Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31997L0077

Rådets direktiv 97/77/EF af 16. december 1997 om ændring af direktiv 93/23/EØF, 93/24/EØF og 93/25/EØF om statistiske undersøgelser af svineproduktionen, hornkvægproduktionen og fåre- og gedeproduktionen

OJ L 10, 16.1.1998, p. 28–30 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 022 P. 225 - 227
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 022 P. 225 - 227
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 022 P. 225 - 227
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 022 P. 225 - 227
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 022 P. 225 - 227
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 022 P. 225 - 227
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 022 P. 225 - 227
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 022 P. 225 - 227
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 022 P. 225 - 227
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 023 P. 141 - 143
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 023 P. 141 - 143

No longer in force, Date of end of validity: 20/12/2008; stiltiende ophævelse ved 32008R1165

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1997/77/oj

31997L0077

Rådets direktiv 97/77/EF af 16. december 1997 om ændring af direktiv 93/23/EØF, 93/24/EØF og 93/25/EØF om statistiske undersøgelser af svineproduktionen, hornkvægproduktionen og fåre- og gedeproduktionen

EF-Tidende nr. L 010 af 16/01/1998 s. 0028 - 0030


RÅDETS DIREKTIV 97/77/EF af 16. december 1997 om ændring af direktiv 93/23/EØF, 93/24/EØF og 93/25/EØF om statistiske undersøgelser af svineproduktionen, hornkvægproduktionen og fåre- og gedeproduktionen

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 43,

under henvisning til forslag fra Kommissionen (1),

under henvisning til udtalelse fra Europa-Parlamentet (2), og

ud fra følgende betragtninger:

Af hensyn til forvaltningen af den fælles landbrugspolitik, særlig forvaltningen af markedet for svinekød, oksekød og fåre- og gedekød, bør Kommissionen have regelmæssig adgang til data om udviklingen i bestandene og i produktionen af svinekød, oksekød og fåre- og gedekød;

Rådets direktiv 93/23/EØF af 1. juni 1993 om statistiske undersøgelser af svineproduktionen (3), Rådets direktiv 93/24/EØF af 1. juni 1993 om statistiske undersøgelser af hornkvægproduktionen (4) og Rådets direktiv 93/25/EØF af 1. juni 1993 om statistiske undersøgelser af fåre- og gedeproduktionen (5) fastlægger hyppigheden af de statistiske undersøgelser af svineproduktionen, hornkvægproduktionen og fåre- og gedeproduktionen;

for at opnå en bedre anvendelse af de ressourcer, der er til rådighed for landbrugsstatistiske undersøgelser, bør referenceperioderne tilpasses;

landbrugsbedrifternes arbejde med at besvare statistiske undersøgelser bør lettes;

den tidsmæssige koordinering af de forskellige landbrugsstatistiske undersøgelser bør forbedres;

bestandene i nogle medlemsstater udgør kun en relativ lille andel af Fællesskabets bestand, hvilket berettiger til visse undtagelser til fordel for disse medlemsstater -

UDSTEDT FØLGENDE DIREKTIV:

Artikel 1

Direktiv 93/23/EØF ændres således:

1) I artikel 1:

a) affattes stk. 2, andet afsnit, således:

»Medlemsstater, hvis nationale svinebestand er på under 3 mio. dyr, kan efter anmodning bemyndiges til kun at foretage én undersøgelse om året; undersøgelsen skal foretages enten i april, i maj/juni, i august eller i november/december. Foretages undersøgelsen i april, i maj/juni eller i august, skal medlemsstaterne til Kommissionen indberette et skøn over svinebestanden en af de første dage i december samme år.«

b) tilføjes følgende stykker:

»4. Kommissionen kan efter anmodning fra medlemsstaterne bemyndige dem til kun at foretage to undersøgelser om året med seks måneders mellemrum; undersøgelserne skal foretages i maj/juni og i november/december. Bemyndigelse gives kun på betingelse af, at de anvender hensigtsmæssige metoder, som garanterer den fortsatte kvalitet af de i artikel 12 nævnte prognoser. Indgivelse af en anmodning skal ledsages af dokumentation for metodernes hensigtsmæssighed.

5. Medlemsstater, der foretager mere end tre undersøgelser om året, skal fastsætte datoerne for to af undersøgelserne i overensstemmelse med de i stk. 4 anførte perioder med et udsving på tre dage.«

2) I artikel 5 tilføjes følgende stykker:

»3. Medlemsstater, der har fået bemyndigelse til at foretage to undersøgelser om året, meddeler Kommissionen de foreløbige resultater af undersøgelserne og de supplerende skøn:

- for undersøgelsen i maj/juni: inden den 15. august samme år

- for undersøgelsen i november/december: inden den 15. februar det følgende år.

Medlemsstater, hvis nationale svinebestand er på under 3 mio. dyr, og som har fået bemyndigelse til kun at foretage én undersøgelse om året, og som ikke foretager denne i november/december, skal indberette skønnet for december inden den 15. februar det følgende år.

4. Medlemsstater, som har fået bemyndigelse til at foretage to undersøgelser om året, meddeler Kommissionen de i artikel 4, stk. 2, omhandlede undersøgelsesresultater og de supplerende skøn:

- for undersøgelsen i maj/juni: inden den 15. september samme år

- for undersøgelsen i november/december: inden den 1. april det følgende år.«

3) I artikel 6 ændres:

a) i stk. 1 »decemberundersøgelsen« til »undersøgelsen i december eller i november/december«

b) i stk. 2 »aprilundersøgelsen« til »undersøgelsen i april eller i maj/juni«.

4) I artikel 8, stk. 1, ændres »decemberundersøgelserne« til »undersøgelserne i november/december«.

Artikel 2

Direktiv 93/24/EØF ændres således:

1) I artikel 1:

a) affattes stk. 1 således:

»1. Medlemsstaterne foretager hvert år med reference til en dag i maj/juni og en dag i november/december statistiske undersøgelser af hornkvægbestanden på deres område.

Medlemsstaterne kan foretage en undersøgelse i april i stedet for i maj/juni på betingelse af, at de til Kommissionen indberetter et skøn over hornkvægbestanden en af de første dage i juni og inden 30. september samme år.«

b) affattes stk. 2, første afsnit, således:

»2. Medlemsstaterne kan efter anmodning bemyndiges til at foretage undersøgelserne i maj/juni eller i november/december i udvalgte områder, for så vidt disse undersøgelser omfatter mindst 70 % af den nationale hornkvægbestand.«

2) I artikel 5, stk. 1 og 2, andet led, ændres »december« til »november/december«.

3) I artikel 6, stk. 1, ændres »decemberundersøgelsen« til »undersøgelsen i november/december«.

4) I artikel 8, stk. 1, ændres »decemberundersøgelserne« til »undersøgelserne i november/december«.

Artikel 3

Direktiv 93/25/EØF ændres således:

1) I artikel 1:

a) affattes stk. 1 således:

»1. Medlemsstaterne foretager hvert år med reference til en dag i november/december en statistisk undersøgelse af fårebestanden på deres område.«

b) ændres i stk. 2, litra a), »til en af de første dage i december« til »til en dag i november/december«.

2) Artikel 6, stk. 2, affattes således:

»2. Uanset artikel 1 og 5 kan Belgien, Danmark, Nederlandene og Tyskland opstille skøn over fåre- og gedebestanden og Det Forenede Kongerige opstille skøn over gedebestanden i november/december på grundlag af de tal, der fremkommer ved den årlige undersøgelse af bestandene eller ved en undersøgelse af landbrugsbedrifternes struktur, som er foretaget samme år. De meddeler Kommissionen de i artikel 5, stk. 1, nævnte resultater inden den 1. marts og de i artikel 5, stk. 2, nævnte resultater inden den 1. april i året efter referenceåret.«

3) Artikel 9 affattes således:

»Artikel 9

Uanset artikel 8:

a) kan Belgien, Nederlandene og Tyskland meddele antallet af får opdelt efter »région/gewest«, »provincie« eller »Länder« for den bestand, der er genstand for den årlige optælling af bestandene eller for en undersøgelse af landbrugsbedrifternes struktur, som er foretaget i de første seks måneder af referenceåret inden den 15. oktober samme år

b) er de af artikel 1, stk. 2, litra b), omfattede medlemsstater fritaget for at foretage en underinddeling efter områder af bestanden af geder.«

4) Artikel 12 affattes således:

»Artikel 12

Uanset artikel 11 fremkommer oplysningerne om bestandsstrukturen for får og geder i Belgien, Danmark, Nederlandene og Tyskland og om bestandsstrukturen for geder i Det Forenede Kongerige ved den årlige optælling af bestandene eller ved en undersøgelse af landbrugsbedrifternes struktur, som er foretaget i referenceåret; oplysningerne skal indberettes inden den 15. maj det følgende år.«

Artikel 4

1. Medlemsstaterne sætter de nødvendige love og administrative bestemmelser i kraft for at efterkomme dette direktiv senest den 31. december 1998.

Disse love og bestemmelser skal ved vedtagelsen indeholde en henvisning til dette direktiv eller skal ved offentliggørelsen ledsages af en sådan henvisning. De nærmere regler for denne henvisning fastsættes af medlemsstaterne.

2. Medlemsstaterne meddeler Kommissionen teksten til de vigtigste nationale retsforskrifter, som de vedtager på det område, der er omfattet af dette direktiv.

Artikel 5

Dette direktiv træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i De Europæiske Fællesskabers Tidende.

Artikel 6

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 16. december 1997.

På Rådets vegne

F. BODEN

Formand

(1) EFT C 288 af 23. 9. 1997, s. 9.

(2) EFT C 339 af 10. 11. 1997.

(3) EFT L 149 af 21. 6. 1993, s. 1. Direktivet er ændret ved tiltrædelsesakten af 1994.

(4) EFT L 149 af 21. 6. 1993, s. 5. Direktivet er ændret ved tiltrædelsesakten af 1994.

(5) EFT L 149 af 21. 6. 1993, s. 10. Direktivet er ændret ved tiltrædelsesakten af 1994.

Top