Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31996L0085

Europa-Parlamentets og Rådets Direktiv 96/85/EF af 19. december 1996 om ændring af direktiv 95/2/EF om andre tilsætningsstoffer til levnedsmidler end farvestoffer og sødestoffer

OJ L 86, 28.3.1997, p. 4–4 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 13 Volume 018 P. 280 - 280
Special edition in Estonian: Chapter 13 Volume 018 P. 280 - 280
Special edition in Latvian: Chapter 13 Volume 018 P. 280 - 280
Special edition in Lithuanian: Chapter 13 Volume 018 P. 280 - 280
Special edition in Hungarian Chapter 13 Volume 018 P. 280 - 280
Special edition in Maltese: Chapter 13 Volume 018 P. 280 - 280
Special edition in Polish: Chapter 13 Volume 018 P. 280 - 280
Special edition in Slovak: Chapter 13 Volume 018 P. 280 - 280
Special edition in Slovene: Chapter 13 Volume 018 P. 280 - 280
Special edition in Bulgarian: Chapter 13 Volume 020 P. 284 - 284
Special edition in Romanian: Chapter 13 Volume 020 P. 284 - 284
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 032 P. 66 - 66

No longer in force, Date of end of validity: 20/01/2010; stiltiende ophævelse ved 32008R1333

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1996/85/oj

31996L0085

Europa-Parlamentets og Rådets Direktiv 96/85/EF af 19. december 1996 om ændring af direktiv 95/2/EF om andre tilsætningsstoffer til levnedsmidler end farvestoffer og sødestoffer

EF-Tidende nr. L 086 af 28/03/1997 s. 0004 - 0004


EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 96/85/EF af 19. december 1996 om ændring af direktiv 95/2/EF om andre tilsætningsstoffer til levnedsmidler end farvestoffer og sødestoffer

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 100 A,

under henvisning til Rådets direktiv 89/107/EØF af 21. december 1988 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om tilsætningsstoffer, som må anvendes i levnedsmidler (1), særlig artikel 3, stk. 2,

under henvisning til forslag fra Kommissionen (2),

under henvisning til udtalelse fra Det Økonomiske og Sociale Udvalg (3),

i henhold til fremgangsmåden i traktatens artikel 189 B (4), og

ud fra følgende betragtninger:

Forarbejdet Eucheuma-tang er et nyt levnedsmiddeltilsætningsstof, som der er konstateret et teknologisk begrundet behov for at bruge i levnedsmidler;

det er nødvendigt at ændre listen over tilladte tilsætningsstoffer i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 95/2/EF af 20. februar 1995 om andre tilsætningsstoffer til levnedsmidler end farvestoffer og sødestoffer (5), således at anvendelse af det nye tilsætningsstof bliver tilladt;

Den Videnskabelige Komité for Levnedsmidler er blevet hørt;

der vil blive fastsat renhedskriterier efter fremgangsmåden i artikel 11 i direktiv 89/107/EØF -

UDSTEDT FØLGENDE DIREKTIV:

Artikel 1

I skemaet i bilag I til direktiv 95/2/EF tilføjes følgende tilsætningsstof efter nr. E 407:

>TABELPOSITION>

Artikel 2

Medlemsstaterne sætter de nødvendige love og administrative bestemmelser i kraft for at efterkomme dette direktiv senest tre måneder efter offentliggørelsen, således at handel med og anvendelse af produkter, der opfylder kravene i direktivet, tillades.

De underretter straks Kommissionen herom.

Disse love og bestemmelser skal ved vedtagelsen indeholde en henvisning til dette direktiv eller skal ved offentliggørelsen ledsages af en sådan henvisning. De nærmere regler for henvisningen fastsættes af medlemsstaterne.

Artikel 3

Dette direktiv træder i kraft på syvendedagen efter offentliggørelsen i De Europæiske Fællesskabers Tidende.

Artikel 4

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 19. december 1996.

På Europa-Parlamentets vegne

K. HÄNSCH

Formand

På Rådets vegne

S. BARRETT

Formand

(1) EFT nr. L 40 af 11. 2. 1989, s. 27. Direktivet er senest ændret ved direktiv 94/34/EF (EFT nr. L 237 af 10. 9. 1994, s. 1).

(2) EFT nr. C 163 af 29. 6. 1995, s. 12, og EFT nr. C 208 af 19. 7. 1996, s. 15.

(3) EFT nr. C 18 af 22. 1. 1996, s. 20.

(4) Europa-Parlamentets udtalelse af 28. marts 1996 (EFT nr. C 117 af 22. 4. 1996, s. 36), Rådets fælles holdning af 25. juni 1996 (EFT nr. C 315 af 24. 10. 1996, s. 9) og Europa-Parlamentets afgørelse af 23. oktober 1996 (EFT nr. C 347 af 18. 11. 1996). Rådets afgørelse af 9. december 1996.

(5) EFT nr. L 61 af 18. 3. 1995, s. 1.

Top