Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31998L0054

Kommissionens direktiv 98/54/EF af 16. juli 1998 om ændring af direktiv 71/250/EØF, 72/199/EØF og 73/46/EØF og om ophævelse af direktiv 75/84/EØF (EØS-relevant tekst)

OJ L 208, 24.7.1998, p. 49–50 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 023 P. 288 - 289
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 023 P. 288 - 289
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 023 P. 288 - 289
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 023 P. 288 - 289
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 023 P. 288 - 289
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 023 P. 288 - 289
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 023 P. 288 - 289
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 023 P. 288 - 289
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 023 P. 288 - 289
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 025 P. 40 - 41
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 025 P. 40 - 41

No longer in force, Date of end of validity: 25/08/2009; stiltiende ophævelse ved 32009R0152

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1998/54/oj

31998L0054

Kommissionens direktiv 98/54/EF af 16. juli 1998 om ændring af direktiv 71/250/EØF, 72/199/EØF og 73/46/EØF og om ophævelse af direktiv 75/84/EØF (EØS-relevant tekst)

EF-Tidende nr. L 208 af 24/07/1998 s. 0049 - 0050


KOMMISSIONENS DIREKTIV 98/54/EF af 16. juli 1998 om ændring af direktiv 71/250/EØF, 72/199/EØF og 73/46/EØF og om ophævelse af direktiv 75/84/EØF (EØS-relevant tekst)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning Rådets direktiv 70/373/EØF af 20. juli 1970 om indførelse af fællesskabsprøveudtagningsmåder og -analysemetoder for så vidt angår den officielle kontrol med foderstoffer (1), senest ændret ved akten vedrørende Østrigs, Finlands og Sveriges tiltrædelse, særlig artikel 2, og

ud fra følgende betragtninger:

I direktiv 70/373/EØF er det fastsat, at den officielle kontrol med foderstoffer til konstatering af, om de betingelser, der er fastsat på grundlag af administrativt eller ved lov fastsatte bestemmelser om foderstoffernes beskaffenhed og sammensætning, er opfyldt, foretages efter fællesskabsprøveudtagningsmåder og -analysemetoder;

i Kommissionens første direktiv 71/250/EØF af 15. juni 1971 om fastsættelse af fællesskabsanalysemetoder til den officielle kontrol af foderstoffer (2), senest ændret ved direktiv 81/680/EØF (3), fastsættes analysemetoder til bestemmelse af bl.a. alkaloider i lupiner; Rådets direktiv 74/63/EØF af 17. december 1973 om fastsættelse af størsteindhold for uønskede stoffer og produkter i foderstoffer (4), senest ændret ved Kommissionens direktiv 97/8/EF (5), indeholder ikke nogen bestemmelser for officiel kontrol af foderstoffer med henblik på påvisning af alkaloider i lupiner; en fællesskabsanalysemetode for så vidt angår den officielle kontrol af alkaloider i lupiner er således formålsløs, og den nævnte metode bør derfor ophæves;

i Kommissionens tredje direktiv 72/199/EØF af 27. april 1972 om fastsættelse af fællesskabsanalysemetoder til officiel kontrol af foderstoffer (6), senest ændret ved direktiv 93/28/EF (7), fastsættes analysemetoder til bl.a. påvisning og identifikation af antibiotika inden for tetracyklingruppen, bestemmelse af klortetracyklin, oxytetracyklin og tetracyklin samt bestemmelse af oleandomycin; de nævnte metoder kræves ikke længere med henblik på Rådets direktiv 70/524/EØF af 23. november 1970 om tilsætningsstoffer til foderstoffer (8), senest ændret ved Kommissionens direktiv 98/19/EF (9); på baggrund af de videnskabelige og tekniske fremskridt kan de nævnte metoder ikke længere anvendes effektivt til andre formål; disse metoder bør derfor ophæves;

i Kommissionens fjerde direktiv 73/46/EØF af 5. december 1972 om fastsættelse af fælles analysemetoder til officiel kontrol af dyrefoder (10), senest ændret ved direktiv 92/89/EF (11), defineres analysemetoder for bl.a. indholdet af thiamin (B1-vitamin, aneurin) og indholdet af ascorbinsyre og dehydroascorbinsyre (C-vitamin); de nævnte metoder svarer ikke længere til de formål, hvortil de var bestemt, og de er blevet overhalet af den videnskabelige og tekniske udvikling; disse metoder bør derfor ophæves;

i Kommissionens sjette direktiv 75/84/EØF af 20. december 1974 om fastsættelse af fællesskabsanalysemetoder til den officielle kontrol af foderstoffer (12), senest ændret ved direktiv 81/680/EØF, fastsættes analysemetoder til bestemmelsen af buquinolat, sulfaquinoxalin og furazolidon; de nævnte metoder kræves ikke længere med henblik på direktiv 70/524/EØF; på baggrund af de videnskabelige og tekniske fremskridt er der grundlag for at antage, at disse metoder giver ukorrekte resultater; det er bedre ikke at have nogen analysemetode end en metode, som giver fejlagtige resultater; disse metoder bør derfor ophæves;

i henhold til artikel 18 i Rådets direktiv 95/53/EF af 25. oktober 1995 om principperne for tilrettelæggelse af offentlig kontrol på foderstofområdet (13) skal medlemsstaterne, hvis der ikke findes fællesskabsudtagningsmåder og -analysemetoder, drage omsorg for, at kontrollen finder sted efter normer, der er godkendt af internationale organer, eller, hvis sådanne normer ikke findes, finder sted efter videnskabeligt anerkendte regler;

de i dette direktiv fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Foderstofkomité -

UDSTEDT FØLGENDE DIREKTIV:

Artikel 1

Direktiv 71/250/EØF ændres således:

1) I artikel 1 udgår udtrykket »bestemmelsen af alkaloider i lupiner«.

2) I bilaget udgår punkt 15 »Bestemmelse af alkaloider i lupiner«.

Artikel 2

Direktiv 72/199/EØF ændres således:

1) I artikel 2 udgår udtrykket »med henblik på påvisning og identifikation af antibiotika inden for tetracyklingruppen« og »klortetracyklin, oxytetracyklin, tetracyklin, oleandomycin«.

2) I bilag II til direktivet udgår punkt 1 »Påvisning og identifikation af antibiotika inden for tetracyklingruppen«, punkt 2 »Bestemmelse af klortetracyklin, oxytetracyklin og tetracyklin« og punkt 3 »Bestemmelse af oleandomycin«.

Artikel 3

Direktiv 73/46/EØF ændres således:

1) I artikel 2 udgår udtrykket »thiamin (aneurin, B1-vitamin), ascorbinsyre og dehydroascorbinsyre (C-vitamin)«.

2) I bilag II til direktivet udgår punkt 2 »Thiaminindhold (aneurin, B1-vitamin)« og punkt 3 »Indhold af ascorbinsyre og dehydroascorbinsyre (C-vitamin)«.

Artikel 4

Direktiv 75/84/EØF ophæves.

Artikel 5

Medlemsstaterne sætter de nødvendige love og administrative bestemmelser i kraft for at efterkomme dette direktiv senest ni måneder efter datoen for dets ikrafttrædelse. De underretter straks Kommissionen herom.

Disse love og bestemmelser skal ved vedtagelsen indeholde en henvisning til dette direktiv eller skal ved offentliggørelsen ledsages af en sådan henvisning. De nærmere regler for henvisningen fastsættes af medlemsstaterne.

Artikel 6

Dette direktiv træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i De Europæiske Fællesskabers Tidende.

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 16. juli 1998.

På Kommissionens vegne

Franz FISCHLER

Medlem af Kommissionen

(1) EFT L 170 af 3. 8. 1970, s. 2.

(2) EFT L 155 af 12. 7. 1971, s. 13.

(3) EFT L 246 af 29. 8. 1981, s. 32.

(4) EFT L 38 af 11. 2. 1974, s. 31.

(5) EFT L 48 af 19. 2. 1997, s. 22.

(6) EFT L 123 af 29. 5. 1972, s. 6.

(7) EFT L 179 af 22. 7. 1993, s. 8.

(8) EFT L 270 af 14. 12. 1970, s. 1.

(9) EFT L 96 af 28. 3. 1998, s. 39.

(10) EFT L 83 af 30. 3. 1973, s. 21.

(11) EFT L 344 af 26. 11. 1992, s. 35.

(12) EFT L 32 af 5. 2. 1975, s. 27.

(13) EFT L 265 af 8. 11. 1995, s. 17.

Top