan det besluttes, at det er nødvendigt at foretage fællesskabsprøver eller -analyser i samme øjemed som nævnt i stk. 1. Kommissionen kan tilrettelægge inspektion af fællesskabsprøverne med deltagelse af repræsentanter for medlemsstaterne og Kommissionen.

3. De i stk. 1 og 2 nævnte prøver eller analyser anvendes til harmonisering af tekniske metoder til kontrol af formeringsmateriale. Rapporter om prøvernes eller analysernes forløb, tilsendes Kommissionen og forelægges for det udvalg, der er nævnt i artikel 17.

4. Kommissionen drager omsorg for, at der, hvis det er relevant, træffes foranstaltninger til koordinering, gennemførelse og inspektion af de i stk. 1 og 2 nævnte prøver og til vurdering af resultaterne i det udvalg, der er nævnt i artikel 17. Opstår der problemer vedrørende organismer, der er omfattet af direktiv 77/93/EØF, underretter Kommissionen Den Stående Komité for Plantesundhed, der også skal høres om protokoller for EF-prøver, når disse vedrører organismer, der er omfattet af direktiv 77/93/EØF. Formeringsmateriale, der er produceret i tredjelande, kan også indgå i prøverne.

Artikel 15

Formeringsmateriale, der opfylder kravene i dette direktiv, må ikke undergives andre afsætningsrestriktioner hvad angår leverandør, kvalitet, plantesundhed, mærkning og emballering, end dem, der er fastsat i dette direktiv.

Artikel 16

Efter proceduren i artikel 17 kan en medlemsstat efter anmodning og på visse betingelser helt eller delvis fritages fra visse forpligtelser i henhold til dette direktiv med hensyn til typer af formeringsmateriale af visse slægter eller arter, hvis produktion er af minimal økonomisk betydning for dens område, medmindre dette vil være i modstrid med artikel 15.

AFSNIT IX

UDVALGSPROCEDURE

Artikel 17

1. Når der henvises til proceduren i denne artikel, bistås Kommissionen af et udvalg benævnt »Det Stående Udvalg for Prydplanteformeringsmateriale«, som har en repræsentant for Kommissionen som formand.

2. Kommissionens repræsentant forelægger udvalget et udkast til de foranstaltninger, der skal træffes. Udvalget afgiver en udtalelse om dette udkast inden for en frist, som formanden kan fastsætte under hensyn til, hvor meget det pågældende spørgsmål haster. Det udtaler sig med det flertal, der er fastsat i traktatens artikel 148, stk. 2, for vedtagelse af de afgørelser, som Rådet skal træffe på forslag af Kommissionen. Ved afstemninger i udvalget tillægges de stemmer, der afgives af repræsentanterne for medlemsstaterne, den vægt, der er fastlagt i nævnte artikel. Formanden deltager ikke i afstemningen.

3. a) Kommissionen vedtager foranstaltninger, der straks finder anvendelse.

b) Hvis de ikke er i overensstemmelse med udvalgets udtalelse, underrettes Rådet dog straks af Kommissionen om disse foranstaltninger.

I så fald:

- kan Kommissionen udsætte gennemførelsen af de foranstaltninger, der er truffet afgørelse om, i et tidsrum på højst en måned regnet fra datoen for denne underretning

- kan Rådet med kvalificeret flertal træffe en anden afgørelse inden for det tidsrum, der er nævnt i første led.

4. Udvalget kan behandle ethvert spørgsmål, der er relevant for dette direktivs emneområde, efter anmodning herom fra formanden eller en af medlemsstaterne.

Artikel 18

1. Når der henvises til proceduren i denne artikel bistås Kommissionen af Det Stående Udvalg for Prydplanteformeringsmateriale og Prydplanter, som har en repræsentant for Kommissionen som formand.

2. Kommissionens repræsentant forelægger udvalget et udkast til de foranstaltninger, der skal træffes. Udvalget afgiver en udtalelse om dette udkast inden for en frist, som formanden kan fastsætte under hensyntagen til det pågældende spørgsmåls hastende karakter. Det udtaler sig med det flertal, som er fastsat i traktatens artikel 148, stk. 2, for vedtagelse af de afgørelser, som Rådet skal træffe på forslag af Kommissionen. Under afstemningen i udvalget tildeles de stemmer, der afgives af repræsentanterne for medlemsstaterne, den vægt, som er fastlagt i nævnte artikel. Formanden deltager ikke i afstemningen.

3. a) Kommissionen vedtager de påtænkte foranstaltninger, når de er i overensstemmelse med udvalgets udtalelse.

b) Er de påtænkte foranstaltninger ikke i overensstemmelse med udvalgets udtalelse, eller hvis der ikke er afgivet nogen udtalelse, forelægger Kommissionen straks Rådet et forslag til de foranstaltninger, der skal træffes. Rådet træffer afgørelse med kvalificeret flertal.

Har Rådet efter udløbet af en frist på tre måneder regnet fra forslagets forelæggelse for Rådet, ikke truffet nogen afgørelse, vedtages de foreslåede foranstaltninger af Kommissionen.

AFSNIT X

AFSLUTTENDE BESTEMMELSER

Artikel 19

1. Medlemsstaterne sætter de nødvendige love og administrative bestemmelser i kraft for at efterkomme dette direktiv senest den 1. juli 1999. De underretter straks Kommissionen herom.

2. Disse love og bestemmelser skal ved vedtagelsen indeholde en henvisning til dette direktiv eller skal ved offentliggørelsen ledsages af en sådan henvisning. De nærmere regler for denne henvisning fastsættes af medlemsstaterne.

3. Medlemsstaterne meddeler Kommissionen teksten til de vigtigste nationale retsforskrifter, som de udsteder på det område, der er omfattet af dette direktiv.

Artikel 20

1. Direktiv 91/682/EØF ophæves med virkning fra den 1. juli 1999, uden at dette berører medlemsstaternes forpligtelser, hvad angår den periode for gennemførelse i national lov og iværksættelse, der er nævnt i del A i bilaget til nærværende direktiv.

2. Henvisninger til det ophævede direktiv 91/682/EØF betragtes som henvisninger til nærværende direktiv og læses i henhold til sammenligningstabellen i del B i bilaget.

3. Gennemførelsesbestemmelser vedtaget i medfør af direktiv 91/682/EØF bevarer deres gyldighed, medmindre de ændres eller erstattes af nye gennemførelsesbestemmelser.

Artikel 21

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 20. juli 1998.

På Rådets vegne

W. MOLTERER

Formand

(1) EFT C 50 af 17. 2. 1998, s. 8.

(2) EFT C 104 af 6. 4. 1998, s. 40.

(3) EFT C 157 af 25. 5. 1998, s. 3.

(4) EFT L 26 af 31. 1. 1977, s. 20. Direktivet er senest ændret ved direktiv 98/2/EF (EFT L 15 af 21. 1. 1998, s. 34).

(5) EFT L 61 af 3. 3. 1997, s. 1. Forordningen er ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 938/97 (EFT L 140 af 30. 5. 1997, s. 1).

(6) EFT L 376 af 31. 12. 1991, s. 21.

(7) EFT L 365 af 31. 12. 1994, s. 10.

BILAG

DEL A

>TABELPOSITION>

DEL B

>TABELPOSITION>

Top