Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31998L0019

Kommissionens direktiv 98/19/EF af 18. marts 1998 om ændring af Rådets direktiv 70/524/EØF om tilsætningsstoffer til foderstoffer (EØS-relevant tekst)

OJ L 96, 28.3.1998, p. 39–40 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 022 P. 351 - 352
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 022 P. 351 - 352
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 022 P. 351 - 352
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 022 P. 351 - 352
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 022 P. 351 - 352
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 022 P. 351 - 352
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 022 P. 351 - 352
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 022 P. 351 - 352
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 022 P. 351 - 352

No longer in force, Date of end of validity: 17/10/2004

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1998/19/oj

31998L0019

Kommissionens direktiv 98/19/EF af 18. marts 1998 om ændring af Rådets direktiv 70/524/EØF om tilsætningsstoffer til foderstoffer (EØS-relevant tekst)

EF-Tidende nr. L 096 af 28/03/1998 s. 0039 - 0040


KOMMISSIONENS DIREKTIV 98/19/EF af 18. marts 1998 om ændring af Rådets direktiv 70/524/EØF om tilsætningsstoffer til foderstoffer (EØS-relevant tekst)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets direktiv 70/524/EØF af 23. november 1970 om tilsætningsstoffer til foderstoffer (1), senest ændret ved Kommissionens direktiv 97/72/EF (2), særlig artikel 11, og

ud fra følgende betragtninger:

I henhold til artikel 11 i direktiv 70/524/EØF kan en medlemsstat midlertidigt ophæve tilladelsen til at anvende et af de tilsætningsstoffer, som er nævnt i direktivets bilag I, hvis den med støtte i en detaljeret begrundelse på grundlag af nye oplysninger eller af en omvurdering af allerede foreliggende oplysninger, som er fremkommet eller foretaget efter vedtagelsen af de pågældende bestemmelser, fastslår, at dette tilsætningsstof udgør en fare for menneskers eller dyrs sundhed eller for miljøet;

Tyskland forbød den 19. januar 1996 enhver anvendelse på sit område af ronidazol i foderstoffer til kalkuner; i henhold til direktiv 70/524/EØF meddelte Tyskland den 15. april 1996 de øvrige medlemsstater og Kommissionen en detaljeret begrundelse for sin afgørelse;

i sin meddelelse udtrykker Tyskland mistanke om, at ronidazol har mutagene, kræftfremkaldende og genotoksiske egenskaber; i betragtning af denne foruroligende situation for forbrugerens sundhed mener denne medlemsstat, at det pågældende stof bør forbydes i foderstoffer på EF-niveau;

i sin detaljerede begrundelse konkluderer Tyskland, at anvendelse af ronidazol som tilsætningsstof til foderstoffer medfører restkoncentrationer i dyrevævene, selv med en tilbageholdelsesperiode på seks dage i overensstemmelse med bestemmelserne; i betragtning af moderstoffet ronidazols påståede mutagene og kræftfremkaldende egenskaber og muligheden for, at moderstoffets nitroimidazolstruktur frigives fra de bundne restkoncentrationer, må det konkluderes, at en risiko for forbrugerens sundhed ikke kan udelukkes, selvom tilbageholdelsesperioden overholdes;

Kommissionen har hørt Den Videnskabelige Komité for Foder; efter at have behandlet spørgsmålet indgående konkluderede komitéen i sin udtalelse af 26. september 1997, der blev konsolideret den 5. november 1997, at selvom ronidazol helt klart udviser mutagen aktivitet hvad angår de prokaryotiske celler, mangler der oplysninger om en mulig genotoksisk virkning hvad angår de eukaryotiske celler; komitéen har ikke været i stand til at foretage en endelig evaluering af den kræftfremkaldende mekanisme, da den med henblik på afgivelse af denne udtalelse ikke har rådet over rådata fra forsøgene med kræftfremkaldelse; evalueringen af risikoen for forbrugeren kan derfor ikke foretages; oplysningerne vedrørende metronidazol kan ikke ekstrapoleres til ronidazol, da kemiske stoffer, som tilhører samme familie, kan have helt forskellige toksikologiske egenskaber; visse data vedrørende ronidazols opførsel i stofskiftet hos kalkuner, f.eks. arten af de fækale metabolitter eller fordelingen i de forskellige væv efter tilbageholdelsesperioden, foreligger ikke; det må dog bemærkes, at de omfattende data vedrørende svin med rimelighed vil kunne anvendes på kalkuner efter dokumentering; derimod tyder de begrænsede data vedrørende forekomst af sporkoncentrationer af en nitroimidazolforbindelse, der frigives kemisk fra disse bundne restkoncentrationer, i høj grad på, at der er tale om en analyseartefakt;

Den Videnskabelige Komité for Foder konkluderer endelig, at selvom de af Tyskland forelagte videnskabelige data til begrundelse for forbuddet mod ronidazol ikke kan accepteres i deres helhed, er flere væsentlige spørgsmål ikke afklaret, og at der i mangel af supplerende data ikke kan fastsættes en acceptabel daglig dosis af restkoncentrationer af ronidazol, som vil kunne sikre forbrugernes sikkerhed;

i betragtning af den bestående usikkerhed om ronidazols uskadelighed bør anvendelse af ronidazol som tilsætningsstof til kalkuner forbydes af hensyn til beskyttelse af forbrugernes sundhed;

de i dette direktiv fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Foderstofkomité -

UDSTEDT FØLGENDE DIREKTIV:

Artikel 1

Bilag I til direktiv 70/524/EØF ændres som angivet i bilaget til nærværende direktiv.

Artikel 2

1. Medlemsstaterne vedtager og offentliggør senest den 31. maj 1998 de nødvendige love og administrative bestemmelser for at efterkomme dette direktiv. De underretter straks Kommissionen herom.

De anvender disse bestemmelser fra den 1. juni 1998.

Når medlemsstaterne vedtager disse bestemmelser, skal de indeholde en henvisning til dette direktiv, eller de skal ved offentliggørelsen ledsages af en sådan henvisning. De nærmere regler for denne henvisning fastsættes af medlemsstaterne.

2. Medlemsstaterne meddeler Kommissionen teksten til de vigtigste nationale retsforskrifter, som de udsteder på det område, der er omfattet af dette direktiv.

Artikel 3

Dette direktiv træder i kraft på tredjedagen efter offentliggørelsen i De Europæiske Fællesskabers Tidende.

Artikel 4

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 18. marts 1998.

På Kommissionens vegne

Franz FISCHLER

Medlem af Kommissionen

(1) EFT L 270 af 14. 12. 1970, s. 1.

(2) EFT L 351 af 23. 12. 1997, s. 55.

BILAG

I bilag I til direktiv 70/524/EØF i del D »Coccidiostatika og andre lægemidler« udgår nr. E 759 »Ronidazol« med alle dertil hørende angivelser (kemisk betegnelse, beskrivelse, dyreart eller -kategori, maksimumsalder, mindsteindhold, størsteindhold, bestemmelser i øvrigt).

Top