Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31996L0087

Kommissionens Direktiv 96/87/EF af 13. december 1996 om tilpasning til den tekniske udvikling af Rådets direktiv 96/49/EF om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om jernbanebefordring af farligt gods (EØS- relevant tekst)

OJ L 335, 24.12.1996, p. 45–45 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 07 Volume 002 P. 513 - 513
Special edition in Estonian: Chapter 07 Volume 002 P. 513 - 513
Special edition in Latvian: Chapter 07 Volume 002 P. 513 - 513
Special edition in Lithuanian: Chapter 07 Volume 002 P. 513 - 513
Special edition in Hungarian Chapter 07 Volume 002 P. 513 - 513
Special edition in Maltese: Chapter 07 Volume 002 P. 513 - 513
Special edition in Polish: Chapter 07 Volume 002 P. 513 - 513
Special edition in Slovak: Chapter 07 Volume 002 P. 513 - 513
Special edition in Slovene: Chapter 07 Volume 002 P. 513 - 513

No longer in force, Date of end of validity: 20/02/2001; stiltiende ophævelse ved 32001L0006

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1996/87/oj

31996L0087

Kommissionens Direktiv 96/87/EF af 13. december 1996 om tilpasning til den tekniske udvikling af Rådets direktiv 96/49/EF om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om jernbanebefordring af farligt gods (EØS- relevant tekst)

EF-Tidende nr. L 335 af 24/12/1996 s. 0045 - 0045


KOMMISSIONENS DIREKTIV 96/87/EF af 13. december 1996 om tilpasning til den tekniske udvikling af Rådets direktiv 96/49/EF om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om jernbanebefordring af farligt gods (EØS-relevant tekst)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets direktiv 96/49/EF af 23. juli 1996 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om jernbanebefordring af farligt gods (1), særligt artikel 8, og

ud fra følgende betragtninger:

Reglementet for international befordring af farligt gods med jernbane, almindeligvis benævnt RID, som ændret, bør tilføjes som bilag til direktiv 96/49/EF og gælde ikke blot for grænseoverskridende transport, men også for transport inden for de enkelte medlemsstater;

bilaget til direktiv 96/49/EF indeholder RID, i udgaven gældende fra den 1. januar 1995;

RID ajourføres hvert andet år, og en ændret udgave heraf vil derfor træde i kraft den 1. januar 1997;

i medfør af artikel 8 vedtages de ændringer, der måtte være nødvendige for at tilpasse direktivet til den videnskabelige og tekniske udvikling på de af direktivet omfattede områder med henblik på at bringe det i overensstemmelse med de nye regler, efter proceduren i artikel 9;

det er nødvendigt at tilpasse sektoren til de nye RID-regler og derfor også nødvendigt at ændre bilaget til direktiv 96/49/EF;

de i dette direktiv fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra det i artikel 9 i direktiv 96/49/EF omhandlede udvalg -

UDSTEDT FØLGENDE DIREKTIV:

Artikel 1

Bilaget til direktiv 96/49/EF affattes således:

»Bilaget omfatter bestemmelserne i »det internationale reglement for befordring af farligt gods med jernbane« (RID), der optræder som bilag I til appendiks B til COTIF, udgave gældende fra den 1. januar 1997, dog således at udtrykkene »kontraherende part« og »staterne eller jernbanerne« erstattes med »medlemsstat««.

NB: »Udgaverne af RID på de officielle fællesskabssprog offentliggøres, så snart der foreligger en kodificeret tekst«.

Artikel 2

1. Medlemsstaterne sætter de nødvendige love og administrative bestemmelser i kraft for at efterkomme dette direktiv inden den 1. januar 1997. De underretter straks Kommissionen herom.

Når medlemsstaterne vedtager disse love og administrative bestemmelser, skal de indeholde en henvisning til dette direktiv eller de skal ved offentliggørelsen ledsages af en sådan henvisning. De nærmere regler for denne henvisning fastsættes af medlemsstaterne.

2. Medlemsstaterne meddeler Kommissionen teksten til de nationale retsforskrifter, som de udsteder på det område, der er omfattet af dette direktiv.

Artikel 3

Dette direktiv træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i De Europæiske Fællesskabers Tidende.

Artikel 4

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 13. december 1996.

På Kommissionens vegne

Neil KINNOCK

Medlem af Kommissionen

(1) EFT nr. L 235 af 17. 9. 1996, s. 25.

Top