Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31996L0040

Kommissionens Direktiv 96/40/EF af 25. juni 1996 om etablering af en fælles model til et identitetskort for skibsinspektører, der udfører havnestatskontrol (Tekst af betydning for EØS)

OJ L 196, 7.8.1996, p. 8–9 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 07 Volume 002 P. 362 - 363
Special edition in Estonian: Chapter 07 Volume 002 P. 362 - 363
Special edition in Latvian: Chapter 07 Volume 002 P. 362 - 363
Special edition in Lithuanian: Chapter 07 Volume 002 P. 362 - 363
Special edition in Hungarian Chapter 07 Volume 002 P. 362 - 363
Special edition in Maltese: Chapter 07 Volume 002 P. 362 - 363
Special edition in Polish: Chapter 07 Volume 002 P. 362 - 363
Special edition in Slovak: Chapter 07 Volume 002 P. 362 - 363
Special edition in Slovene: Chapter 07 Volume 002 P. 362 - 363
Special edition in Bulgarian: Chapter 07 Volume 003 P. 240 - 241
Special edition in Romanian: Chapter 07 Volume 003 P. 240 - 241
Special edition in Croatian: Chapter 07 Volume 020 P. 13 - 14

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1996/40/oj

31996L0040

Kommissionens Direktiv 96/40/EF af 25. juni 1996 om etablering af en fælles model til et identitetskort for skibsinspektører, der udfører havnestatskontrol (Tekst af betydning for EØS)

EF-Tidende nr. L 196 af 07/08/1996 s. 0008 - 0009


KOMMISSIONENS DIREKTIV 96/40/EF af 25. juni 1996 om etablering af en fælles model til et identitetskort for skibsinspektører, der udfører havnestatskontrol (Tekst af betydning for EØS)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets direktiv 95/21/EF af 19. juni 1995 om håndhævelse overfor skibe, der anløber Fællesskabets havne og sejler i farvande under medlemsstaternes jurisdiktion, af internationale standarder for skibes sikkerhed, for forureningsforebyggelse samt for leve- og arbejdsvilkår ombord (havnestatskontrol) (1), navnlig artikel 12, stk. 4, og

ud fra følgende betragtninger:

Rådets direktiv 95/21/EF fastsætter, at der skal etableres en fælles model til et identitetskort for skibsinspektører, der udfører havnestatskontrol;

dette identitetskort skal mindst indeholde følgende oplysninger: den udstedende myndighed, indehaverens fulde navn, foto af indehaveren, indehaverens underskrift, samt en erklæring om, at indehaveren er bemyndiget til at udføre inspektioner i henhold til de nationale love, som er vedtaget i henhold til direktivet;

identifikationskortet skal indeholde en oversættelse til engelsk, hvis dette ikke er det anvendte hovedsprog, så det kan tjene til at identificere inspektøren over for skibsfører og besætning;

identifikationskortets nøjagtige format kan overlades til medlemsstaterne;

foranstaltningerne i dette direktiv er i overensstemmelse med udtalelse fra det udvalg, der er nedsat i henhold til artikel 12 i Rådets direktiv 93/75/EØF (2) -

UDSTEDT FØLGENDE DIREKTIV:

Artikel 1

Identitetskortet, i henhold til artikel 12, stk. 4 i Rådets direktiv 95/21/EF, skal opfylde kravene i bilaget.

Artikel 2

1. Medlemsstaterne vedtager de nødvendige love og administrative bestemmelser for at efterkomme dette direktiv senest den 1. februar 1997. De underretter straks Kommissionen herom.

Når medlemsstaterne vedtager disse love og administrative bestemmelser, skal de indeholde en henvisning til dette direktiv, eller de skal ved offentliggørelsen ledsages af en sådan henvisning. De nærmere regler for denne henvisning fastsættes af medlemsstaterne.

2. Medlemsstaterne meddeler Kommissionen teksten til de nationale retsforskrifter, som de udsteder på det område, der er omfattet af dette direktiv.

Artikel 3

Dette direktiv træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelse i De Europæiske Fællesskabers Tidende.

Artikel 4

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 25. juni 1996.

På Kommissionens vegne

Neil KINNOCK

Medlem af Kommissionen

(1) EFT nr. L 157 af 7. 7. 1995, s. 1.

(2) EFT nr. L 247 af 5. 10. 1993, s. 19.

BILAG

KRAV TIL IDENTITETSKORT FOR INSPEKTØRER, DER UDFØRER HAVNESTATSKONTROL

(i henhold til artikel 12, stk. 4 i direktiv 95/21/EF)

Identitetskortet skal mindst indeholde følgende oplysninger:

a) Den udstedende myndighed

b) Indehaverens fulde navn

c) Nyt foto af indehaveren

d) Indehaverens underskrift

e) En erklæring om, at indehaveren er bemyndiget til at udføre inspektion i henhold til de nationale love, der er vedtaget i henhold til dette direktiv.

Hvis hovedsproget på identitetskortet ikke er engelsk, skal det indeholde en oversættelse til engelsk.

Identitetskortets format fastsættes af de kompetente myndigheder.

Top