Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31997L0076

Rådets direktiv 97/76/EF af 16. december 1997 om ændring af direktiv 77/99/EØF og 72/462/EØF med hensyn til reglerne for hakket kød, tilberedt kød og visse produkter af animalsk oprindelse

OJ L 10, 16.1.1998, p. 25–27 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 022 P. 222 - 224
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 022 P. 222 - 224
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 022 P. 222 - 224
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 022 P. 222 - 224
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 022 P. 222 - 224
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 022 P. 222 - 224
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 022 P. 222 - 224
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 022 P. 222 - 224
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 022 P. 222 - 224

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2005; stiltiende ophævelse ved 32004L0041 og 32004L0068

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1997/76/oj

31997L0076

Rådets direktiv 97/76/EF af 16. december 1997 om ændring af direktiv 77/99/EØF og 72/462/EØF med hensyn til reglerne for hakket kød, tilberedt kød og visse produkter af animalsk oprindelse

EF-Tidende nr. L 010 af 16/01/1998 s. 0025 - 0027


RÅDETS DIREKTIV 97/76/EF af 16. december 1997 om ændring af direktiv 77/99/EØF og 72/462/EØF med hensyn til reglerne for hakket kød, tilberedt kød og visse produkter af animalsk oprindelse

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 43,

under henvisning til forslag fra Kommissionen,

under henvisning til udtalelse fra Europa-Parlamentet (1),

under henvisning til udtalelse fra Det Økonomiske og Sociale Udvalg (2), og

ud fra følgende betragtninger:

I henhold til Rådets direktiv 77/99/EØF af 21. december 1976 vedrørende sundhedsmæssige problemer i forbindelse med produktion og markedsføring af kødprodukter og visse produkter af animalsk oprindelse (3), ajourført ved Rådets direktiv 92/5/EØF (4), er der mulighed for til fremstilling af kødprodukter at anvende kød som nævnt i artikel 2 i direktiv 88/657/EØF;

direktiv 88/657/EØF er ophævet med virkning fra den 1. januar 1996 og erstattet af Rådets direktiv 94/65/EF af 14. december 1994 om krav til fremstilling og afsætning af hakket kød og tilberedt kød (5); af hensyn til retssikkerheden bør henvisningerne til nævnte direktiv 88/657/EØF samtidig ændres;

de bestemmelser i direktiv 77/99/EØF, som på grund af deres midlertidige karakter ikke længere er aktuelle, bør udgå;

på grund af de særlige produktionsvilkår, der gælder for maver, blærer og tarme, bør der nu indføres en anden ordning for dem end den, der tidligere var fastsat i direktiv 77/99/EØF; der bør fastsættes en rimelig frist til, at medlemsstaterne kan tilpasse sig den nye ordning, såvel med hensyn til deres indenlandske produktion som med hensyn til deres indførsler fra tredjelande -

UDSTEDT FØLGENDE DIREKTIV:

Artikel 1

I direktiv 77/99/EØF foretages følgende ændringer:

1) I artikel 2, litra a), nr. ii), og litra d), femte led, erstattes henvisningen til direktiv 88/657/EØF af en henvisning til direktiv 94/65/EF.

2) I artikel 3:

a) litra A, nr. 1, andet led, læses: »- i overensstemmelse med artikel 9, stk. 1 . . .«

b) litra A, nr. 1, tilføjes følgende afsnit:

»eller som registreres og kontrolleres i overensstemmelse med artikel 9, stk. 2«

c) litra A, nr. 9, ændres således:

- litra a) udgår

- »b) fra den 1. juli 1993« udgår

- nr. i) bliver til litra a), og nr. ii) bliver litra b).

3) Artikel 9, stk. 2, ændres således:

»2. Medlemsstaterne kan lade den i stk. 1 omhandlede undtagelse omfatte de virksomheder, der er omhandlet i artikel 4, litra A, litra a), nr. i), og i litra C, D og E, idet behandlingen af produkter i disse virksomheder skal opfylde de øvrige krav i dette direktiv.«

4) I artikel 13, stk. 1, andet afsnit, litra c), udgår »og indtil den 1. juli 1993 det i bilag D omhandlede hygiejnecertifikat«.

5) I artikel 13, stk. 1, sidste afsnit, ændres henvisningen til direktiv 88/657/EØF til en henvisning til direktiv 94/65/EF.

6) Artikel 21 udgår.

7) I bilag B, kapitel III, nr. 2, første og andet led, erstattes henvisningen til direktiv 88/657/EØF med en henvisning til direktiv 94/65/EF.

8) I bilag B, kapitel V, punkt 4, affattes femte led således:

»- når det ifølge en medlemsstats lovgivning er tilladt at anvende stivelse eller proteiner af animalsk eller vegetabilsk oprindelse til andet end teknologisk formål, en angivelse af denne anvendelse i forbindelse med varebetegnelsen.«

9) I bilag C erstattes kapitel III af teksten i bilaget til dette direktiv.

Artikel 2

I artikel 21b, stk. 2, i direktiv 72/462/EØF (6) ændres datoen »31. december 1997« til »31. december 1998«.

Artikel 3

Inden den 31. december 2001 tager Rådet, på grundlag af en rapport fra Kommissionen ledsaget af eventuelle forslag, som det træffer afgørelse om med kvalificeret flertal, bestemmelserne i bilaget op til fornyet behandling med henblik på at revurdere betingelserne vedrørende de virksomheder, som tarmene hidrører fra.

Artikel 4

1. Medlemsstaterne sætter de nødvendige love og administrative bestemmelser i kraft for at efterkomme dette direktiv inden den 1. januar 1999.

De underretter straks Kommissionen herom.

Når medlemsstaterne vedtager de i første afsnit omhandlede bestemmelser, skal de indeholde en henvisning til dette direktiv, eller de skal ved offentliggørelsen ledsages af en sådan henvisning. De nærmere regler for denne henvisning fastsættes af medlemsstaterne.

2. Medlemsstaterne meddeler Kommissionen teksten til de vigtigste nationale retsforskrifter, som de udsteder på det område, der er omfattet af dette direktiv.

Artikel 5

Dette direktiv træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i De Europæiske Fællesskabers Tidende.

Artikel 6

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 16. december 1997.

På Rådets vegne

F. BODEN

Formand

(1) EFT C 341 af 5. 12. 1994, s. 206.

(2) EFT C 397 af 31. 12. 1994, s. 37.

(3) EFT L 26 af 31. 1. 1977, s. 85. Direktivet er senest ændret ved direktiv 95/68/EF (EFT L 332 af 30. 12. 1995, s. 10).

(4) EFT L 57 af 2. 3. 1992, s. 1.

(5) EFT L 368 af 31. 12. 1994, s. 10.

(6) EFT L 302 af 31. 12. 1972, s. 28. Direktivet er senest ændret ved direktiv 96/91/EF (EFT L 13 af 16. 1. 1997, s. 26).

BILAG

»KAPITEL III

Produktions-, markedsførings- og importbetingelser for rensede, saltede eller tørrede og/eller varmebehandlede maver, blærer og tarme

Foruden at opfylde de i bilag A og bilag B, kapitel II, nævnte betingelser, skal virksomheder, der behandler maver, blærer og tarme, opfylde følgende betingelser:

1. Råvarerne skal stamme fra dyr, som efter ante mortem- og post mortem-undersøgelse er blevet bedømt som egnet til konsum.

2. Produkter, der ikke kan opbevares ved omgivelsestemperatur, skal indtil afsendelsen opbevares i hertil indrettede lokaler. Navnlig skal produkter, der hverken er saltede eller tørrede, opbevares ved højst 3 °C.

3. Råvarerne skal transporteres fra oprindelsesslagteriet til virksomheden under hygiejnisk tilfredsstillende forhold og i givet fald i nedkølet stand afhængig af den tid, der er gået fra slagtningen og indtil afhentningen af råvarerne. Transportkøretøjer og containere skal have glatte indvendige overflader, der er lette at vaske, rengøre og desinficere. Kølevogne skal være udformet således, at den påbudte temperatur kan holdes under hele transporten.

4. Der skal være et lokale til opbevaring af indpakningsmateriale og emballager.

5. Indpakning og emballering skal foretages hygiejnisk i et lokale, der er indrettet til dette formål.

6. Anvendelse af træ er forbudt; dog tillades anvendelse af træpaller til transport af beholdere, der indeholder de pågældende produkter.«

Top