Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31997R0007

Rådets forordning (EF) nr. 7/97 af 20. december 1996 om eksport af visse EKSF- og EF-stålprodukter fra Den Tjekkiske Republik til Fællesskabet i perioden 1. januar til 31. december 1997 (forlængelse af gyldigheden af ordningen med dobbeltkontrol)

OJ L 4, 8.1.1997, p. 1–2 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1997

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1997/7/oj

31997R0007

Rådets forordning (EF) nr. 7/97 af 20. december 1996 om eksport af visse EKSF- og EF-stålprodukter fra Den Tjekkiske Republik til Fællesskabet i perioden 1. januar til 31. december 1997 (forlængelse af gyldigheden af ordningen med dobbeltkontrol)

EF-Tidende nr. L 004 af 08/01/1997 s. 0001 - 0002


RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 7/97 af 20. december 1996 om eksport af visse EKSF- og EF-stålprodukter fra Den Tjekkiske Republik til Fællesskabet i perioden 1. januar til 31. december 1997 (forlængelse af gyldigheden af ordningen med dobbeltkontrol)

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 113,

under henvisning til forslag fra Kommissionen, og

ud fra følgende betragtninger:

Europaaftalen om oprettelse af en associering mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Den Tjekkiske Republik på den anden side (1) trådte i kraft den 1. februar 1995;

ved afgørelse nr. . . ./96 truffet af Associeringsrådet, associeringen mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Den Tjekkiske Republik på den anden side (2), besluttede parterne at forlænge gyldigheden af den ordning med dobbeltkontrol, der indførtes ved afgørelse nr. 2/96 (3), til at omfatte perioden 1. januar til 31. december 1997, dog med visse ændringer;

det er derfor nødvendigt at forlænge gyldigheden af Rådets forordning (EF) nr. 790/96 af 29. april 1996 om import i Fællesskabet af en række EKSF- og EF-stålprodukter fra Den Tjekkiske Republik (4) -

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Forordning (EF) nr. 790/96 gælder fortsat i perioden 1. januar til 31. december 1997 i overensstemmelse med afgørelse nr. . . . ./96 truffet af Associeringsrådet, dog med de ændringer af forordningen, som er anført i artikel 2 i nærværende forordning. I betragtningerne og i artikel 1, stk. 1 og 3, i forordning (EF) nr. 790/96 ændres »1. januar til 31. december 1996« til »1. januar til 31. december 1997«. Artikel 1, stk. 4, i samme forordning udgår.

Artikel 2

1. Teksten i bilaget til nærværende forordning træder i stedet for bilag I til forordning (EF) nr. 790/96.

2. I bilag II til forordning (EF) nr. 790/96 ændres »Export Licence« til »Export Document« og »eksportlicens« til »eksportdokument«.

Artikel 3

Denne forordning træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i De Europæiske Fællesskabers Tidende.

Den anvendes med virkning fra den 1. januar 1997.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 20. december 1996.

På Rådets vegne

S. BARRETT

Formand

(1) EFT nr. L 360 af 31. 12. 1994, s. 2.

(2) Afgørelsen er under offentliggørelse.

(3) EFT nr. L 133 af 4. 6. 1996, s. 16.

(4) EFT nr. L 108 af 1. 5. 1996, s. 12.

BILAG

»BILAG I

DEN TJEKKISKE REPUBLIK

Liste over produkter, der er undergivet dobbeltkontrol (1997)

Tykke plader

(bortset fra ex KN-koder)

7208 40 10

7208 51 30

7208 51 50

7208 51 91

7208 51 99

7208 52 91

7208 52 99

7208 54 10

7208 90 10

7208 90 90

Koldtvalsede plader

7209 15 00

7209 16 90

7209 17 90

7209 18 91

7209 18 99

7209 25 00

7209 26 90

7209 27 90

7209 28 90

7211 23 10

7211 23 51

7211 29 20

Varmtvalsede bånd

7211 14 10

7211 14 90

7211 19 20

7211 19 90

7212 60 91

7220 11 00

7220 12 00

7220 90 31

7226 19 10

7226 20 20

7226 91 10

7226 91 90

Valsetråd

7213 10 00

7213 20 00

7213 91 10

7213 91 20

7213 91 41

7213 91 49

7213 91 70

7213 91 90

7213 99 10

7213 99 90

7221 00 10

7221 00 90

7227 10 00

7227 20 00

7227 90 10

7227 90 50

7227 90 95

Hæmatit

7201 10 19

I-jern og profiler

7216 31 11

7216 31 19

7216 31 91

7216 31 99

7216 32 11

7216 32 19

7216 32 91

7216 32 99

Svejsede rør

Hele KN-kode 7306«

Top