Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31996L0078

Kommissionens Direktiv 96/78/EF af 6. december 1996 om ændring af visse bilag til Rådets direktiv 77/93/EØF om foranstaltninger mod indslæbning i Fællesskabet af skadegørere på planter eller planteprodukter og mod deres spredning inden for Fællesskabet

OJ L 321, 12.12.1996, p. 20–21 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 29/07/2000

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1996/78/oj

31996L0078

Kommissionens Direktiv 96/78/EF af 6. december 1996 om ændring af visse bilag til Rådets direktiv 77/93/EØF om foranstaltninger mod indslæbning i Fællesskabet af skadegørere på planter eller planteprodukter og mod deres spredning inden for Fællesskabet

EF-Tidende nr. L 321 af 12/12/1996 s. 0020 - 0021


KOMMISSIONENS DIREKTIV 96/78/EF af 6. december 1996 om ændring af visse bilag til Rådets direktiv 77/93/EØF om foranstaltninger mod indslæbning i Fællesskabet af skadegørere på planter eller planteprodukter og mod deres spredning inden for Fællesskabet

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets direktiv 77/93/EØF af 21. december 1976 om foranstaltninger mod indslæbning i Fællesskabet af skadegørere på planter eller planteprodukter og mod deres spredning inden for Fællesskabet (1), senest ændret ved Kommissionens direktiv 96/14/EF (2), særlig artikel 13, andet afsnit, fjerde led, og

ud fra følgende betragtninger:

Der bør træffes foranstaltninger til at beskytte Fællesskabet mod Tilletia indica Mitra, som hidtil ikke vides at forekomme i Fællesskabet;

foranstaltningerne bør omfatte bestemmelser med hensyn til frø af slægterne Triticum, Secale og X Triticosecale med oprindelse i tredjelande, hvor Tilletia indica Mitra vides at forekomme;

de relevante bilag til direktiv 77/93/EØF bør følgelig ændres i overensstemmelse hermed;

de i dette direktiv fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Plantesundhed -

UDSTEDT FØLGENDE DIREKTIV:

Artikel 1

Direktiv 77/93/EØF ændres som angivet i bilaget til nærværende direktiv.

Artikel 2

1. Medlemsstaterne sætter de nødvendige love og administrative bestemmelser i kraft for at efterkomme dette direktiv senest den 1. januar 1997. De underretter straks Kommissionen herom.

Når medlemsstaterne vedtager disse bestemmelser, henvises der deri til dette direktiv, eller de ledsages ved offentliggørelsen af en sådan henvisning. De nærmere regler for denne henvisning fastsættes af medlemsstaterne.

2. Medlemsstaterne meddeler straks Kommissionen teksten til de vigtigste nationale retsforskrifter, som de udsteder på det område, der er omfattet af dette direktiv. Kommissionen underretter de øvrige medlemsstater herom.

Artikel 3

Dette direktiv træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i De Europæiske Fællesskabers Tidende.

Artikel 4

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 6. december 1996.

På Kommissionens vegne

Franz FISCHLER

Medlem af Kommissionen

(1) EFT nr. L 26 af 31. 1. 1977, s. 20.

(2) EFT nr. L 68 af 19. 3. 1996, s. 24.

BILAG

1. I bilag I, del A, afsnit I, litra c), indsættes efter punkt 15 følgende som punkt 15.1:

»15.1. Tilletia indica Mitra«

2. I bilag IV, del A, afsnit I, indsættes efter punkt 52 følgende som punkt 53 og 54:

>TABELPOSITION>

3. I bilag V, del B, afsnit I, punkt 1, indsættes følgende efter »og Uruguay«:

»slægterne Triticum, Secale og X Triticosecale fra Afghanistan, Indien, Irak, Mexico, Nepal, Pakistan og USA«

4. I bilag V, del B, afsnit I, indsættes efter punkt 7 følgende som punkt 8:

»8. Kerner af slægterne Triticum, Secale og X Triticosecale med oprindelse i Afghanistan, Indien, Irak, Mexico, Nepal, Pakistan og USA«

Top