Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31997D0101

97/101/EF: Rådets beslutning af 27. januar 1997 om oprettelse af en gensidig udveksling af information og data fra net og individuelle stationer, der måler luftforureningen i medlemsstaterne

OJ L 35, 5.2.1997, p. 14–22 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 15 Volume 003 P. 116 - 124
Special edition in Estonian: Chapter 15 Volume 003 P. 116 - 124
Special edition in Latvian: Chapter 15 Volume 003 P. 116 - 124
Special edition in Lithuanian: Chapter 15 Volume 003 P. 116 - 124
Special edition in Hungarian Chapter 15 Volume 003 P. 116 - 124
Special edition in Maltese: Chapter 15 Volume 003 P. 116 - 124
Special edition in Polish: Chapter 15 Volume 003 P. 116 - 124
Special edition in Slovak: Chapter 15 Volume 003 P. 116 - 124
Special edition in Slovene: Chapter 15 Volume 003 P. 116 - 124
Special edition in Bulgarian: Chapter 15 Volume 003 P. 219 - 227
Special edition in Romanian: Chapter 15 Volume 003 P. 219 - 227

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2012; ophævet ved 32008L0050

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1997/101(1)/oj

31997D0101

97/101/EF: Rådets beslutning af 27. januar 1997 om oprettelse af en gensidig udveksling af information og data fra net og individuelle stationer, der måler luftforureningen i medlemsstaterne

EF-Tidende nr. L 035 af 05/02/1997 s. 0014 - 0022


RÅDETS BESLUTNING af 27. januar 1997 om oprettelse af en gensidig udveksling af information og data fra net og individuelle stationer, der måler luftforureningen i medlemsstaterne (97/101/EF)

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 130 S, stk. 1,

under henvisning til forslag fra Kommissionen (1),

under henvisning til udtalelse fra Det Økonomiske og Sociale Udvalg (2),

i henhold til fremgangsmåden i traktatens artikel 189 C (3), og

ud fra følgende betragtninger:

(1) I henhold til Fællesskabets femte handlingsprogram om miljø (4) skal der søges grunddata om miljøet, og disse datas kompatibilitet, sammenlignelighed og gennemsigtighed skal forbedres;

(2) Det Europæiske Miljøagenturs målsætninger og opgaver er fastlagt i Rådets forordning (EØF) nr. 1210/90 af 7. maj 1990 om oprettelse af Det Europæiske Miljøagentur og Det Europæiske Miljøoplysnings- og Miljøovervågningsnet (5);

(3) det er nødvendigt at indføre en procedure for udveksling af information om luftkvaliteten for at bidrage til at bekæmpe forureningen og generne heraf med henblik på bedre livskvalitet og miljø i hele Fællesskabet ved at følge de langsigtede tendenser og forbedringer, der følger af medlemsstaternes og Fællesskabets bestemmelser om bekæmpelse af luftforurening;

(4) fremsendelse af de samme oplysninger flere gange bør undgås, bl.a. de oplysninger, der skal sendes til Det Europæiske Miljøagentur og Kommissionen;

(5) den erfaring, der er høstet med informationsudvekslingen i henhold til Rådets beslutning 75/441/EØF af 24. juni 1975 om indførelse af en fælles procedure for udveksling af information mellem overvågnings- og kontrolnet med hensyn til data om luftforurening forårsaget af svovlforbindelser og svævestøv (6) og til Rådets beslutning 82/459/EØF af 24. juni 1982 om indførelse af en gensidig udveksling af informationer og data fra net og individuelle stationer, som måler luftforurening i medlemsstaterne (7), gør det muligt at udvikle en mere komplet og mere repræsentativ informationsudveksling ved at øge antallet af forurenende stoffer, der er omfattet, og medtage net og individuelle stationer, der måler luftforurening;

(6) der bør skelnes mellem oplysninger, der altid skal fremsendes, navnlig i henhold til Rådets direktiv 96/62/EF af 27. september 1996 om vurdering og styring af luftkvalitet (8), i det følgende benævnt »direktivet om luftkvalitet«, og oplysninger, der skal fremlægges, når de foreligger;

(7) de indsamlede oplysninger skal være tilstrækkelig repræsentative til, at forureningsniveauet kan kortlægges overalt i Fællesskabet;

(8) anvendelse af fælles kriterier til validering og behandling af måleresultaterne øger de fremsendte datas kompatibilitet og sammenlignelighed -

VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING:

Artikel 1

Mål

1. Der indføres en gensidig udveksling af oplysninger og data fra net og individuelle stationer, som måler luftforureningen, i det følgende benævnt »gensidig udveksling«. Den gensidige udveksling omfatter følgende:

- net og stationer: udvekslingen omfatter detaljerede oplysninger, der beskriver de net og stationer i medlemsstaterne, som overvåger luftforureningen

- stationernes måling af luftkvaliteten: udvekslingen omfatter data beregnet i overensstemmelse med punkt 3 og 4 i bilag I fra stationernes måling af luftforureningen i medlemsstaterne.

2. Kommissionen og de i artikel 6 nævnte organer er ansvarlige for gennemførelsen af den gensidige udveksling. For at drage nytte af Det Europæiske Miljøagenturs erfaringer og inden for dettes kompetenceområde konfererer Kommissionen med agenturet, bl.a. i forbindelse med driften og den praktiske anvendelse af informationssystemet.

Artikel 2

Forurenende stoffer

1. Den gensidige udveksling omfatter de luftforurenende stoffer, der er anført i bilag I til direktivet om luftkvalitet.

2. Som led i den gensidige udveksling oplyser medlemsstaterne ligeledes om de i punkt 2 i bilag I anførte luftforurenende stoffer, i det omfang de relevante data er tilgængelige for de i artikel 6 nævnte organer, og de måles kontinuerligt af medlemsstaterne.

Artikel 3

Stationer

Den gensidige udveksling, jf. artikel 1, omfatter:

- stationer, der anvendes i forbindelse med gennemførelsen af direktiver, som udstedes i henhold til artikel 4 i direktivet om luftkvalitet

- stationer, der uden at være omfattet af de direktiver, der er nævnt i første led, udvælges hertil af medlemsstaterne blandt de eksisterende stationer på nationalt plan med henblik på at foretage et skøn over de lokale forureningsniveauer for så vidt angår de forurenende stoffer, der er anført i punkt 2 i bilag I, og de regionale forureningsniveauer (den såkaldte baggrundsforurening) for så vidt angår alle de forurenende stoffer, der er anført i bilag I

- så vidt muligt de stationer, der har deltaget i den gensidige udveksling af oplysninger, der blev indført ved beslutning 82/459/EØF, forudsat at de ikke er omfattet af det foregående led.

Artikel 4

Krævede oplysninger om net og stationer

1. De oplysninger, der skal meddeles Kommissionen, vedrører målestationers karakteristika, måleudstyret og de procedurer, der anvendes af disse stationer, samt strukturen og organisationen af de net, som stationerne er tilknyttet. Disse oplysninger skal indsendes, medmindre Kommissionen er blevet gjort bekendt med dem i forbindelse med den gældende lovgivning om luftkvalitet. Bilag II indeholder en vejledende beskrivelse af, hvilke oplysninger der kræves. Kommissionen fastsætter efter proceduren i artikel 7, hvilke oplysninger medlemsstaterne mindst skal indsende.

2. For så vidt angår de i artikel 3, første led, omhandlede stationer, skal den gensidige udveksling finde anvendelse, når de forskrifter, der er nævnt i artikel 4 i direktivet om luftkvalitet, træder i kraft.

3. Senest seks måneder efter denne beslutnings ikrafttræden stiller Kommissionen den eksisterende database med de oplysninger, som Kommissionens tjenestegrene allerede har indsamlet om emnet, samt et programmel til udnyttelse og ajourføring deraf til rådighed for medlemsstaterne. Medlemsstaterne retter, ændrer og/eller supplerer disse oplysninger. De ajourførte edb-filer sendes til Kommissionen senest den 1. oktober det andet år efter denne beslutnings iværksættelse.

Oplysningerne gøres offentligt tilgængelige ved hjælp af et informationssystem, der oprettes af Det Europæiske Miljøagentur; oplysningerne kan ligeledes efter anmodning indhentes fra agenturet eller medlemsstaterne.

4. Kommissionen fastlægger efter proceduren i artikel 7 de nærmere tekniske regler for overførslen af oplysninger under hensyntagen til artikel 1, stk. 2.

5. Når medlemsstaterne for første gang har indsendt oplysninger, indlægger Kommissionen de fremsendte oplysninger i sin database, og den udarbejder hvert år en teknisk rapport om de modtagne oplysninger og distribuerer senest den 1. juli den ajourførte samkørte database til medlemsstaterne. Medlemsstaterne retter, ændrer og/eller supplerer disse oplysninger. De ajourførte edb-filer sendes til Kommissionen senest den 1. oktober.

Artikel 5

Oplysninger, der skal indsendes om data, som er indsamlet af stationerne

1. Følgende resultater sendes til Kommissionen:

a) data som fastlagt i punkt 3 og 4 i bilag I for de stationer, der er nævnt i artikel 3, første led, og som er udvalgt efter kriterier, der er fastlagt i de direktiver, som udstedes i overensstemmelse med artikel 4 i direktivet om luftkvalitet; ved udvælgelsen af disse stationer tages der hensyn til de forskellige situationer for luftkvaliteten i hver medlemsstat

b) mindst de årlige data, der er fastlagt i punkt 4 i bilag I, for alle andre stationer, der er nævnt i artikel 3, andet led

c) data som fastlagt i punkt 3 og 4 i bilag I for alle de stationer, der er nævnt i artikel 3, tredje led.

Disse data skal indsendes, medmindre Kommissionen er blevet gjort bekendt med dem i forbindelse med forskrifterne om luftkvalitet.

2. Medlemsstaterne er ansvarlige for valideringen af data, der indsendes eller anvendes til beregning af de værdier, der indsendes efter de generelle regler i bilag III. Medlemsstaternes eventuelle aggregering af dataene og beregning af de statistiske data skal opfylde kriterier, der er mindst lige så strenge som kriterierne i bilag IV.

3. Medlemsstaterne indsender resultaterne for kalenderåret senest den 1. oktober det følgende år; de først indsendte data skal dække kalenderåret 1997.

4. I det omfang, det er muligt, indsender medlemsstaterne de oplysninger til Kommissionen, som blev indsamlet fra den 1. oktober 1989 til datoen for denne beslutnings iværksættelse af de stationer, der deltog i den gensidige udveksling af oplysninger i medfør af beslutning 82/459/EØF.

5. Kommissionen fastlægger efter proceduren i artikel 7 de nærmere tekniske regler for overførsel af resultater under hensyntagen til artikel 1, stk. 2.

6. Kommissionen indlægger de fremsendte data i sin database og udarbejder hvert år en teknisk rapport om de indsamlede oplysninger og distribuerer den ajourførte database med »resultater« til medlemsstaterne.

Oplysningerne gøres offentligt tilgængelige ved hjælp af et informationssystem, der oprettes af Det Europæiske Miljøagentur; oplysningerne kan ligeledes efter anmodning indhentes fra agenturet.

Uanset om oplysningerne er offentligt tilgængelige, udleveret eller indeholdt i rapporten, baseres de kun på validerede data.

7. Kommissionen udarbejder en generel rapport med henblik på offentligheden, hvor de indhentede data sammenfattes, og hvor der kort redegøres for den underliggende tendens i luftkvaliteten i Den Europæiske Union.

8. I forståelse med medlemsstaterne sørger Kommissionen for overførsel til internationale organer af udvalgte data, der er nødvendige i forbindelse med forskellige internationale programmer.

Artikel 6

Hver medlemsstat udpeger et eller flere organer, der er ansvarlige for gennemførelsen af den gensidige udveksling; den underretter straks Kommissionen herom.

Artikel 7

Kommissionen fastlægger i overensstemmelse med proceduren i artikel 12 i direktivet om luftkvalitet om nødvendigt nærmere bestemmelser om følgende:

- udarbejdelse og ajourføring af de nærmere regler for overførsel af data og oplysninger

- forbindelserne med Det Europæiske Miljøagenturs virksomhed på luftforureningsområdet

- ændringer af punkt 2, 3 og 4 i bilag I og af bilag II, III og IV

- hvordan nye tekniske målemetoder kan integreres i proceduren for gensidig udveksling

- udvidelse af proceduren til data og oplysninger fra tredjelande.

Artikel 8

Senest ved udløbet af en femårsperiode efter denne beslutnings iværksættelse forelægger Kommissionen Rådet en rapport om gennemførelsen heraf. Rapporten skal ledsages af eventuelle forslag, som Kommissionen måtte finde passende til ændring af denne beslutning.

Artikel 9

Denne beslutning anvendes fra 1. januar 1997.

Artikel 10

Denne beslutning er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 27. januar 1997.

På Rådets vegne

G. ZALM

Formand

(1) EFT nr. C 281 af 7. 10. 1994, s. 9.

(2) EFT nr. C 110 af 2. 5. 1995, s. 3.

(3) Europa-Parlamentets udtalelse af 16. juni 1995 (EFT nr. C 166 af 3. 7. 1995, s. 177), Rådets fælles holdning af 26. februar 1996 (EFT nr. C 219 af 27. 7. 1996, s. 1) og Europa-Parlamentets afgørelse af 18. september 1996 ( EFT nr. C 320 af 28. 10. 1996, s. 74).

(4) EFT nr. C 138 af 17. 5. 1993, s. 5.

(5) EFT nr. L 120 af 11. 5. 1990, s. 1.

(6) EFT nr. L 194 af 25. 7. 1975, s. 32. Beslutningen er ophævet ved beslutning 82/459/EØF (EFT nr. L 210 af 19. 7. 1982, s. 1).

(7) EFT nr. L 210 af 19. 7. 1982, s. 1.

(8) EFT nr. L 296 af 21. 11. 1996, s. 55.

BILAG I

LISTE OVER FORURENENDE STOFFER, STATISTISKE PARAMETRE OG MÅLEENHEDER

1. Forurenende stoffer, som er opført i bilag I til direktivet om luftkvalitet

2. Forurenende stoffer, som ikke er opført i bilag I til direktivet om luftkvalitet:

>TABELPOSITION>

3. Data, måleenheder og gennemsnitstider

>TABELPOSITION>

4. Følgende data, beregnet over et kalenderår, skal indsendes til Kommissionen:

- For de forurenende stoffer 1 - 35:

aritmetisk gennemsnit, median, percentiler 98 (og 99,9, som kan indsendes på frivillig basis for forurenende stoffer, for hvilke der beregnes timegennemsnit) samt maksimum beregnet på basis af rådata svarende til det anbefalede tidsrum for beregning af gennemsnit som anført i tabellen ovenfor; for nr. 7 (ozon) skal de statistiske parametre ligeledes beregnes på basis af gennemsnitsdata over 8 timer.

- For de forurenende stoffer 2, 36 og 37:

aritmetisk gennemsnit beregnet på basis af rådata svarende til det anbefalede tidsrum for beregning af gennemsnit som anført i tabellen ovenfor.

Beregning af den xte percentil skal foretages med rent faktisk målte værdier. Alle værdier opstilles i en liste efter stigende rækkefølge:

X1 ≤ X2 ≤ X3 ≤ ..................... ≤ Xk ≤ ..................... ≤ XN-1 ≤ XNX-percentilen er det kte element, hvor k beregnes ved hjælp af følgende formel:

k = (q * N)

idet q er lig med x/100 og N er antallet af faktisk målte værdier. Værdien (q * N) afrundes til nærmeste hele tal.

Resultaterne udtrykkes i ìg/m³ (med følgende temperatur- og trykforhold: 293 °K og 101,3 kPa) undtagen for de forurenende stoffer 2, 36 og 37, hvor de udtrykkes i g/m² pr. år.

BILAG II

OPLYSNINGER OM NET, STATIONER OG MÅLETEKNIKKER

Der meddeles så mange oplysninger som muligt vedrørende følgende vejledende punkter:

I. OPLYSNINGER OM NETTENE

- navn

- forkortelse

- nettets territoriale dækning (lokal industri, by, byområde, amt, region, nationalt)

- organ, der er ansvarligt for nettets drift

- navn

- navn på ansvarlig person

- adresse

- telefon- og faxnr.- tidsreference (GMT, lokaltid)

II. OPLYSNINGER OM STATIONERNE

1. Generelle oplysninger

- navn

- referencenummer eller kode

- navn på det tekniske organ, der er ansvarligt for stationen (hvis der er tale om et andet organ end det, det er ansvarligt for)

- stationstype

+ trafik

+ industri

+ baggrund

- stationens anvendelse (lokal, national, EU-direktiver GEMS, OECD, EMEP, . . .)

- geografiske koordinater

- højde over havets overflade

- NUTS-niveau III

- målte forurenende stoffer

- målte meteorologiske parametre

- andre relevante oplysninger: fremherskende vindretning, forholdet mellem afstand/højde for de nærmeste forhindringer

2. Lokalt miljø/landskabsmorfologi

- områdetype

+ byområde

+ forstadsområde

+ landdistrikt

- områdekarakteristika

+ beboelse

+ erhverv

+ landbrug

+ naturområde

- antal udbyggere i området

3. Vigtigste emissionskilder

- offentlig kraft-, kraftvarme- og fjernvarmeproduktion

- forbrænding i erhvervsområder, institutioner og beboelsesområder

- forbrænding i industrien

- produktionsprocesser

- udvinding og distribution af fossile brændsler

- brug af opløsningsmidler

- vejtransport

- andre mobile kilder og maskiner (skal præciseres)

- affaldsbehandling og -bortskaffelse

- landbrug

- natur

4. Trafikkarakteristik (kun for trafikorienterede stationer)

- bred gade med

+ megen trafik (over 10 000 køretøjer pr. dag)

+ middeltrafik (fra 2 000 til 10 000 køretøjer pr. dag)

+ ringe trafik (mindre end 2 000 køretøjer pr. dag)

- snæver gade med

+ megen trafik (over 10 000 køretøjer pr. dag)

+ middeltrafik (fra 2 000 til 10 000 køretøjer pr. dag)

+ ringe trafik (mindre end 2 000 køretøjer pr. dag)

- vej af canyontype med

+ megen trafik (over 10 000 køretøjer pr. dag)

+ middeltrafik (fra 2 000 til 10 000 køretøjer pr. dag)

+ ringe trafik (mindre end 2 000 køretøjer pr. dag)

- motorvej med

+ megen trafik (over 10 000 køretøjer pr. dag)

+ middeltrafik (fra 2 000 til 10 000 køretøjer pr. dag)

+ ringe trafik (mindre end 2 000 køretøjer pr. dag)

- andet: vejkryds, steder med lysregulering, parkeringspladser, busstoppesteder, taxiholdepladser, . . .

III. OPLYSNINGER OM MÅLETEKNIKKER

- udstyr

- navn

- analytisk princip

- karakteristika ved prøveudtagningen

- placering af prøveudtagningspunktet (på facaden af en bygning, på et fortov (ved kantstenen), i en gård)

- prøveudtagningspunktets højde

- prøveudtagningsrørets længde

- resultatets integrationstid

- prøveudtagningstid

- kalibrering

- type: automatisk, manuel, automatisk og manuel

- metode

- hyppighed

BILAG III

VALIDERINGSPROCEDURE FOR DATA OG KVALITETSKODER

1. Valideringsprocedure

Valideringsproceduren skal:

- bl.a. tage hensyn til forstyrrelser forårsaget af vedligeholdelse, kalibrering og tekniske problemer, unormale målinger og data, der viser hurtige variationer såsom overdrevne fald eller stigninger.

Dataene gennemgås ligeledes på basis af kriterier baseret på kendskabet til klimatiske og meteorologiske indvirkninger, der er specielle for det pågældende sted i målingsperioden

- afsløre fejlmålinger gennem teknikker såsom sammenligning med tidligere måneder og med andre forurenende stoffer samt analyse af standardafvigelsen.

Den valideringsliste, der er udarbejdet under optegnelsen af dataene, gennemgås og efterprøves ligeledes.

2. Kvalitetskoder

Alle indsendte data anses for at være validerede, undtagen når de er markeret med koden T eller N som defineret i det følgende:

- Kode T: data, der ikke (eller endnu ikke) har været igennem valideringsproceduren, jf. punkt 1

- Kode N: data, der under valideringsproceduren, jf. punkt 1, er blevet klassificeret som fejlagtige eller tvivlsomme.

BILAG IV

KRITERIER FOR AGGREGERING AF DATA OG FOR BEREGNING AF STATISTISKE PARAMETRE

a) Aggregering af data

Kriterierne for beregning af time- og dagsværdier på basis af data med en kortere gennemsnitstid er:

>TABELPOSITION>

b) Beregning af statistiske parametre

>TABELPOSITION>

Forholdet mellem antallet af validerede data for de to relevante årstider må ikke overstige 2, idet de to årstider skal være vinter (januar til marts inklusive og oktober til december inklusive) og sommer (fra april til september inklusive).

Top