Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31996L0072

Rådets direktiv 96/72/EF af 18. november 1996 om ændring af direktiv 66/400/EØF, 66/401/EØF, 66/402/EØF, 66/403/EØF, 69/208/EØF og 70/458/EØF om handel med bederøfrø af foderplanter, sædekorn, læggekartofler, frø af olie og spindplanter og grøntsagsfrø

OJ L 304, 27.11.1996, p. 10–11 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 020 P. 115 - 116
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 020 P. 115 - 116
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 020 P. 115 - 116
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 020 P. 115 - 116
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 020 P. 115 - 116
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 020 P. 115 - 116
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 020 P. 115 - 116
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 020 P. 115 - 116
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 020 P. 115 - 116
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 020 P. 89 - 90
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 020 P. 89 - 90
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 056 P. 127 - 128

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1996/72/oj

31996L0072

Rådets direktiv 96/72/EF af 18. november 1996 om ændring af direktiv 66/400/EØF, 66/401/EØF, 66/402/EØF, 66/403/EØF, 69/208/EØF og 70/458/EØF om handel med bederøfrø af foderplanter, sædekorn, læggekartofler, frø af olie og spindplanter og grøntsagsfrø

EF-Tidende nr. L 304 af 27/11/1996 s. 0010 - 0011


RÅDETS DIREKTIV 96/72/EF af 18. november 1996 om ændring af direktiv 66/400/EØF, 66/401/EØF, 66/402/EØF, 66/403/EØF, 69/208/EØF og 70/458/EØF om handel med bederoefrø af foderplanter, sædekorn, læggekartofler, frø af olie og spindplanter og grøntsagsfrø

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 43,

under henvisning til forslag fra Kommissionen (1),

under henvisning til udtalelse fra Europa-Parlamentet (2),

under henvisning til udtalelse fra Det Økonomiske og Sociale Udvalg (3), og

ud fra følgende betragtninger:

Ved artikel G i traktaten om Den Europæiske Union blev udtrykket »Det Europæiske Økonomiske Fællesskab« ændret til »Det Europæiske Fællesskab«, forkortelsen »EØF« bør derfor ændres til »EF«;

forkortelsen »EØF« forekommer i visse bestemmelser i direktiv 66/400/EØF (4), 66/401/EØF (5), 66/402/EØF (6), 66/403/EØF (7), 69/208/EØF (8) og 70/458/EØF (9) om handel med bederoefrø, frø af foderplanter, sædekorn, læggekartofler, frø af olie- og spindplanter og grøntsagsfrø, navnlig i forbindelse med emballering og mærkning af frø, forkortelsen »EØF« bør derfor ændres til »EF« i de nævnte bestemmelser;

der forudbestilles dog normalt store beholdninger af etiketter, og de etiketter, der stadig er forsynet med forkortelsen »EØF«, bør fortsat kunne anvendes i en vis periode -

UDSTEDT FØLGENDE DIREKTIV:

Artikel 1

Direktiv 66/400/EØF, 66/401/EØF, 66/402/EØF, 66/403/EØF, 69/208/EØF, og 70/458/EØF ændres således:

1) I direktiv 66/400/EØF ændres forkortelsen »EØF« til »EF«:

- i artikel 2, stk. 1, punkt G

- i artikel 10, stk. 1, 2 og 3

- i artikel 11, stk. 1

- i artikel 11 a, stk. 1 og 2

- i artikel 11 b

- i artikel 14, stk. 1, andet led, og

- i bilag III, del A. I og del B, overskriften og punkt 1.

2) I direktiv 66/401/EØF ændres forkortelsen »EØF« til »EF«:

- i artikel 2, stk. 1, punkt F og G

- i artikel 9, stk. 1, 2 og 3

- i artikel 10, stk. 1

- i artikel 10 a, stk. 1 og 2

- i artikel 10 b

- i artikel 13, stk. 3

- i artikel 14, stk. 1, tredje led

- i bilag IV, del A. I, litra a), 1, og litra b), 1, og

- i bilag IV, del B, overskriften, litra a), nr. 1, litra b), nr. 1, og litra c), nr. 1, 3, 4, 5, 6 og 7.

3) I direktiv 66/402/EØF ændres forkortelsen »EØF« til »EF« i bilag IV, del A, litra a), nr. 1.

4) I direktiv 66/403/EØF ændres forkortelsen »EØF« til »EF« i bilag III, del A, nr. 1.

5) I direktiv 69/208/EØF ændres forkortelsen »EØF« til »EF« i bilag IV, del A, litra a), nr. 1, og litra b), nr. 1.

6) I direktiv 70/458/EØF ændres forkortelsen »EØF« til »EF«:

- i artikel 25, stk. 1, og

- i bilag IV, del A, litra a), nr. 1 og del B, litra a), nr. 1.

Artikel 2

Restbeholdninger af etiketter med forkortelsen »EØF« kan fortsat anvendes indtil den 31. december 2001.

Artikel 3

1. Medlemsstaterne sætter de nødvendige love og administrative bestemmelser i kraft for at efterkomme dette direktiv fra den 1. juli 1997. De underretter straks Kommissionen herom.

Disse love og bestemmelser skal ved vedtagelsen indeholde en henvisning til dette direktiv eller skal ved offentliggørelsen ledsages af en sådan henvisning. De nærmere regler for henvisningen fastsættes af medlemsstaterne.

2. Medlemsstaterne meddeler straks Kommissionen teksten til de nationale retsforskrifter, som de udsteder på det område, der er omfattet af dette direktiv. Kommissionen underretter de øvrige medlemsstater herom.

Artikel 4

Dette direktiv træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i De Europæiske Fællesskabers Tidende.

Artikel 5

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 18. november 1996.

På Rådets vegne

I. YATES

Formand

(1) EFT nr. C 157 af 1. 6. 1996, s. 15.

(2) EFT nr. C 166 af 10. 6. 1996, s. 243.

(3) Udtalelse afgivet den 25. september 1996 (endnu ikke offentliggjort i Tidende).

(4) EFT nr. 125 af 11. 7. 1966, s. 2290/66. Direktivet er senest ændret ved tiltrædelsestraktaten af 1994.

(5) EFT nr. 125 af 11. 7. 1966, s. 2298/66. Direktivet er senest ændret ved Kommissionens direktiv 96/18/EF (EFT nr. L 76 af 26. 3. 1996, s. 21).

(6) EFT nr. 125 af 11. 7. 1966, s. 2309/66. Direktivet er senest ændret ved Kommissionens direktiv 95/6/EF (EFT nr. L 67 af 25. 3. 1995. s. 30).

(7) EFT nr. 125 af 11. 7. 1966, s. 2320/66. Direktivet er senest ændret ved Kommissionens beslutning 96/16/EF (EFT nr. L 6 af 9. 1. 1996, s. 19).

(8) EFT nr. L 169 af 10. 7. 1969, s. 3. Direktivet er senest ændret ved Kommissionens direktiv 96/18/EF (EFT nr. L 76 af 26. 3. 1996, s. 21).

(9) EFT nr. L 225 af 12. 10. 1970, s. 7. Direktivet er senest ændret ved Kommissionens direktiv 96/18/EF (EFT nr. L 76 af 26. 3. 1996, s. 21).

Top