Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31996R1315

Kommissionens forordning (EF) nr. 1315/96 af 8. juli 1996 om ændring af forordning (EF) nr. 1466/95 om særbestemmelser for anvendelsen af eksportrestitutioner for mælk og mejeriprodukter

OJ L 170, 9.7.1996, p. 20–20 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 03/02/1999

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1996/1315/oj

31996R1315

Kommissionens forordning (EF) nr. 1315/96 af 8. juli 1996 om ændring af forordning (EF) nr. 1466/95 om særbestemmelser for anvendelsen af eksportrestitutioner for mælk og mejeriprodukter

EF-Tidende nr. L 170 af 09/07/1996 s. 0020 - 0020


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1315/96 af 8. juli 1996 om ændring af forordning (EF) nr. 1466/95 om særbestemmelser for anvendelsen af eksportrestitutioner for mælk og mejeriprodukter

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 804/68 af 27. juni 1968 om den fælles markedsordning for mælk og mejeriprodukter (1), senest ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 2931/95 (2), særlig artikel 17, stk. 14, og

ud fra følgende betragtninger:

I artikel 2a i Kommissionens forordning (EF) nr. 1466/95 af 27. juni 1995 om særbestemmelser for anvendelsen af eksportrestitutioner for mælk og mejeriprodukter (3), senest ændret ved forordning (EF) nr. 1112/96 (4), er der fastsat en minimumsværdi for ost, der kan ydes eksportrestitutioner for; denne værdi sådan som indført i forordning (EF) nr. 1466/95 ved Kommissionens forordning (EF) nr. 823/96 (5) er større end den værdi, der tidligere var gældende i henhold til Kommissionens forordning (EØF) nr. 3846/87 (6), senest ændret ved forordning (EF) nr. 823/96, for al ost; denne foranstaltning blev truffet for at begrænse ansøgningerne om eksportlicenser med henblik på at overholde de mængder ost, der kan udføres med restitution som følge af aftalerne i forbindelse med Uruguay-rundens multilaterale handelsforhandlinger; siden da har analysen af de forskellige tredjelandsmarkeder vist, at i betragtning af prisdifferentieringen for fetaost, der er fremstillet af komælk, kan dette mål bedre nås for denne ost ved en direkte kontrol af mængden af udstedte licenser, der gør det muligt at sikre, at mængden af licenser, der udstedes i perioden fra 1. juli til 30. juni, holder sig inden for den mængde licenser, der blev udstedt i samme periode i det foregående år, minimumsværdien bør derfor ikke anvendes på fetaost af komælk;

sikkerhedsbeløbet for eksportlicenser for visse mejeriprodukter er fastsat i artikel 7 i forordning (EF) nr. 1466/95; for at sikre en korrekt forvaltning af ordningen med eksportrestitutioner bl.a. for skummetmælkspulver, formindske risikoen for ansøgninger i spekulativt øjemed og for forstyrrelse af ordningen samt muliggøre en mere effektiv forvaltning af udstedelsen af licenser er det nødvendigt at forøge sikkerhedsbeløbet for nævnte produkt;

Forvaltningskomitéen for Mælk og Mejeriprodukter har ikke afgivet udtalelse inden for den af formanden fastsatte frist -

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

I forordning (EF) nr. 1466/95 foretages følgende ændringer:

1) I artikel 2a indsættes følgende stykke:

»Bestemmelsen i stk. 1 gælder dog ikke for ost henhørende under KN-kode 0406 90 33 919.«

2) Artikel 7, litra b), affattes således:

»b) 15 % af restitutionsbeløbet for produkter henhørende under KN-kode 0402 10«.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tredjedagen efter offentliggørelsen i De Europæiske Fællesskabers Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 8. juli 1996.

På Kommissionens vegne

Franz FISCHLER

Medlem af Kommissionen

(1) EFT nr. L 148 af 28. 6. 1968, s. 13.

(2) EFT nr. L 307 af 20. 12. 1995, s. 10.

(3) EFT nr. L 144 af 28. 6. 1995, s. 22.

(4) EFT nr. L 148 af 21. 6. 1996, s. 24.

(5) EFT nr. L 111 af 4. 5. 1996, s. 9.

(6) EFT nr. L 366 af 24. 12. 1987, s. 1.

Top