Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31996L0099

Rådets Direktiv 96/99/EF af 30. december 1996 om ændring af direktiv 92/12/EØF om den generelle ordning for punktafgiftspligtige varer, om oplægning og omsætning heraf samt om kontrol hermed

OJ L 8, 11.1.1997, p. 12–13 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 09 Volume 001 P. 307 - 308
Special edition in Estonian: Chapter 09 Volume 001 P. 307 - 308
Special edition in Latvian: Chapter 09 Volume 001 P. 307 - 308
Special edition in Lithuanian: Chapter 09 Volume 001 P. 307 - 308
Special edition in Hungarian Chapter 09 Volume 001 P. 307 - 308
Special edition in Maltese: Chapter 09 Volume 001 P. 307 - 308
Special edition in Polish: Chapter 09 Volume 001 P. 307 - 308
Special edition in Slovak: Chapter 09 Volume 001 P. 307 - 308
Special edition in Slovene: Chapter 09 Volume 001 P. 307 - 308
Special edition in Bulgarian: Chapter 09 Volume 002 P. 28 - 29
Special edition in Romanian: Chapter 09 Volume 002 P. 28 - 29

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1996/99/oj

31996L0099

Rådets Direktiv 96/99/EF af 30. december 1996 om ændring af direktiv 92/12/EØF om den generelle ordning for punktafgiftspligtige varer, om oplægning og omsætning heraf samt om kontrol hermed

EF-Tidende nr. L 008 af 11/01/1997 s. 0012 - 0013


RÅDETS DIREKTIV 96/99/EF af 30. december 1996 om ændring af direktiv 92/12/EØF om den generelle ordning for punktafgiftspligtige varer, om oplægning og omsætning heraf samt om kontrol hermed

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 99,

under henvisning til forslag fra Kommissionen,

under henvisning til udtalelse fra Europa-Parlamentet (1), og

ud fra følgende betragtninger:

Det Økonomiske og Sociale Udvalg, der er blevet hørt om Kommissionens forslag, har ikke afgivet udtalelse inden for den frist, Rådet havde givet det i henhold til traktatens artikel 198; sagen bør behandles, uanset at nævnte udvalgs udtalelse ikke foreligger;

i direktiv 92/12/EØF (2) fastlægges den generelle ordning for oplægning og omsætning af punktafgiftspligtige varer og for kontrol hermed;

artikel 26 i nævnte direktiv indeholder en undtagelsesbestemmelse, der gør det muligt for Danmark at opkræve punktafgift af alkoholholdige drikkevarer og tobaksvarer over bestemte mængder, som privatpersoner indfører til eget brug;

tiltrædelsesakten af 1994 fastsætter med en henvisning til artikel 26 i direktiv 92/12/EØF, at Sverige og Finland på de samme betingelser kan opkræve punktafgift af et større antal alkoholholdige drikkevarer og tobaksvarer;

disse undtagelsesbestemmelser blev vedtaget med den begrundelse, at en øjeblikkelig, total ophævelse af de kvantitative begrænsninger for afgiftsfri indførsel i et Europa uden indre grænser, hvor punktafgifterne varierer betydeligt, ville have medført en uacceptabel ændring af handelsmønsteret, et uacceptabelt provenutab og en fordrejning af konkurrencen i de pågældende lande, som traditionelt har haft høje punktafgifter både som en vigtig indtægtskilde og af sundhedsmæssige og sociale hensyn;

undtagelserne blev indrømmet indtil den 31. december 1996 i kraft af en revisionsordning svarende til ordningen i artikel 28l i direktiv 77/388/EØF (3);

den 31. december 1996 vil minimumssatserne for punktafgifter i Fællesskabet imidlertid være lavere end forventet, dengang undtagelsesbestemmelserne blev vedtaget, hvorfor en ophævelse af bestemmelserne på den oprindeligt fastsatte dato vil skabe større problemer end forudset;

det er derfor hensigtsmæssigt at give Danmark, Finland og Sverige mere tid til at tilpasse sig ved at udsætte den i artikel 26 i direktiv 92/12/EØF fastsatte frist;

bestemmelserne i artikel 26 udgør imidlertid en afvigelse fra et af de grundlæggende principper for det indre marked, nemlig borgernes ret til at transportere varer erhvervet til eget brug frit omkring i Fællesskabet uden pålæggelse af nye afgifter, hvorfor det er nødvendigt at begrænse konsekvenserne af afvigelsen mest muligt;

for så vidt angår Danmark og Finland er det derfor nødvendigt på den ene side at sikre en gradvis lempelse af de kvantitative begrænsninger, som kan anvendes indtil deres endelige afskaffelse den 31. december 2003, og på den anden side at nedsætte det tidsrum, som personer med bopæl i de berørte lande skal have opholdt sig uden for deres hjemland, før de kan drage fordel af en afgiftsfritagelse, fra 36 til 24 timer;

de pågældende medlemsstater kan selv fastlægge de nærmere enkeltheder vedrørende den gradvise lempelse på baggrund af alle relevante faktorer;

der skal dog føres tilsyn med den gradvise lempelse senest den 30. juni 2000;

for så vidt angår Sverige bør en fortsættelse af de nuværende begrænsninger tillades indtil den 30. juni 2000 med en revisionsordning svarende til ordningen i artikel 28l i direktiv 77/388/EØF;

artikel 1, stk. 2, i Rådets forordning (EØF) nr. 3925/91 af 19. december 1991 om afskaffelse af kontrol og formaliteter gældende for håndbagage og indchecket bagage tilhørende personer, der foretager en flyvning inden for Fællesskabet, samt for bagage tilhørende personer, der foretager en overfart ad søvejen inden for Fællesskabet (4), fastslår, at forordningen anvendes med forbehold af kontrol i forbindelse med forbud eller restriktioner, som medlemsstaterne fastsætter, forudsat de er i overensstemmelse med de tre traktater om oprettelse af De Europæiske Fællesskaber; i den forbindelse må den kontrol, der er nødvendig for anvendelsen af de kvantitative begrænsninger, der er omhandlet i artikel 26 i direktiv 92/12/EØF, betragtes som en sådan kontrol og som sådan som værende i overensstemmelse med fællesskabsretten -

UDSTEDT FØLGENDE DIREKTIV:

Artikel 1

Artikel 26 i direktiv 92/12/EØF affattes således:

»Artikel 26

1. Med forbehold af artikel 8 kan Danmark og Finland indtil den 31. december 2003 anvende de i andet og tredje afsnit omhandlede særlige bestemmelser på visse alkoholholdige drikkevarer og tobaksvarer, som privatpersoner indfører til deres område til eget brug.

Fra den 1. januar 1997 kan Danmark og Finland fortsat anvende de samme begrænsninger for den mængde varer, der kan indføres til deres område uden betaling af yderligere punktafgifter, som de anvendte den 31. december 1996. Disse medlemsstater afskaffer gradvis disse begrænsninger.

Danmark og Finland kan, når disse varer indføres af personer med bopæl på deres område, begrænse den afgiftsfrie kvote til kun at gælde personer, der har opholdt sig uden for deres område i over 24 timer.

2. Inden den 30. juni 2000 aflægger Kommissionen beretning til Europa-Parlamentet og Rådet om anvendelsen af stk. 1.

3. Med forbehold af artikel 8 og med en revisionsordning svarende til ordningen i artikel 28l i direktiv 77/388/EØF kan Sverige fra den 1. januar 1997 til den 30. juni 2000 fortsat anvende de samme begrænsninger for den mængde alkoholholdige drikkevarer og tobaksvarer, som privatpersoner kan indføre i Sverige til eget brug uden betaling af yderligere punktafgifter, som det anvendte den 31. december 1996.

4. Danmark, Finland og Sverige kan opkræve punktafgifter og foretage den nødvendige kontrol vedrørende de varer, der er omfattet af denne artikel.«

Artikel 2

1. Medlemsstaterne sætter de nødvendige love og administrative bestemmelser i kraft for at efterkomme dette direktiv inden den 1. januar 1997. De underretter straks Kommissionen herom.

Disse love og bestemmelser skal ved vedtagelsen indeholde en henvisning til dette direktiv eller skal ved offentliggørelsen ledsages af en sådan henvisning. De nærmere regler for henvisningen fastsættes af medlemsstaterne.

2. Medlemsstaterne meddeler Kommissionen teksten til de vigtigste nationale retsforskrifter, som de udsteder på det område, der er omfattet af dette direktiv.

Artikel 3

Dette direktiv træder i kraft den 1. januar 1997.

Artikel 4

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 30. december 1996.

På Rådets vegne

S. BARRETT

Formand

(1) Udtalelse afgivet den 13. december 1996 (endnu ikke offentliggjort i Tidende).

(2) EFT nr. L 76 af 23. 3. 1992, s. 1. Direktivet er senest ændret ved direktiv 94/74/EF (EFT nr. L 365 af 31. 12. 1994, s. 46).

(3) EFT nr. L 145 af 13. 6. 1977, s. 1. Direktivet er senest ændret ved direktiv 95/7/EF (EFT nr. L 102 af 5. 5. 1995, s. 18).

(4) EFT nr. L 374 af 31. 12. 1991, s. 4.

Top