Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31996L0062

Rådets Direktiv 96/62/EF af 27. september 1996 om vurdering og styring af luftkvalitet

OJ L 296, 21.11.1996, p. 55–63 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 15 Volume 003 P. 95 - 104
Special edition in Estonian: Chapter 15 Volume 003 P. 95 - 104
Special edition in Latvian: Chapter 15 Volume 003 P. 95 - 104
Special edition in Lithuanian: Chapter 15 Volume 003 P. 95 - 104
Special edition in Hungarian Chapter 15 Volume 003 P. 95 - 104
Special edition in Maltese: Chapter 15 Volume 003 P. 95 - 104
Special edition in Polish: Chapter 15 Volume 003 P. 95 - 104
Special edition in Slovak: Chapter 15 Volume 003 P. 95 - 104
Special edition in Slovene: Chapter 15 Volume 003 P. 95 - 104
Special edition in Bulgarian: Chapter 15 Volume 003 P. 198 - 207
Special edition in Romanian: Chapter 15 Volume 003 P. 198 - 207

No longer in force, Date of end of validity: 10/06/2010; ophævet ved 32008L0050

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1996/62/oj

31996L0062

Rådets Direktiv 96/62/EF af 27. september 1996 om vurdering og styring af luftkvalitet

EF-Tidende nr. L 296 af 21/11/1996 s. 0055 - 0063


RÅDETS DIREKTIV 96/62/EF af 27. september 1996 om vurdering og styring af luftkvalitet

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 130 S, stk. 1,

under henvisning til forslag fra Kommissionen (1),

under henvisning til udtalelse fra Det Økonomiske og Sociale Udvalg (2),

i henhold til fremgangsmåden i traktatens artikel 189 C (3), og

ud fra følgende betragtninger:

Ifølge det femte miljøhandlingsprogram af 1992, hvis grundlæggende principper blev godkendt i resolution 93/C138/01 af 1. februar 1993 vedtaget af Rådet og repræsentanterne for medlemsstaternes regeringer forsamlet i Rådet (4), skal der foretages ændringer af gældende lovgivning om luftforurenende stoffer; programmet anbefaler, at der fastlægges langsigtede mål for luftkvaliteten;

for at beskytte miljøet som helhed og menneskers sundhed skal koncentrationer af skadelige luftforurenende stoffer undgås, forebygges eller begrænses, og der skal fastsættes grænseværdier og/eller tærskelværdier for forureningsvarsel ved visse niveauer af luftforurening;

for at tage højde for de særlige mekanismer, der gælder i forbindelse med dannelse af ozon, kan det blive nødvendigt at supplere eller erstatte sådanne grænseværdier og tærskelværdier for forureningsvarsling med målværdier;

de numeriske værdier for grænseværdier, tærskelværdier for forureningsvarsling og, for så vidt angår ozon, målværdier og/eller grænseværdier og tærskelværdier for forureningsvarsling skal baseres på resultaterne af det arbejde, der udføres af internationale videnskabelige grupper, der arbejder på området;

Kommissionen skal i forbindelse med dette direktiv foretage undersøgelser for at analysere den samlede virkning af forskellige forurenende stoffer eller forureningskilder samt klimaets indvirkning på forskellige forurenende stoffers reaktioner;

det er nødvendigt at vurdere luftkvaliteten i forhold til grænseværdier og/eller tærskelværdier for forureningsvarsling og, for så vidt angår ozon, målværdier og/eller grænseværdier, idet der tages hensyn til størrelsen af de befolkninger og økosystemer, som er udsat for luftforureningen, samt til miljøet;

for at vurderinger af luftkvaliteten, som foretages ud fra målinger i medlemsstaterne, kan sammenlignes, skal det ved fastsættelse af tærskelværdier for forureningsvarsling, grænseværdier og målværdier bestemmes, hvor målestederne skal placeres, hvor mange der skal være, og hvilke referencemålemetoder der skal bruges;

for at gøre det muligt at anvende andre metoder til vurdering af luftkvaliteten end direkte måling skal der fastlægges anvendelseskriterier og præcisionskrav for disse metoder;

de generelle foranstaltninger, der er fastlagt i overensstemmelse med dette direktiv, skal suppleres med særforanstaltninger for de enkelte stoffer;

disse særforanstaltninger skal vedtages så hurtigt som muligt for at kunne opfylde dette direktivs samlede målsætning;

der bør indsamles foreløbige repræsentative data om niveauer for forurenende stoffer;

for at beskytte miljøet som helhed og menneskers sundhed skal medlemsstaterne ved overskridelse af grænseværdierne træffe foranstaltninger, således at disse værdier overholdes inden for den fastsatte tidsfrist;

de foranstaltninger, som medlemsstaterne træffer, skal tage hensyn til forskrifter for drift af industrielle anlæg, der er i overensstemmelse med fællesskabsbestemmelserne inden for integreret forebyggelse og bekæmpelse af forurening, når disse bestemmelser finder anvendelse;

det tager tid at gennemføre sådanne foranstaltninger og gøre dem effektive, og det kan derfor være nødvendigt at fastsætte midlertidige margener for overskridelse af grænseværdierne;

der kan i medlemsstaterne findes zoner, hvor niveauerne er højere end grænseværdierne, men hvor niveauerne dog er inden for margenen for tilladt overskridelse; grænseværdien skal overholdes inden for den fastlagte tidsfrist;

medlemsstaterne skal rådføre sig med hinanden, hvis niveauet for et forurenende stof, i tilfælde af betydelig forurening med oprindelse i en anden medlemsstat, overskrider eller kan forventes at overskride grænseværdien plus margenen for tilladt overskridelse eller, når det er relevant, tærskelværdien for forureningsvarsling;

fastsættelsen af tærskelværdier for forureningsvarsling, hvor der bør træffes særlige sikkerhedsforanstaltninger, vil gøre det muligt at begrænse en akut forurenings virkning på menneskers sundhed;

i zoner og bymæssige områder, hvor niveauet for forurenende stoffer ligger under grænseværdierne, skal medlemsstaterne bestræbe sig på at bevare den højere luftkvalitet, der er forenelig med en bæredygtig udvikling;

for at gøre det lettere at håndtere og sammenligne de modtagne data skal de indgives til Kommissionen i standardiseret form;

gennemførelsen af en omfattende og sammenhængende politik for vurdering og styring af luftkvaliteten bør hvile på et stærkt fagligt og videnskabeligt grundlag og på stadig udveksling af synspunkter mellem medlemsstaterne;

der er behov for at undgå en unødvendig forøgelse af mængden af information, der skal overføres fra medlemsstaterne; den information, som Kommissionen indhenter i forbindelse med gennemførelsen af dette direktiv, er nyttig for Det Europæiske Miljøagentur (EMA) og kan derfor fremsendes hertil af Kommissionen;

det kan vise sig ønskeligt at tilpasse de kriterier og teknikker, der anvendes til vurdering af luftkvaliteten, til de videnskabelige og tekniske fremskridt samt de nødvendige ordninger til udveksling af information, der skal gives i medfør af dette direktiv; for at lette gennemførelsen af det nødvendige arbejde i den forbindelse skal der fastlægges en procedure for etablering af et nært samarbejde mellem medlemsstaterne og Kommissionen i et udvalg;

for at fremme den gensidige udveksling af oplysninger mellem medlemsstaterne og EMA skal Kommissionen med bistand fra EMA hvert tredje år offentliggøre en beretning om luftkvaliteten i Det Europæiske Fællesskab;

der bør først sættes ind over for stoffer, der allerede er omfattet af direktiv 80/779/EØF af 15. juli 1980 om grænseværdier for luftkvaliteten med hensyn til svovldioxid og svævestøv (5), direktiv 82/884/EØF af 3. december 1982 om grænseværdi for bly i luften (6), direktiv 85/203/EØF af 7. marts 1985 om luftkvalitetsnormer for så vidt angår nitrogendioxid (7) og direktiv 92/72/EØF af 21. september 1992 om luftforurening med ozon (8) -

UDSTEDT FØLGENDE DIREKTIV:

Artikel 1

Formål

Dette direktiv har som hovedformål at fastlægge de grundlæggende principper for en fælles strategi med det sigte:

- at definere og fastsætte mål for luftkvaliteten i Fællesskabet med henblik på at undgå, forhindre eller begrænse skadelige virkninger på menneskers sundhed og på miljøet som helhed,

- at vurdere luftkvaliteten i medlemsstaterne på grundlag af fælles metoder og kriterier,

- at skaffe tilstrækkelige oplysninger om luftkvaliteten og at sørge for, at de stilles til rådighed for offentligheden bl.a. gennem tærskelværdien for forureningsvarsling,

- at bevare luftkvaliteten, når den er god, og forbedre den i andre tilfælde.

Artikel 2

Definitioner

I dette direktiv forstås ved:

1) »luft«: luft i troposfæren, undtagen luft på arbejdspladsen og indendørs

2) »forurenende stof«: et stof, som mennesket udsender direkte eller indirekte i luften, og som kan have skadelige virkninger på menneskers sundhed eller miljøet som helhed

3) »niveau«: koncentrationen i luften eller depositionen af et forurenende stof på overflader inden for en given tid

4) »vurdering«: en metode til måling, beregning, forudsigelse eller estimering af forureningsniveauet i luften

5) »grænseværdi«: et niveau, der er fastsat på videnskabeligt grundlag med henblik på at undgå, forhindre eller nedsætte de skadelige virkninger på menneskers sundhed og/eller på miljøet som helhed, som skal nås inden for en given frist, og som ikke må overskrides, når det er nået

6) »målværdi«: et niveau, der er fastsat for på lang sigt i højere grad at undgå skadelige virkninger for menneskers sundhed og/eller for miljøet som helhed, og som så vidt muligt skal nås i løbet af en given periode

7) »tærskelværdi for forureningsvarsling«: et niveau, som i tilfælde af overskridelse indebærer sundhedsrisiko for mennesker ved kortvarig påvirkning, og hvor medlemsstaterne øjeblikkelig skal træffe foranstaltninger efter dette direktiv

8) »margen for overskridelse«: procentdel af grænseværdi, som grænseværdien må overskrides med i overensstemmelse med de betingelser, som er fastlagt i de følgende artikler

9) »zone«: en af medlemsstaterne afgrænset del af deres område

10) »bymæssigt område«: et område med en befolkning på mere end 250 000 indbyggere eller, når befolkningen er på mindre end eller lig med 250 000 indbyggere, en befolkningstæthed pr. km², der gør en vurdering og styring af luftkvaliteten berettiget for medlemsstaterne.

Artikel 3

Gennemførelse - ansvarsområder

Med henblik på gennemførelse af dette direktiv skal medlemsstaterne på egnede niveauer udpege de kompetente myndigheder eller organer, der skal:

- gennemføre dette direktiv

- vurdere luftkvaliteten

- godkende måleanordningerne (metoder, apparater, net, laboratorier)

- sikre kvaliteten af målingerne med måleanordningerne ved at kontrollere, at måleanordningerne opfylder kvalitetskravene, navnlig gennem intern kvalitetskontrol, bl.a. i henhold til de europæiske standarder for kvalitetssikring

- varetage analysen af evalueringsmetoderne

- samordne de fællesskabsprogrammer til kvalitetssikring, som Kommissionen tilrettelægger, på deres område.

Når medlemsstaterne giver Kommissionen de i første afsnit omhandlede oplysninger, gør de dem tilgængelige for offentligheden.

Artikel 4

Fastsættelse af grænseværdier og tærskelværdier for forureningsvarsling for luften

1. For de forurenende stoffer opført i bilag I forelægger Kommissionen forslag for Rådet om fastsættelse af grænseværdier og på passende måde tærskelværdier for forureningsvarsling efter følgende tidsplan:

- for de forurenende stoffer 1-5, senest den 31. december 1996

- for ozon, i overensstemmelse med artikel 8 i Rådets direktiv 92/72/EØF

- for de forurenende stoffer 7 og 8, senest den 31. december 1997

- for stofferne 9-13, snarest, og senest den 31. december 1999.

Ved fastsættelsen af grænseværdier og på passende måde tærskelværdier for forureningsvarsling tages der som eksempel hensyn til faktorerne i bilag II.

For så vidt angår ozon, skal der i disse forslag tages hensyn til de specifikke mekanismer for dannelsen af dette forurenende stof, og der kan med henblik herpå fastsættes målværdier og/eller grænseværdier.

Hvis en målværdi for ozon overskrides, underretter medlemsstaterne Kommissionen om de foranstaltninger, der er truffet for på ny at nå den pågældende målværdi. På grundlag af disse oplysninger vurderer Kommissionen, om der er behov for supplerende foranstaltninger på fællesskabsplan, og forelægger om nødvendigt Rådet forslag herom.

For andre forurenende stoffer forelægger Kommissionen Rådet forslag om fastsættelse af grænseværdier og på passende måde tærskelværdier for forureningsvarsling, hvis det på grundlag af den videnskabelige udvikling og under hensyntagen til retningslinjerne i bilag III viser sig, at der er behov for at undgå, forhindre eller nedsætte de skadelige virkninger af disse forurenende stoffer på menneskers sundhed og/eller miljøet som helhed i Fællesskabet.

2. Kommissionen sørger for, at de forhold, som de grænseværdier og tærskelværdier for forureningsvarsel, der er omhandlet i stk. 1, bygger på, tages op til fornyet undersøgelse på baggrund af de seneste oplysninger indenfor den videnskabelige forskning på de pågældende epidemiologiske og miljømæssige områder samt de seneste fremskridt, der er gjort på det metrologiske område.

3. Ved fastsættelsen af grænseværdier og tærskelværdier for forureningsvarsling skal der udformes kriterier og metoder for:

a) målinger, der skal foretages i forbindelse med gennemførelsen af den lovgivning, der er nævnt i stk. 1:

- placering af målesteder

- mindste antal målesteder

- referencemåle- og prøveudtagningsmetoder

b) anvendelse af andre metoder til luftkvalitetsvurdering, bl.a. modellering:

- den rumlige opløsning for modellering og objektive vurderingsmetoder

- referenceteknikker for beregning.

Kriterierne og metoderne fastsættes for hvert forurenende stof og i forhold til størrelsen af de bymæssige områder eller til niveauerne for forurenende stoffer i de zoner, hvor luftkvaliteten vurderes.

4. For ved fastsættelsen af grænseværdierne at kunne tage hensyn til de faktiske niveauer for et bestemt forurenende stof, samt til den tid, der kræves for at gennemføre foranstaltninger til luftkvalitetsforbedring, kan Rådet desuden fastsætte en margen for midlertidig overskridelse af grænseværdien.

Denne margen reduceres gradvis efter regler, som fastsættes for hvert enkelt forurenende stof, således at grænseværdien kan nås senest ved udløbet af en tidsfrist, der fastsættes for hvert forurenende stof, når denne grænseværdi fastsættes.

5. Rådet vedtager bestemmelserne i stk. 1, 3 og 4 i overensstemmelse med traktaten.

6. Når en medlemsstat træffer strengere foranstaltninger end dem, der er nævnt i de i stk. 5 omhandlede bestemmelser, skal den give Kommissionen oplysning derom.

7. Når en medlemsstat agter at fastsætte grænseværdier eller tærskelværdier for forureningsvarsling for forurenende stoffer, som ikke er nævnt i bilag I, og som ikke er omfattet af luftkvalitetsbestemmelser vedtaget i Fællesskabet, skal den i god tid oplyse Kommissionen derom. Kommissionen skal i god tid svare på spørgsmålet om behovet for at træffe foranstaltninger på fællesskabsplan i overensstemmelse med retningslinjerne i bilag III.

Artikel 5

Foreløbig vurdering af luftkvaliteten

Medlemsstater, der ikke for alle zoner og bymæssige områder har repræsentative målinger af niveauerne af de forurenende stoffer, skal iværksætte repræsentative målinger eller målekampagner, undersøgelser eller evalueringer, så de råder over de pågældende oplysninger i tide til at gennemføre de bestemmelser, der er nævnt i artikel 4, stk. 1.

Artikel 6

Vurdering af luftkvaliteten

1. Når der er fastlagt grænseværdier og tærskelværdier for forureningsvarsling, skal luftkvaliteten måles overalt på medlemsstaternes område i overensstemmelse med denne artikel.

2. Ifølge kriterierne i artikel 4, stk. 3, er målinger for de forurenende stoffer, der er relevante i henhold til dette stykke, obligatoriske i følgende zoner:

- bymæssige områder som defineret i artikel 2, stk. 10

- zoner, hvor niveauerne befinder sig mellem de grænseværdier og de niveauer, der er fastsat i stk. 3, og

- andre zoner, hvor niveauerne overstiger grænseværdierne.

De fastsatte målinger kan suppleres med modelleringsteknikker for at stille de nødvendige oplysninger om luftkvaliteten til rådighed.

3. Med henblik på vurdering af luftkvaliteten kan der anvendes en kombination af målinger og modelleringsteknikker, når niveauerne i et repræsentativt tidsrum er under et niveau under grænseværdien, der skal fastsættes i de bestemmelser, der er nævnt i artikel 4, stk. 5.

4. Når niveauerne er under et niveau, der skal fastsættes efter de bestemmelser, der er nævnt i artikel 4, stk. 5, kan vurderingen af niveauerne baseres udelukkende på modelleringsteknikker eller objektiv estimering. Denne bestemmelse finder ikke anvendelse på bymæssige områder, for så vidt angår forurenende stoffer, for hvilke der er fastsat tærskelværdier for forureningsvarsling i de bestemmelser, der er omhandlet i artikel 4, stk. 5.

5. Når de forurenende stoffer skal måles, foretages målingen på faste stationer enten kontinuerligt eller ved stikprøver; antallet af målinger skal være tilstrækkeligt stort til, at de observerede niveauer kan beregnes.

Artikel 7

Forbedring af luftkvaliteten

Generelle krav

1. Medlemsstaterne træffer de foranstaltninger, der er nødvendige for at sikre, at grænseværdierne overholdes.

2. Ved gennemførelsen af foranstaltninger til opfyldelse af dette direktivs formål skal det sikres:

a) at der tages hensyn til en integreret indsats for beskyttelse af luft, vand og jord

b) at fællesskabslovgivningen om beskyttelse af arbejdstagernes sikkerhed og sundhed på arbejdspladsen ikke overtrædes

c) at de andre medlemsstaters miljø ikke påvirkes negativt og væsentligt.

3. Medlemsstaterne udarbejder handlingsplaner, der skal iværksættes på kort sigt, hvis der er risiko for overskridelser af grænseværdierne og/eller tærskelværdierne for forureningsvarsling, således at risikoen for og varigheden af overskridelsen mindskes. Disse planer kan eventuelt omfatte kontrolforanstaltninger og, når det er nødvendigt, foranstaltninger til indstilling af aktiviteter, herunder biltrafik, der bidrager til, at grænseværdierne overskrides.

Artikel 8

Foranstaltninger, der finder anvendelse i zoner, hvor niveauerne overskrider grænseværdien

1. Medlemsstaterne opstiller en fortegnelse over zoner og bymæssige områder, hvor niveauet for et eller flere forurenende stoffer overskrider grænseværdien plus margen for tilladt overskridelse.

Er der ikke fastsat en margen for overskridelse for et bestemt forurenende stof, sidestilles de zoner og bymæssige områder, hvor niveauet for dette stof overskrider grænseværdien, med de zoner og bymæssige områder, der er nævnt i første afsnit, og stk. 3, 4 og 5 nedenfor finder anvendelse.

2. Medlemsstaterne opstiller en fortegnelse over zoner og bymæssige områder, hvor niveauet for et eller flere forurenende stoffer ligger mellem grænseværdien og grænseværdien plus margen for overskridelse.

3. I de zoner og bymæssige områder, der er nævnt i stk. 1, træffer medlemsstaterne foranstaltninger for at sikre, at der udarbejdes eller iværksættes en plan eller et program, som sikrer, at grænseværdien overholdes inden for den fastsatte tidsfrist.

Planen eller programmet, som skal være tilgængelig for offentligheden, skal mindst indeholde de oplysninger, der er anført i bilag IV.

4. I de zoner og bymæssige områder, der er nævnt i stk. 1, hvor niveauet for mere end ét forurenende stof overskrides, skal medlemsstaterne fremlægge en samlet plan for alle de pågældende forurenende stoffer.

5. Kommissionen skal regelmæssigt kontrollere gennemførelsen af de planer eller programmer, som er fremsendt i henhold til stk. 3, ved hjælp af undersøgelser af fremskridt og tendenser for luftforureningen.

6. Hvis niveauet for et forurenende stof, i tilfælde af betydelig forurening med oprindelse i en anden medlemsstat, overskrider eller kan forventes at overskride grænseværdien plus margen for tilladt overskridelse eller, når det er relevant, tærskelværdien for forureningsvarsling, rådfører de berørte medlemsstater sig med hinanden for at afhjælpe situationen. Kommissionen kan deltage i disse samråd.

Artikel 9

Krav i zoner, hvor niveauerne er under grænseværdien

Medlemsstaterne opstiller en fortegnelse over de zoner og bymæssige områder, hvor de forurenende stoffers niveau er under grænseværdierne.

I disse zoner og bymæssige områder fastholder medlemsstaterne niveauerne for forurenende stoffer under grænseværdierne og bestræber sig på at bevare den bedst mulige luftkvalitet, som er forenelig med en bæredygtig udvikling.

Artikel 10

Foranstaltninger ved overskridelse af tærskelværdierne for forureningsvarsling

Hvis tærskelværdierne for forureningsvarsling overskrides, sikrer medlemsstaterne, at der tages de nødvendige skridt til at oplyse offentligheden herom (f.eks. ved hjælp af radio, tv og aviser). Medlemsstaterne giver desuden senest tre måneder efter hændelserne Kommissionen foreløbige oplysninger om de registrerede niveauer og om hændelsernes varighed. I forbindelse med fastsættelse af tærskelværdierne opstilles en fortegnelse over, hvilke oplysninger der mindst skal gives til offentligheden.

Artikel 11

Fremsendelse af oplysninger - rapporter

Efter Rådets vedtagelse af det første af de forslag, der er nævnt i artikel 4, stk. 1, første led, underretter medlemsstaterne Kommissionen om:

1) de kompetente myndigheder og organer, der er nævnt i artikel 3, og:

a) i de zoner, der er nævnt i artikel 8, stk. 1:

i) oplyser de Kommissionen om forekomsten af niveauer over grænseværdien plus margen for tilladt overskridelse, datoer eller perioder, hvor sådanne niveauer er iagttaget, samt de målte værdier inden ni måneder efter udløbet af hvert år.

Når der ikke er fastsat nogen margen for tilladt overskridelse for et bestemt forurenende stof, ligestilles de zoner og bymæssige områder, hvor niveauet af dette forurenende stof overskrider grænseværdien, med de zoner og bymæssige områder, som er nævnt i første afsnit

ii) oplyser de Kommissionen om årsagerne til hver hændelse inden ni måneder efter udløbet af hvert år

iii) planerne eller programmerne efter artikel 8, stk. 3, senest to år efter udløbet af det år, hvor niveauerne blev målt

iv) status over planens eller programmets gennemførelse hvert tredje år

b) hvert år og senest ni måneder efter udløbet af et år sender de Kommissionen en liste over de zoner og bymæssige områder, der er nævnt i artikel 8, stk. 1 og 2, og artikel 9

c) hvert tredje år og senest ni måneder efter hver treårsperiode sender de Kommissionen, som led i den sektorspecifikke rapport, der er omhandlet i artikel 4 i Rådets direktiv 91/692/EØF af 23. december 1991 om standardisering og rationalisering af rapporterne om gennemførelse af en række miljødirektiver (9) oplysninger om de konstaterede eller vurderede niveauer i de zoner og bymæssige områder, der er nævnt i artikel 8 og 9

d) underretter de Kommissionen om de metoder, der er anvendt i forbindelse med den foreløbige vurdering af luftkvaliteten, der er nævnt i artikel 5.

2) Kommissionen offentliggør:

a) hvert år en liste over de zoner og bymæssige områder, der er nævnt i artikel 8, stk. 1

b) hvert tredje år en beretning om luftkvaliteten i Fællesskabet. Beretningen skal indeholde en kortfattet gennemgang af de oplysninger, som er modtaget, efter en ordning med informationsudveksling mellem Kommissionen og medlemsstaterne.

3) Kommissionen skal i nødvendigt omfang udnytte den ekspertise, som er til rådighed i Det Europæiske Miljøagentur ved udarbejdelsen af den beretning, der henvises til i stk. 2, litra b).

Artikel 12

Udvalget og dets opgaver

1. De ændringer, som er nødvendige for at tilpasse de kriterier og teknikker, der er nævnt i artikel 4, stk. 2, til den videnskabelige og tekniske udvikling, og bestemmelserne om fremsendelse af de oplysninger, der skal gives i henhold til artikel 11, samt andre opgaver, som er nævnt i de bestemmelser, der er omhandlet i artikel 4, stk. 3, fastsættes efter fremgangsmåden i denne artikels stk. 2.

Denne tilpasning må ikke medføre, at grænseværdierne eller tærskelværdierne for forureningsvarsling ændres direkte eller indirekte.

2. Kommissionen bistås af et udvalg, der består af repræsentanter for medlemsstaterne, og som har Kommissionens repræsentant som formand.

Kommissionens repræsentant forelægger udvalget et udkast til de foranstaltninger, der skal træffes. Udvalget afgiver en udtalelse om dette udkast inden for en frist, som formanden kan fastsætte under hensyn til, hvor meget det pågældende spørgsmål haster. Det udtaler sig med det flertal, der er fastsat i traktatens artikel 148, stk. 2, for vedtagelse af de afgørelser, som Rådet skal træffe på forslag af Kommissionen. Ved afstemningen i udvalget tillægges de stemmer, der er fastlagt i nævnte artikel. Formanden deltager ikke i afstemningen.

Kommissionen vedtager de påtænkte foranstaltninger, når de er i overensstemmelse med udvalgets udtalelse.

Er de påtænkte foranstaltninger ikke i overensstemmelse med udvalgets udtalelse, eller er der ikke afgivet nogen udtalelse, forelægger Kommissionen straks Rådet et forslag til de foranstaltninger, der skal træffes. Rådet træffer afgørelse med kvalificeret flertal.

Har Rådet ved udløbet af en frist på tre måneder regnet fra forslagets forelæggelse for Rådet ikke truffet nogen afgørelse, vedtages de foreslåede foranstaltninger af Kommissionen.

Artikel 13

1. Medlemsstaterne sætter de nødvendige love og administrative bestemmelser i kraft for at efterkomme dette direktiv senest 18 måneder efter dets ikrafttræden for så vidt angår bestemmelserne vedrørende artikel 1-4 og 12 samt bilag I, II, III og IV og senest på den dato, hvor de i artikel 4, stk. 5, nævnte bestemmelser træder i kraft, for så vidt angår bestemmelserne vedrørende de øvrige artikler.

Når medlemsstaterne vedtager disse love og administrative bestemmelser, skal de indeholde en henvisning til dette direktiv, eller de skal ved offentliggørelsen ledsages af en sådan henvisning. De nærmere regler for denne henvisning fastsættes af medlemsstaterne.

2. Medlemsstaterne meddeler Kommissionen teksten til de vigtigste nationale retsforskrifter, som de udsteder på det område, der er omfattet af dette direktiv.

Artikel 14

Dette direktiv træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i De Europæiske Fællesskabers Tidende.

Artikel 15

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 27. september 1996.

På Rådets vegne

M. LOWRY

Formand

(1) EFT nr. C 216 af 6. 8. 1994, s. 4.

(2) EFT nr. C 110 af 2. 5. 1995, s. 5.

(3) Udtalelsen afgivet den 1. juni 1995 (EFT nr. C 166 af 3. 7. 1995, s. 173), Rådets fælles holdning af 30. november 1995 (EFT nr. C 59 af 28. 2. 1996, s. 24) og Europa-Parlamentets afgørelse af 22. maj 1996 (EFT nr. C 166 af 10. 6. 1996, s. 63).

(4) EFT nr. C 138 af 17. 5. 1993, s. 1.

(5) EFT nr. L 229 af 30. 8. 1980, s. 30. Direktivet er senest ændret ved direktiv 91/692/EØF (EFT nr. L 377 af 31. 12. 1991, s. 48).

(6) EFT nr. L 378 af 31. 12. 1982, s. 15. Direktivet er senest ændret ved direktiv 91/692/EØF (EFT nr. L 377 af 31. 12. 1991, s. 48).

(7) EFT nr. L 87 af 27. 3. 1985, s. 1. Direktivet er senest ændret ved direktiv 91/692/EØF.

(8) EFT nr. L 297 af 13. 10. 1992, s. 1.

(9) EFT nr. L 377 af 31. 12. 1991, s. 48.

BILAG I

LISTE OVER LUFTFORURENENDE STOFFER, SOM SKAL TAGES I BETRAGTNING VED VURDERING OG STYRING AF LUFTKVALITETEN

I. Forurenende stoffer som skal undersøges på det indledende stadium, herunder forurenende stoffer, som er omfattet af gældende fællesskabsdirektiver vedrørende luftkvalitet

1. Svovldioxid

2. Nitrogendioxid

3. Småpartikler, som f.eks. sod (herunder pm 10)

4. Svævestøv

5. Bly

6. Ozon

II. Andre luftforurenende stoffer

7. Benzen

8. Kulilte

9. Polycykliske aromatiske kulbrinter

10. Cadmium

11. Arsen

12. Nikkel

13. Kviksølv

BILAG II

FAKTORER, DER SKAL TAGES I BETRAGTNING VED FASTSÆTTELSEN AF GRÆNSEVÆRDIER OG TÆRSKELVÆRDIER FOR FORURENINGSVARSLING

Ved fastsættelsen af grænseværdier og på passende måder tærskelværdien for forureningsvarsling kan som eksempel følgende faktorer tages i betragtning:

- hvor meget befolkningen, navnlig følsomme grupper, er udsat

- vejrforholdene

- faunaer og floraer samt deres habitats følsomhed

- kulturarv, der er udsat for forurenende stoffer

- økonomisk og teknisk gennemførlighed

- transport over store afstande af forurenende stoffer, også sekundære, herunder ozon.

BILAG III

RETNINGSLINJER FOR UDVÆLGELSE AF LUFTFORURENENDE STOFFER, SOM SKAL TAGES I BETRAGTNING

1. Mulighed for samt grad og hyppighed af virkninger; for så vidt angår menneskers sundhed og miljøet i almindelighed, skal der især tages hensyn til irreversible virkninger.

2. Udbredelse og høj koncentration af det forurenende stof i atmosfæren.

3. Omdannelse i miljøet eller stofskifteforandringer, som kan føre til dannelse af mere giftige kemiske stoffer.

4. Persistens i miljøet, navnlig hvis det forurenende stof er resistent over for nedbrydning i miljøet, og kan ophobes i mennesker, i miljøet eller i fødekæder.

5. Det forurenende stofs indvirkning på:

- størrelsen af den udsatte befolkning, levende ressourcer eller økologiske systemer

- forekomsten af særligt følsomme mål i det pågældende område.

6. Der kan også benyttes risikovurderingsmetoder.

Ved udvælgelsen skal der tages hensyn til de relevante farekriterier, som er opstillet i henhold til direktiv 67/548/EØF (1) og senere tilpasninger.

(1) EFT nr. 196 af 16. 8. 1967, s. 1. Direktivet er senest ændret ved Kommissionens direktiv 91/632/EØF (EFT nr. L 338 af 10. 12. 1991, s. 23).

BILAG IV

OPLYSNINGER, SOM SKAL GIVES I DE LOKALE, REGIONALE ELLER NATIONALE PROGRAMMER TIL FORBEDRING AF LUFTKVALITETEN

Oplysninger, som skal gives i henhold til artikel 8, stk. 3:

1. Geografisk område, hvor overskridelsen fandt sted:

- region

- by (kort)

- målestation (kort, geografiske koordinater).

2. Generelle oplysninger:

- zonens art (by, industri- eller landområde)

- skønnet forurenet areal (km²) og udsat befolkning

- relevante klimatiske data

- relevante topografiske data

- tilstrækkelige oplysninger om typer af målgrupper, som gør det nødvendigt at beskytte området.

3. Ansvarlige myndigheder:

Navne og adresser på personer, som er ansvarlige for udarbejdelse og gennemførelse af planer til forbedring af luftkvaliteten.

4. Forureningens art, vurdering af forureningen:

- koncentrationer, som er iagttaget tidligere år (inden afhjælpende foranstaltninger er iværksat)

- koncentrationer, som er målt efter projektets iværksættelse

- vurderingsmetoder.

5. Forureningens oprindelse:

- liste over væsentligste kilder til forureningsemissionen (kort)

- samlet mængde emissioner fra disse kilder (tons/år)

- oplysninger om forurening importeret fra andre områder.

6. Analyse af situationen:

- udførlige oplysninger om faktorer, som bidrager til overskridelsen (transport, herunder grænseoverskridende transport, dannelse af stoffer)

- udførlige oplysninger om mulige foranstaltninger til forbedring af luftkvaliteten.

7. Oplysninger om foranstaltninger eller projekter til forbedring af luftkvaliteten, som fandtes inden dette direktivs ikrafttræden, dvs.:

- lokale, regionale, nationale, internationale foranstaltninger,

- virkninger, som er iagttaget i forbindelse med foranstaltningerne.

8. Oplysninger om foranstaltninger eller projekter, som er vedtaget med henblik på begrænsning af forurening efter dette direktivs ikrafttræden:

- opregning og beskrivelse af alle foranstaltninger, som er planlagt i forbindelse med projektet

- tidsplan for gennemførelsen

- skøn over den planlagte forbedring af luftkvaliteten og af den tid, som skønnes at være nødvendig for at nå kvalitetsmålsætningerne.

9. Oplysninger om samt tidsplan for de foranstaltninger eller projekter, som er planlagt eller som skal gennemføres på langt sigt.

10. Liste over publikationer, dokumenter og andre værker osv., som anvendes for at supplere de ønskede oplysninger i dette bilag.

Top