Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31998L0001

Kommissionens direktiv 98/1/EF af 8. januar 1998 om ændring af visse bilag til Rådets direktiv 77/93/EØF om foranstaltninger mod indslæbning i Fællesskabet af skadegørere på planter eller planteprodukter og mod deres spredning, inden for Fællesskabet

OJ L 15, 21.1.1998, p. 26–33 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 29/07/2000

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1998/1/oj

31998L0001

Kommissionens direktiv 98/1/EF af 8. januar 1998 om ændring af visse bilag til Rådets direktiv 77/93/EØF om foranstaltninger mod indslæbning i Fællesskabet af skadegørere på planter eller planteprodukter og mod deres spredning, inden for Fællesskabet

EF-Tidende nr. L 015 af 21/01/1998 s. 0026 - 0033


KOMMISSIONENS DIREKTIV 98/1/EF af 8. januar 1998 om ændring af visse bilag til Rådets direktiv 77/93/EØF om foranstaltninger mod indslæbning i Fællesskabet af skadegørere på planter eller planteprodukter og mod deres spredning, inden for Fællesskabet

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets direktiv 77/93/EØF af 21. december 1976 om foranstaltninger mod indslæbning i Fællesskabet af skadegørere på planter eller planteprodukter og mod deres spredning inden for Fællesskabet (1), senest ændret ved Kommissionens direktiv 97/14/EF (2), særlig artikel 13, stk. 2, tredje og fjerde led, og

ud fra følgende betragtninger:

Der bør træffes foranstaltninger til at beskytte EU mod Diabrotica barberi Smith & Lawrence, Diabrotrica undecimpunctata howardi Barber, Diabrotica undecimpunctata undecimpunctata Mannerheim og Diabrotica virgifera Le Conte, som er skadegørere, der indtil nu ikke vides at forekomme i EF;

der bør træffes foranstaltninger mod indslæbning og spredning i EF af Meloidogyne chitwoodi Golden et al. (alle populationer) og M. fallax Karssen og »Tomato yellow leaf curl virus«;

bestemmelserne om beskyttelsesforanstaltninger mod Enarmonia prunivora Walsh og Ditylenchus dipsaci (Kühn), Filipjev, der er skadegørere som er opført på listerne i bilagene til direktiv 77/93/EØF, bør forbedres, navnlig bør listen over værtsplanter udvides;

de nuværende bestemmelser om beskyttelsesforanstaltninger mod »Tomato spotted wilt virus« bør ikke længere opretholdes;

beskyttelsesforanstaltningerne mod Gymnosporangium asiaticum Miyabe ex Yamada, navnlig med hensyn til planter af Photinia Ldl., bør ændres, da det er påvist, at denne skadegører kun findes i enkelte tredjelande;

foranstaltninger til at beskytte EF mod indslæbning af skadegørere, der angriber hybrider af Solanum L., bortset fra hybrider til udplantning, og akvarieplanter bør forbedres;

visse bestemmelser vedrørende skadegørere, der angriber naturligt eller kunstigt væksthæmmede planter til udplantning, dog ikke frø, med oprindelse i ikke-europæiske lande, bør forbedres;

visse bestemmelser vedrørende skadegørere, der angriber isoleret bark af Castanea Mill., bør ændres og især tilpasses den nuværende fordeling af skadegørere såsom ikke-europæiske Pissodes spp. og Scolytidae spp.;

visse bestemmelser vedrørende Monilinia fructicola (Winter) Honey bør ændres, da det er konstateret, at kun frugter af Prunus fra ikke-europæiske lande bør underkastes plantesundhedskontrol i højrisikoperioden, dvs. fra den 15. februar til den 30. september;

da det er påvist, at risikoen for spredning af Xanthomonas campestris pv. pruni ved samhandel mellem medlemsstaterne med P. laurocerasus L. og P. lusitanica L. er minimal, bør de pågældende foranstaltninger ændres;

da det har vist sig, at der ikke er nogen risiko for overførsel af Bemisia tabaci Genn. med frø, løg og knolde af Begonia L., bør de pågældende foranstaltninger ændres;

visse beskyttelsesforanstaltninger mod Clavibacter michiganensis ssp. insidiosus Davis et al. bør ændres for at tage hensyn til frøenes oprindelsesområde og sygdommens tilstedeværelse i det pågældende område;

for at tage hensyn til plantesundhedsrisikoen i forbindelse med indførsel af dele af visse planter, dog ikke frugter og frø, bør en række foranstaltninger ændres;

disse ændringer er i overensstemmelse med de berørte medlemsstaters anmodninger;

de relevante bilag til direktiv 77/93/EØF bør følgelig ændres i overensstemmelse hermed;

de i dette direktiv fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Plantesundhed -

UDSTEDT FØLGENDE DIREKTIV:

Artikel 1

Bilag I-V til direktiv 77/93/EØF ændres som angivet i bilaget til nærværende direktiv.

Artikel 2

1. Medlemsstaterne sætter de nødvendige love og administrative bestemmelser i kraft for at efterkomme dette direktiv senest den 1. maj 1998. De underretter straks Kommissionen herom.

Når medlemsstaterne vedtager disse bestemmelser, henvises der deri til dette direktiv, eller de ledsages ved offentliggørelsen af en sådan henvisning. De nærmere regler for denne henvisning fastsættes af medlemsstaterne.

2. Medlemsstaterne meddeler straks Kommissionen teksten til de vigtigste nationale retsforskrifter, som de udsteder på det område, der er omfattet af dette direktiv. Kommissionen underretter de øvrige medlemsstater herom.

Artikel 3

Dette direktiv træder i kraft på tredjedagen efter offentliggørelsen i De Europæiske Fællesskabers Tidende.

Artikel 4

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 8. januar 1998.

På Kommissionens vegne

Franz FISCHLER

Medlem af Kommissionen

(1) EFT L 26 af 31. 1. 1977, s. 20.

(2) EFT L 87 af 2. 4. 1997, s. 17.

BILAG

1. I bilag I, del A, afsnit I, litra a), indsættes efter punkt 10 som punkt 10.1. - 10.4:

»10.1. Diabrotica barberi Smith & Lawrence

10.2. Diabrotica undecimpunctata howardi Barber

10.3. Diabrotica undecimpunctata undecimpunctata Mannerheim

10.4. Diabrotica virgifera Le Conte«.

2. I bilag I, del A, afsnit I, litra a), indsættes efter punkt 11 som punkt 11.1:

»11.1. Hirschmanniella spp., bortset fra Hirschmanniella gracilis (de Man) Luc & Goodey«.

3. I bilag I, del A, afsnit II, litra a), indsættes efter punkt 6 som punkt 6.1 og 6.2:

»6.1. Meloidogyne chitwoodi Golden et al. (alle populationer)

6.2. Meloidogyne fallax Karssen«.

4. I bilag I, del A, afsnit II, litra a), indsættes efter punkt 8 som punkt 8.1:

»8.1. Rhizoecus hibisci Kawai et Takagi«.

5. I bilag II, del A, afsnit I, litra a), punkt 12, affattes højre kolonne således:

»Planter af Crataegus L., Malus Mill., Photinia Ldl., Prunus L. og Rosa L. til udplantning, dog ikke frø, og frugter af Malus Mill. og Prunus L., med oprindelse i ikke-europæiske lande«.

6. I bilag II, del A, afsnit II, litra d), punkt 15, indsættes som sidste linje i højre kolonne således:

»udplantning dog ikke frø«.

7. I bilag II, del A, afsnit II, litra d), indsættes som punkt 16:

>TABELPOSITION>

.

8. Il bilag III, del A, affattes punkt 9 således og som punkt 9.a indsættes:

>TABELPOSITION>

.

9. I bilag III, del A, punkt 12, affattes venstre kolonne således:

»Knolde af arter af Solanum L. og hybrider heraf, dog ikke dem, der er beskrevet i punkt 10 og 11«.

10. I bilag IV, del A, afsnit I, punkt 16, affattes venstre kolonne således:

»Fra 15. februar til 30. september frugter af Prunus L. med oprindelse i ikke-europæiske lande«.

11. I bilag IV, del A, afsnit I, punkt 25.4, højre kolonne, indsættes som underlitra cc) og dd):

»og:

cc) knoldene har oprindelse i områder, hvor Meloidogyne chitwoodi Golden et al. (alle populationer) og Meloidogyne fallax Karssen vides ikke at forekomme, eller

dd) i områder, hvor Meloidogyne chitwoodi Golden et al. (alle populationer) og Meloidogyne fallax Karssen, vides at forekomme:

- knoldene kommer fra et dyrkningssted, der er fundet fri for Meloidogyne chitwoodi Golden et al. (alle populationer) og Meloidogyne fallax Karssen på grundlag af en årlig undersøgelse af værtsplanter ved visuel inspektion af værtsplanter på relevante tidspunkter og ved visuel inspektion såvel udvendig som ved gennemskæring efter høst af knolde fra kartoffelplanter dyrket på dyrkningsstedet eller

- der er efter høst udtaget prøver af knoldene, som er kontrolleret for tilstedeværelse af symptomer efter en passende metode til at inducere symptomer, eller de er laboratoriemæssigt undersøgt såvel som visuelt inspiceret både udvendigt og ved gennemskæring af knoldene på relevante tidspunkter og i alle tilfælde ved lukningen af emballage eller containere før afsætning efter bestemmelserne om lukning i Rådets direktiv 66/403/EØF (*) og der er ikke fundet symptomer på Meloidogyne chitwoodi Golden et al. (alle populationer) og Meloidogyne fallax Karssen.

(*) EFT 125 af 11. 7. 1996, s. 2320/66«.

12. I bilag IV, del A, afsnit I, affattes punkt 43 således:

>TABELPOSITION>

.

13. I bilag IV, del A, afsnit I, indsættes efter punkt 45 som punkt 45.1:

>TABELPOSITION>

14. I bilag IV, del A, afsnit I, punkt 46, højre kolonne, ændres »44 og 45« til »44, 45 og 45.1.«

15. I bilag IV, del A, afsnit II, punkt 19.1, højre kolonne, indsættes efter litra d) som litra e):

»og

e) knoldene har oprindelse i områder, hvor Meloidogyne chitwoodi Golden et al. (alle populationer) og Meloidogyne fallax Karssen vides ikke at forekomme eller i områder, hvor Meloidogyne chitwoodi Golden et al. (alle populationer) og Meloidogyne fallax Karssen vides at forekomme

- knoldene kommer fra et dyrkningssted, der er fundet fri for Meloidogyne chitwoodi Golden et al. (alle populationer) og Meloidogyne fallax Karssen på grundlag af en årlig undersøgelse af værtsplanter ved visuel inspektion af værtsplanter på relevante tidspunkter og ved visuel inspektion såvel udvendig som ved gennemskæring efter høst af knolde fra kartoffelplanter dyrket på dyrkningsstedet, eller

- der er efter høst taget stikprøver af knoldene, som er kontrolleret for tilstedeværelse af symptomer efter en passende metode til at inducere symptomer, eller de er laboratoriemæssigt undersøgt såvel som visuelt inspiceret både udvendigt og ved gennemskæring af knoldene på relevante tidspunkter og i alle tilfælde ved lukningen af emballage eller containere før afsætning efter bestemmelserne om lukning i Rådets direktiv 66/403/EØF, og der er ikke fundet symptomer på Meloidogyne chitwoodi Golden et al. (alle populationer) og Meloidogyne fallax Karssen«.

16. I bilag IV, del A, afsnit II, indsættes efter punkt 27 som punkt 27.1:

>TABELPOSITION>

17. I bilag IV, del A, afsnit II, punkt 29.2, højre kolonne indføjes »eller« mellem litra a) og litra b).

18. Bilag IV, del B, punkt 24, venstre kolonne, affattes således:

»Planter af Begonia L. til udplantning, dog ikke frø, løg og knolde, og planter af Euphorbia pulcherrima Willd. til udplantning, dog ikke frø, bortset fra sådanne, for hvis vedkommende det er godtgjort ved emballagen eller ved deres blomsterudvikling (eller dækbladsudvikling) eller på anden måde, at de er bestemt til salg til endelige forbrugere, der ikke beskæftiger sig erhvervsmæssigt med planteproduktion«.

19. I bilag V, del A, afsnit I, punkt 1.1, ændres »Prunus L.« til »Prunus L., bortset fra Prunus laurocerasus L. og Prunus lusitanica L.«.

20. I bilag V, del A, afsnit I, punkt 2.1, indsættes »Prunus laurocerasus L., Prunus lusitanica L.« mellem »Populus L.« og »Pseudotsuga Carr.«.

21. I bilag V, del A, afsnit II, affattes punkt 2.1 således:

»Planter af Begonia L. til udplantning, dog ikke frø, løg og knolde og planter af Euphorbia pulcherrima Willd. til udplantning, dog ikke frø«.

22. I bilag V, del B, afsnit I, punkt 1, udgår »og akvarieplanter«.

23. I bilag V, del B, afsnit I, punkt 1, tilføjes »Allium ascalonicum L.« efter »Zea mais L.«.

24. I bilag V, del B, afsnit I, affattes punkt 2 således:

»2. Plantedele, dog ikke frugter og frø, af

- Castanea Mill., Dendranthema (DC) Des. Moul, Dianthus L., Pelargonium l'Herit ex Ait, Phoenix spp., Populus L., Quercus L.

- nåletræer (Coniferales)

- Acer saccharum Marsh., med oprindelse i nordamerikanske lande

- Prunus L., med oprindelse ikke-europæiske lande«.

25. I bilag V, del B, afsnit I, punkt 5, andet led, udgår »Castanea Mill.«.

Top